SKKN Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi

16 1.9K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 08:17

    !"# !$%&'()*+ , /01231/45678519/:;<=5 1>3?@6/AB?/C5 D5?93E5,0A367 5,8:5B5F/G5, 01;H3IJ51?2361;<C5:E5   KLMNO P Q R   ! "# $!%!& '( )(*+&,- . %!/0 - 1/2) .3 (4567!897:; <, =%  4/0 8 )(8 /> 68?@!!/>A B%!C!( <56=A! D83D)EA& $4' D/>FE@/FD89&'- ( E@/F+D89%G-:! %G- (HI%(5'/>?89,J? 2! D&-:D&K,!20??   D&(8L8D3!'D- %!2$/=?$ !CK ?(4A,!C&2A- : M "@/F12D89&'45- (N  D&(8L6O?++?!6 ?P Q?A- (!2$/= R3ST ! "- E!2 89&'()(89 D&++( T !=/=2DG/=/2D/ PE&U&?1@ 89- 4!$/=K ( M %!E(+!4V $! D5 A8A !&3+&M+KTA? !!&+&&- 5*W/ -X!:T Y 4G/=&@ "Z@6+3- */ />  ,3!,[B14&@- .   C&'!1- KTA?KTA  \1&(!'D?  D&!2A]? / (!4/=8C+?8?,&(&' ! )1/>89D- !E(F/= ! 1/>E(4TD: $^  !"#$%&'()'*'()+, P ST*U R P !V!*W )<K/  4 T,D!^_)$E? C$!6_`E&U&UO&!6/>#%C &71- A/=BM  M/D&'! /=AC&? 1/2, &@ /!2!6 ] a !2!, 8LD&!6 &XD?AT M/D'D(- , _bC&4  _., !c5/>5A!_!6-  ABM dM/!C=+ !(&' !G4/ -"&@(5/>!6 !- /=BM ?!1&D &'/=  e#+f&@ %!& '(" ??D"/0D ?/= :,&g$/=?DG!5%O&?4? ' h D?G&!%"A8;60@/^O?UU? DK.!C.%. HF!C?<E(T,89 -  !C&?DA!:G = 88+- (!!6 #!2( )( "/ 'D!G$?/ P E&U&"3KP*- @%!2/=2X?!2 +i!4)/29+A!?/=9 D&68?(?44'48a!C1\! E(!.!&@9/=K !K*/A&4!- % P X% R • 1;Y5IZ/ H /=/!08F!C1/0-!2& jklX4&/>$2&' H /=KX3]/g4!> $?X3AA@:*]&$C&!,   8(2&W*+?$ H@A!%A7!4?% `4/0c D&?3KP!2(! />&/F `2&$4C/>89 ,&g- C O$ 8!&D>&!2/='(+@ 0 • 1[\1G5 Z 85 % 4=   D=8%@?J- (eA8 %%4 j !E%"/ />9, 3 4,&/ 1/> $- !E (?(3KP4&V>&S/ 989/>  • =0];^012307_5, )= (D2&" i?5*9 /F?@=W- 4"@=4? !2&9 69F2&?4,J$]0?4!3,! 0: 3/2%%/!C?49896F!% @&& +('1@( !5*?!,I )4D:9@81/>!EF2&%! />D@/8 ^ )/0.123.45%&/  H/`;5,,/AB`@3  07a >3bHb_0b-Z3 ) N )H m` n m` n m` n o HDK/4?WE&U& jp Yq rp q Yp j op Y HD@0?K.,, jp YY ll op Yl q Yp h HD5%?1?8I&KD&]0 *: jp Ys sl op Yl j op j HD5%!8'?! 84/= jp Yq rp t YY h q l HD/=:,&g+ jp Yo lYl oh hhl s ol s )(++ D& jp Yj sp oY hp j op uuuS+cX NP A3,/^/d1Ad l k v92&$E k !/=/0c$+A k E4 4$ k mP44!!E( k E$,$0 k E\%3G?A! k E4 A?E k ZD>&!2& LP e31>301231/45 ',)P6789& RV!296$K9/=$ $8G9)%!+@ 8/&+&"$?4/= K SA4,$6$ )44,J+@ &"$?]V]0/>8I&KD& $?6I&?<.42?'1&c(? +@G,(+A!4/>8I&KD&6I& 8 0 M 4"]U&A!E F*-)4 G1&c8/5 @A E!(K*?i*A0 A &V>&!2%@?(0F4(DK*!" !- (!2$/=?$!CK +!2 (5!!6 D& f`@/ B2-)/=43 A*U  !" 4D2&N(% !D/>A - *U  /?<J3*5!,I s b - %40;e/gA5,V!2%@ $ U U!68!C)4 %@(D />%S',&g$/=54!W!< !283 %''%/0?G$!25/=K  -# Sáng nào cũng vậy Bé dậy cùng bà Ra trước sân nhà Tập bài thể dục Đánh răng rửa mặt Lấy chổi quét nhà Cho gà ăn thóc Thương ba khó nhọc Bé học chuyên cần Thương mẹ tảo tần Bé ngoan lễ phép. B]U&AE!(1G,! /=KDK* ',':;<=>?&@4 '+/>@E(%!4/0 c!!4VDHF= - (F/=?F 4-D?(4G/>4/0?Se$!- 4/>('J!GI/2*B%!C444'7 9 D&!2/=2!$/=K B2(4 D?K/4:\4!?=@(44 :/0(?:89 D&!2&? W%4@=f?-?4@=  D r e#44%';!#'J- <('5 3KP&V>&!2( f`@6`2&4e)/?e+)/=?)`wx2& 1,?=$G  &'JD?!