GPB - Benh tuyen Vu QY.pdf

48 1.2K 4
GPB - Benh tuyen Vu QY.pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chia sẻ kiến thức về giải phẫu bệnh tuyến vú Qy.

a a Ti PI DJ a ue I el et a ew | Bệnh Ai TS Nguyén Thé Dan vi0 CN B6 mé6n Giai phau bénh H.V.Q Y Bệnh tuyên vú Le Tuyên oP DTT a I Eley eeeet a an vu Co loại bệnh: - Viêm tuyên vú - Tăng sản lành tính (bệnh xơ nang) - U tuyén vu - Ung thư vú Phạm vi học: U tuyên vú, UT tuyên vú U tuyên vú (adenoma of the breast) U lành tuyên vú có loại: TƯ ch - U nhú nội ông - U xơ tuyên - U dạng (phyllodes tumors) + U tuyên vú (adenoma) U ID) SH vú thật SU ÏI BS hay Ở người trẻ U ành-tính~ít:đatrzítcó-biêu lâm sàng, biên đồi thành ung thư Đại thê: Vú có cục nhỏ, curng chắc, di động, hay trung tâm gân núm vú Vi thé: Cac Ong tuyén tang sinh nhiéu, bat mau dam, te bao tuyén hinh tru thap, không chê tiết, mô đệm xung quanh tuyên U tuyên núm vú, núm vú loét đỏ, dé nham vol bénh Paget (UT num OF HA chu VU ông tuyên tăng sinh với mô đệm nhiêu sợi collagen Fig 8.2 Section of normal breast — H&E x10 This section of normal breast shows lobules and small ducts surrounded by delicate stroma, with denser connective tissue in the background Fig 27 Lactat iona | adenoma — H&E x10 This histological section of a lactational adenoma shows lobules composed of acini lined by vacuolated epithelial cells and containing secretion + U nhú nội ông (duct papilloma) — Là phát triển nhú ông dẫn sữa Đại thê: U nhỏ < 1cm, đơn độc, hay ông dẫn sữa (trung tâm vú) Núm vú hay có dịch máu Vi thé: to aye nhú, nhú có truc lién kết phủ biêu mơ vng, trụ tê bào biêu mô tăng sản >4 ~ BENE “tC ` ỷ.>._———=S— we pee be do, or Sy “i U nhú nội ông + U xơ tuyên (fibroadenoma) La u lành tính to gặp, u gồm mô xơ yên -d-pháttriÊn-trong mô đệm thuỳ tuyên, hay người trẻ < 30 tuổi Cudi chu kỳ kinh có thai u to lên Đại thê: U hình trịn 1- 15 cm, hay vùng ngoại vi, có olf han ro, di dong Mat cắt có mau trang xam, có khe nhỏ, lơi lên mặt cắt Vi thé: HẢ chủ yêu mô đêm xơ phát triển bao bọc xung quanh ông tun tăn sản khe có biêu mơ phủ ... xâm nhập - UT biéu m6 dang nhay (mucinous carcinoma) - UT biéu m6 thé - Béenh Paget (UT num vu) bệnh sinh - Nguyên nhân chưa biết rõ - Những yêư tô nguy ý nhiêu hưởng hormon gen anh - UT vú hay...Bệnh tuyên vú Le Tuyên oP DTT a I Eley eeeet a an vu Co loại bệnh: - Viêm tuyên vú - Tăng sản lành tính (bệnh xơ nang) - U tuyén vu - Ung thư vú Phạm vi học: U tuyên vú, UT tuyên vú U tuyên... tuyên vú có loại: TƯ ch - U nhú nội ông - U xơ tuyên - U dạng (phyllodes tumors) + U tuyên vú (adenoma) U ID) SH vú thật SU ÏI BS hay Ở người trẻ U ành-tính~ít:đatrzítcó-biêu lâm sàng, biên đồi

Ngày đăng: 17/08/2012, 08:55

Hình ảnh liên quan

U hình tròn 1- 15 cm, hay ở vùng ngoại vi, có giới hạn rõ, di động. Mặt cắt có màu trắng xám, có các khe nhỏ, hơi lồi lên mặt cắt. - GPB - Benh tuyen Vu QY.pdf

h.

ình tròn 1- 15 cm, hay ở vùng ngoại vi, có giới hạn rõ, di động. Mặt cắt có màu trắng xám, có các khe nhỏ, hơi lồi lên mặt cắt Xem tại trang 10 của tài liệu.
- UT vi nhú, tế bào UT tạo thành nhiều hình nhú trong lòng ống (micropapillary). - GPB - Benh tuyen Vu QY.pdf

vi.

nhú, tế bào UT tạo thành nhiều hình nhú trong lòng ống (micropapillary) Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan