0

SKKN Tạo hứng thú học môn Tin học cho học sinh lớp 11 trường THPT Cẩm Thuỷ 1 trong các giờ giảng trên lớp

16 2,480 26

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2015, 06:37

      ! "#$%&'(#)*+, * !/01#+2 345674849:62 ;<=>?>!@2 A#B- #CD#@,.ED/0D<=#B$FGH. /I&0J0K L4M56NOP 746QRS8QTRP A#B-U0V!P GW#X.*Y ZLRGZG[O84M56NOY \]^(_(X#]*+#@^#"0(FD#-,`#A+Y A^AFa 24WI #C_D<#B_(#b#DUc(#B`;;da K4WI #C0I#e,V.=V!U+D&,Vf#X!1..fg PN!V!$0B0/0(_*,d*e0< *fD<g Y4WI #C_D<#B_(#b#DUc<;h#$^!Ii a$Fj!I/"*+,(##B) #C/0D<#B_FD k R656Ml\Z4QOQ4Rk QO6mn6&QO4oK n6&QO4oK SR6QMY   pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp      !"# $ %& $' 5!0 !/0(+#W.>D#0Ub#Bc #C>+q>A#CHI/#) #-_B0(<d,H.J,,V*+_<A,(##B)/0jrqQ$%>+.*X,s%,*f  #C^s,d'J't_$Fu*vd.#wI#_d.(*+-#$%X!x!d0_B_ _-#qD#@,& #CJ*0#B`b#< x!0#BD&b!'EJ #C#y_-#q 'J-#X!x!d0_ B_(#B$FB!D,z#E{G|X0I&U-}D<*! #&0..*f*XD#@,#yuJ.q#Uq,@'E~(•.'E#D& (D&!IW>+^_.w# #CD#@,y#B-(D&'E#D^_ .w# #CD+Ird$='E~#f'b#x!dD#@,/0(•.JB*+w# >$%(_^=U@GJ!&1!+IJJd$=>f#f#$;>0/0(•. L=*y #CD#@,&w#>+ #C*f.ED#$FJ>X€#•*f*XD 1D>+1#dx!0#BD)<0!+I(U-#B‚>+.*Xtq*+!I X,; W.>?> 0#!zD<>f,&>+> 0#!z-Id.&b!qb!(_*WI$%  #C#B_F^-I<•#-__D<<A,ww&+_ )#b,#!U+D.q#( JX!x!d& n!w#,(##eI!V!/0*Xz.f,$;,(,>+,(#!I##A&/q& <(#-_/0D<n!w#,(##e*XƒnWI^A#B$FD#W#X&D<#A„e #A#…d^-I#Du$*XD/0D<#B_(t.x!0&€UX#>+#y y*+'b#x!d#B_t.D*e0x!0#E@#wIBc*X#-__D< #C#B_ D#@,>+.q#1!b#< V#b#&Ud#W#E@#wI*XWI #C_D< #B_D#@,.ED>+.q##B_}d,(,b#< x!0#BDJ,,VW0_ w#>$%^-I*+D&b!(_*#-_$% #C#B_F^-I<•C,_D<<0I j$0;#B_x!(#ByD#@,WI>+q>AC,#E<W! !1#++I ()*+), ,/0-)12  !#A#B- #CD#@,/0D<>f,#B$FG H./I"*f.EDe#y.B0y# #%,&jWI^A} d,(,WI #CD#@,c.,(#!I#"#t>A/0D<>f,Y "*f.EDJBX*+b(,^_D<>f,"*f.E D{#@.*fd.q#<".ED'(J!|c.W0_w#>$%D #@,/0D<G pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp     3 4/567 89,:),5,;<=>,?@</ ,/0-)12)AB*C5=/ "#$% !†€). #CD#@,"*f.E#D/0D< G Q(#) !†D<>f,#B$FGH./I&!IXH./I& 0J0 G * !†iKD<{KaD<>f,P*+KaD<>f, Y|#B$FGH./I&!IXH./I&0J0 DEF"$G"# HF IJKLML2N- :)9,:/-/O@)IPQ- • Khái niệm hứng thú  #C>+#(q€UX#/0(W"*f"#$%+_J&JJ?‡0 "*f!q<"*+J'dt.0>-'_(d._(W#B_x!(#By _-#q  #CU)!X=<A#@,#B!0_q&=<A<0I.&w,^vU=q^!_-# q&=U1Bq*+1!<W!/0 #C #C>+.dI<'(#*D+ q&>+.#tX!x!d/0_-#q@# &#t< >+.*X • Khái niệm hứng thú học tập môn Tin học:>+#(q>A0D€UX#/0 $FD"*fx!(#By/0<A>‡q#B# u$'ˆt/0.E D^_#wI$%<Aw,^v*+?‡0#b##A/0.ED"*fUd#W 3R@S2B-5TU )AB,1 5,V*4/<W/,X?5*Y ,U) B_Uw# E*Xy&b!J #C>+.*X_$F<•Jd.(^… ‰!*f_-#q&J>+q;#CHI_$F#0.0#A*+<(#-_ ;*+__-#qJ$%>-b!'EJ #C&^s>++qyu<• 'E•.>-'b#x!d0_ "*f(_-#q@# &<(#-_&_-#qD#@,&''EJ  #C<•>+..w#q;D&'b#x!dD#@,<•'E0_&#@.j!w# Xd.jC#!A Z[,:/-/O@*Y )I,U)5N> Q_$FJ!V!D#@,&j(‰$%"#$%V-##yj!w#X q;D#@,q;D#@,$%#)X="#$%/0_-#qD&#  >+}#B# &'ˆt&'ˆjd_&}'#"*f_-#qD#@,/0 (•. J#))!q;D#@,/0#B‚$>+<A‰$f/0(•."*f*X >‡q#B# &*f*X^+).#"#*+<A%'•/00.Š&(_*‹ pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp  2   3,\)5T? ,1 5,V,U)5N>@]-/-,U))AB,U)J/-,K5T6^ _@ ,A`8,B-,aB 3()*+),,U)5N>)AB,U)J/-,_@,A` Q$%~*1.*+!IW#CHID#@,/0VkkD< /00>f,P*+Y#B$FGH./I{x!0(%?†D#@,) #b,#!'b# &)>+.*!>`0y&)$%'#BD&'E.!"#!0 'Œ.00ID*y#$;>0/0Ud#W(•.|#E#wIBc.D #@,*y#$;>0J#•>X0_w#&#•>X.>+.*!>`0y&$%.D $F'#BD&'E#!0'Œ.0#w,; 5!0J #~.D#@,/Ib!/0D<GX0I>+) !HU‰_#$;>0/0(•.D)#Ž-D&J*X>+.#"#&#~0 .r$f.!"Ud#W&)C,•0y 33,:/*Y<=-,b  2`0--,c-9,/d-,U)J/-,LW>5T6^ _@ ,A`),:-8L6^/,U)@]-/-,U) • Thái độ của học sinh: QE,dX0I.+r#e>W!<A#0Iz*1.€##W.<>?> 0#!z*+.q# <"D<`j•..E#D>+.q#.E,&(•.•x!0#W.b.ED .+(•.r‰$f_1X,#$;>0<0!+I.q#<"D< $0#A<A #C*f.ED&#-_#W.>?_#$F#B_.ED • Nguyên nhân chủ yếu của sự chán, lười học môn tin học của học sinh l$p 11 THPT C)m Thủy 1:  5!0#y.)!#E@#wI!IW/Ib!/0<A(&>$FD.E #D/0D<>+*y(>^_<0!WI† ‘_^_d.#wI.ED'J*+'EJ'dt"*f.ED ‘QJ#@,#B!D#@,^_1!Ib!#"U_+#(q&'E}$%? x!Ib##W.D#@, ‘_.ED'E/< w,^v*fD<‹ 3Z,b LMeX*;,U)J/-,,U)@]--=`545,I- 5!0#A#bd^-I#E#wIBc_+}!I^_’>1*f. D#@,&`J.q#<"!I^_'($† ‘4(_*#-_$%'E'D#@,*!*‚&w,^v ‘_J(•.J1.0..*f.ED ‘D)#y.#`}1!.f.‚&#$^!I>_&<(#-_; ‘_?# Ud#W#wI$%#V.x!0#BD/0*XD&** J.>-&<0!'#y.$%}!IW/Ib!/0X#$%(& >$FD*+. qd$=#0I1!/0(!I^_#CHI*XD#@, .+#0J#)1B0$%}UX,(,,s%,;c.'!Ib'D< D#@,#"#; pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp  K   fEFg"# $ G $F[hH[ih $' ,\)5T? PB-*R2 B$FGH./I>+.q##B$F#!q'!*A.1C&` €,Bw#1!'J't*1;<=*@#w#,*x!(#By^-I*+D&€UX#>+ .EDt.Dk“k2#_+#B$FJ2i>f,&#B_JJ2,`.(I *#&.Ž,`JK.(I*+$0J1!'X)>’,.(Ib!_2,` +IL-J^_!hXIb!•/),`_-#q#"#&#B$F .f•J,`0t'(_*.!"^-IUc.(Ib!,d#0I t'),0!^-IQEJ#B0d,*_(F^-I#B>f,D Uy#$F{#B_#B$F%,.w#X_€'EJ<A0#X,&#B%C,/0 EX#E#| +_t.Dk“k2#E$%,WE^-I.E#D_g>f,& #B_JJ0>f,.