0

slide bài thuyết trình đề tài cách tóm tắt văn bản thuyết minh

18 887 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2015, 23:43

   !""#$"%#&" ! '(#)#*&"#+,  -.#$"%#/#*012 3 &"#4#$"%#/  5*678  9:"0*"1$"/2; ! <:"0*"1$"/2;  <:"=$"0/2; 3 9:"0>1*2?12/@$" ! A?BC.D1E7$FG1*"CH7$FI*J6KLLLLM<N7-N ?IH1=O-=GPL @.D=6Q6P=R0$S.T$"G=UD=F4   ! V7DQ  "7 3 / 3 W.2KM72"*"27G1  9<*"1$S?-*DC.@GX*"*. CT<Y6*P$$"G CZ*Z/>)=B&/"B@[8@:1D1"71\ ! ]^*_T<*.:*2UUTY.$"&< ]GP?  9C<1/`(1<$U1;=aGDbF1@1TU1$21T1;< 3 <*.XR-DC(./"P.&%P;VD91Ccd6&@<e F?.d`Y["Z7._@Y  f:8@7$FG1<IH1T  g44R.-YX ! g4Ch"C  g4DQh"iI,-YX 3 g4C4R.h"I,-YX 3 "1_G".$2U$j"G:1 Gk glfgm]gngVo9!p9gqrstg]u9q u ][4GP_<1(7$FG1 .>14Y[EG&;1EvwxyW   VU7$FG1Y""G*D<HUY1" C:_<1(C: Vậy theo các em tóm tắt văn bản thuyết minh nhằm mục đích, yêu cầu gì? Các em hay hoàn thiện bảng sau? Vậy theo các em tóm tắt văn bản thuyết minh nhằm mục đích, yêu cầu gì? Các em hay hoàn thiện bảng sau? ][4 sP_ 9S1H" U8 Y;$F @7$F wUDU C.?/ G1I? 7$F< 9( z" 12 9Y.U 7$F/ II. Cách tóm tắt một văn bản thuyết minh. {7$FE9""|"F*) {7$FE9""|"F*) Văn bản thuyết minh về đối tượng nào? 9""1CH:TCYeH@Y1?  Đại ý của văn bản là gì? }V7$FUD?&/=C".d`Y[@"" Có thể chia văn bản thành mấy đoạn và ý chính của mỗi đoạn là gì? }V7$F<H*"1A_ ~]$"_7<&dJ"P1[4`Y[@"" ~g$"•""G1?&/-2":Y[@"" ~$"B*2Cc.d€11J@"" *U"W<1<1(C:%.l  *U"W<1<1(C:%.l  [...]... tượng thuyết minh Bước 3: viết bản tóm tắt bằng lời văn của mình 4 bước tóm tắt văn bản thuyết minh Bước 4: kiểm tra, sửa chữa văn bản 3 So sánh cách tóm tắt của văn bản thuyết với cách tóm tắt văn bản tự sự Tiêu chí Văn bản tự sự Văn bản thuyết minh Giống nhau Mục đích Cách thức Khác nhau Quy trình Các em hãy hoạt động theo bàn và hoàn thành bảng sau? 3 So sánh cách tóm tắt của văn bản thuyết với cách. .. một số vùng miền núi nước ta đạt tớt trình độ kĩ thuật và thẩm mĩ cao, đã và đang hấp dẫn khách du lịch.” 2 Các bước tóm tắt một văn bản thuyết minh ? Từ việc tóm tắt văn bản nhà sàn và đã biết tóm tắt một văn bản tự sự Vậy một em hãy trình bày các bước tóm tắt một văn bản thuyết minh? Bước 1: xác định mục đích , yêu cầu tóm tắt văn bản thuyết minh Bước 2: đọc kĩ văn bản gốc để nắm bắt được định nghĩa,... thuyết minh III Ghi nhớ Ngắn gọn Rành mạch Yêu cầu Nội dung sát với văn bản gốc Hiểu và ghi nhớ nội dung cơ bản của văn bản Tóm tắt văn bản thuyết minh Mục đích Giới thiệu với người khác về đối thuyết minh hoặc về văn bản : Xác định mục đích yêu cầu Đọc kĩ văn bản gốc 4 bước Viết bản tóm tắt bằng lời văn của mình Kiểm tra và sửa lại văn bản IV Luyện tập Cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe! Khánh... với cách tóm tắt văn bản tự sự Tiêu chí Văn bản tự sự Giống nhau Văn bản thuyết minh Đều là hình thức rút ngắn văn bản Mục đích Nhận thức đối tượng Cách thức Khác nhau Hiểu được tác phẩm Dựa vào việc chính nhân vật chính Dựa vào định nghĩa, dư liệu, thông số, số liệu, nhận định Quy trình Bốn bước có nội dung cụ thể không giống văn bản Bốn bước có nội dung cụ thể không giống văn bản tự sự thuyết minh III...• • “Nhà sàn là công trình kiến trúc có mái che dùng để ở hoặc sử dụng với mục đích khác Toàn bộ nhà sàn được cấu tạo bằng tre, giang, nứa, gỗ: gồm nhiều cột chống, mặt sàn, gầm sàn, các khoang nhà để ở hoặc rửa chân tay Hai . | ? Từ việc tóm tắt văn bản nhà sàn và đã biết tóm tắt một văn bản tự sự. Vậy một em hãy trình bày các bước tóm tắt một văn bản thuyết minh? 2. Các bước tóm tắt một văn bản thuyết minh. W$U<1 (7$F G1 W$U<1 (7$F G1 !UR.d1[4=GP_<1(7$F G1. các em tóm tắt văn bản thuyết minh nhằm mục đích, yêu cầu gì? Các em hay hoàn thiện bảng sau? Vậy theo các em tóm tắt văn bản thuyết minh nhằm mục đích, yêu cầu gì? Các em hay hoàn thiện bảng. 9( z" 12 9Y.U 7$F/ II. Cách tóm tắt một văn bản thuyết minh. {7$FE9""|"F*) {7$FE9""|"F*) Văn bản thuyết minh về đối
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài thuyết trình đề tài cách tóm tắt văn bản thuyết minh, slide bài thuyết trình đề tài cách tóm tắt văn bản thuyết minh,