0

Bài tiểu luận môn lý thuyết tài chính tiền tệ: Cổ phiếu

19 9,965 46

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 16:44

Bài tiểu luận môn lý thuyết tài chính tiền tệ: Cổ phiếu GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Ths. Hoàng Thọ Phú SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nhóm Ngoại tệ_K09402B 1. Thái Thị Thúy An 2. Bùi Thị Thúy Diễm 3.Trần Thị Tú Khuê 4. Hoàng Thị Bảo Khuyên 5.Nguyễn Thị Tú Uyên 6.Nguyễn Thị Thu Vân BÀI TIỂU LUẬN MÔN THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CỔ PHIẾU CỔ PHIẾU TP.Hồ Chí Minh – 02/2011 Công việc Người phụ trách Chương 1 PHẦN MỞ ĐẦU Thúy An Chương 2 NỘI DUNG 2.1 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các loại chứng khoán Thu Vân 2.2 CỔ PHIẾU 2.2.1 Khái niệm cổ phiếu 2.2.2 Đặc điểm cổ phiếu 2.2.3 Phân loại cổ phiếu Thúy Diễm - Ưu điểm, nhược điểm của cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi 2.2.4 Thị trường cổ phiếu 2.2.4.1 Tại sao phải phát hành cổ phiếu? 2.2.4.2 Khi nào phát hành cổ phiếu? Tú Khuê + Thúy An 2.2.4.3 Thị trường cổ phiếu a. cấu tổ chức của thị trường cổ phiếu b. Chủ thể tham gia của thị trường cổ phiếu c. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Bảo Khuyên + Tú Uyên Chương 3 KẾT LUẬN Tú Khuê Tổng hợp và trình bày file word Thúy An Trình bày Power Point Khuê, Khuyên, Diễm, Uyên Thuyết trình Vân 2 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỔ PHIẾU MỤC LỤC ……………………………………………………………………………………… Chương 1. PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… 4 Chương 2. NỘI DUNG………………………….……………………………………… … .…5 3 CỔ PHIẾU Nền kinh tế Việt Nam năm 2010 đạt mức tăng trưởng 6,78%, đang trong giai đoạn phát triển sôi động. Một đất nước được coi là phát triển thực sự nếu thị trường tài chính của nước đó hoạt động nhanh nhạy và hiệu quả. Là hạt nhân trung tâm của Thị trường tài chính, thị trường chứng khoán luôn thể hiện tốt vai trò tạo vốn và chu chuyển vốn linh hoạt hơn trong nền kinh tế, là cầu nối giữa một bên là các nhà đầu tư với bên kia là các doanh nghiệp cần vốn kinh doanh. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang những bước chuyển đổi mạnh mẽ và đó cũng là xu thế tất yếu khi Việt Nam chủ động bước vào hội nhập với nền kinh tế quốc tế. Để một bước tiến như thế thì yếu tố nguồn vốn giữ vai trò quan trọng, điều đó đòi hỏi cần đẩy nhanh việc huy động nguồn vốn dài hạn thì việc phát triển thị trường vốn trong thời gian sắp tới là rất cần thiết. Đặc biệt là phát triển thị trường chứng khoán, đây là kênh dẫn vốn quan trọng để phát triển nhanh nền kinh tế đất nước Vừa qua, thị trường chứng khoán đã những bước phát triển đáng kể cả về quy mô và chất lượng hàng hóa trên thị trường, và đặc biệt là chú trọng phát triển thị trường cổ phiếu. Đó là do thôi thúc chúng em thực hiện đề tài “Cổ phiếu” để thể giải thích nguyên nhân trên. 5 CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU CỔ PHIẾU Chứng khoán là hàng hóa trên thị trường chứng khoán, là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối vời tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Là một phương tiện thể thỏa thuận và thể thay thế được, đại diện cho một giá trị tài chính, được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh. - Cổ phiếu là chứng từ xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc vồn của một công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông của công ty