/=/( 4G  !+AC&'RG!%!C44 = '"?S(M,4  0!+ AV(!4(!+A R"!25 S%+C&(*D9C&?9 &!@%4&@,SD89,&g- /= ',+,ABB;=; B3B& e.&/0&& &&!8P@+ /2DG^&&&'(!3 44!@+A5&&' !344@+"W/=! 4Q698/&+"5 !&D>&5 P!&@+- 4'!3 $989*+@  f`@6)D$4T&44!/ (5%@C!!!6?E&U&R(K* 5+&!+W 94!#F8/= !(D+ !84/=F504 A'5%!8 b#'/  &!!,?8 !!@!4 /=!   4y($4!,! Q !8 MD$,48L3#/=?! q $8 8L #DD(13,!  $ C&!2@  RD$/>X3/=K!,/>89,J?G, - (B%!C]U&AE!4$ /D\%(5*?!!6 f`@6 z{ 4& $)D_RK !4/=8_ m ( 8%?+!>G- ! +W 684W(^RD+ %4[ R+*4[e/>*/+%&@%[ { (D@!68K ' >G\ /2/2?4(IwR'(9D&/>/2 ?XW?I(!,&gO68!/= ze4*!6$^ N+0Lấy tăm cho Bà m ($0!+!A04(D 4/=8 O?&@,&g4!$/=  %VQ5!WM/!CT'/>% /0?G$- %!2$/=] b '(*Cái hồ nhỏ m '(*!+!A^H+WT C .- %!K.+)4? ?DB+"9%!2D ]'/28+{ 4]U& (4!3< T&@W!,0:?]= D5%!84/=8+B% 8 &@DK.+i!D8P .M/!C2/>$/=J t ze4$+^)D+^Tập rửa mặt m +(4"!A^ m -C&@54!%[B%8 + ![{ (D5%!80'48+8L' />$/=D ',",:&C&? N9E(4T]U&!9 +A/+A?+A=?+ A@(?+Aw • b+A !2(3 X($\0?0$?=+ A(/>9@! 0 &@8 +A8- /=2?4D]U&E!? (/>+5WE&U&?@0?K.? C \  ?4*f 8I*':&=I(' / ,,&(%*!!6 D& f`@6x&! ^"08a )4/2c(D! 8a?D6W zH8aDW? .[  8 [ z)(! 8a&#1 z)(! C?C0\  ! =@0!28a f`@^{ "0^ y/=!/= &@O?-^ zH %1+[ op [...]... sau khi sử dụng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ chúng ta thấy mức độ đạt được đã tăng lên rõ rệt Số cháu và tỉ lệ tốt và khá tăng cao, số cháu đạt Trung Bình giảm đi Điều đó khẳng định một điều rằng các biện pháp được sử dụng là đúng đắn và đem lại hiệu quả tốt trong quá trình giáo dục IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM Khi thực hiện đề tài này, với những biện pháp thực hiện và... giàu tình yêu thương, luôn thận trọng trong mọi hành vi của mình, thân thiện yêu thương để tạo tâm lý thoải mái cho trẻ thực hiện tốt mọi hành vi cũng như hoạt động giao tiếp, nhằm giúp trẻ từng bước hình thành nhân cách cho trẻ Trên đây là một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 – 5 tuổi trong trường mầm non Rất mong được sự đóng góp ý kiến của lãnh đạo cấp trên và các bạn đồng nghiệp để sáng... định Giờ ăn phụ chiều khi cô đưa cho trẻ, cô gợi ý để trẻ biết nói Cháu xin cô, Cháu cảm ơn cô, và biết nhận quà khi người lớn cho bằng hai tay 2.6 Phối kết hợp với các bậc phụ huynh Cùng với mục tiêu xã hội hoá giáo dục thì vai trò của phụ huynh có vai trò không nhỏ trong việc giáo dục trẻ Vì vậy việc phối kết hợp với phụ huynh trong việc giáo dục lễ giáo cho trẻ là vô cùng cần thiết Trong buổi... phải trung thực cho dù là trẻ có vấn đề về sức khỏe hay điều kiện sống, tính cách đặc biệt Có như vậy cô mới có biện pháp giáo dục tích cực và hiệu quả Tiếp đó tôi mạnh dạn trao đổi với phụ huynh về tầm quan trọng của giáo dục lễ giáo đối với trẻ mẫu giáo, nhất là trong tình hình hiện nay, nhiều nền văn hoá và trò chơi giải trí đã ảnh hưởng một phần không nhỏ về hành vi văn minh của trẻ Tôi cũng trao... kiện cho trẻ có cơ hội được tham gia các buổi tổ chức ngày lễ, ngày hội như ngày nhà giáo Việt Nam, ngày tết trung thu, ngày tết nguyên đán 13 Từ ý nghĩa của những ngày lễ lớn, truyền thống của dân tộc để giáo dục trẻ lòng tự hào dân tộc, tôi cũng đã cung cấp cho trẻ biết về ngày lễ, biết kính trọng những người đã hy sinh cho lợi ích dân tộc, lợi ích trồng người Từ đó hình thành cho trẻ lòng... thích cho trẻ hiểu cái gì là tốt, cái gì chưa tốt Dần dần trẻ sẽ hiểu ra những mong muốn của mình đó là sai, là không đúng, là chưa ngoan Hơn nữa phần đông phụ huynh lớp tôi là kinh doanh nên rất bận, không có nhiều thời gian dành cho con cái nhất là trong việc giáo dục lễ giáo Tôi đã đưa ra yêu cầu là hàng tháng sẽ có kế hoạch học tập và sinh hoạt cũng như việc rèn 12 luyện lễ giáo cho trẻ do cô giáo. .. kính yêu đối với người lớn tuổi, thông qua đó khuyến khích trẻ học tập và phấn đấu thành con người có ích sau này Ví dụ: Ngày nhà giáo Việt Nam tôi tổ chức cho các tổ trong lớp thi hát về cô giáo Các tổ sẽ phải nhớ được các bài hát về cô giáo và hát thi với nhau Sau đó trò chuyện để trẻ hiểu thêm về ý nghĩa công việc của các cô giáo Giáo dục trẻ biết quí trọng, nghe lời cô giáo, cố gắng học giỏi để... hơn, tôi thay đổi theo từng chủ đề để tạo sự mới lạ hấp dẫn trẻ Các tiết học có lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo dưới hình thức vè, ca dao, câu đố vào bài học để giáo dục trẻ 15 Phải thường xuyên thực hiện giờ nêu gương và kể chuyện hàng tuần hoặc tổ chức văn nghệ để động viên tinh thần trẻ Cô giáo phải thật sự là tấm gương sáng để trẻ noi theo, luôn giàu tình yêu thương, luôn thận trọng trong... như sau: Ngay từ đầu năm giáo viên chủ nhiệm phải nắm rõ tình hình của lớp, của từng cháu về sức khỏe, sở thích cũng như hoàn cảnh gia đình, mức độ quan tâm của Bố Mẹ và tạo cho trẻ môi trường học tập và nề nếp tốt Có như vậy thì hiệu quả giáo dục sẽ được nâng cao Bản thân tôi phải luôn tìm tòi sáng tạo, sưu tầm tranh ảnh, thơ ca, vè để nội dung giáo dục lễ giáo của trẻ ngày càng phong phú hơn,... lớp có những bạn nào ngoan, bạn nào chưa ngoan và cho trẻ cắm cờ bé ngoan Ngoài ra tôi luôn dành thời gian để gần gũi với trẻ Tôi tìm những câu nói hài hước, hóm hỉnh, những món quà bất ngờ, kịp thời và các hình thức khen dễ thương để động viên cho trẻ Ví dụ: Thưởng cho trẻ những bông hoa, chiếc lá vào những ngày trẻ làm được việc tốt để trẻ có thể về khoe với Bố Mẹ Hay những tràng pháo . cùng bà Ra trước sân nhà Tập bài thể dục Đánh răng rửa mặt Lấy chổi quét nhà Cho gà ăn thóc Thương ba khó nhọc Bé học chuyên cần Thương mẹ tảo tần Bé ngoan lễ phép. B]U&AE!(1G,! /=KDK* ',':;<=>?&@4 '+/>@E(%!4/0 c!!4VDHF=. >G /2/2?4(IwR'(9D&/>/2 ?XW?I(!,&gO68!/= ze4*!6$^ N+0Lấy tăm cho Bà m ($0!+!A04(D 4/=8

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan