0

SKKN Using Role-plays in Teaching Speaking

39 1,807 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 20:25

. Using role-plays in teaching speaking by CHL Sở GD- ĐT Đồng Nai   Using Role-plays in Teaching Speaking 1  Using role-plays in teaching speaking by CHL 2008 – 2009 I. Reason for choosing. role-plays in teaching speaking by CHL B: See you Jack. 14 Using role-plays in teaching speaking by CHL Unit 1: Friendship (English 11) Version 2 Matchmaking Roleplay Duration: 15–20 min Aim:. working Australian professional. Rent $130 per week (incl bills)-4weeks bond. Enquiries to Virginia. 5 Using role-plays in teaching speaking by CHL Unfurnished Bdrm with own bthrm avail. in
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Using Role-plays in Teaching Speaking, SKKN Using Role-plays in Teaching Speaking,

Từ khóa liên quan