cổ phần đó. - Trái phiếu là một loại chứng khoán xác định nghĩa vụ trả nợ (cả vồn gốc và lãi ) của tổ chức phát hành trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu. Người sở hữu trái phiếu sẽ trở thành trái chủ, tức là chủ nợ của một tổ chức phát hành (có thể là chính phủ, chính quyền địa phương, công ty ). - Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sơ hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng. Là phương tiện để thành lập quỹ của một quỹ đầu tư chứng khoán mà ngành nghề hoạt động chính là chơi chứng khoán. - Chứng khoán phát sinh là công cụ được phát hành trên cở sở những công cụ đã có: cổ phiếu, trái phiếu, là đòn bẩy, làm tăng nhiều lần giá trị các đối tượng đầu tư như cổ 6 CHƯƠNG 2. NỘI DUNG 2.1 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Các loại chứng khoán CỔ PHIẾU phiếu, trái phiếu, hoặc để đảm bảo nếu giá của cổ phiếu, trái phiếu thay đổi bao nhiêu thì giá của các công cụ phái sinh vẫn sẽ được duy trì ở mức ban đầu. Khi một công ty gọi vốn, số vốn cần gọi đó được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu và chỉ công ty cổ phần mới phát hành cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu chính là một chứng thư chứng minh quyền sở hữu của một cổ đông đối với một công ty cổ phần và cổ đông là người cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu. Cổ đông thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cá nhân tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 81 và khoản 5 điều 84 của luật doanh nghiệp 2005. Tài sản của cổ đông = tài sản của công ty sở hữu – các khoản nợ của công ty Cổ tức là hình thức chia sẻ lợi nhuận của công ty dựa trên tỉ lệ sở hữu.Tỉ lệ và hình thức chia cổ tức do HĐND quyết định.Chỉ được chia cổ tức khi lãi hoặc từ lợi nhuận để lại. Tỉ suất cổ tức hiện hành = Cổ tức nhận trong cả năm/giá thị trường của cổ phiếu.  Các nội dung chủ yếu của cổ phiếu là •Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty. •Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh •Số lượng cổ phần và loại cổ phần •Mệnh giá (par value/face value/norminal value) mỗi cổ phần và tong mệnh giá •Họ tên địa chỉ và các chi tiết khác của cổ đông •Thủ tục chuyển nhượng cổ phần 7 2.2 CỔ PHIẾU 2.2.1 Khái niệm cổ phiếu CỔ PHIẾU •Chữ kí mẫu của đại diện công ty và dấu của công ty •Số đăng kí và ngày phát hành cổ phiếu •Các nội dung khác nếu đó là cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu của Baltimore and Ohio Railroad ở Mỹ, phát hành năm 1903 - Tính thanh khoản cao: Cổ phiếu khả năng chuyển hóa thành tiền mặt dễ dàng. Tuy nhiên tính thanh khoản của cổ phiếu phụ thuộc vào các yếu tố sau: • Thứ nhất, kết quả kinh doanh của tổ chức phát hành (công ty cổ phiếu niêm yết). Nếu tổ chức phát hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, trả cổ tức cao, cổ phiếu của công ty sẽ thu hút nhà đầu tư và cổ phiếu thực sự dễ mua bán trên thị trường. Ngược lại nếu công ty làm ăn kém hiệu quả không trả cổ tức hoặc cổ tức thấp, cổ phiếu của công ty sẽ giảm giá và khó bán. • Thứ hai là mối quan hệ cung cầu trên thị trường chứng khoán: Thị trường cổ phiếu cũng như các loại thị trường khác đều chịu sự chi phối của qui luật cung cầu. Giá cổ phiếu trên thị trường không chỉ phụ thuộc vào chất lượng công ty mà còn phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu của nhà đầu tư. Tuy một loại cổ phiếu rất tốt nhưng thị trường đang bão