Một số chuyên đề ôn thi đại học môn Hóa học

16 1,318 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 15:21

CHUYÊN ĐỀ 1: LÝ THUYẾT VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC 1. Lý thuyết 2. Ví dụ minh họa 1. (DB-KA-09) Tổng số hạt của một nguyên tử X là 28. X là A. O. B. N. C. F. D. Ne. 2. A và B là 2 nguyên tố thuộc cùng nhóm A ở 2 chu kỳ liên tiếp trong BTH. Tổng số proton trong 2 hạt nhân của A và B bằng 30. Tìm A , B là: A. Na, K. B. Na, Be. C. K, Mg. D. Đáp án khác. 3. Một ion M 3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là: A. [Ar]3d 5 4s 1 . B. [Ar]3d 6 4s 2 . C. [Ar]3d 6 4s 1 . D. [Ar]3d 3 4s 2 . 4. Đồng trong tự nhiên có 2 đồng vị 65 29 Cu và 63 29 Cu . Khối lượng nguyên tử trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm theo khối lượng của 63 29 Cu trong Cu 2 S là giá trị nào trong các giá trị sau (Cho S = 32) A. 39,94%. B. 29,15%. C. 57,82%. D. 21,69%. 5. Nguyên tố X có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 . Vị trí của X trong bảng tuần hoàncác nguyên tố hoá học : A. Chu kì 3, nhóm IA là nguyên tố phi kim. B. Chu ki 4, nhóm IA là nguyên tố kim loại. C. Chu kì 4, nhóm VIIA, là nguyên tố phi kim. D. Chu kì 3, nhóm IA là nguyên tố kim loại. 6. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố sắt là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 . Vị trí của sắt trong bảng hệ thống tuần hoàn là: A. Ô thứ 26, chu kì 4, nhóm VIIIA. B. Ô thứ 26, chu kì 4, nhóm IIA. C. Ô thứ 26, chu kì 4, nhóm IIB. D. Ô thứ 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. 7. (KA-10) Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì: A. bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm. B. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng. C. bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng. D. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm. 8. Tìm phát biểu đúng: A. Từ F đến I bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm nên tính axit của HF sẽ mạnh hơn HCl. B. Từ Al đến Clo bán kính nguyên tử giảm, tính phi kim giảm nên độ âm điện tăng. C. Từ Na đến Al bán kính nguyên tử giảm, tính kim loại giảm nên độ âm điện giảm. D. Từ F đến I bán kính nguyên tử tăng, tính kim loại tăng và tính axit HCl mạnh hơn HF. 9. (KB-08) Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH 3 . Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là: A. S. B. As. C. N. D. P. 10.(KA-09) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns 2 np 4 . Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là A. 50,00%. B. 27,27%. C. 60,00%. D. 40,00%. 11.(KA-12) Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Oxit cao nhất của R ở điều kiện thường là chất rắn. B. Nguyên tử R (ở trạng thái cơ bản) có 6 electron s. C. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, R thuộc chu kì 3. D. Phân tử oxit cao nhất của R không có cực. CHUYÊN ĐỀ 2: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ , TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC BÀI 1: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ 1. Lý thuyết 2. Ví dụ minh họa 1. Cho phản ứng sau: FeS +H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + H 2 O. Hệ số cân bằng tối giản của H 2 SO 4 là: A. 10. B. 12. C. 4. D. 8. 2. Trong phản ứng hóa học sau: Mg + HNO 3 → Mg(NO 3 ) 2 + NO + NO 2 + H 2 O. Nếu tỉ lệ thể tích của NO và NO 2 là 2:1, thì hệ số cân bằng tối giản của HNO 3 là: A. 12. B. 18. C. 20. D. 30. 3. Cho phản ứng: NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 2 (5x – 2y) M + (18x – 6y) HNO 3 → (5x – 2y) M(NO 3 ) n + 3N x O y + (9x – 3y) H 2 O Biết tất cả các hệ số đều đúng. Kim loại M là: A. Zn. B. Ag. C. Cu. D. Al. 4. Cho phương trình hoá học: Fe 3 O 4 + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + N x O y + H 2 O Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO 3 là: A. 45x - 18y. B. 46x - 18y. C. 13x - 9y. D. 23x - 9y. 5. Cho các chất sau Cu 2 S, FeS 2 , FeCO 3 , FeCuS 2 có cùng số mol tác dụng với HNO 3 đặc nóng dư thu được sản phẩm khử duy nhất là khí NO 2 . Chất nào trong các chất đã cho ở trên khi tác dụng với HNO 3 đặc nóng thu được thể tích khí lớn nhất ở cùng điều kiện? A. FeCuS 2 . B. FeCO 3 . C. FeS 2 . D. Cu 2 S. 6. Trong phản ứng: K 2 Cr 2 O 7 + HCl → CrCl 3 + Cl 2 + KCl + H 2 O. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là: A. 3/14. B. 4/7. C. 1/7. D. 3/7. 7. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeCO 3 lần lượt phản ứng với HNO 3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là: A. 5. B. 7. C. 8. D. 6. 8. Cho dãy các chất và ion: Cl 2 , F 2 , SO 2 , Na + , Ca 2+ , Fe 2+ , Al 3+ , Mn 2+ , S 2- , Cl − . Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là: A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. 9. (KA-07) Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO 3 (đặc, nóng) → b) FeS + H 2 SO 4 (đặc nóng) → c) Al 2 O 3 + HNO 3 (đặc, nóng) → d) Cu + dung dịch FeCl 3 → e) CH 3 CHO + H 2 (Ni, t o ) → f) glucozơ + AgNO 3 trong dung dịch NH 3 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 3 → g) C 2 H 4 + Br 2 → h) glixerol + Cu(OH) 2 → Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là A. a, b, c, d, e, h. B. a, b, d, e, f, g. C. a, b, d, e, f, h. D. a, b, c, d, e, g. 10.Cho các phản ứng: Ca(OH) 2 + Cl 2 → CaOCl 2 + H 2 O 2H 2 S + SO 2 → 3S + 2H 2 O 2NO 2 + 2NaOH → NaNO 3 + NaNO 2 + H 2 O 4KClO 3 0 t → KCl + 3KClO 4 O 3 → O 2 + O Số phản ứng oxi hoá khử là: A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. BÀI 2: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 1. Lý thuyết 2. Ví dụ minh họa 1. Cho cân bằng hóa học: 2SO 2 (k) + O 2 (k) ˆ ˆ† ‡ ˆˆ 2SO 3 (k); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu đúng là: A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O 2 . C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng. D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO 3 . 2. Cho cân bằng (trong bình kín) sau: CO (k) + H 2 O (k) → ¬  CO 2 (k) + H 2 (k) ΔH < 0. Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng H 2 ; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác. Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là: A. (1), (4), (5). B. (1), (2), (3). C. (1), (2), (4). D. (2), (3), (4). 3. Cho cân bằng hoá học: N 2 (k) + 3H 2 (k) → ¬  2NH 3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi. A. thay đổi áp suất của hệ. B. thay đổi nhiệt NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 4 độ. C. thêm chất xúc tác Fe. D. thay đổi nồng độ N 2 . 4. Cho phản ứng: 2 SO 2 + O 2 2SO⇆ 3 Tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần khi: A. Tăng nồng độ SO 2 lên 2 lần. B. Tăng nồng độ SO 2 lên 4 lần. C. Tăng nồng độ O 2 lên 2 lần. D. Tăng đồng thời nồng độ SO 2 và O 2 lên 2 lần. 5. Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac: 0 , 2 2 3 N (khí)+3H (khí) 2NH t xt → ¬  . Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận: A. tăng lên 8 lần. B. giảm đi 2 lần. C. tăng lên 6 lần. D. tăng lên 2 lần. 6. Cho chất xúc tác MnO 2 vào 100 ml dung dịch H 2 O 2 , sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O 2 (ở đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H 2 O 2 ) trong 60 giây trên là A. 5, 0.10 −4 mol/(l.s). B. 5, 0.10 −5 mol/ (l.s). C. 1, 0.10 −3 mol/(l.s). D. 2, 5.10 −4 mol/(l.s). 7. Phản ứng: 2SO 2 + O 2 ƒ 2SO 3 ∆H < 0. Khi giảm nhiệt độ và khi giảm áp suất thì cân bằng của phản ứng trên chuyển dịch tương ứng là: A. thuận và thuận. B. thuận và nghịch. C. nghịch và nghịch. D.nghịch và thuận. 8. Cho phản ứng sau ở một nhiệt độ nhất định: N 2 + 3H 3 ƒ 2NH 3 . Nồng độ (mol/l) lúc ban đầu của N 2 và H 2 lần lượt là 0,21 và 2,6. Biết K C của phản ứng là 2. Nồng độ cân bằng (mol/l) của N 2 , H 2 , NH 3 tương ứng là: A. 0,08; 1 và 0,4. B. 0,01; 2 và 0,4. C. 0,02; 1 và 0,2. D. 0,001; 2 và 0,04. 9. Cho phản ứng: CO (k) + H 2 O (k) ƒ CO 2 (k) + H 2 (k) Biết K C của phản ứng là 1 và nồng độ ban đầu của CO và H 2 O tương ứng là 0,1 mol/l và 0,4 mol/l. Nồng độ cân bằng (mol/l) của CO và H 2 O tương ứng là: A. 0,08 và 0,08. B. 0,02 và 0,08. C. 0,02 và 0,32. D. 0,05 và 0,35. NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 5 10.Một bình kín dung tích không đổi V lít chứa NH 3 ở 0 O C và 1atm với nồng độ 1mol/l. Nung bình đến 546 O C và NH 3 bị phân huỷ theo phản ứng: 2NH 3 ƒ N 2 + 3H 2 . Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, áp suất khí trong bình là 3,3atm. Ở nhiệt độ này nồng độ cân bằng của NH 3 (mol/l) và giá trị của K C là: A. 0,1; 2,01.10 -3 . B. 0,9; 2,08.10 -4 . C. 0,15; 3,02.10 -4 . D. 0,05; 3,27.10 -3 . CHUYÊN ĐỀ 3: NGUYÊN TỐ PHI KIM VÀ HỢP CHẤT BÀI 1: NGUYÊN TỐ PHI KIM VÀ HỢP CHẤT 1. Lý thuyết 2. Ví dụ minh họa 1. (KA-07) Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách. A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. B. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO 2 , đun nóng. C. điện phân nóng chảy NaCl. D. cho F 2 đẩy Cl 2 ra khỏi dung dịch NaCl. 2. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách. A. nhiệt phân KClO 3 có xúc tác MnO 2 . B. nhiệt phân Cu(NO 3 ) 2 . C. điện phân nước. D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng. 3. Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là A. N 2 O. B. N 2 . C. NO 2 . D. NO. 4. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO 3 từ. A. NaNO 3 và H 2 SO 4 đặc. B. NaNO 2 và H 2 SO 4 đặc. C. NH 3 và O 2 . D. NaNO 3 và HCl đặc. 5. Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất? NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 6 A. NaNO 3 . B. NH 4 NO 3 . C. KCl. D. K 2 CO 3 . 6. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO 3- ) và ion amoni (NH 4+ ). B. Amophot là hỗn hợp các muối (NH 4 ) 2 HPO 4 và KNO 3 . C. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK. D. Phân urê có công thức là (NH 4 ) 2 CO 3 . 7. Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của. A. (NH 4 ) 2 HPO 4 và KNO 3 . B. (NH 4 ) 2 HPO 4 và NaNO 3 . C. (NH 4 ) 3 PO 4 và KNO 3 . D. NH 4 H 2 PO 4 và KNO 3. 8. (KA-10) Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO 3 sinh ra AgF kết tủa. B. Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn brom. C. Axit HBr có tính axit yếu hơn axit HCl. D. Flo có tính oxi hoá yếu ơn clo. 9. (KB-12) Cho phương trình hóa học (với a, b, c, d là các hệ số): a FeSO 4 + b Cl 2 → c Fe 2 (SO 4 ) 3 + d FeCl 3 Tỉ lệ a : c là: A. 4 : 1. B. 3 : 2. C. 2 : 1. D. 3 :1. 