0

Tiet 21,22 Thach Sanh

30 1,053 2
  • Tiet 21,22 Thach Sanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2015, 19:00

§©y lµ chi tiÕt nµo? Trong truyÒn thuyÕt nµo mµ em ®· häc? Chi tiÕt nµy nãi lªn ®iÒu g×? Bµi 6: TiÕt 21-22 Tiết 21+22: Thạch Sanh I-Tìm hiểu chung: 1- Thể loại: Truyện cổ tích - Truyện cổ tích là loại truyện dân gian kể về một số kiểu n/v quen thuộc: N/v bất hanh, n/v dũng sĩ, có tài năng kì lạ, n/v là động vật. - Truyện cổ tích th ờng có yếu tố hoang đ ờng, thể hiện ớc mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiệnvới cái ác, cái tốt với cái xấu, công bằng với bất công. 2- Đọc, hiểu chú thích, bố cục Tiết 21+22: Thạch Sanh I- Tìm hiểu chung: 1- Thể loại: 2- Đọc, hiểu chú thích, bố cục Có 2 cách chia Cách 1: 4 đoạn. - Từ đầu thần thông - Tiếp. Quận công. - Tiếp bọ hung - Còn lại: Cách 2: 3 phần. - Mở truyện - Thân truyện - Kết truyện. 4. Tãm t¾t: Lai lÞch, nguån gèc cña nh©n vËt chÝnh Th¹ch Sanh. a/ Më truyÖn: b/ Th©n truyÖn: KÕt nghÜa anh em víi Lý Th«ng. DiÖt Ch»n tinh. DiÖt §¹i bµng. DiÖt Hå tinh. Th¹ch Sanh chiÕn th¾ng qu©n 18 n íc ch hÇu. c/ KÕt truyÖn: Th¹ch Sanh cøu C«ng chóa, lªn nèi ng«i Vua. Tiết 21+22: Thạch Sanh II- Tìm hiểu truyện: 1- Nhân vật Thạch Sanh a- Nguồn gốc: Khác th ờng: + Thái tử đầu thai + Mẹ mang thai nhiều năm mới sinh. + Đ ợc thần dạy võ nghệ và phép thần thông. Bình th ờng: + Con một gia đình nông dân tốt bụng. + Sống nghèo khổ bằng nghề đốn củi - Chi tiết hoang đ ờng, kì lạ, làm tăng sức hấp dẫn của truyện - Thạch Sanh là một nhân vật mồ côi, nghèo khổ nh ng có khả năng, phẩm chất kì lạ, khác th ờng. [...]...Tiết 21+22: II- Tìm hiểu truyện 2- Những thử thách và chiến công thần diệu của Thach Sanh Những thử thách theo mức độ tăng dần khẳng định các chiến công rực rỡ, vẻ vang của Thạch Sanh Thạch Sanh -Bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu thờ thế mạng =>giết Chằn tinh (thu bộ cung tên bằngvàng) - Bị Lý Thông lấp cửa hang, giệt Đại bàng cứu... dân tộc sinh sống hòa bình, yên ổn làm ăn Tô đậm sự tài giỏi của Thạch Sanh Làm tăng yếu tố thần kỳ hấp dẫn cho câu chuyện Tiết 21+22: Thạch Sanh II- Tìm hiểu truyện: 2- Nhân vật Lí Thông - Đối lập với Thạch Sanh - Xảo Quyệt, tàn nhẫn, không lơng tâm ->Bị trừng phạt Sự đối lập về tính cách và hành động của 2 nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông -Tốt -Thiện -Lao động -Thật thà, trung thực -Vị tha -Anh... -Tiểu nhân, thấp hèn Tiết 21+22: Thạch Sanh 3 Nhân vật Công chúa: Công chúa vừa là ngời yêu, ngời vợ, ngời bạn chiến đấu, ngời ân nhân của Thạch Sanh Tiết 21+22: Thạch Sanh III- Tổng kết: 1- Nghệ thuật: Chi tiết thần kì, tởng tợng độc đáo, giàu ý nghĩa 2- Nôi dung,ý nghĩa: - Niềm tin, mơ ớc về công lý, xã hội - T tởng nhân đạo, yêu chuộng hòa bình Tiết 21+22: Thạch Sanh III Luyện tập 1 Đọc đoạn truyện... Thái tử con Vua Thủy tề - Bị hồn Đại bàng, Chằn tinh báo thù => bị bắt hạ ngục - 18 nớc ch hầu kéo quân đánh nớc ta => thằng giặc ngoại xâm Câu hỏi thảo luận nhóm: ? Do đâu mà Thạch Sanh luôn dành chiến thắng? - Thạch Sanh chiến thắng là nhờ: + Tài năng, dũng cảm + Vũ khí thần diệu + Mục đích chính nghĩa * Phẩm chất, tài năng: - Sự thật thà, chất phác (tin lời mẹ con Lý Thông đi canh miếu, bị Lý Thông... (cứu Thái tử, tha chết cho mẹ con Lý Thông ) * Tiếng đàn: - Giải oan cho Thạch Sanh - Giải câm cho công chúa - Vạch mặt kẻ thù nham hiểm, bất nhân Lý Thông - Cảm hóa quân 18 nớc ch hầu - Tiếng đàn giãi bày tình yêu - Tiếng đàn đòi hỏi công lý, yêu chuộng hòa bình, nói lên lòng nhân đạo vị tha => Với cây đàn thần, Thạch Sanh trở thành ngời anh hùng, nghệ sĩ, đấu tranh cho tình yêu và công lí, cho cuộc . 18 n íc ch hÇu. c/ KÕt truyÖn: Th¹ch Sanh cøu C«ng chóa, lªn nèi ng«i Vua. Tiết 21+22: Thạch Sanh II- Tìm hiểu truyện: 1- Nhân vật Thạch Sanh a- Nguồn gốc: Khác th ờng: + Thái tử. Thạch Sanh là một nhân vật mồ côi, nghèo khổ nh ng có khả năng, phẩm chất kì lạ, khác th ờng. Tiết 21+22: Thạch Sanh II- Tìm hiểu truyện 2- Những thử thách và chiến công thần diệu của Thach. rỡ, vẻ vang của Thạch Sanh - Thạch Sanh chiến thắng là nhờ: + Tài năng, dũng cảm. + Vũ khí thần diệu. + Mục đích chính nghĩa. Câu hỏi thảo luận nhóm: ? Do đâu mà Thạch Sanh luôn dành chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 21,22 Thach Sanh, Tiet 21,22 Thach Sanh, Tiet 21,22 Thach Sanh