hòa nguồn cung (nhiều hàng bán) thì cổ phiếu đó cũng khó tăng giá. Ngược lại khi thị trường 8 2.2.2 Đặc điểm của cổ phiếu CỔ PHIẾU khan hiếm hàng hóa thì ngay cả những cổ phiếu chất lượng kém hơn cũng thể bán dễ dàng. - tính lưu thông: Tính lưu thông khiến cổ phiếu giá trị như một loại tài sản thực sư, nếu như tính thanh khoản giúp cho chủ sở hữu cổ phiếu chuyển cổ phiếu thành tiền mặt khi cần thiết thì tính lưu thông giúp chủ sở hữu cổ phiếu thực hiện được nhiều hoạt động như thừa kế tặng cho để thục hiện nghĩa vụ tài sản của mình. - Tính tư bản giả: Cổ phiếu tính tư bản giả tức là cổ phiếu giá trị như tiền. Tuy nhiên cổ phiếu không phải là tiền và nó chỉ giá trị khi được đảm bảo bằng tiền. Mệnh giá của cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị của cổ phiếu. - Tính rủi do cao: Phụ thuộc vào thông tin và tình hình phát triển, chính trị. Giá trị cổ phiếu luôn biến động theo các yếu tố này. nhiều cách phân loại cổ phiếu. - Căn cứ vào việc lưu hành trên thị trường •Cổ phiếu lưu hành (out standing): số cổ phiếu đang nằm trong tay cổ đông của công ty. •Cổ phiếu ngân quỹ (treasury): là cổ phiếu công ty đã phát hành và mua lại từ cổ đông trên thị trường thứ cấp. Cổ phiếu ngân quỹ không quyền bầu cử và không được nhận cổ tức. Công ty thể giữ cổ phiếu vô hạn,huỷ hay bán ra. - Căn cứ vào việc phát hành vốn điều lệ •Cổ phiếu sơ cấp (primary) là cổ phiếu được phát hành lần đầu tiêntiền thuộc về công ti phát hành. •Cổ phiếu thứ cấp (secondary) là cổ phiếu lưu hành sau khi đã phát hành cổ phiếu sơ cấp. -Căn cứ vào quyền của cổ đông (cách phổ biến nhất) •Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường): là loại cổ phiếu bản của công ty, cho phép cổ đông được hưởng các quyền lợi thông thường trong công ti, được phát hành ra đầu tiên và thu hồi về cuối cùng, cổ đông quyền biểu quyết và tham gia quyết định tất cả các 9 2.2.3 Phân loại cổ phiếu CỔ PHIẾU vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh. •Cổ phiếu ưu đãi (perfected): là loại cổ phiếu phát hành sau cổ phiếu thường, cho phép người nắm giữ được hưởng một số quyền lợi ưu đãi hơn so với cổ phiếu thường. • Phân tích ưu nhược điểm của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi Thứ nhất, cổ phiếu thường • Ưu điểm: •Một người giữ cổ phiếu thường có thể tham gia bầu ban giám đốc công ty tại cuộc họp các cổ đông hàng năm và có quyền phát biểu về những vấn đề khác, như đạo đức công ty, việc sát nhập, việc mua lại và nắm quyền kiểm soát công ty khác (tiếp quản một công ty bằng cách mua đa số cổ phần của nó). •Những người chủ cổ phiếu thường có thể kiếm đươc nhiều tiền, nếu như giá cổ phiếu tăng lên và có thu nhập từ cổ tức. •Có quyền ủy quyền cho người khác đại diện cho mình khi họp Đại hội đồng cổ đông. •Có quyền ưu tiên mua cổ phiếu phát hành thêm để tránh bị loãng quyền sở hữu. - Nhược điểm: •Các cổ đông giữ cổ phiếu thường nhận cổ tức sau các cổ đông giữ cổ phần ưu đãi, những người giữ phiếu nợ hoặc trái phiếu. Khi công ty bị thanh lý, những người giữ cổ phiếu thường nhận tài sản cuối cùng so với các thành phần khác. •Cổ phiếu thường không ổn định nên có tính rủi ro cao Thứ hai, cổ phiếu ưu đãi - Ưu điểm: •Chúng được ưu đãi về lợi tức cổ phần. Lợi tức cổ phần của những cổ phiếu ưu đãi phải được trả trước bất kì cổ tức nào được trả cho các cổ phiếu thường. 