0

SKKN Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên nhằm đổi mới giáo dục trong trường THPT Triệu Quang Phục

36 1,277 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 09:21

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO GIÁO VIÊN NHẰM ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC” MỤC LỤC “BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO GIÁO VIÊN NHẰM ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC” 1 MỤC LỤC 2 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4 PHẦN I: MỞ ĐẦU 5 I.1. Đặt vấn đề 5 I.1.1. Lý do chọn đề tài 5 I.1.2. Ý nghĩa thực tiến và khoa học của đề tài 6 I.1.3. Đối tượng nghiên cứu: 7 I.1.4. Phương pháp nghiên cứu: 7 I.2. Phương pháp tiến hành 7 I.2.1. Cơ sở lý luận của đề tài 7 I.2.2 Những khó khăn chính ảnh hưởng tới khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục của GV trong trường phổ thông nói chung 7 I.2.3. Thực trạng về khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường THPT Triệu Quang Phục 9 PHẦN II: NỘI DUNG 10 II.1. Mục tiêu của đề tài 10 II.2. Một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lục tổ chức các hoạt động cho GV trong trường THPT Triệu Quang Phục 10 II.2.1. Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động dạy học 10 II.2.2. Bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt động GDNGLL 20 II.2.3. Bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt động ngoại khóa 25 II.3. Kết quả đạt được 29 PHẦN III. KẾT LUẬN 33 III.1. Bài học kinh nghiệm: 33 III.2. Hướng phát triển của đề tài: 34 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH-HĐH : Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CSVC : Cơ sở vật chất GDNGLL : Giáo dục ngoài giờ lên lớp GV : Giáo viên HS : Học sinh PPDH : Phương pháp dạy học TDTT : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông PHẦN I: MỞ ĐẦU I.1. Đặt vấn đề I.1.1. Lý do chọn đề tài Ngày nay mọi quốc gia trên thới giới đều nhận thức được vai trò then chốt của giáo dục và đào tạo trong việc xây dựng chiến lược con người nhằm củng cố an ninh – quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước. Ở Việt Nam, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ mục tiêu là “Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” Để thực hiện được mục tiêu đó, cần phải đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, chuẩn hưng nền giáo dục Việt Nam làm cho giáo dục và đào tạo cùng khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu. Ngày 4 tháng 11 năm 2013, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29- NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đảng ta đã nhận đình: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.” Mục tiêu của Nghị quyết đó là tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hoá, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Để đạt được mục tiêu đó, một trong những giải pháp đã được đề ra là phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý để đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục và đào tạo. Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang trong quá trình CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, vì vậy có sự biến đổi nhảy vọt về trình độ khoa học và công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuật. Giáo dục và đào tạo đang có nhiều cơ hội đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức mới. Ngành giáo dục và đào tạo của cả nước nói chung và của từng địa phương nói riêng phải tìm ra phương hướng và giải pháp để đạt được mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Để đáp ứng những biến đổi to lớn không ngừng xảy ra trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa và xã hội … vai trò và chức năng của người GV càng nặng nề hơn. Từ yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, hoạt động của GV trong các trường THPT phải hướng tới giúp HS học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, từ bỏ thói quen học tập thụ động, ghi nhớ máy móc; Phải đổi mới các hình thức tổ chức dạy học, từ dạy học hướng vào người dạy sang dạy học hướng vào người học (người học là trung tâm, là chủ thể của nhận thức và hành động); Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học làm cho việc học trở nên sinh động, thân thiện; Gắn việc học tập trong sách vở và nhà trường với cuộc sống thực tiễn, kinh nghiệm sống của cá nhân người học, giúp cho HS vận dụng kiến thức đã học trong trường THPT để tiếp tục học cao hơn hoặc để lao động sản xuất. Yêu cầu đổi mới trong giáo dục THPT hiện nay là việc làm hết sức quan trọng, phải được áp dụng thường