+#E#]X.) !_1#++I>+>f,P*+ >f,Yy!(•.1!_0*+J#(q'#BD#VIE(_&d 0>f,1#!qJ.>f,;Ud#A\"#b#^-ID'”>+#b#•>f,•#!V& D'”`#b#•#!V•>f, Qd_<(#w#>$%V!t.†B_#z<"iaD</00>f,P *+Y#y<").#e#B!Uy>+P2D<&).'(>+a&).^$f#B! Uy>+2aD<QEJD<+_$%).~ \0!'_d2#!Vd^-I&#B_(FD#B.Ž>f,#B!UyJ '_dkD<*’.€#&kD</@#&kPpkD<'EC? _€d*FC?&(•.'E‰!,(#Ub!?'b)jWI^AU+&1!D <'E!HU‰U+=+(D<'D>').#B0U+u#y<">$% #!qU+Bw##  f€#sBw#x!0#BD/0.ED_D<,z#E>+#A +#B.(I#>+U’#U!q*+>+.q#w!#+/0U+d>?#!Ib#–"*f .E#D<•>+Bw#'J^-I'(_*_+#_+'E$%^s.(I#) .D00I#A+(#0_#(.v!/0U+Db!#VI*+#B`#B>f,$% D#@,_+#_+*f,w*+Ud{D0I|&q#.*f1!'X0y& <Ax!0#W.*1##V#e,00y"*f(•.'E$%h1!&<A '@,'…*1?# &@# }0D<=#‰#Bw*+E#EuWI 'E#'J't_d#VI*+#B`#B_x!(#By^-I*+D pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp  P   3,c-5+),-,/O@<( e#A#bX0I*1z.f,$;,(,^-ID&D<#A/q b.>‡'b# &(_*>+$F$f^v1!') n!w#,(##e#W.>?_.E#D>+.E,D<'EC?D X#-_ #CD#@,_(•.J*0#B`Bw#x!0#BD#B_*XW0_ X!x!dw#>$%^-ID)!w,'b# '_0D&(_^#$#$=*+ B—>!IX'ˆt_D<&(_*,d>+._D<0.. #C D#@,&>+._x!(#ByD#@,/0(•.#B=#A(&#-_1.*!#B_ <(*+Uz&Uh^$•_(•.##VD#@,& ^-#B$f#@,#)&#-_ $%$,wh1!}0(•.)(•.J$%<A`0h#B_@# *+D#@, X#-_ #CD#@,.E#D_(•.V,dt *+_(#!<0!† ‘D<DVI/ ‘D<#!qU+'').#B0U+u ‘D<+_ ,(#U)!jWI^AU+ ‘D<#@,#B!C?0_&DU+*+>+.U+-#'b#x!d#"# eWI#0_+#_+J#)jWI^A(UX,(,)dx!Ib#*w1€#B0 fh jg' HEFg"# $ )((. qX!x!d/0(UX,(,$%jWI^A&#Er#b +#AX*f>f,P*+>f,Y{D<0>f,J< D0 0!|B_JKaD<>f,P$%D>+.J." *+KaD <>f,Y$%D>+.J.#AX.(,$;,(,$%#E<] ^_J.#AX.$<0!† ke( ./:X:-*/O-5k<=5N-e( 54/*B):)./^,U)5?/>,l 5,\),=-, 4(_(X#]>+,$;#XŽ#B%_(_*{4|&C,U+d< q;&D<{\| #CD#@,*+^…^+#b,#!U+y*@I&)C, \'’<W!'b# &'#!hd. D#@,&'d^-I4V ,d'b#%,+`0}0.+y*f>Fd*+}0.+y*fUd<0_ _>_-#!I)!I) 5!0#A#bd^-I#E@#wIV!b#(•.1!Bw##$%> ,`.(I)#A+&#$%D#-,`0t)$%D(U+ dX#]&JW.#0&yd&.+!<’<qb!C#0!HU‰ $%#@#1!}F^-I#B(,`+Iu>+.q##B_}UX ,(,#-_$,w_D#B`-b(^-I#EU(_'E'0&#‚-#& 0I(_*b!“D<Œ, L-J&4,d#@#<AJ?# D~&'0#(*+<]^JD >D}#$>X!x!?#B#•B•#ex!(#0.>0.#$>X!&JU0_!u $0*+_U+d&>+._U+d^…U‰>_r pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp  Y   3+),)\)e\./^ AF<•C,4/q&#A;#B_U+d/0.yQ hX,b^AF&4<•!HU‰U+'ˆ;&<˜<+#B0_z*1U+^-I #B$f'>>f,WI>+*X>+.b#< #b##A*+V#b#}>f,DJ 4b^AFu<•<Ez&?# D#@,/0\$%W0_WI>+1! 'X#!@>%),(#!I$%<A<(#-_#B_x!(#Byd^-I*+u>+.q# UX,(,x!0#BDC,4>!E!HU‰VI/'b# *+h<;&<z<( #B$f'b>f,&#B($%#y#B-^-I0I&#b!