0

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Hóa học 2015

82 1,649 0
  • Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Hóa học 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 15:20

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ_2015 - 1 - ĐỀ SỐ 01 Câu 1. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân? A. Saccarozơ B. Protein C. Tinh bột D. Glucozơ Câu 2. Chất có tính chất lưỡng tính là A. NaOH B. NaHCO 3 C. KNO 3 D. NaCl Câu 3. Protein phản ứng với Cu(OH) 2 có màu đặc trưng là A. màu vàng B. màu tím C. màu đỏ D. mà da cam Câu 4. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng ngậm nước (CaSO 4 .2H 2 O) được gọi là A. thạch cao khan. B. thạch cao sống. C. đá vôi. D. thạch cao nung. Câu 5. Chất không phải axit béo là A. axit axetic. B. axit panmitic. C. axit stearic. D. axit oleic. Câu 6. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH 3 COOC 2 H 5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 19,2. B. 9,6. C. 8,2. D. 16,4. Câu 7. Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe 2 O 3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột Al cần dùng là A. 8,10 gam. B. 1,35 gam . C. 5,40 gam. D. 2,70 gam. Câu 8. Cho 15 gam hỗn hợp bột Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lit khí H 2 (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là A. 2,0. B. 2,2. C. 6,4. D. 8,5 Câu 9. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm thổ là A. ns 2 . B. ns 2 np 1 . C. ns 1 . D. ns 2 np 2 . Câu 10. Chất thuộc loại cacbohiđrat là A. xenlulozơ. B. glixerol. C. protein. D. poli (vinyl clorua). Câu 11. Chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là A. Na 2 CO 3 . B. NaCl. C. CaSO 4 . D. CaCO 3 . Câu 12. Cho dãy các chất: CH 3 COOCH 3 , C 2 H 5 OH, H 2 NCH 2 COOH, CH 3 NH 2 . Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 13. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch KOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl? A. H 2 NCH(CH 3 )COOH. B. C 2 H 5 OH. C. C 6 H 5 NH 2 . D.CH 3 COOH. Câu 14. Vinyl axetat có công thức là A. C 2 H 5 COOCH 3 . B. HCOOC 2 H 5 . C. CH 3 COOCH=CH 2 . D. CH 3 COOCH 3 . Câu 15. Cho dãy các kim loại : Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là A. Mg. B. Fe. C. Cr. D. Na. Câu 16. Cho dãy các chất : CH 2 =CHCl, CH 2 =CH 2 , CH 2 =CH-CH=CH 2 , H 2 NCH 2 COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 17. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là A. Ca. B. Li. C. Be. D. K. Câu 18. Cho dãy các kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 19. Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là A. Fe(OH) 2 . B. Fe(OH) 3 . C. FeO. D. Fe 2 O 3 . Câu 20. Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là: A. K, Cu, Zn. B. Cu, K, Zn. C. Zn, Cu, K. D. K, Zn, Cu. Câu 21. Kim loại nhôm không phản ứng được với dung dịch A. H 2 SO 4 (loãng). B. NaOH. C. KOH. D. H 2 SO 4 (đặc, nguội). TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ_2015 - 2 - Câu 22. Quặng boxit là nguyên liệu để điều chế kim loại A. đồng. B. kali. C. nhôm. D. chì. Câu 23. Dung dịch làm quì tím chuyển sang màu xanh là A. H 2 NCH 2 COOH. B. C 2 H 5 OH. C. CH 3 COOH. D. CH 3 NH 2 . Câu 24. Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO 3 (loãng, dư), thu được V lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là A. 1,12. B. 2,24. C. 4,48. D. 3,36. Câu 25. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch A. Na 2 CO 3 . B. CuSO 4 . C. CaCl 2 . D. KNO 3 . Câu 26. Cho dung dịch Na 2 CO 3 vào dung dịch Ca(HCO 3 ) 2 thấy A. không có hiện tượng gì. B. Có bọt khí thoát ra. C. có kết tủa trắng. D. Có kết tủa trắng và bọt khí. Câu 27. Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 28. Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là A. 36,0 B. 16,2. C. 9,0. D. 18,0. Câu 29. Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H 2 NCH 2 COOH cần vừa đủ V lit dung dịch NaOH 1,0 M. Giá trị của V là A. 200. B. 100. C. 150. D. 50. Câu 30. Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính? A. Ba(OH) 2 và Fe(OH) 3 . B. Cr(OH) 3 và Al(OH) 3 . C. NaOH và Al(OH) 3 . D. Ca(OH) 2 và Al(OH) 3 . Câu 31. Điều chế kim loại kali bằng phương pháp A. điện phân dd KCl có màng ngăn. B. dùng khí CO khử ion K + trong K 2 O ở nhiệt độ cao. C. điện phân KCl nóng chảy. D. điện phân dd KCl không có màng ngăn. Câu 32. Cho dãy các kim loại : Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là A. Na. B. Cs. C. K. D. Rb. Câu 33. Oxit kim loại bị khử bỡi CO ở nhiệt độ cao là A. Al 2 O 3 . B. K 2 O. C. CuO. D. MgO. Câu 34. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là A. nilon-6,6. B. poli (metyl metacrylat). C. poli etilen. D.poli(vinyl clorua). Câu 35. Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt (III)? A. Dd H 2 SO 4 (loãng) B. Dd HCl. C. Dd CuSO 4 . D. Dd HNO 3 (loãng, dư) Câu 36. Cho CH 3 COOCH 3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là A. CH 3 OH và CH 3 COOH. B. CH 3 COONa và CH 3 COOH C. CH 3 COOH và CH 3 ONa. D. CH 3 COONa và CH 3 OH Câu 37. Các số oxi của crom trong hợp chất Cr 2 O 3 là A. +6. B. +2. C. +4. D. +3. Câu 38. Tinh bột thuộc loại A. polisaccarit. B. đisaccarit. C. lipit. D. monosaccarit. Câu 39. Để phân biệt dung dịch Na 2 SO 4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch A. HCl. B. NaOH. C. KNO 3 . D. BaCl 2 . Câu 40. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự lực bazơ tăng dần là A. CH 3 NH 2 , C 6 H 5 NH 2 (anilin), NH 3 . B. NH 3 , C 6 H 5 NH 2 (anilin), CH 3 NH 2 . C. C 6 H 5 NH 2 (anilin), NH 3 , CH 3 NH 2 . D. C 6 H 5 NH 2 (anilin), CH 3 NH 2 , NH 3 . TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ_2015 - 3 - ĐỀ SỐ 2 Thời gian 60 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1. Thủy phân phenyl axetat trong môi trường NaOH thu được các sản phẩm hữu cơ là A. axit axetic và phenol B. natri axetat và phenol C. natri axetat và natri phenolat D. axit axetic và natri phenolat Câu 2. Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào sau đây là thuận nghịch? A. Đun hỗn hợp gồm axit axetic và ancol etylic. B. Axit axetic tác dụng với axetilen. C. Thủy phân phenyl axetat trong môi trường axit. D. Thủy phân etyl axetat trong môi trường bazơ. Câu 3. Cho dãy các chất: phenol, o-crezol, ancol benzelic, ancol metylic. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 4. Số lượng este đồng phân cấu tạo của nhau ứng với CTPT C 4 H 8 O 2 là : A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 5. Đun nóng hỗn hợp 2 axit béo với glixerol (xúc tác H 2 SO 4 ) thu được tối đa bao nhiêu trieste? A. 6. B. 12. C. 3. D. 8. Câu 6. Cacbohiđrat ở dạng polime là A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ. D. fructozơ. Câu 7. Dung dịch làm quì tím chuyển sang màu hồng là A. anilin. B. axit 2-aminoaxxetic. C. metylamin. D. axit glutamic. Câu 8. Polime bị thủy phân cho α-amino axit là A. polistiren. B. polipeptit. C. nilon-6,6. D. polisaccarit Câu 9. Cho m gam hỗn hợp hai ancol tác dụng hoàn toàn với Na (dư) được 2,24 lit H 2 (đktc) và 12,2 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là A. 7,8. B. 8,2. C. 4,6. D. 3,9. Câu 10. Trung hòa một lượng axit cacboxylic đơn chức cần vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1M. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,2 gam muối khan. Công thức của axit là : A. HCOOH. B. CH 3 COOH. C. C 2 H 3 COOH. D. C 2 H 5 COOH. Câu 11. Cho chất X có CTPT C 4 H 8 O 2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có CTPT C 2 H 3 O 2 Na. Công thức của X là A. HCOOC 3 H 7 . B. C 2 H 5 COOCH 3 . C. CH 3 COOC 2 H 5 . D. HCOOC 3 H 5 . Câu 12. Cho cùng một khối lượng mỗi chất: CH 3 OH, CH 3 COOH, C 2 H 4 (OH) 2 , C 3 H 5 (OH) 3 tác dụng hoàn toàn với Na dư. Số mol H 2 lớn nhất sinh ra từ phản ứng của Na với A. CH 3 OH. B. CH 3 COOH. C. C 2 H 4 (OH) 2 . D. C 3 H 5 (OH) 3 . Câu 13. Cho dãy các chất CH 3 Cl, C 2 H 5 COOCH 3 , CH 3 CHO, CH 3 COONa. Số chất trong dãy khi thủy phân sinh ra ancol metylic A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 14. Cho dãy các kim loại: Be, Mg, Cu, Li, Na. Số kim loại trong dãy có kiểu mạng tinh thể lục phương là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 15. Cấu hình electron của cation R 3+ có phân lớp ngoài cùng là 2p 6 . Nguyên tử R là A. S. B. Al. C. N. D. Mg. Câu 16. Cho dãy các kim loại : Al, Cr, Hg, W. Hai kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và cao nhất tương ứng là A. Hg, Al. B. Al, Cr. C. Hg, W. D. W, Cr. TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ_2015 - 4 - Câu 17. Công thức của thạch cao sống là : A. CaSO 4 . B. CaSO 4 .2H 2 O. C. CaSO 4 .H 2 O. D. 2CaSO 4 .H 2 O. Câu 18. Sục 8,96 lit khí CO 2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH) 2 , số gam kết tủa thu được là A. 25. B. 10. C. 12. D. 40. Câu 19. Nhôm không tan được trong dung dịch A. HCl. B. NaOH. C. NaHSO 4 . D. Na 2 SO 4 . Câu 20. Cho hỗn hợp gồm 5,4 gam nhôm và 2,3 gam Na tác dụng với nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn còn lại là A. 2,70 gam. B. 2,30 gam. C. 4,05 gam. D. 5,00 gam. Câu 21. Hỗn hợp X gồm ba oxit có số mol bằng nhau: FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 . Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO 3 (dư), thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng (dư), thu được 6,42 gam kết tủa đỏ nâu. Giá trị của m là A. 2,32. B. 4,64. C. 1,60. D. 4,80. Câu 22. Cấu hình electron của ion Fe 2+ là A. [Ar] 3d 6 . B. [Ar] 3d 5 4s 1 . C. [Ar] 3d 4 4s 2 . D. [Ar] 3d 3 4s 2 . Câu 23. Khi cho dung dịch muối sắt (II) vào dung dịch kiềm, có mặt không khí đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hợp chất A. Fe(OH) 2 . B. Fe(OH) 3 . C. FeO. C. Fe 2 O 3 . Câu 24. Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được 33,6 gam chất rắn. Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH) 2 dư, thu được 80 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 34,88. B. 36,16. C. 46,40. D. 59,20. Câu 25. Hòa tan phèn chua vào nước thu được dung dịch có môi trường A. kiềm yếu. B. kiềm mạnh. C. axit yếu. D. Trung tính Câu 26. Cho dãy các ion Ca 2+ , Al 3+ , Fe 2+ , Fe 3+ . Ion trong dãy có số electron độc thân lớn nhất là A. Ca 2+ . B. Al 3+ . C. Fe 2+ . D. Fe 3+ . Câu 27. Cho dãy kim loại Zn, Fe, Cr. Thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các kim loại từ trái sang phải trong dãy là A. Zn, Fe, Cr. B. Fe, Zn, Cr. C. Zn, Cr, Fe. D. Cr, Fe, Zn. Câu 28. Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá ) an toàn là sử dụng A. fomon. B. phân đạm. C. nước đá. D. nước vôi. Câu 29. Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại X bằng dung dịch HCl sinh ra V lit khí (đktc); cũng m gam X khi đun nóng phản ứng hết với V lit khí O 2 (đktc). Kim loại X là A. Ni. B. Zn. C. Pb. D. Sn. Câu 30. Cho dãy các chất: FeO, Fe 3 O 4 , Al 2 O 3 , HCl, Fe 2 O 3 . Số chất trong dãy bị oxi hóa bởi dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 31. Amilozơ được tạo thành từ các gốc A. α-glucozơ. B. β-glucozơ. C. α-fructozơ. D. β-fructozơ Câu 32. Khi đốt cháy 4,5 gam một amin đơn chức giải phóng ra 1,12 lit N 2 (đktc). CTPT của amin đó là A. CH 5 N. B. C 2 H 7 N. C. C 3 H 9 N. D. C 3 H 7 N. Câu 33. Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO 3 và H 2 SO 4 loãng giải phóng khí X (không màu, dễ hóa nâu trong không khí). Khí X là A. NO. B. NH 3 . C. N 2 O. D. NO 2 . Câu 34. Kim loại không khử được nước ở nhiệt độ thường là : A. Na. B. Ca. C. Be. D. Cs. TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ_2015 - 5 - Câu 35. Cho dãy các chất : CH 3 -NH 2 , NH 3 , C 6 H 5 NH 2 , NaOH. Chất có lực bazơ yếu nhất trong dãy là A. CH 3 -NH 2. B. NH 3 . C. C 6 H 5 NH 2 . D. NaOH. Câu 36. Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây là phản ứng xà phòng hóa ? A. C 6 H 5 OH + NaOH B. CH 3 COOH + NaOH C. HCOOCH 3 + NaOH D. CH 3 COOCH 3 + H 2 O (H 2 SO 4 l ) Câu 37. Chất tác dụng với Cu(OH) 2 tạo sản phẩm có màu tím là A. anđehit axetic. B. tinh bột. C. xenlulozơ. D. peptit. Câu 38. Các số oxi hóa phổ biến của crom trong các hợp chất là A. +2, +4, +6. B. +2, +3, +6. C. +1, +2, +6. D. +3, +4, +6. Câu 39. Chất không có tính chất lưỡng tính là A. Al(OH) 3 . B. Al 2 O 3 . C. NaHCO 3 . D. ZnSO 4 . Câu 40. Tính chất hóa học đặc trưng của sắt là A. tính khử. B. tính oxi hóa. C. tính axit. D. tính bazơ. Hết TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ_2015 - 6 - ĐỀ SỐ 3 Thời gian 60 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1. Một este có CTPT là C 3 H 6 O 2 , có phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 . CTCT của este là A. HCOOC 2 H 5 . B. HCOOC 3 H 7 . C. CH 3 COOCH 3 . D. C 2 H 5 COOCH 3 . Câu 2. Đun 12,00 gam axit axetic với 13,80 gam ancol etylic (có xúc tác H + ). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là A. 75,0%. B. 62,5%. C. 60,0%. D. 41,67%. Câu 3. Quá trình thủy phân tinh bột bằng enzim không xuất hiên A. dextrin. B. saccarozơ. C. mantozơ. D. glucozơ. Câu 4. Phản ứng nào sau đây không đúng? A. 2CH 3 NH 2 +H 2 SO 4 → (CH 3 NH 3 ) 2 SO 4 B. 3CH 3 NH 2 +3H 2 O+FeCl 3 → Fe(OH) 3 +3CH 3 NH 3 Cl C. C 6 H 5 NH+2Br 2 → 3,5-Br 2 -C 6 H 3 NH 2 +2HBr D. C 6 H 5 NO 2 +3Fe+7HCl → C 6 H 5 NH 3 Cl+2H 2 O+3FeCl 3 Câu 5. Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin đơn chức no (trộn với số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, thu được 2,98 gam muối. Kết quả nào sau đây không đúng ? A. Nồng độ mol dung dịch HCl bằng 0,2 (M). B. Số mol mỗi chất là 0,02 mol. C. Công thức của hai amin là CH 5 N và C 2 H 7 N. D. Tên gọi của hai amin là metylamin và etylamin. Câu 6. Một amin đơn chức trong phân tử có chứa 15,05% N. Amin này có CTPT là A. C 3 H 7 N. B. C 2 H 5 N. C. C 6 H 7 N. D. C 4 H 9 N. Câu 7. Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (CH 4 ). Nếu hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80% thì để điều chế 4,0 tấn PVC phải cần một thể tích khí metan là A. 3500 m 3 . B. 3560 m 3 . C. 3584 m 3 . D. 5500 m 3 . Câu 8. Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất ? A. NH 3 . B. C 2 H 5 CH 3 OH. C. CH 3 CONH 2 . D. C 2 H 5 NH 2 . Câu 9. Cho hỗn hợp A chứa NH 3 , C 6 H 5 NH 2 và C 6 H 5 OH. A được trung hòa bởi 0,02 mol NaOH hoặc 0,01 mol HCl. A cũng phản ứng vừa đủ với 0,075 mol Br 2 tạo kết tủa. Lượng các chất NH 3 , C 6 H 5 NH 2 và C 6 H 5 OH lần lượt bằng A. 0,01 mol; 0,005 mol và 0,02 mol. B. 0,005 mol; 0,005 mol và 0,02 mol. C. 0,005 mol; 0,02 mol và 0,005 mol. D. 0,01 mol; 0,005 mol và 0,05 mol. Câu 10. Trong bốn ống nghiệm mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch : glixerol, lòng trắng trứng, tinh bột, xà phòng. Thứ tự hóa chất dùng làm thuốc thử để nhận ra ngay mỗi dd là A. quì tím, dung dịch iot, Cu(OH) 2 , HNO 3 đặc. B. Cu(OH) 2 , dung dịch iot, quì tím, HNO 3 đặc. C. dung dịch iot, HNO 3 đặc, Cu(OH) 2 , quì tím. D. Cu(OH) 2 , quì tím, HNO 3 đặc, dung dịch iot. Câu 11. Cho 0,92 gam hỗn hợp gồm axetilen và andehit axetic phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 thu được 5,64 gam hỗn hợp rắn. Thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu lần lượt là A. 26,28% & 73,72%. B. 28,26% & 71,74%. C. 28,74% & 71,26%. D. 25,74% & 74,26%. Câu 12. Đốt cháy 5,8 gam chất M ta thu được 2,65 gam Na 2 CO 3 , 2,25 gam H 2 O và 12,1 gam CO 2 . Biết rằng một phân tử M chỉ chứa một nguyên tử oxi, CTPT của M là TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ_2015 - 7 - A. C 6 H 5 ONa. B. C 7 H 4 O 3 Na 2 . C. C 8 H 9 O 2 Na 2 . D. C 7 H 7 ONa Câu 13. Biết rằng A tác dụng được với dung dịch NaOH, cô cạn được chất rắn B và hỗn hợp hơi C; từ C chưng cất thu được D, D tráng bạc cho sản phẩm E, E tác dụng với NaOH lại thu được B. CTCT của A là A. HCOO-CH 2 -CH=CH 2 . B. HCOO-C(CH 3 )=CH 2 . C. HCOO-CH=CH-CH 3 . D. CH 3 COO-CH=CH 2 . Câu 14. Dãy so sánh tính chất vật lí của kim loại nào dưới đây là sai ? A. Dẫn điện và nhiệt: Ag > Cu > Al > Fe. B. Tỉ khối của Li < Fe < Os. C. Nhiệt độ nóng chảy của Hg < Al < W. D. Tính cứng của Al < Cs < Fe < Cu < Cr. Câu 15. Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Nếu các vật này đều bị sây sát sâu đến lớp sắt thì vật bị gỉ sắt chậm nhất là sắt tráng A. kẽm. B. thiếc. C. niken. D. đồng. Câu 16. Hòa tan 1,165 gam hợp kim Fe-Zn bằng dung dịch axit clohidric thoát ra 448 ml khí hidro (đktc). Thành phần % về khối lượng của hợp kim là A. 72,0% Fe và 28,0% Zn. B. 73,0% Fe và 27,0% Zn. C. 72,1% Fe và 27,9% Zn. D. 27,0% Fe và 73,0% Zn. Câu 17. Muốn điều chế Na, hiện nay người ta có thể dùng phản ứng nào trong các phản ứng sau? A. CO + Na 2 O (nhiệt độ cao) → 2Na + CO 2 . B. 4NaOH (điện phân dung dịch) → 4Na + 2H 2 O + O 2 . C. 2NaCl (điện phân nóng chảy) → 2Na + Cl 2 . D. 2NaCl (đpdd có màng ngăn) → 2Na + Cl 2 . Câu 18. Để bảo quản các kim loại kiềm cần A. giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín. B. ngâm chúng vào nước. C. ngâm chúng trong ancol nguyên chất. D. ngâm chúng trong dầu hỏa. Câu 19. Những mô tả ứng dụng nào dưới đây không chính xác? A. CaO làm vật liệu chịu nhiệt, điều chế CaC 2 , làm chất hút ẩm. B. Ca(OH) 2 dùng điều chế NaOH, chế tạo vữa xây nhà, khử chua đất trồng, chế tạo clorua vôi. C. CaCO 3 dùng sản xuất xi măng, vôi sống, vôi tôi, khí CO 2 . D. CaSO 4 dùng sản xuất xi măng, phấn viết, bó bột. Thạch cao khan dùng đúc tượng, mẫu trang trí nội thất. Câu 20. Khi cho Ca kim loại vào các chất dưới đây, trường hợp nào không có phản ứng của Ca với nước? A. H 2 O. B. Dd HCl vừa đủ. C. Dd NaOH vừa đủ. D. Dd CuSO 4 vừa đủ. Câu 21. Cho 350 ml dd NaOH 1M vào 100 ml dd AlCl 3 1M. Khi phản ứng kết thúc thì A. thu được 7,8 gam kết tủa. B. thu được 3,9 gam kết tủa. C. thu được 23,4 gam kết tủa. D. không thấy tạo kết tủa. Câu 22. Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe 2 O 3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư NaOH tạo ra 0,672 lit khí (đktc). Giá trị của m là A. 0,540. B. 0,810. C. 1,080. D. 1,755. Câu 23. Phản ứng nào dưới đây không thể sử dụng để điều chế FeO ? A. Fe(OH) 2  0 t B. FeCO 3  0 t C. Fe(NO 3 ) 2  0 t D. CO + Fe 2 O 3    C O 600500 Câu 24. Cấu hình electron nào dưới đây là đúng với ion Cr 3+ A. [Ar] 3d 4 4s 2 . B. [Ar] 3d 6 4s 2 . C. [Ar] 3d 4 4s 1 . D.[Ar] 3d 3 . Câu 25. Hòa tan 58 gam muối CuSO 4 .5H 2 O vào nước được 500 ml dung dịch CuSO 4 . Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch trên, khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Lượng sắt đã tham gia phản ứng là A. 2,5984 gam. B. 0,6496 gam. C. 1,2992 gam. D. 1,9488 gam. TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ_2015 - 8 - Câu 26. Trong 1 lit nước biển có 19000 mg Cl - , 10500 mg Na + , 65 mg Br - , 3.10 -4 gam Ag, 4.10 -6 gam Au và nhiều nguyên tố khác. Hỏi để khai thác được 6,5 kg Br 2 (lượng Br 2 tối đa) thì phải dùng bao nhiêu m 3 nước biển ? A. 100. B. 200. C. 300. D. 400. Câu 27. Trộn lẫn dung dịch muối (NH 4 ) 2 SO 4 với dung dịch Ca(NO 3 ) 2 rồi đun nóng thì thu được chất khí X (sau khi đã loại bỏ hơi nước). X là A. NO. B. N 2 . C. N 2 O. D. NO 2 . Câu 28. Cho 3,50 gam hỗn hợp ba kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch HCl ta thu được 2,24 lít H 2 (đktc). Khi cô cạn thu được hỗn hợp muối khan có khối lượng là A. 7,05 gam. B. 5,275 gam C. 10,6 gam. D. 5,3 gam. Câu 29. Chọn câu đúng trong các câu sau A. Dung dịch NH 3 hòa tan Zn(OH) 2 do Zn(OH) 2 lưỡng tính. B. Dung dịch muối nitrat có tính oxi hóa. C. Dung dịch các muối nitrat kém bền với nhiệt và có tính oxi hóa ở nhiệt độ cao. D. Dung dịch NH 3 hòa tan Zn(OH) 2 do tạo phức. Câu 30. Cho hỗn hợp gồm 11,2 gam sắt và 8,8 gam FeS tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí sinh ra sục qua dung dịch Pb(NO 3 ) 2 dư thấy xuất hiện a gam kết tủa màu đen. Giá trị của a là A. 11,95. B. 57,8. C. 23,90. D. 71,7. Câu 31. Phản ứng điện phân nóng chảy nào dưới đây bị viết sai sản phẩm ? A. Al 2 O 3  đpnc 2Al + 3/2O 2 B. 2NaOH  đpnc 2Na + O 2 + H 2 C. 2NaCl  đpnc 2Na + Cl 2 D. Ca 3 N 2  đpnc 3Ca + N 2 Câu 32. Trong các oxit của crom theo chiều tăng dần số oxi hóa A. tính axit giảm, tính bazơ tăng. B. tính bazơ giảm, tính axit tăng. C.tính bazơ không thay đổi, tính axit tăng. D. tính axit và bazơ không thay đổi. Câu 33. Khi ngâm một ít mỡ lợn (sau khi rán, giả sử là các tristearin) vào bát sứ đựng dd NaOH, sau khi đun nóng và khuấy đều hỗn hợp một thời gian. Hiện tượng quan sát được là A. Miếng mở nổi, sau đó tan dần. B. Miếng mở nổi, không thay đổi gì trong quá trình đun nóng và khuấy. C. Miếng mở chìm xuống, sau đó tan dần. D. Miếng mở chìm xuống, không tan. Câu 34. Cho 8,55 gam cacbohiđrat A tác dụng với dd HCl, rồi cho sản phẩm thu được tác dụng với lượng dư AgNO 3 /NH 3 hình thành 5,4 gam Ag kết tủa. A có thể là chất nào trong các chất sau ? A. Glucozơ. B. Mantozơ. C. saccarozơ. D. Xenlulozơ. Câu 35. Câu nào sau đây không đúng ? A. Khi nhỏ axit HNO 3 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng. B. Phân tử các protein gồm các mạch dài polipeptit tạo nên. C. Protein rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng. D. Khi cho Cu(OH) 2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh. Câu 36. Câu nào sau đây không đúng ? A. Các vật liệu polime thường là chất rắn không bay hơi. B. Hầu hết các polime tan trong nước và các dung môi hữu cơ. C. Polime là những chất có phân tử khối rất lớn và do nhiều mắc xích liên kết với nhau. D. Polietylen và poli (vinyl clorua) là loại polime tổng hợp, còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime thiên nhiên. Câu 37. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra sự A. khử ion Na + . B. khử phân tử nước. C. oxi hóa ion Na + . D. oxi hóa phân tử nước. TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ_2015 - 9 - Câu 38. Cho biết số thứ tự của Al trong hệ thống tuần hoàn là 13. Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIA. B. Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIB. C. Ion nhôm có cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng là 2s 2 . D. Ion nhôm có cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng là 3s 2 . Câu 39. Có 4 chất bột màu trắng riêng biệt: Na 2 SO 4 , CaCO 3 , Na 2 CO 3 , CaSO 4 .2H 2 O. Nếu chỉ dùng dung dịch HCl để làm thuốc thử thì : A. chỉ nhận biết được một chất. B. chỉ nhận biết được hai chất. C. phân biệt được cả bốn chất. D. không nhận biết được chất nào. Câu 40. Cho m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 vào dung dịch HCl để phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch X. Chia X làm 2 phần bằng nhau. + Phần 1: được cô cạn trực tiếp thu được m 1 gam muối khan. + Phần 2: sục khí Cl 2 vào đến dư rồi mới rồi mới cô cạn thì thu được m 2 gam muối khan. Cho biết m 2 – m 1 = 0,71 gam và trong hỗn hợp đầu tỉ lệ mol giữa FeO : Fe 2 O 3 = 1:1. Giá trị của m là A. 9,28. B. 5,6. C. 2,38. D. 4,64. TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ_2015 - 10 - ĐỀ SỐ 4 Thời gian 60 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1. Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 2. Khi đun nóng este này với dd NaOH tạo ra muối có khối lượng lớn hơn lượng este đã phản ứng. CTCT thu gọn của este này là A. CH 3 COOCH 3 . B. HCOOC 3 H 7 . C. CH 3 COOC 2 H 5 . D. C 2 H 5 COOCH 3 . Câu 2. Khi cho 90 g axit axetic tác dụng với 69 g ancol etylic (H 2 SO 4 đặc xúc tác). Khi phản ứng đạt tới cân bằng thì 66% lượng axit đã chuyển thành este. Khối lượng este sinh ra là A. 174,2 g. B. 87,1 g. C. 147,2 g. D. 78,1 g. Câu 3. Fructozơ không phản ứng với A. H 2 /Ni, t 0 . B. Cu(OH) 2 . C. dd AgNO 3 /NH 3 . D. dd brom. Câu 4. Cho hỗn hợp X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy 100 ml hỗn hợp X thu được 140 ml CO 2 và 250 ml hơi nước ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. CTPT của hai hiđrocacbon là A. C 2 H 4 và C 3 H 6 . B. CH 4 và C 2 H 6 . C. C 2 H 4 và CH-C≡CH. D. C 2 H 6 và C 3 H 8 . Câu 5. Tên gọi của C 6 H 5 NH 2 là A. phenol. B. benzyl amoni. C. hexyl amoni. D. anilin. Câu 6. Trong các chất: Cu, HCl, C 2 H 5 OH, HNO 2 , KOH, Na 2 SO 3 , CH 3 OH/khí HCl. Axit amino axetic tác dụng được với A. Cu, HCl, C 2 H 5 OH, HNO 2 , KOH, Na 2 SO 3 . B. HCl, HNO 2 , KOH, Na 2 SO 3 , CH 3 OH/khí HCl. C. Cu, C 2 H 5 OH, HNO 2 , KOH, Na 2 SO 3 , CH 3 OH/khí HCl. D. Cu, HCl, HNO 2 , KOH, Na 2 SO 3 , CH 3 OH/khí HCl. Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Phản ứng trùng ngưng khác với phản ứng trùng hợp. B. Trùng hợp 2-metyl buta-1,3-đien được cao su buna. C. Cao su izopren có thành phần giống với cao su thiên nhiên. D. Nhựa phenolfomalđehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol với fomalđehit lấy dư, xúc tác bằng bazơ. Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Hợp chất hữu cơ có chứa nhóm CHO liên kết với H là anđehit. B. Anđehit vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hóa. C. Hợp chất R-CHO có thể điều chế được từ R-CH 3 OH. D. Trong phân tử anđehit, các nguyên tử liên kết với nhau chỉ bằng liên kết σ. Câu 9. Cho 50 g dd anđehit axetic tác dụng với dd AgNO 3 /NH 3 (đủ) thu được 21,6 g Ag kết tủa. C% của anđehit axetic trong dd đã dùng là A. 4,4%. B. 8,8%. C.13,2%. D. 17,6%. Câu 10. Để thu được 0,5 tấn xenlulozơ trinitrat bằng phản ứng của xenlulozơ với HNO 3 /H 2 SO 4 đặc, đun nóng (có sự hao hụt 20% trong quá trình sản xuất) cần phải dùng tối thiểu một lượng xenlulozơ A. 272,7 kg. B. 327,3 kg. C. 340,9 kg. D. 389,2 kg. Câu 11. Tơ nilon-6,6 có khối lượng phân tử là 2500u. Số mắc xích tạo thành loại tơ trên gần là A. 21. B. 10. C. 16. D. 11. Câu 12. Chất A có CTPT là C 6 H 6 , biết rằng 1 mol A tác dụng được với AgNO 3 /NH 3 (dư) tạo ra 292 gam kết tủa. CTCT của A là A. CH 2 =CH-C≡C-CH=CH 2 . B. CH 2 =C=CH-CH 2 -C≡CH. C. CH 2 =CH-CH=CH-C≡CH. D. CH≡C-CH 2 -CH 2 -C≡CH [...]... TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ _2015 ĐỀ SỐ 5 Thời gian 60 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 Phát biểu nào sau đây không đúng ? A Phân tử có hai nhóm –CO-NH- được gọi là đipeptit, ba nhóm thì gọi là tripeptit B Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị amino axit cấu thành được gọi là polipeptit C Trong mỗi phân tử peptit, các amino axit được sắp xếp theo một thứ tự xác định D Những hợp chất được hình thành bằng cách... đúng là A số electron hoá trị bằng nhau B đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường C Oxit đều có tính chất oxit bazơ D đều được điều chế bằng cách đpnc Câu 4: So sánh nào dưới đây không đúng? A Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và là chất khử B Al2O3 và CrO3 đều là chất lưỡng tính C H2Cr2O7 và H2CrO4 đều là axit tạo thành từ CrO3 D CrO3 và muối Cr(VI) đều có tính oxi hóa mạnh Câu 5: Để phân biệt 2 khí CO2... Câu 5: Cho xenlulozơ, toluen, phenol, glixerol tác dụng với HNO3/H2SO4 đặc Phát biểu nào sau đây sai về các phản ứng này? A Sản phẩm của các phản ứng đều chứa nitơ B Sản phẩm của các phản ứng đều có nước tạo thành C Sản phẩm của các phản ứng đều thuộc loại hợp chất nitro, dễ cháy, nổ D Các phản ứng đều thuộc cùng một loại phản ứng Câu 6: Công thức nào dưới đây là công thức cho dãy đồng đẳng amin thơm... lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình A thi c bị ăn mòn điện hóa B sắt bị ăn mòn hóa học C sắt bị ăn mòn điện hóa D thi c bị ăn mòn hóa học Câu 17 Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự A Al, Fe, Cu, Ag, Au B Ag, Cu, Fe, Al, Au C Au, Ag, Cu, Fe, Al D Ag, Cu, Au, Al, Fe Câu 18 Nhóm các chất tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dd màu xanh lam là A glucozơ,... (1) gấp 2,5 lần (2) - 17 - TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ _2015 ĐỀ SỐ 6 Thời gian 60 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Thuỷ phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH thu được các sản phẩm hữu cơ là A axit axetic và phenol B natri axetat và phenol C natri axetat và natri phenolat D axit axetic và natri phenolat Câu 2: Khi xà phòng hóa hoàn toàn tristearin bằng NaOH vừa đủ ta thu được sản... Cu(NO3)2 B Cu + AgNO3 C Zn + Fe(NO3)2 D Ag + Cu(NO3)2 Câu 16: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thi c) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình: A Sn bị ăn mòn điện hóa B Fe bị ăn mòn điện hóa C Fe bị ăn mòn hóa học D Sn bị ăn mòn hóa học Câu 17: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong A nước B rượu etylic C dầu hỏa D phenol lỏng Câu 18: Quá trình... D Da thú Câu 4: Trong quá trình ăn mòn điện hóa, xảy ra: A sự oxi hóa ở cực dương B sự khử ở cực âm C sự khử ở cực âm và sự oxi hóa ở cực dương D sự oxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương Câu 5: Cho chuyển hóa sau: CO2  A  B  C2H5OH Các chất A, B là: A tinh bột và saccarozơ B tinh bột và glucozơ C tinh bột và xenlulozơ D glucozơ và tinh bột Câu 6: Cho các chất sau: C6H5NH2 (1); C2H5NH2 (2); (C2H5)2NH... trang sức C Làm dây dẫn điện, thi t bị trao đổi nhiệt, công cụ đun nấu trong gia đình D Chế tạo hỗn hợp tecmit, được dùng để hàn gắn đường ray - 11 - TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG Câu 24 Phản ứng Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 A sắt kim loại là chất oxi hóa C Fe3+ bị sắt kim loại khử thành Fe2+ BỘ ĐỀ THI THỬ _2015 cho thấy B muối sắt (III) clorua là chất khử D Fe2+ bị sắt kim loại oxi hóa thành Fe3+ Câu 25 Khi điện... THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ _2015 Câu 16: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ca(OH)2 nồng độ a M, thu được 8 gam kết tủa Giá trị của a là A 0,032 B 0,04 C 0,048 D 0,06 Câu 17: Nilon–6,6 là một loại A tơ axetat B tơ poliamit C polieste D tơ visco Câu 18: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng trên xảy ra A sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu B sự khử Fe2+... D 270 gam + Câu 40: Có 5 dung dịch riêng lẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation: NH4 , Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ Anion dùng để nhận biết các cation trên là A OH- B Cl- C NO3 D SO42 - 26 - TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ _2015 ĐỀ SỐ 9 Thời gian 60 phút (không kể thời gian giao đề)  Câu 1: Trong một cốc nước có chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl  và d mol HCO 3 Biểu thức liên hệ giữa a, b, c và d . ZnSO 4 . Câu 40. Tính chất hóa học đặc trưng của sắt là A. tính khử. B. tính oxi hóa. C. tính axit. D. tính bazơ. Hết TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ _2015 - 6 - ĐỀ SỐ 3 Thời gian 60. (sắt tráng thi c) bị sây sát tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình A. thi c bị ăn mòn điện hóa. B. sắt bị ăn mòn hóa học. C. sắt bị ăn mòn điện hóa. D. thi c bị ăn mòn hóa học. Câu. TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG BỘ ĐỀ THI THỬ _2015 - 1 - ĐỀ SỐ 01 Câu 1. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân? A. Saccarozơ B. Protein C. Tinh bột D. Glucozơ Câu 2. Chất có
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Hóa học 2015, Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Hóa học 2015, Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Hóa học 2015

Từ khóa liên quan