xuyên để có hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, mặc dù có sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nền giáo dục vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Đôi khi, kết quả những hoạt động giáo dục của GV vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Điều đó đòi hỏi các các bộ quản lý giáo dục phải trăn trở suy nghĩ tìm tòi các biện pháp hữu hiệu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Xuất phát từ những nguyên nhân trên tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu “Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên nhằm đổi mới giáo dục trong trường THPT Triệu Quang Phục” I.1.2. Ý nghĩa thực tiến và khoa học của đề tài Ý nghĩa quan trọng nhất mà đề tài đưa ra, đó là nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục của GV nhằm đổi mới giáo dục, đào tạo ra những con người có thể đáp ứng được các yêu cầu của thời kỳ mới. I.1.3. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về biện pháp nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục cho GV trong trường học, đối tượng chính là GV, nhân viên, HS của trường THPT Triệu Quang Phục. I.1.4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là tự luận, nghiên cứu các văn bản, nghị quyết, chỉ thị về công tác quản lý giáo dục của các cấp. Ngoài ra còn dùng phương pháp phân tích, tổng hợp, điều tra, quan sát và tổng hợp kinh nghiệm trong công tác quản lý trường học trong những năm gần đây. I.2. Phương pháp tiến hành I.2.1. Cơ sở lý luận của đề tài Chất lượng giáo dục là một khái niệm “động”. Người quản lí cần đưa ra câu hỏi: “chất lượng giáo dục” là gì? Chất lượng giáo dục là cái tạo lên phẩm chất giá trị của một con người, một sự vật. Như vậy, chất lượng giáo dục là chất lượng con người được đào tạo từ các hoạt động giáo dục, chất lượng ở đây phải được hiểu theo 2 mặt của một vấn đề: phẩm chất của con người gắn liền với đòi hỏi của xã hội. Vậy nên người quản lí có kế hoạch, hợp quy luật của người làm công tác để làm cho hệ thống giáo dục vận hành theo đúng đường lối và nguyên tắc giáo dục, đó là hội tụ qúa trình dạy học, giáơ dục thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Để thực hiện việc quản lí giáo dục có hiệu quả thì phải tổ chức mô hình quản lí phù hợp với đặc điểm và điều kiện giáo dục của nước ta nói chung và của trường mình nói riêng. Bên cạnh đó người quản lí cần phối kết hợp với các tổ chức các hoạt động đoàn thể khác trong nhà trường. Tổ chức đánh giá, xếp loại các hoạt động giáo dục, từ đó hoàn thiện việc quản lí, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục của GV I.2.2 Những khó khăn chính ảnh hưởng tới khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục của GV trong trường phổ thông nói chung. I.2.2.1. Về chất lượng đội ngũ GV. GV là lực lượng quyết định sự thành bại của quá trình đổi mới PPDH. Tuy hiện nay chúng ta có một đội ngũ GV phổ thông đã đảm bảo số lượng (nhiều nơi dư thừa), đa dạng về trình độ, mức sống được đảm bảo khá hơn trước, nhưng trên thực tế đời sống trường học, chúng ta vẫn thiếu đội ngũ GV có chất lượng để đảm nhận dạy học theo hướng đổi mới. Cụ thể, GV còn nhiều bất cập trong nghiệp vụ sư phạm và cách thức tổ chức các hoạt động tập thể, thể hiện qua các kỹ năng phân tích, lựa chọn kiến thức cơ bản và trọng tâm; các kỹ năng xác định, lựa chọn và sử dụng PPDH bộ môn; kỹ năng hướng dẫn cách thức cho HS học tập; kỹ năng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS theo hướng đổi mới Đổi mới giáo dục chẳng những đòi hỏi người GV phải từ bỏ hàng loạt những thói quen tư duy và thói quen dạy học đã ăn sâu thành nếp qua nhiều năm học mà còn phải "lao tâm khổ tứ", vất vả tìm hiểu từ những tinh thần đổi mới của ngành, của bộ môn mình đảm nhiệm nói chung đến những bài dạy, tiết dạy cụ thể. Đây là bước chuyển từ nhận thức tư tưởng tới hành động thực tiễn, từ đổi mới trên lý luận tới đổi mới trên những công việc giáo dục thực tiễn hàng ngày. Đây là quá trình hoàn toàn không dễ dàng. I.2.2.2. Về khả năng của HS. "HS là chủ thể của nhà trường; là đối tượng của quá trình dạy học, giáo dục; là chủ thể của quá trình nhận thức…” Bước sang tuổi HS THPT các chức năng tâm lý, sinh lý của con người có nhiều sự thay đổi. Đặc biệt là trong quá trình lĩnh vực tư duy, trí tuệ, tình cảm, thế giới quan. Tất cả cả yếu tố chủ quan và khách quan đó đã ảnh hưởng tới khả năng tự ý thức tự đánh giá của HS THPT. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội hiện đại đã có ít nhiều ảnh hưởng xấu tới sự nhận thức của các em. Các phương tiện truyền thống, giải trí ngày càng trở lên phổ biến, điện thoại di động, internet trực tuyến, truyền hình đã làm cho một bộ phận không nhỏ HS ngày nay mắc bệnh lười học trầm trọng. Điều đó có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng giáo dục. I.2.2.3. Về phương tiện và điều kiện để tổ chức các hoạt động . Với ý nghĩa là hệ thống công cụ hỗ trợ giáo dục, thiết bị giáo dục vừa có ý nghĩa như một nguồn tri thức cần khai thác, vừa như một điều kiện kích thích tính tích cực ở người học. Tuy nhiên, trong trường phổ thông ở ta hiện nay, vẫn thiếu trầm trọng các phương tiện dạy học thông thường cũng như hiện đại. Điều này dẫn đến các hạn chế khi tổ chức các hoạt động giáo dục. I.2.3. Thực trạng về khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường THPT Triệu Quang Phục. I.2.3.1. Thuận lợi. Hoạt động giáo dục của nhà trường được sự quan tâm của chính quyền địa phương, được sự quan tâm chỉ đạo sâu xắc của Sở giáo dục và đào tạo và các cấp lãnh đạo, hội cha mẹ HS trong và ngoài trường. Đội ngũ GV của nhà trường có phẩm đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ GV đoàn kết, nhất trí trong toàn trường. HS đa số là ngoan, không mắc những tệ nạn xã hội Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ thông tin và các phương tiện ngày càng hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động. Được sự quan tâm, hỗ trợ từ phụ huynh HS để mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường đạt được hiệu quả tốt nhất. I.2.3.2. Khó khăn Một số GV còn thụ động, ngại tiếp xúc và học hỏi những phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động giáo dục mới. Một số GV chưa nhận thức rõ được tầm quan trọng trong việc đổi mới toàn diện giáo dục. HS của nhà trường còn nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, có em thì không được gia đình quan tâm do bố mẹ phải đi làm ăn xa, không có thời gian chăm lo cho con cái, thậm trí còn có tư tưởng phó mặc cho GV nên đã ảnh hưởng rất lớn đến ý thức học tập và rèn luyện của các em. PHẦN II: NỘI DUNG II.1. Mục tiêu của đề tài - Phân tích thực trạng chất lượng giáo dục trong trường THPT. - Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của GV trường THPT Triệu Quang Phục. II.2. Một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lục tổ chức các hoạt động cho GV trong trường THPT Triệu Quang Phục II.2.1. Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động dạy học II.2.1.1. Nâng cao nhận thức của GV về đổi mới PPDH PPDH lấy học trò làm trung tâm là sự chuyển hướng từ PPDH giáo điều, thụ động sang PPDH hợp tác, tích cực giữa người dạy và người học. Vậy, PPDH mới là PPDH nhằm đạt được mục tiêu dạy học của yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Phương pháp đó là: thầy là người giữ vai trò chủ đạo, tổ chức, điều khiển và trọng tài - trò chủ động, tích cực chiếm lĩnh tri thức, vận dụng tri thức một cách sáng tạo trong quá trình dạy học. Đổi mới phương pháp dạy học có ý nghĩa quan trọng tới: "Phát triển năng lực tư duy của HS bằng cách tổ chức cho mọi HS động não trong việc tham gia vào quá trình học tập. Cách tổ chức là cho các em trao đổi, tranh luận với nhau trong khi học" Đổi mới PPDH một mặt, làm cho tập thể sư phạm cần thống nhất nhận thức: đây là yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, là hạt nhân của việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, là điều kiện trực tiếp để nâng cao chất lượng giáo dục; mặt khác, cần coi đây là thách thức đội ngũ mà đội ngũ cần phải đáp ứng, nhưng cũng là cơ hội phát triển của mỗi GV và của mỗi nhà trường. Cần coi việc đổi mới PPDH là nhiệm vụ xuyên suốt năm học. Đổi mới PPDH là một biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học. Tổ chức thực hiện giờ lên lớp theo hướng đổi mới không chỉ đơn thuần là cung cấp tri thức cho HS mà phải hướng dẫn HS hoạt động. HS được đặt vào những tình huống [...]... buổi hoạt động ngoại khóa chưa cao Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên, học sinh và các lực lượng xã hội khác về vai trò của hoạt động ngoại khóa trong trường phổ thông là hết sức quan trọng II.2.3.2 Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho giáo viên Để nâng cao năng lực tổ chức hoạt động ngoại khóa trước tiên phải tiến hành tổ chức các hoạt động dành cho giáo viên * Mục đích của hoạt động. .. gia tổ chức các hoạt động, tạo ra sự chuyển biến về chất trong các hoạt động ngoài giờ nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục trong nhà trường phổ thông Để làm được điều đó, cần phải có sự cải tiến công tác quản lí hoạt động GDNGLL theo hướng tích cực hoá các họat động, nâng giá trị của