Nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn Sinh học lớp 7

16 1.8K 8
Nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn Sinh học lớp 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIẾT THỰC HÀNH MÔN SINH HỌC LỚP 7”  PHẦN I./ MỞ ĐẦU 1./ HOÀN CẢNH NẢY SINH KINH NGHIỆM:   !"#$ %"&'()*+ ,-$ ./01,2(34+ *5 67,8 '9(,"(:)6;!#5<#. 3"=5>(3(#(%?1@0#>%?@5A";08% #B$C38#D##$ %EF5 ')G) 3(&7,3"%?4)3008)5F"HI6F "+5'G-J8KL>G5 *M"8$CCF "?N$C2 *G!#5OAPQ5R,) + 7>)A68GR?S#-3"RT*5=5-7,6 F"" )&#UG8- ?&55VL?,8B%=5, W3(#X.M")YF"7,>3 65 T ZR#-3"R@)<#CR"  T/-3"R@>86F "3"WDW@>';5R4T/-3"R@,8& 3!7,W6F"TER3SGB?5 [&5@R, #D##$ %:5&\5,&56F"'3(#B0, !IA"%V@UG0#6')*"  2./ CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ GIẢI PHÁP: a./ Cơ sở lí luận: %G5"1W%G'3"AW)8,%F* [,3"UI5<& ,>%??S0,I)635)8,% UG#@")*]27,AWZ5:8%?^#C )O5#C_I&>!A683`5 6R8'#-85 )*8>F" )$ A"F"8'+#-3"a &"8T b(6F"#-G##+R""#@)* 8)%?6"F">G@#*]@R -#Q5c;F#*GG`[,7:I $&5*57,)*B!';58#+3`5 6G)3"I$&5 *5(,#6 bF"3"DW@d35 *)Y7,AWG##+R" )Y';5)8,%\5,F"%?!d35 *@?N$C "8#D*E*)E30#)E@AWMJeA6J "=5,?&587,W@Rf#J;E*';5   8W?:7,WA6$C)6;"8F65W?:eG# #+8$C)Y5(*#8> bF"4G`[,#5 ,47W8%#d35 *E AM$K3F$5 8%?8)F"%? !FR';5)-8?WF3FJ;"=5,?)6=5-E *R G`[,EF3F8%?Z])%? #-d35 *,8$5 ?8?#EJ!#e'G$C AM$KE bF"4G`[, ;0%#AW8?F,5: ';5)8,% bH8",5?-#OF"?S!AJ?58#4E*G# #+3"#8#0'M$2$ % b./ Giải pháp L  1@$ WA"F"*5=5-8'+F*A(?,5L bg8'+hPa6F"R$ 5W38A"F""8 UG#5 5@"6)5 6@7,U38A"F""  b1@6F""R)55OAPG,4F)R=5,% 8'+C@G,*C7,+ "4@5OAP8:U5OAPQ5 65OAP$CCE*F"e b"5:23"A(6"F"#->8W=5 R!# 3`'0M)5L ijPJ;3(# ig8'(*5C'5($Q,8F" i%?6"F" iJ)66F" 3./ PHẠM VI CÁC YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐƯA RA: 3.1. PHẠM VI CÁC YÊU CẦU: bk(#%)=5)8-l%? bmCCF"+ 7 b+0`]@8W>82,7,W@G)687W 5OAPQ5 b1@-A-8 '5+5d35 *)Y8%%?+:<F ">8GV:P8-%@G@=5, 4*C7, "'8G=5,6F"),5  n b8=5R%?6"F"8'' '5+5>& %?.M$2%#@AU,AB3'A" b+0`##:,88WF"!#3E@-A-8 %?3"6W$5F"Z5: 8'+3"NP !,7,U8W'D?.G)F"'3(#8'>8 $a,@<.%?F* bo'5+5%?8A88R)6=7,&6#-SR" 0E+ 71@0#%?3"=5>(8W" 8''SQ5 'A-8%?=5,?.IA"+5M($QI '5+5 7,RSL iRS#-5F0(I=5,?'Q5 iSApA0R>G%:<-A-8qR,%) $2A0"5 iRS0(r3*AW#D=5,7,Q5 i0ERScApA0R0E"8AW# #-$2()9?8?8,5)Mq83',5c'r"8 D=5,H655AW#+0EG@?:n"0E"8 $(RS?,88, <-A-8RS??7,s# 3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐƯA RA: a) Xác định loại bài thực hành: ;"8W$5E&7,8WF"8 'G@#,",$A"F"?,5L a.1/ Bài thực hành quan sát: k"38A"F"0#%?#*)6;(HG!6" :(W$5"%?,& ,A6k8A"F""  !F*83'3(#A"3`5 6)@5F" 1:(38A"F"" 8'+($QUA(,8 F"($Q65%?3">86G"!F*>8U W$5'A*?,5tW$5($Q8%?0,)635)8, % E$CLR@5&588""$5 @7,? a.2/ Bài thực hành củng cố, minh họa: k"38A"F"!F*)%?BG:)6;3E5 6 8DRA"F"5A:E.5:DH 6F "" 5p0#%?7:")@;I)6;B%  l mA"F"" ))EE!E,5:R48% ?E7W?886#5;7,%?AP6m8G 8'+6)6A"F"?W)5 6)E%?,5: F" E$CLF"=5,?W?:  b) Chuẩn bị: *5OAP588F"G`[,=5 6P?F" 7,A"-8)55OAP+#:!#?F5OAP7,-+ "4 %?,,5OAPF"G`[,8$C`;* Mc-s*7,8'&3"5OAPQ58) ?5+Q5%?G5)*R@5?:?F8W7,W ?DAW=5,?]@R7,W')A("8F"EAPAK K b1. Những công việc chuẩn bị của học sinh bao gồm : - Chuẩn bị vật mẫuLH'5C@?:3!=5 Q58UG 8]U E$CL@5OAP8A"F"L\5,?W?:8' '5 +5t%?5OAPQ53"8,??:8:?',Fg8 'c '5+5>5OAPQ5#-D?:5 'sM =5,?&588"c$5 @7,,?:?'Fu:(% ?.2A@v  - Chuẩn bị phương tiện thực hànhLZW?:$CC#CC8F" )4V5OAP.;,8"D:#JA6G@,88%? 5OAP55As5:8]&h:#u@Q5v$,8Vc+ =5 Pa?:3!+5OAP7,UGU%?E$C.6F "'8' '5+5>#-5,?:?'83%5w3( ) <#R(G@=5,?!R$5 @7,0tG ul%?v+5OAP&h:#?8$,8V - Một số nội dung có thể thực hiện trước ở nhà(Q5=5,?R 8"J;';58W?3Eu8W-8&7,5 &hP,47,38  #-hG5)*vc',88 %?5OAP@)'3(#G)6=5-A88(3(# b2. Về phía giáo viên cần chuẩn bị : - Giáo án LhPaC'5W$5+6"8F "($Q,8F")6)68  x - Vật mẫu:5 B,88%?5OAP8'+5OAP$F #48!#%?)5OAP!4(&a6F "Lu\5,?W?:v.3(#y n %z{|B# %?5OAP&C@a")@53E$8R") G]Q53'A"@8')@,RrGW?:>,& 8:?'43)5OAPH656G;7=5,), Q5+ 7RG3S6F"G)@6"!H8",8 ''5OAP'5A-Q5J()F"@%?G5)* :65?8?Q57,R(7,+ E$CL8'G@J?}X8 3(R8((."@#8XG)G8" "h8)5JuA"F"LJ"=5,??v,S3' =5,(A"F"c+!AJ?50#%?$~$"hPAW #D=5,=5,?!'Q57,> bDụng cụ thực hành cho học sinh làm việc LAWMJ), J)E30# )E@55#-+ 7*5=5- - Dự kiến chia nhóm học sinhLZtG)8-l>*,G' 3", UA"F"+5'":P8?5:=5R%@85)* 8%?=5, 48A"F"ug8'+35`,G" V":@0#&-%?G5)*F",5M M"83WhWv•tG+hP*CC@7,U"'8 G€(GGl%?!#?,5L +Học sinh 1L<#h6#$CCf3<#]E*@-G6"f=5, ?#E]@&588"fSR + Học sinh 2LF*JWf($Q-G=5,?&588 + Học sinh 3Lg0#K%?f3,52*?$CC*?D3"* + Học sinh 4L)EGq#W$5F""I`)6- 37,GI&$88'],•A"F"6#>8* C7,%?!, J%?3"*Cl%?3"*C %?n3"*C%?l3"*Cn;6h8, 4?,88 )60DR%?"8c!,,+ 78W7,A" F" c) Tiến hành giờ thực hành : gF"!F*>8=5 R?,5L 1. Ổn định tổ chức lớpLA:EtM##$CC"Q5)@, ?F5OAP7,%?8W" !)OD84)8-{n #0  X 2. Giáo viên giới thiệu mục tiêu của bài thực hành, hướng dẫn thao tác thực hành.•(*5,8+<%8)8-x{#0R + 5OAP)YG@G<A(6"=5,?"J?DM(*5 #D##J'A-#C8]& 8u$2d65v@)& ,A-M0#%?$~<A<!RF,8)6 "F"*($QW$5=5,?c+?5 [?<#h6#8" r!#3E@6)*Q5MhP*:5V(%?"8 8W=5,?)6!#(?5 [R3-E!# E$CL8WJ"=5,?&5887,5&'F*=5, ?3+3!D=5,?,5L i*'5G,LhPR$#+7,:'5G,1]@7,5W .5@*]@=5,%"87,"g5:Tu/:v i*5+8"LhP53AC'5W A'A'G;RTFW58>85"8T ,5)=5,?h8,*D=5,G(6"=5,?*+)" *?$C 3. Học sinh tiến hành thực hành1 3"8W7 657,F" H65A"F"=5 PW6R,$"88W" Ux6n #08WF"G@,W$5L i%?A88)6=5-=5,?E*." i%?F"J8]E*=5,?&588SR3" A88R 8=5R%?F"8'h5 '>8$a?F3"* 7,G<.I>,:<W')E3*I%? 3":5:<?N,I,I,8,EhcG@6UG 3<>?,8J7,%?I&$88'],8]-3 I<<7,%?- ?8=5R" %?3"A88RMRS"-35V 4. Tổng kết đánh giá thực hành L,)8-xb#0A,8M*L i/E)6=5-E*<.0)*,8,E h-#<<- ?8F" iHhqA@5$DG3":G@8'8@ )5 6)E<.I%?,:<85OAPQ58F " i5A88R   i5$%$CCQ5"*?#4%  z PHẦN II. NỘI DUNG I. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP: ()*$ A"F"'B#$C86F ".3(#"F6#-$ 8I%+ F6& 3")*'!