10.(KB-08) Cho các phản ứng : (1) O 3 + dung dịch KI → (2) F 2 + H 2 O 0 t → (3) MnO 2 + HCl đặc 0 t → (4) Cl 2 + dung dịch H 2 S → Các phản ứng tạo ra đơn chất là A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4). C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4). 4. Cho các phản ứng sau: (1) 0 t 3 2 Cu(NO ) → (2) 0 t 4 2 NH NO → (3) 0 850 C,Pt 3 2 NH O + → (4) 0 t 3 2 NH Cl + → (5) 0 t 4 NH Cl → (6) 0 t 3 NH CuO + → NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 7 Các phản ứng đều tạo khí N 2 là: A. (1), (2), (5). B. (2), (4), (6). C. (1), (3), (4). D. (3), (5), (6). 5. Clo có thể phản ứng được với các chất trong dãy nào sau đây? A. Cu, CuO, Ca(OH) 2 , AgNO 3 , NaOH. B. NaBr, NaI, NaOH, NH 3 , CH 4 , H 2 S, Fe. C. ZnO, Na 2 SO 4 , Ba(OH) 2 , H 2 S, CaO. D. Fe, Cu, O 2 , N 2 , H 2 , KOH. 6. Cho H 2 S lội qua dung dịch FeCl 3 cho màu gì? A. Không có hiện tượng gì. B. Màu vàng mất dần và có kết tủa vàng xuất hiện. C. Màu vàng mất dần và có kết tủa đen xuất hiện. D. Màu vàng mất dần và có kết tủa nâu đỏ xuất hiện. 7. Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr 2 + Br 2 → 2FeBr 3 2NaBr + Cl 2 → NaCl + Br 2 Phát biểu đúng là: A. Tính khử của − Cl mạnh hơn − Br . B. Tính oxi hoá của Br 2 mạnh hơn Cl 2 . C. Tính khử của − Br mạnh hơn Fe 2+ . D. Tính oxi hoá của Cl 2 mạnh hơn của Fe 3+ . 8. (KB-12) Đốt 16,2 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe trong khí Cl 2 thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và 2,4 gam kim loại. Dung dịch Z tác dụng được với tối đa 0,21 mol KMnO 4 trong dung dịch H 2 SO 4 (không tạo ra SO 2 ). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là: A. 72,91%. B. 64,00%. C. 66,67%. D. 37,33%. 9. (KA-12) Hỗn hợp X có khối lượng 82,3 gam gồm KClO 3 , Ca(ClO 3 ) 2 , CaCl 2 và KCl. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 13,44 lít O 2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl 2 và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch K 2 CO 3 1M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 5 lần lượng KCl trong X. Phần trăm khối lượng KCl trong X là: A. 25,62%. B. 12,67%. C. 18,10%. D. 29,77%. NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 8 10.Cho 1,03 gam muối natri halogen ( NaX ) tác dụng hết với dung dịch AgNO 3 dư thì thu được một kết tủa , kết tủa này sau phản ứng phân hủy hoàn toàn cho 1,08 gam Ag . Hỏi X là A. Brom. B. Flo. C. Clo. D. Iot. 11.Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử Z X < Z Y ) vào dung dịch AgNO 3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaY trong hỗn hợp ban đầu là: A. 52,8%. B. 58,2%. C. 47,2%. D. 41,8%. 12.Nung 11,2 gam Fe và 26 gam Zn với một lượng S dư. Sản phẩm của phản ứng cho tan hoàn toàn trong dung dịch H 2 SO 4 loãng, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch CuSO 4 10% (d = 1,2 g /ml). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Thể tích tối thiểu của dung dịch CuSO 4 cần để hấp thụ hết khí sinh ra là: A. 700ml. B. 800ml. C. 600ml. D. 500ml. 13.Trộn lẫn 200 ml dung dịch NaOH 1M với 150 ml dung dịch H 3 PO 4 0,5 M .Muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng: A. NaH 2 PO 4 , Na 2 HPO 4 . B. Na 2 HPO 4 , Na 3 PO 4 . C. NaH 2 PO 4 , Na 3 PO 4 . D. Na 3 PO 4 . BÀI 2: CÁC LOẠI MUỐI VÀ OXIT VẤN ĐỀ 1: MUỐI CACBONAT VÀ HIDROCACBONAT Loại 1: Muối cacbonat và hidrocacbonat tác dụng với axit 1. Lý thuyết 2. Ví dụ minh họa 1. (KB-08) Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là: A. Na. B. K. C. Rb. D. Li. 2. (KA-10) Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H 2 SO 4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hoà. Công thức của muối hiđrocacbonat là A. NaHCO 3 . B. Mg(HCO 3 ) 2 . C. Ba(HCO 3 ) 2 . D. Ca(hco 3 ) 2 . 