hoạt động GDNGLL ngang tầm với hoạt động dạy học – giáo dục nói chung II.2.3 Bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt động. .. trong việc giáo dục toàn diện nhân cách người HS II.2.2.2 Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động GDNGLL cho cán bộ , GV, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn: Nếu kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục của cán bộ GV, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn không đổi mới, không có sự lôi cuốn, thiếu hứng thú thì chất lượng hoạt động GDNGLL sẽ không đạt được hiệu quả cao Vì vậy, việc bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động GDNGLL cho cán... nghiệm: Để thực hiện tốt biện việc bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động cho giáo viên nhằm đổi mới toàn diện giáo dục trong trường THPT cần phái thực hiện tốt các vấn đề sau: - Cần có chế độ chính sách đãi ngộ giáo viên tốt hơn nữa vì thế nhà trường cần xã hôi hóa giáo dục phát huy các mạnh thường quân đóng góp kinh phí nhằm chăm lo cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên tốt hơn nữa để họ an tâm công... Thanh, kiểm tra giáo viên: Năm học qua nhà trường đón đoàn thanh tra hành chính của Sở GD&ĐT, kết quả 1 giáo viên xếp loại giỏi, 13 giáo viên xếp loại khá trong tổng số 14 giáo viên được thanh tra Không có giáo viên xếp loại trung bình Về hoạt động GDNGLL Nhà trường đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức hoạt động GDNGLL thể hiện rõ nét nhất qua các giờ Chào cờ đầu tuần và các tiết sinh hoạt Các giờ... chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ II.2.2.3 Bồi dưỡng năng lực hoạt động cho HS: Trong bất kì một hoạt động ngoài giờ lên lớp nào cũng có hai đối tượng: đối tượng tổ chức hoạt động và đối tượng tham gia hoạt động Cả hai đều có vai trò quan trọng như nhau Song nếu đối tượng tham gia nhận thức không đầy đủ, không hứng thú, thiếu sự tự giác, chủ động, sáng tạo thì các hoạt động giáo dục khó có thể... cho HS * Những đặc trưng cơ bản của phương pháp tích cực: - Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động của HS; - Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học cho HS; - Tăng cường tổ chức các hoạt động học tập cá thể, phối hợp với hoạt động học tập hợp tác - Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò * Về hình thức tổ chức: - Tổ chức cho GV đi học các lớp bồi dưỡng hè do Sở, Bộ tổ chức; - Tổ chức. .. hoạt động giáo dục cho giáo viên trong nhà trường THPT, trường THPT Triệu Quang Phục đã có những chuyển biến đáng kể Về hoạt động dạy học: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên được nâng lên, các bộ phận đi vào hoạt động có nề nếp Chất lượng 2 mặt giáo dục của nhà trường tăng lên đáng kể Kết quả chất lượng học kỳ I năm học 2013-2014 cũng cho thấy sự tiến bộ đặc biệt của nhà trường: * Kết... khóa có thể do giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên cộng sản v.v… tổ chức thực hiện Hoạt động ngoại khóa giữ vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách, bổ trợ kiến thức, rèn luyện các kỹ năng tính tự chủ, năng động sáng tạo cho học sinh Hoạt động này góp phần củng cố, mở rộng kiến thức đã được học trong trường lớp, giúp cho việc rèn luyện kỹ năng, phát... việc rèn luyện kỹ năng sống, các kiến thức xã hội, các năng lực hoạt động khác cho học sinh là một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho ngành giáo dục Trong đó hoạt động ngoại khóa góp phần không nhỏ cho việc củng cố kiến thức các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội Tuy nhiên, trong các nhà trường hiện nay, các hoạt động ngoại khoá chưa thực sự được chú trọng, việc tổ chức các hoạt động này phần lớn còn . TÀI: “BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO GIÁO VIÊN NHẰM ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC” MỤC LỤC “BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO GIÁO VIÊN NHẰM. pháp nhằm bồi dưỡng năng lục tổ chức các hoạt động cho GV trong trường THPT Triệu Quang Phục 10 II.2.1. Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động dạy học 10 II.2.2. Bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt. lượng giáo dục trong trường THPT. - Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của GV trường THPT Triệu Quang Phục. II.2. Một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên nhằm đổi mới giáo dục trong trường THPT Triệu Quang Phục, SKKN Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên nhằm đổi mới giáo dục trong trường THPT Triệu Quang Phục, , PHẦN I: MỞ ĐẦU, PHẦN II: NỘI DUNG, PHẦN III. KẾT LUẬN

Từ khóa liên quan