<A!HU‰ Zc`,1 5,V),X,U)J/-,5TX ):)5/d5,U)Pm ):)5Tl),I/*I-./Q- D<U0_Fu#*e0D*e0;&;)>‡q#B# .f#e #B`;&;)>+._'E'>f,D#B=*!*‚&#-_B0<A_+'b#}0 (•.&d.t#™#B_(FDb!C#0‰!'J‡B0(#B` ;J+.?q^!V#B!I1-##B_#B`;wI’’(•.<•#b,#! 'b# .q#(X!x!d*+'E#wI(.Ž'bF#D&b!(_ *Ub#(<’,jb,#F0%,>?#z #B`;_D<#yD<Bw# +_ D n"+e( !"#$ % & '( ) )'*'+', -',+.*/01234536 *'+70180)$  9 '3'' : $; 1'''5)<=2>''' : 5(.0?*'@*'+'-2<A2A"0B''..2'C01  D' /01',@E!F+. -',''&:.A$ '' :5(.  *'2 :.C+ G :A $;@ n"+e(oH)A' I)J<K+L"M$"1 <?F+GFN !  0C4O@P)3QK'QJ<K/8Q0)''&)R S'T. !  '( )'53U*'+23', -M$"Q+. 0(0..F L'4''8M$"+.'0V+.2W'. ,0V A'@V2D2B ++ :'X"1 $ 9F .?0Y 5>0?' I $0C'ZQ'V!F'0$5$ 2B 2X"2[ IF' A5*'+ 9"9 +\0V0DQ*'+'.9 +\ 0V'GQ033 0V+.2W'.,0V A'@ $*@I<•d.Uf#<A#Be!#$%#B_(U)!^…#!@##_(&D< #wI$%x!I>!@#/0<AzŽ(,V#]*+(•.U‰!"*+__-#q*+ >Fd/0(_*&#eJC,(•.)!$;#By*+'E`#W.>?<% #y.)!$;#By•#_+(W!>X.+(•._>+'E'0&'J)! pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp  a   pc`,1 5,V B`5q>,R-@K*R2P=/,U)8>,R-./W/5,/O2*C@()@W/ š›B+0I#eU$fW/0(_**+_>f,*f#(q*!*‚#W.@# "*fD<r#-_'E'+_ !/0d>f,)!HU‰U$f *+_U+D.f&<A #CD#@,•#A<AU’#V!*f,Vf#X!WIw, ^v"*fD< œ"+e(o)U$f*+_#b#Dƒw!#BCB•(„{#b#D|(_ **+_>f,#B#0IV..q#+#(_~{J#e0(#B=>&(_*"? )(# w#•#_+x!d&(# 0#_+(x!d$0|y0B0 *+~† (•.Ub#E0V.#B#0I*@#y'E+_•{J#)JBw#1!W! #Bd>FC#@.<0$<•#-_$%'E'*!#$;&BqB+*+_V!#b# D&WI$%<A#`.`&<!I‡*+<A#@,#B!=D<|&*+<•w,^v;' E(_J#.†WI>+.q#+#(_Jdx!dj0*+x!d&b!U-+_# tx!d#y(=(V!#&b!U-+_#tx!d$0™#y( =(# 0+$;b!U-+_'E#t#(_#y<•'E$% ( $#b#b#D<•#B=*!™B0\0!J(_*f#X!#.1! #B$F%,J^-.X1†b!‹#y‹&_€b!‹#y‹b!'E#y‹)D <)!'(X.B•( ]>'FV ^.F :"DS0D*''-'( ) _'><A<' *'+', -',3W'=A'' :'I.5(.'(2[. A*'AQ0F'` 21 I V'''&9 V .. "+e(3@ )U$f*+_.w!#BC!/0.q#$;#By&(_ *J#)$0B0.q#W!J;d.+D<+_uJ#)#Bd>F $%ƒE"(•.Ub#.q#U+*th.J.wI,V&')#•„&#eJ(_ *^v^’#b(#+,V/0.q#$;#By†4h.J0,V†GV '0U(_*+,V#W O'0(>'0'WNQ5F$5J' >'5) . >@@@0Y2=F$ G(""D 5W5JV''T.'32A" 0)'A'*'A@ r02)R2*6BTB)AB./:X</0->,Q/<qBJ1)<W/,U)J/-, Aw#/0*XD#@,>+!Ž*w1$%€#B0&$%y@&Bh$%@ # =. q0_;Q(_*C,(•.’.$%("#>›/0.q#q^! <•'#(•.<!I>!@*+#y.#`&,(##B).q#E^!'(G(#!I## A&/q<(#-_/0D< pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp  g   n"+e(† $ *'P)3#a$ 6bQ+.5*'+0?*' G  5)3 IF'D''&2  !" , _ F J@ 4c :  I+G2A9 'T.<?F+GF?F+F.''$ ', I I+Gd9 '( <?FQX' : +L"M$"<?F+G e<D ''&?F+F.''$ ', I+L"M$"<?F+G <?F3<Df| fI!V!;d$*@I(•.<•d.#wI*Xd(U+#_(#$; #A(U+#_(rJ>+*e0< &'#<A0..!"d(U+#@,.+>W!0I (•._>+#A.yBw#'JJ#)dx!Ib#1!+I<•>+.(•.J$% 1.*!#B$f<d,H.##V/0.y&#-_$%#W.>?#_d.(&*!*‚ #B_(•.4C,(•./qdU+#@,&J#)d#•_(#$;#AU+ (_*B0_€d#•_(/0(•.‡B0 sc`,1 5,V),X,U)J/-,5TX ):)5/d5,U)Pm JI*t56e2` e#B$f#f0I&C#0Œ,#E#Uc('?#A&$F#™&_<" f(Œ,+I&C#0.f•<]^1 g.'T.1?? &.+$01 <]^'ˆt+_Ur_,d&;C,C#0j]>?(#E#*1‰,X!&.+! <’&'E0*+<A.;.q •__IL!ž0p>+$F<(#-_B0 ,$;,(,#$^!I^0,{Udh #$^!I|†ƒ*f(#)XV$; b_-#q/0Uqr_&Udh#$^!I <•C,D<<(#-_;&#b#'X. #F0&f#"#;&y#wIU  #B0#z#)&_+B0`J#)#z  *+,W>_-<!I‡/0D<„ n"+e(oQ#ByU+IƒL+YpGŒ,#_(&U)!# &W!>X(„{b#Y|#E 'E#ByU+I#•_(0Ud#+(q#&.Žq##ByU+Iq^!.q# *w1.+J#)#ByU+I.q#Udh#$^!I>Ud†q^!/0U+$% €##-*‰#B#B!#W./0<;h&(;*‰'b# $%#ByU+I#•_((& ((+I>-$%0#+1!(_&C$%#)X*f( .+!,w'(0!&#eJJ#)Uz<!&•<]0<0___+#X&*f( #ByU+I$#bC,D<<(#-_;&f#"#;&'').#B0U+u( •.#!q*+f>W!;#t'dt)!*+D)!/0D<&C,(•. #wI#C*‰'D#@, b!#0<]^,V.1.*•Udh#$^!I)#b#'b*+<]^J)#By b!>-+>+._D< #C;$fWI>+.q##b#'b/0#EUc Udh#$^!I.^.0,Yk pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp  i   QD#yD<'EV*•"(_*.+J#)*•#•_?.y& .…>+(•.Ub#^s($FŒ#&.+!<’'(0!)#)X(q^! '(0!*y*@I(•.+#wI+_ ;.Ž'DUq.E# D&#@.#b#‡b!•.+_*@^#"#,$;,(,+I_(.ED .0€#>?#!Ib##y<•C,(•.Bw#1!#B_x!(#Byf*+ ,W>_-'b#  u,6^ v2`0-)A )4<=>,:55T/;-,1 5,V)AB,U)J/-,5TX ./^,U)  XWI #C_D<#B_FD'E•.q#>V.+,dB— >!IX#$Fj!I#e,C#V!b,C#!"FD;}0,d>+._.  q #C+I+#tbŽ(•.'E)?#F0#BE0J *+'FD'b##CD<*v`d.#wI>!Ib#b hFEF[g[h t.D*e0x!0*f<A(,^(UX,(,J#B"*f}D <>f,Y{#!qJ.#AX.|&#E@#wI0<"D<1!Bw#  #CD#@,&'E'(FD*!*‚&<Ez;^_(•.#AjWI ^AU+&<">$%D<>+.*XB#B_FV$'E`&x!0'). #B0*+#D'”).'(~#t>B›BX#&).Ib!'Œ.'E`1!5!( #By#AX/0#E^…B0$<0!† e#A#B-r!=#B&<0!2#!VV!#EU’#V!(,^#BX#)*+> #.q#<"(UX,(,r!"*f>f,Y&#E#wI(•.J<A#bUq 1!;#)X=#(q*+?# *f.ED \0!Y#!V#AX#$Fj!IUX,(,d^-I.f#E#wIJ'b# x!dB›BX#&'E'D#@,<Ez;&D<,(#U)!jWI^AU+1!;& D<$%').#B0U+u#!qU+1!; pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp  k [...]... chứng đã cho thấy hiệu quả của việc áp dụng các phương pháp gây hứng thú trong các bài giảng tin học 11 được đề trình bày trong đề tài này có tính thực tiễn cao, có thể áp dụng rộng rãi cho học sinh các lớp 11 trường THPT Cẩm Thủy 1 nói riêng và học sinh các lớp 11 của các trường miền núi nói chung 13 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm. .. học sinh lớp 11 CA6 bị điểm kém giảm từ 19 HS xuống còn 3 HS; nhưng lớp 11 CA5 số học sinh bị điểm kém có giảm nhưng ít hơn (từ 18 HS xuống còn 6 HS); Số học sinh được điểm trung bình trở lên ở lớp 11 CA6 tăng cao so với đầu năm học, số học sinh được điểm giỏi và khá cao gấp đôi so với lớp 11 CA5 Như vậy, sự tăng lên rõ rệt về thành tích của các học sinh nhóm thực nghiệm so với các học sinh. .. 3- 4 2- 3 1 4- 6 8 -10 4 -10 12 -15 4 7 6 15 0 1 1 2 6 10 8 20 29 27 33 22 12 9 6 3 Dựa vào kết quả thống kê ở hai bảng trên ta có thể vẽ biểu đồ so sánh kết quả học tập giữa hai lớp ở các giai đoạn như sau: 12 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 Tóm lại: Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy... 11 Giáo viên: Phạm Thị Hường THPT Cẩm Thuỷ 1 -Tiêu chí Số HS vắng học trung bình trong giờ Số HS ngủ gật trung bình trong giờ Số HS không chú ý Số HS thuộc bài cũ Số HS xây dựng bài trung bình trong giờ Số HS đạt điểm giỏi Số HS đạt điểm khá Số HS đạt điểm trung bình Số HS bị điểm yếu, kém chứng nghiệm chứng nghiệm 1 0 1 0 2 0 1 0 3-4.. .THPT Cẩm Thuỷ 1 -Hết học kỳ I không còn học sinh nào ngủ gật trong giờ Điều đặc biệt là tỉ lệ học sinh yếu, kém giảm đáng kể và tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình, khá tăng lên khá rõ so với đầu năm học Lớp thực nghiệm đã có 01 HS đạt điểm giỏi Cứ liên tục thực hiện các biện pháp gây hứng thú trong các giờ học cho các em... động sáng tạo của học sinh 4 Phương tiện dạy học phải đầy đủ, tuy nhiên không lạm dụng công nghệ thông tin để xa vào tình trạng chiếu - chép 5 Trong các tiết học phải tạo cho các em sự hứng thú từ đầu cho đến hết tiết học, tạo cho các em sự hứng thú vui tươi, học để mà vui - vui để mà học, tránh gò ép đối với học sinh 6 Trong mỗi giờ học sau mỗi thành quả đạt được của học sinh nếu... Cẩm Thuỷ 1 -C KẾT LUẬN VÀ ĐÊ XUẤT, KIẾN NGHI I NHỮNG KẾT LUẬN Trên cơ sở nghiên cứu lý luận khoa học và thực tiễn giảng dạy khối lớp 11 trong 2 năm học, kết quả đạt được qua việc áp dụng các biện pháp nói trên, bản thân tôi đi đến những kết luận sau đây: 1 Để tạo hứng thú đối với học sinh thì trước hết phải gây hứng thú cho. .. kết quả lại càng đáng mừng hơn Cuối năm học lớp 11 CA5 vẫn còn hiện tượng học sinh làm việc riêng trong giờ, số lượng học sinh xây dựng bài không cao hơn thời điểm trước là bao, nhưng lớp 11 CA6 đã không còn học sinh nào ngủ gật hoặc vắng học, số học sinh thuộc bài cũ tăng lên nhanh, số học sinh đóng góp xây dựng bài khoảng gần một nửa lớp, đăc biệt căn cứ vào kết quả kiểm tra đánh... HS xây dựng bài trung bình trong giờ 3 3 4 7 Số HS đạt điểm giỏi 0 0 0 1 Số HS đạt điểm khá 4 3 6 10 Số HS đạt điểm trung bình 25 25 29 27 18 19 12 9 Tiêu chí Số HS vắng học trung bình trong giờ Số HS ngủ gật trung bình trong giờ Số HS bị điểm yếu, kém Bảng 2 Kết quả thu được kể từ đầu kỳ II đến cuối năm học Thời điểm Hết học kỳ 1 Nhóm đối Nhóm thực Hết năm học Nhóm đối Nhóm thực ... khuyến khích các em mạnh dạn hơn trong việc xây dựng bài 7 Thường xuyên củng cố và phát triển hứng thú của học sinh trong giờ học Tin học nếu không các sẽ dễ làm các em quay trở lại sự chán và lười học II ĐÊ XUẤT, KIẾN NGHI Muốn thực hiện những nội dung trên có hiệu quả đòi hỏi mỗi giáo viên phải không ngừng nâng cao kiến thức, học hỏi trên mọi phương tiện thông tin để tạo cho mình . #C*f.ED&#-_#W.>?_#$F#B_.ED • Nguyên nhân chủ yếu của sự chán, lười học môn tin học của học sinh l$p 11 THPT C)m Thủy 1:  5!0#y.)!#E@#wI!IW/Ib!/0<A(&>$FD.E #D/0D<>+*y(>^_<0!WI† ‘_^_d.#wI.ED'J*+'EJ'dt"*f.ED ‘QJ#@,#B!D#@,^_ 1! Ib!#"U_+#(q&'E}$%? x!Ib##W.D#@, ‘_.ED'E/<. #C>+.dI<'(#*D+ q&>+.#tX!x!d/0_-#q@# &#t< >+.*X • Khái niệm hứng thú học tập môn Tin học: >+#(q>A0D€UX#/0 $FD"*fx!(#By/0<A>‡q#B#. #CU)!X=<A#@,#B!0_q&=<A<0I.&w,^vU=q^!_-# q&=U1Bq*+ 1! <W!/0 #C #C>+.dI<'(#*D+ q&>+.#tX!x!d/0_-#q@# &#t< >+.*X • Khái niệm hứng thú
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tạo hứng thú học môn Tin học cho học sinh lớp 11 trường THPT Cẩm Thuỷ 1 trong các giờ giảng trên lớp, SKKN Tạo hứng thú học môn Tin học cho học sinh lớp 11 trường THPT Cẩm Thuỷ 1 trong các giờ giảng trên lớp, , III. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Từ khóa liên quan