10 CỔ PHIẾU •Chúng được ưu đãi về tài sản. Nếu một công ty thất bại, các cổ đông có cổ phiếu ưu đãi được quyền nhận phần của họ về bất cứ tài sản gì còn lại (sau khi nợ của công ty đã thanh toán), trước khi các cổ đông giữ cổ phiếu thường nhận được phần bồi thường nào đó. •Một số công ty phát hành những cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được, nó cho cổ đông quyền chọn để chuyển cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu thường. Theo quan điểm của cổ đông thì việc chuyển đổi đó sẽ là mong muốn nếu như giá trị của cổ phiếu thường đã tăng vượt lên giá trị của cổ phiếu ưu đãi. Do đó bao gồm cả một điều khoản về có thể chuyển đổi được, làm cho việc phát hành cổ phiếu ưu đãi hấp dẫn hơn đối với những người mua trong tương lai. •Phần lớn cổ phiếu ưu đãi tích lũy cổ tức nếu công ty không trả chúng trong một giai đoạn xác định. Công ty phải trả số tiền tích lũy này trước khi họ trả bất kì lợi tức cổ phần nào cho cổ phiếu thường. Ví dụ, nếu General Motors quyết định không trả cổ tức 5 USD cho cổ phần ưu đãi của họ trong năm 1996 và 1997 thì họ sẽ không thể trả cổ tức cho bất kì cổ phần thường nào trong 2 năm đó. Họ cũng không thể trả cổ tức cho cổ phần thường nào đó trong năm 1998 trước khi họ trả 15USD cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi (10USD tích lũy cộng 5USD hiện tại). •Cổ phiếu ưu đãi có tính tin cậy và ổn định. Chủ sở hữu có thể tính được lợi tức cổ phần của mình. - Nhược điểm: •Các cổ đông cổ phiếu ưu đãi giữ một vai trò nhỏ hơn trong các vấn đề của công ty so với các cổ đông cổ phiếu thường: •Hoàn toàn không có quyền bỏ phiếu và quyền ưu tiên mua. Họ chỉ nhận được đặc quyền bỏ phiếu hạn chế, thường là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ như bán đi một phần lớn công ty hoặc thay đổi một điều khoản trong bản điều lệ có lien quan đến cổ phiếu ưu đãi. •Tuy cổ tức của cổ phiếu ưu đãi là cố định, nhưng cổ đông ưu đãi cũng chỉ được nhận cổ tức khi công ty làm ăn lợi nhuận. 11 2.2.4 Thị trường cổ phiếu 2.2.4.1 Tại sao công ty phát hành cổ phiếu? [...]... 12 CỔ PHIẾU cổ tức cho các cổ đông, đồng thời giá trị cổ phần sở hữu cũng sẽ gia tăng trên sở thực tại và triển vọng phát triển của công ty mình đã chọn Thông thường, khả năng sinh lợi, thu hồi vốn đầu tư cổ phiếu tỷ lệ thuận với giá cả giao dịch cổ phiếu trên thị trường 2.2.4.2 Khi nào phát hành cổ phiếu? Cổ phiếu là một hình thức của chứng khoán Việc phát hành cổ phiếu khi thành lập công ty cổ. .. trực tiếp mua cổ phiếu trên thị trường sơ cấp và mua bán lại cổ phiếu trên thị trường thứ cấp, họ là chủ thể tạo nên cầu trên thị trường cổ phiếu - Các tổ chức tài chính trung gian: là cầu nối giữa người mua và người bán cổ phiếu Các tổ chức tài chính trung gian trên thị trường cổ phiếu bao gồm: •Các tổ chức bảo lãnh phát hành:có chức năng thay mặt cho các tổ chức phát hành chào bán cổ phiếu ra công... kinh doanh cổ phiếu được tự do tham gia vào thị trường Giao dịch trên thị trường thứ cấp phản ánh nguyên tắc cạnh tranh tự do, giá cổ phiếu trên thị trường này do quan hệ cung cầu quyết định Thị trường cổ phiếu sơ cấp và thị trường thứ cấp mối quan hệ tương tác gắn bó chặt chẽ với nhau Thị trường cổ phiếu sơ cấp tạo ra hàng hóa cho thị trường cổ phiếu thứ 14 CỔ PHIẾU cấp Thị trường cổ phiếu thứ cấp... phiếu phát hành thêm không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành 2.2.4.1 Thị trường cổ phiếu a cấu tổ chức của thị trường cổ phiếu Bất cứ thị trường cổ phiếu nào, dù mới thành lập hay đã phát triển, đề được cấu thành bởi 2 bộ phận thị trường tổ chức khác nhau: - Thị trường sơ cấp: là nơi các cổ phiếu lần đầu tiên được phát hành Việc phát hành cổ phiếu trên thị trường sơ cấp nhằm huy động vốn... cổ phiếu để hưởng phí môi giới hay tư vấn cho khách hàng về việc đầu tư cổ phiếu •Tổ chức định mức tín nhiệm: thực hiện việc đánh giá và xếp hạng tín nhiệm của một tổ chức phát hành cổ phiếu về khả năng thanh toán nợ vay hoặc là đánh giá mức độ rủi ro gắn liền với các loại đầu tư khác nhau (như rủi ro về cổ phiếu, về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp…) 15 CỔ PHIẾU c Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ. .. chứng 18 CỔ PHIẾU khoán của Việt Nam đã bước phát triển thần kỳ Hiện nay thị trường cổ phiếu vẫn trên đà phát triển, hàng loạt các công ty đã cổ phần hóa và “lên sàn”, đồng thời hình thành hiện tượng người người, nhà nhà mua cổ phiếu Tuy nhiên các sản phẩm dịch vụ của thị trường cổ phiếu Việt Nam còn khá đơn giản so với khu vực và thế giới Đa số các nhà đầu tư tham gia trên thị trường cổ phiếu đều... trường cổ phiếu - Tổ chức phát hành: tổ chức phát hành là tổ chức thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng Các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để huy động vốn từ công chúng phục vụ cho việc đổi mới công nghệ, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc tái cấu tài chính doanh nghiệp - Nhà đầu tư: là tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư trên thị trường cổ phiếu. .. nhưng chúng em không thể tránh khỏi những sai sót Mong quý thầy cô, và các bạn giúp đỡ, góp ý để bài tiểu luận này được hoàn thiện hơn Xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 “Thị trường chứng khoán” – GS.TS Lê Văn Tư, NXB Thống kê, 2003 19 CỔ PHIẾU 2 “Các nguyên tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính - Nguyễn Văn Luân, Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt, NXB ĐHQG-HCM, 2007 3 “Tìm hiểu về chứng... vốn cổ phần của tổ chức phát hành 13 CỔ PHIẾU Theo Ðiều 7 Nghị định số 48/1998/NÐ-CP về điều kiện phát hành thêm cổ phiếu quy định: Tổ chức phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn, ngoài việc phải đáp ứng các quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Ðiều 6 Nghị định 48 này, còn phải đáp ứng các điều kiện sau: 1 Lần phát hành thêm phải cách 1 năm sau lần phát hành trước 2 Giá trị cổ phiếu. .. số lượng người và lượng tiền đầu tư trên thị trường chứng khoán Ngân hàng TW tăng lãi suất Lượng tiền sở giảm Lãi suất tiền gửi của Ngân hàng cao, hấp dẫn (vì muốn thu hút thêm tiền gửi từ dân khi lượng tiền sở giảm) Cộng thêm nếu thị trường chứng khoán không ổn định, rủi ro lớn Nhà đầu tư chứng khoán sẽ thích gửi tiền Ngân hàng hơn là chơi chứng khoán 17 CỔ PHIẾU Khi chính phủ thay đổi lãi suất . Khuyên 5.Nguyễn Thị Tú Uyên 6.Nguyễn Thị Thu Vân BÀI TIỂU LUẬN MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CỔ PHIẾU CỔ PHIẾU TP.Hồ Chí Minh – 02/2011 Công việc Người. CỔ PHIẾU 2.2.1 Khái niệm cổ phiếu 2.2.2 Đặc điểm cổ phiếu 2.2.3 Phân loại cổ phiếu Thúy Diễm - Ưu điểm, nhược điểm của cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiểu luận môn lý thuyết tài chính tiền tệ: Cổ phiếu, Bài tiểu luận môn lý thuyết tài chính tiền tệ: Cổ phiếu, , 1 PHẦN MỞ ĐẦU 2 NỘI DUNG 3 KẾT LUẬN, Chủ thể tham gia của thị trường cổ phiếu Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Từ khóa liên quan