3. (DB-KA-09) Cho từ từ 150 ml dd HCl 1M vào 500 ml dung dịch A gồm NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 9 Na 2 CO 3 và NaHCO 3 thì thu được 1.008 lít khí (điều kiện chuẩn) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 dư thì thu được 29.55 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na 2 CO 3 và NaHCO 3 trong dung dịch A lần lượt là: A. 0.18M và 0.26M. B. 0.21M và 0.18M. C. 0.21M và 0.32M. D. 0.2M và 0.4M. 4. Hoà tan hoàn toàn 7,68 gam hỗn hợp gồm CaCO 3 và MgCO 3 trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra V (lít) CO 2 (đktc) và dung dịch sau phản ứng có chứa 8,56 gam hỗn hợp muối. Xác định V? A. 1,792 lít. B. 3,92 lít. C. 0,336 lít. D. 2,24 lít. Loại 2: Nhiệt phân muối cacbonat-hidrocacbonat 1. Lý thuyết 2. Ví dụ minh hóa 1. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp MgCO 3 ; CaCO 3 rồi cho toàn bộ khí thoát ra (khí A) hấp thụ vừa hết bằng dung dịch Ca(OH) 2 thu được kết tủa B và dung dịch C. Hỏi A, B, C lần lượt là những chất gì? A. CO; CaCO 3 ; Ca(HCO 3 ) 2 . B. CO 2 ; CaCO 3 ; Ca(HCO 3 ) 2 . C. CO; Ca(HCO 3 ) 2 ; Ca(OH) 2 . D. CO 2 ; Ca(HCO 3 ) 2 , CaCO 3 . 2. Một loại đá vôi chứa 80% CaCO 3 , phần còn lại là tạp chất trơ. Nung m gam đá một thời gian thu được chất rắn nặng 0,78m gam. Hiệu suất phân huỷ CaCO 3 bằng: A. 58,8%. B. 65%. C. 78%. D. 62,5%. 3. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp 2 muối NH 4 HCO 3 ; (NH 4 ) 2 CO 3 thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó CO 2 chiếm 30% về thể tích. vậy tỉ lệ số mol NH 4 HCO 3 ; (NH 4 ) 2 CO 3 theo thứ tự là: A. 3:1. B. 1:2. C. 2:1. D. 1:1. VẤN ĐỀ 2: MUỐI NITRAT MUỐI NITRIC Loại 1: Nhiệt phân muối nitrat 1. Lý thuyết 2. Ví dụ minh họa 1. (KA-10) Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO 3 là: A. Ag, NO 2 , O 2 . B. Ag 2 O, NO, O 2 . C. Ag, NO, O 2 . D. Ag 2 O, NO 2 , O 2 . NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 10 [...]... FeS2, ZnO 4 Hệ số của phản ứng:FeS + H2SO4 đặc, nóng  Fe2(SO4)3 + SO2 + → H2O là: A 5, 8, 3, 2, 4 đều sai B 4, 8, 2, 3, 4 C 2, 10, 1, 5, 5 D A,B,C 5 (CĐ-08) Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là: A 3O2 + 2H2S  2H2O + 2SO2 → B FeCl2 + H2S  FeS + 2HCl → C O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2 D Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O → 6 (KA-09) Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? A Sục... hợp các chất Fe(NO 3)2; Fe(OH)3; FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là: A FeO B Fe3O4 C Fe D Fe2O3 4 Nung nóng AgNO3 được chất rắn X và khí Y Dẫn khí Y vào cốc nước được dung dịch Z Cho toàn bộ X vào Z thấy X tan một phần và thoát ra khí NO duy nhất Giả thi t các phản ứng xảy ra hoàn toàn Phần trăm khối lượng của X không tan trong Z là: A 20% B 25% C 30% D 40% 5 Khi... kết thúc phản ứng, thu được m gam kết tủa, trong dịch chứa m’ gam chất tan Trị số của m và m’ lần lượt là: A 0,985; 0,84 B 0,985; 0,924 C 0,788; 0,84 D 0,8865; 0,756 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 13 CHUYÊN ĐỀ 4: SỰ ĐIỆN LY 1 Lý thuyết 2 Ví dụ minh họa 1 (KB-11) Cho dãy các oxit sau: SO2, NO2, NO, SO3, CrO3, P2O5, CO, N2O5, N2O Số oxit trong dãy tác dụng được với H2O ở điều kiện thường là A.7 B 5 C 6 D 8... ANH ĐT: 0979.879.702 11 VẤN ĐỀ 3: MUỐI SUNFUA 1 Lý thuyết 2 Ví dụ minh họa 1 Hoà tan sắt II sunfua vào dd HCl thu được khí A đốt hoàn toàn khí A thu được khí C có mùi hắc khí A,C lần lượt là: A SO2, hơi S B H2S, hơi S C H2S, SO2 D SO2, H2S 2 Cho các chất : HCl, NaNO3, CuSO4, KOH Số chất tác dụng được với dung dịch Na2S là A 1 B 2 C 3 D 4 3 Dãy nào sau đây gồm các chất không tan trong nước nhưng tan... dịch KMnO4 Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? A 6 B 3 C 5 D 4 8 Cho các phản ứng hóa học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2  (2) CuSO4 + Ba(NO3)2  (3) Na2SO4 + BaCl2  (4) H2SO4 BaSO3  (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2  (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2  Các phản ứng đều có cùng 1 phương trình ion rút gọn là: NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 14 + A (1), (2), (3), (6) B (1), (3), (5), (6)... dịch chỉ chứa hai chất tan có tổng khối lượng là 72 gam, Giá trị của m là: A 20 B 40 C 60 D 80 VẤN ĐỀ 4: CO2 HAY SO2 TÁC DỤNG VỚI KIỀM –KIỀM THỔ 1 Lý thuyết 2 Ví dụ minh họa 1 (KA-10) Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là: A 0,4M B 0,2M C 0,6M D 0,1M 2 Hấp thụ... + 6NaCl (d) KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S (e) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là A 1 B 3 C 2 D 4 10.Cho bốn phản ứng: (1) Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4  Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3  BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4  Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Số phản ứng thuộc loại phản ứng axit-bazơ là: A (1), (2) B (2), (3) C (2), (4)... Ba(NO3)2, Na2SO4, MgCO3, PbCl2 D BaCO3, NaNO3, MgCl2, PbSO4 212 .Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu 2+, 0,03 mol K+, x mol Cl−và y mol SO4 Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam Giá trị của x và y lần lượt là: A 0,01 và 0,03 B 0,03 và 0,02 C 0,05 và 0,01 D 0,02 và 0,05 13.Có hai dung dịch, mỗi dung dịch chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau trong các ion sau: 0,3 mol K+ ; 0,2 mol Mg2+... (KB-11) Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO 3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4 Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH? A.3 B 5 C 4 D 2 4 Số chất trong dãy Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2 Sn(OH)2, Al2O3, Cr2O3, NH2-CH2-COOH, Al có tính chất lưỡng tính là: A 7 B 10 C 9 D 8 5 Cho: NH4NO3 (1), CH3COONa (2), Na2SO4 (3),... D (1), (3) có pH . các nguyên tố hóa học, R thuộc chu kì 3. D. Phân tử oxit cao nhất của R không có cực. CHUYÊN ĐỀ 2: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ , TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC BÀI 1: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ 1. Lý. CHUYÊN ĐỀ 1: LÝ THUYẾT VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC 1. Lý thuyết 2. Ví dụ minh họa 1. (DB-KA-09) Tổng số hạt của một nguyên tử X. 3KClO 4 O 3 → O 2 + O Số phản ứng oxi hoá khử là: A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. BÀI 2: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 1. Lý thuyết 2. Ví dụ minh họa 1. Cho cân bằng hóa học: 2SO 2 (k) + O 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số chuyên đề ôn thi đại học môn Hóa học, Một số chuyên đề ôn thi đại học môn Hóa học, Một số chuyên đề ôn thi đại học môn Hóa học