@*86g8'$ V&#5 *% z{|.3(#  ‚‚‚(W$5A"$ LƒThực hành : Quan sát một số thân mềm„ 6%GB($Q%?6"A(?,5L 1. Ổn định tổ chức lớp : b,3(#%l>,"XGVtGMl>=5, ] "8,5A:EtM8G b •@,?F5OAP7,GLG.A88?F5OAP 7,GR8'hq?F5OAP7,-3(# b g8'#$CCF""Q58G35`%? )?N$C$CCF"#-6?;O,8" 2. Giáo viên giới thiệu mục tiêu bài thực hành, hướng dẫn thao tác thực hành L bg8' '5+5%?';5?8)8,hPC'57, A"F" b g8'>8A-#CC'57,A"F"%%?; $ %88-3(#2<I b ,5)%?hP!C'58'#Phiếu báo cáo thực hành8G Phiếu báo cáo thực hành 3"R,0 EUR6RX8?8)8,"A-58 g8'#$C*G@?,R" 3'#65 8G0EF6#3'R'#6565G5)* 8'in màuRPhiếu báo cáo thực hành?SG*5=5-,8D PHIẾU BÁO CÁO THỰC HÀNH …†‡HgLTHỰC HÀNH kˆ/LQuan sát một số động vật thân mềm ‰HŠ‹H…ŒHgH•ZL  1@F" k#'7,g,8'  |  1. Quan sát các hình vẽ, đối chiếu với mẫu vật thật để nhận biết các bộ phận và ghi chú thích bằng số vào hình A. Cấu tạo vỏ B. Cấu tạo ngoài   [...]... sử dụng thành thạo các phương tiện thí nghiệm thực hành, tự tin, nghiêm túc, cẩn thận trong nghiên cứu động vật - Tỉ lệ học sinh khá giỏi tăng cao, tỉ lệ học sinh yếu kém giảm, tỉ lệ học sinh trên trung bình tăng hằng năm Cụ thể như sau : 14 THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐẠT ĐƯỢC Ở HỌC SINH TRONG CÁC NĂM HỌC QUA Năm Số Giỏi Học HS % SL % SL % SL % SL % 06 07 169 24 14, 32 18, 2 9 50 29, 6 47 27, 8 16 9,5... của tiết thực hành chưa cao Còn đối với bản thân tôi nhận thấy rằng đây là kinh nghiêm hữu hiệu nhất giúp tôi thực hiện được mục tiêu dạy học của mình Tiết thực hành không còn là tiết học nhàm chán nữa Học sinh của tôi hào hứng trông chờ để được tự mình khám phá những điều kì diệu trong thế giới Sinh học kì thú, thông qua đó giúp rèn luyện cho các em kỹ năng học tập, làm việc một cách khoa học, ... 16 9,5 106 62, 7 070 8 171 27 15, 36 21, 8 1 60 35, 1 34 19, 8 14 8,2 123 71 , 9 0809 128 21 16, 31 24, 4 2 50 39, 1 20 15, 6 6 4 ,7 102 79 , 7 0910 89 16 18, 24 27, 0 0 37 41, 6 10 11, 2 2 2,2 77 86, 5 1011 82 21 25, 31 37, 6 8 25 30, 5 5 6,1 0 0 77 93, 9 S L % Khá S L TB Yếu Kém Trên TB (HK 1) Ngoài ra, thông qua các buổi thao giảng chuyên đề hay dự giờ góp ý, một số giáo viên trong tổ Sinh cũng áp dụng... thú thực hành hơn III./ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KINH NGHIỆM: Qua ba năm (20 07 – 2008 ; 2008 – 2009 ; 2009 – 2010 ) và năm học này (2010 – 2011) áp dụng kinh nghiệm trên trong giảng dạy, bản thân tôi nhận thấy kết quả học tập của học sinh có sự chuyển biến rõ rệt như sau : - Học sinh ngày càng hứng thú trong học tập, yêu thích bộ môn Sinh vật hơn - Các em hiểu và nắm vững các khái niệm sinh học trong... Học sinh làm mất, làm hỏng dụng cụ thí nghiệm : Khi chuẩn bị dụng cụ thực hành cho học sinh, giáo viên cần chuẩn bị dư ra một số bộ, phòng trường hợp học sinh làm hỏng, mất dụng cụ, thì giáo viên sẽ phát kịp thời - Tình huống 3 : những nhóm có học sinh yếu kém, chưa thực hiện tốt các thao tác thực hành, giáo viên cần thường xuyên đi đến những nhóm này để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho các em, để các. .. phiếu thực hành) - Giáo viên thu phiếu báo cáo thực hành - Giáo viên treo bảng thu hoạch (được kẻ trên bảng phụ), yêu cầu các nhóm lên điền kết quả quan sát được vào bảng  yêu cầu cả lớp cùng nhận xét, bổ sung - Giáo viên chốt đáp án đúng 5 Tổng kết, đánh giá buổi thực hành : - Giáo viên đánh giá phiếu báo cáo thực hành của các nhóm - Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ làm việc của các nhóm... với nhà trường : + Cần xây dựng phòng bộ môn Sinh vật và phòng thí nghiệm, thực hành riêng biệt + Tạo điều kiện đầy đủ về các trang thiết bị dạy học cần thiết như tranh ảnh, mô hình giúp phục vụ tốt hơn trong công tác dạy học Trên đây là những suy nghĩ của riêng bản thân tôi nhằm đưa ra những kinh nghiệm nhỏ để dạy tốt một bài thực hành Sinh vật lớp 7, bài viết trên không thể tránh được những... nhận biết các bộ phận và ghi chú thích vào các hình trên trong phiếu thực hành - Gọi đại diện nhóm 1 cầm phiếu thực hành lên điền chú thích các hình trên bảng  yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Mời đại diện nhóm 2 lên xác định các bộ phận cần chú thích trên mẫu vật thật  yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu sự khác nhau về cấu tạo giữa vỏ trai,... các nhóm Tuyên dương, cho điểm các nhóm, các cá nhân làm tốt ; nhắc nhở các nhóm, các cá nhân làm chưa nghiêm túc, chưa tốt - Các nhóm tiến hành thu dọn mẫu vật, lau chùi dụng cụ, làm vệ sinh phòng học sạch sẽ 6 Dặn dò : 13 - Sưu tầm tài liệu nói về vai trò của thân mềm, các vật trang trí, trang sức làm từ vỏ ốc, vỏ sò - Kẻ sẵn bảng 1, 2 trang 72 vào vở bài tập * Các phương pháp sử dụng : Giao viên... nghiệm thực hành với phương pháp trực quan và phương pháp đàm thoại * Các biện pháp xử lí : giáo viên cần dự kiến một số tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hành để có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp - Tình huống 1 : học sinh không chuẩn bị mẫu vật đầy đủ Giáo viên cần dự kiến số nhóm trong lớp để chuẩn bị mẫu vật dự trù, dự phòng trường hợp họ sinh không chuẩn bị kịp - Tình huống 2 : Học . NGHIỆM ĐỀ TÀI: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIẾT THỰC HÀNH MÔN SINH HỌC LỚP 7  PHẦN I./ MỞ ĐẦU 1./ HOÀN CẢNH NẢY SINH KINH NGHIỆM: . E$CL8'G@J?}X8 3(R8((."@#8XG)G8" "h8)5JuA"F"LJ"=5,??v,S3' =5,(A"F"c+!AJ?50#%?$~$"hPAW #D=5,=5,?!'Q5 7, > bDụng cụ thực hành cho học sinh làm việc LAWMJ), J)E30# )E@55#-+  7 *5=5- - Dự kiến chia nhóm học sinhLZtG)8-l>*,G' 3",. QUẢ HỌC TẬP ĐẠT ĐƯỢC Ở HỌC SINH TRONG CÁC NĂM HỌC QUA Năm Học Số HS Giỏi Khá TB Yếu Kém Trên TB S L % S L % SL % SL % SL % SL % 06- 07 X| l l  n z | x | X l  z X |x X X  07- 08 

Ngày đăng: 02/04/2015, 15:22

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan