SKKN Một số biện pháp xây dựng Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 2011 – 2013

25 1.8K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2015, 20:30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên : PHẠM THỊ CHI Ngày tháng năm sinh : 20/01/1961 Năm vào ngành : 1982 Chức vụ : Hiệu trưởng Đơn vị công tác : Trường mầm non Tế Tiêu Huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội Trình độ chuyên môn : Đại học Hệ đào tạo : Từ xa Người viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 1 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tên đề tài : “ Một số biện pháp xây dựng Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 2011 – 2013” 2. Lý do chọn đề tài : Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. Với quan điểm “ giáo dục là sự nghiệp cách mạng của quần chúng, giáo duc đào tạo vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội” với quan điểm đó Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục và coi giáo dục là một trong những quốc sách hàng đầu để xây dựng và phát triển. Với cơ sở quan điểm trên, trong Nghị quyết của Đảng bộ Thị trấn Đại Nghĩa đã xây dựng đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2010-2015, đề ra các mục tiêu “Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, làm cho giáo dục phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội”. Nhất là phải “ tập trung xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 2011 – 2013 tại trường mầm non Tế Tiêu Thị trấn Đại Nghĩa dựa trên quy định của Quyết định 36/2008/QĐ- BGD&ĐT ngày 16/7/2008”. Muốn xây dựng được trường đạt chuẩn quốc gia thì ta phải đạt 5 tiêu chuẩn; Một là : tổ chức và quản lý, hai là : đảm bảo về trình độ đội ngũ giáo viên và nhân viên,ba là : nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, bốn là : quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị, năm là công tác xã hội hóa giáo dục. Có đầy đủ 5 tiêu chuẩn này thì mới đủ điều kiện vững chắc để góp phần xây dựng một nền giáo dục phát triển trong tương lai. Vì thế trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh sự nhiệt tình, nỗ lực của tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn nhận được sự chăm lo của Đảng ủy – HĐND - UBND và các ban ngành, đoàn thể Thị trấn Đại Nghĩa, sự quan tâm của Huyện ủy – HĐND –UBND huyện Mỹ Đức, sự chỉ Người viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 2 đạo sâu sát của Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hà Nội, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Mỹ Đức. Đặc biệt là sự ủng hộ đồng thuận của các bậc phụ huynh học sinh quyết tâm xây dựng trường Mầm non Tế Tiêu sớm được công nhận là trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Sau 2 năm tổ chức thực hiện đến ngày 15 tháng 11 năm 2013 trường được UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra và công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I theo Quyết định số 6919/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội là một trường đứng thứ 4 của huyện Mỹ Đức được công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Trong quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chính vì thế mà bản thân tôi đã chọn đề tài “ Một số biện pháp xây dựng Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 2011 – 2013” để làm đề tài nghiên cứu của mình. 3. Mục đích nghiên cứu: Tìm ra một số biện pháp để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ I nhằm xây dựng những thế hệ con người mới có đủ tài, đủ đức “ Sự nghiệp của giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội”, cho nên các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể , các tổ chức kinh tế - xã hội, các gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước thì trước hết ta phải xây dựng trường đạt chuẩn Quốc Gia. Như Bác Hồ kính yêu đã nói “Giáo dục Mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. Trong các nhà trường chúng ta phải luôn đổi mới công tác quản lý, thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, sáng tạo đạt hiệu quả, luôn bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ có chất lượng, xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường và xã hội. 4. Đối tượng nghiên cứu : - Một số biện pháp xây dựng trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ I Người viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 3 5. Phương pháp nghiên cứu : - Phương pháp nghiên cứu lý luận – phân tích, tổng hợp - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ - Phương pháp kiểm tra - Phương pháp giám sát - Phương pháp thống kê tổng kết kinh nghiệm 6. Phạm vi nghiên cứu : - Trường mầm non Tế Tiêu – TT. Đại Nghĩa – huyện Mỹ Đức – TP. Hà Nội B. NỘI DUNG: Người viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 4 1. Cơ sở lý luận: Từ năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kèm theo Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2002-2005 và Quyết định số 25/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2002-2005 ban hành Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Cơ sở thực tiễn: a. Thực trạng : Từ khi có Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia. Trường Mầm non Tế Tiêu là một trong 4 trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Thành phố Hà Nội – Huyện ủy – HĐND – UBND – Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Mỹ Đức. Đặc biệt là sự sát sao của Đảng ủy – HĐND – UBND, các ban ngành Thị trấn Đại Nghĩa và sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh tham gia xây dựng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Trường có một khu với tổng diện tích là 7000 m 2 gồm 13 nhóm, lớp với tổng số là 373 cháu trong đó có 4 nhóm trẻ bằng 89 cháu, 9 lớp mẫu giáo bằng 284 cháu. Tỷ lệ trẻ ra lớp so với độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ chuyên cần đạt từ 90 - 92 %; tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 99 %. - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 50 đồng chí. Trong đó: + Quản lý : 3 Đồng chí Người viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 5 + Giáo viên : 32 Đồng chí . + Cô nuôi : 10 Đồng chí . + Nhân viên: 5 Đồng chí . + Biên chế : 33 Đồng chí. + Hợp đồng : 17 Đồng chí - Về trình độ: + Đạt chuẩn 100%. + Trên chuẩn đạt 52%. Trong thời gian xây dựng trường đạt chuẩn Quốc Gia nhà trường có những mặt thuận lợi và khó khăn sau: * Thuận lợi: Trường được thành lập từ năm 1993, đến nay nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội; Huyện ủy – HĐND –UBND – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức; sự chăm lo của Đảng ủy – HĐND – UBND – các ban ngành, đoàn thể của Thị trấn Đại Nghĩa cùng sự ủng hộ tích cực của các bậc phụ huynh. Đến nay nhà trường đã có một ngôi trường khang trang, xanh - sạch - đẹp và an toàn, các cháu được đến trường được học mà chơi, chơi mà học. Nhà trường cũng có một đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, năng động nhiệt tình, chăm sóc giáo dục các cháu có đủ tài, đức giúp các cháu trở thành những người công dân có ích cho xã hội sau này sẽ góp phần nhỏ bé của mình đưa đất nước tiến lên đuổi kịp với trào lưu phát triển của thế giới. * Khó khăn: - Quy mô trường lớp đã khang trang, xanh - sạch - đẹp nhưng đồ dùng, trang thiết bị hiện đại còn thiếu (Máy tính, máy photocoppy, xoong, nồi, dụng cụ inox ) Người viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 6 - Hàng năm số giáo viên thuyên chuyển nhiều, số giáo viên mới vào trường còn chưa nhận thức đầy đủ về phương pháp, nội dung truyền thụ kiến thức cho trẻ chưa sâu. - Công tác bồi dưỡng chuyên môn còn dàn trải, chưa tập chung mũi nhọn, nên hiệu quả của các Hội thi Giáo viên giỏi chưa đạt kết quả cao. - Công tác xã hội hóa giáo dục chưa đạt hiệu quả cao ( một số phụ huynh còn chưa nhận rõ tầm quan trọng của công tác chăm sóc - giáo dục trẻ.) b. Nguyên nhân thực trạng : - Với một diện tích đất còn chặt trội, cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi còn thiếu nhiều. Môi trường lớp học còn ẩm thấp không được thoáng mát, sạch sẽ. Năng lực quản lý trình độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên còn hạn chế. Sự chăm lo của Đảng Ủy – HĐND - UBND Thị trấn Đại Nghĩa còn thờ ơ. Sự nhận thức của nhân dân còn hạn chế chưa thực sự quan tâm đến việc nuôi dạy chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Dẫn tới việc phụ huynh đưa trẻ đến trường không đồng đều và số trẻ ra lớp và ăn ngủ tại trường còn thấp nhiều so với độ tuổi. Từ khi có quyết định số 36 về các tiêu chuẩn xây dựng trường đạt chuẩn Quốc Gia. Là một hiệu trưởng tôi băn khoăn, trăn trở làm thế nào để đưa phong trào của nhà trường phát triển tốt về mọi mặt. Tôi mạnh dạn tham mưu với các cấp lãnh đạo có kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc Gia nhằm huy động trẻ đến trường được đông đủ, được học tập và vui chơi lành mạnh. Trẻ được chăm sóc- giáo dục tốt, trẻ khỏe mạnh và ngoan ngoãn, lễ phép. Đó là một trong những biện pháp tạo niềm tin với các bậc phụ huynh , các ban ngành đoàn thể và xã hội cùng tham gia công tác chăm sóc - giáo dục trẻ thật tốt, để sau này trẻ lớn lên sẽ trở thành một người công dân tốt, góp phần vào xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Người viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 7 3. Các biện pháp: 3.1. Biện pháp thứ 1: Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương và Phòng Giáo dục: Trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, hiệu trưởng là thành viên trong Hội đồng giáo dục và trong Ban xây dựng trường chuẩn quốc gia của địa phương, là cán bộ quản lí trực thuộc Phòng Giáo dục; người trực tiếp chỉ đạo công việc thực tế của nhà trường, nên trong lĩnh vực giáo dục về xây dựng trường chuẩn Quốc Gia, không ai hiểu và nắm rõ hơn kế hoạch xây dựng trường chuẩn của đơn vị mình như hiệu trưởng. Trong thực thi nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn Quốc Gia, tôi phải luôn xem mình như là một cán bộ giúp việc của lãnh đạo địa phương và lãnh đạo Phòng Giáo dục; phải có ý kiến, đề xuất để lãnh đạo địa phương và Phòng Giáo dục quyết định các vấn đề xây dựng trường chuẩn Quốc Gia ngoài chức năng nhiệm vụ của mình. Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, bản thân tôi đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo địa phương ban hành Quyết định thành lập Ban xây dựng trường chuẩn quốc gia Thị trấn Đại Nghĩa; tham mưu cho địa phương tổ chức Đại hội giáo dục Thị trấn Đại Nghĩa; ban hành Nghị quyết về Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2010 - 2015. Ngoài ra, tôi còn tham mưu cho địa phương chuyển địa điểm trường từ 1351 m 2 ra một khuôn viên mới với diện tích 7000 m 2 đất. Người viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 8 Quang cảnh trường mầm non Tế Tiêu Nhờ tham mưu tích cực, mối quan hệ giữa địa phương với nhà trường về việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm hơn. Ngoài ra tôi còn tham mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục đầu tư các hạng mục, cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học, bàn ghế, đồ chơi ngoài trời Cụ thể, trong xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1 của trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục đầu tư trang thiết bị phục vụ cho dạy - học và ứng dụng công nghệ thông tin và nhiều đồ dùng, đồ chơi khác Qua mỗi lần duyệt kế hoạch phát triển về trường lớp tôi đều tham mưu đề cập các tiêu chí về số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện có của trường để lãnh đạo phòng xem xét chỉ đạo, điều động con người cho phù hợp. Bình quân là 2.5 giáo viên /lớp bán trú và có đầy đủ các nhân viên theo qui định. Bởi vậy việc tham mưu càng tích cực bao nhiêu thì sẽ giúp cho lãnh đạo địa phương và ngành đều có sự quan tâm nhiều hơn, giúp cho việc chỉ đạo của nhà trường càng sát sao hơn . Người viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 9 3.2. Biện pháp thứ 2: Đổi mới công tác tổ chức và quản lý : Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ nhà trường, Ban giám hiệu đã xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng với kế hoạch phát triển, đề xuất chính sách đãi ngộ để thu hút những cán bộ, giáo viên, nhân viên được đào tạo chuẩn về chuyên môn tốt để phục vụ nhà trường. Sinh hoạt Chi bộ Nhà trường đã thực hiện đầy đủ về các chế độ chính sách vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên để các đồng chí yên tâm công tác. + Thực hiện tốt việc tăng lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 2 năm/lần. + Đảm bảo chế độ Bảo hiểm xã hội cho 100% các đồng chí. + Cải thiện, trang bị điều kiện, phương tiện lao động như: quần áo, mũ đồng phục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên để cán bộ, giáo viên , nhân viên yên tâm công tác, gắn bó với nhà trường và phục vụ trẻ được tốt hơn. 3.3. Biện pháp thứ 3: Xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ về số lượng, đạt về yêu cầu chất lượng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là nhân tố quyết định quan trọng đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường. Vì vậy việc lựa chọn, bồi dưỡng đào tạo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng cao là hết sức cần thiết. Ban giám hiệu luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường. Tạo mọi điều kiện về thời gian để các chị em được tham gia các lớp học tập , đào tạo chuyên môn đạt chuẩn là 100 %, trên chuẩn 52%, với những năm tiếp theo nha trường sẽ phấn đấu đạt trên chuẩn 100%. Người viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 10 [...]... một hiệu trưởng nhà trường t i luôn tập trung đ i m i về phương pháp quản lý tổ chức đ i ngũ cán bộ, giáo viên đoàn kết tạo thành một sức mạnh để xây dựng trường Mầm non Tế Tiêu không chỉ đạt trường chuẩn Quốc Gia mức độ I mà còn ph i phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc Gia mức độ II V i vai trò và trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước giao cho, bản thân t i luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của một ngư i hiệu... bỉ và đạt hiệu quả cao của nhà trường Đến ngày 15/11 /2013, UBND thành phố Hà N i đã ra Quyết định số 6919 công nhận trường Mầm non Tế Tiêu đạt chuẩn Quốc Gia mức độ I Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện trao quyết định trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I Ngư i viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 21 B I HỌC KINH NGHIỆM: Trường Mầm non Tế Tiêu đạt chuẩn Quốc Gia là... chất và tinh thần” 2 Kiến nghị, đề nghị : - Đề nghị các cấp có thẩm quyền thiết kế xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc Gia khi đưa vào sử dụng cần được hợp lý hơn - Khi tuyển giáo viên – nhân viên mầm non vào trường làm việc cần có chất lượng chuyên môn thực chất hơn Trên đây, là một só biện pháp xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, những gì đạt được còn rất khiêm tốn và m i chỉ là... đang được quan tâm phát triển về Ngư i viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 19 m i mặt Thực hiện lộ trình Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc Gia của Huyện , từ năm 2011 trường mầm non Tế Tiêu chính thức kh i công các hạng mục để xây dựng trường chuẩn Quốc Gia Đặc biệt v i tinh thần chủ động sáng tạo trường đã hoàn thành xuất sắc 5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1 Kết quả này cũng... chất lượng giáo dục trong nhà trường T i thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua: thi giáo viên dạy gi i, nhân viên nu i dưỡng gi i, viết sáng kiến kinh nghiệm, thi làm đồ dùng, đồ ch i dạy học, thi trang trí lớp… Ngư i viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 14 T i luôn khai thác vận dụng những giáo viên có năng lực bằng cách giao nhiệm vụ tạo cơ h i cho họ thể hiện, biết động viên khích... Tập thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên thăm quan Hạ Long 3.6 Biện pháp thứ 6: Nâng cao, chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ Để phát triển toàn diện cho trẻ khỏe mạnh, cân đ i, h i hòa, chúng ta ph i xác định việc chăm sóc trẻ ở lứa tu i mầm non là một giai đoạn có những đặc i m tâm sinh lý riêng rất phức tạp Trách nhiệm ở trường mầm non có nhiệm vụ ph i hợp cùng gia đình chăm sóc giáo dục trẻ làm cho... sóc – giáo dục được nâng cao, cụ thể : Có 2 đồng chí đạt giáo viên gi i cấp cơ sở, 1 đồng chí đạt nhân viên nu i dưỡng gi i cấp thành phố Từ đó nhà trường đã tạo được lòng tin v i Đảng, v i dân, được phụ huynh tin tưởng và đưa trẻ đến trường ngày một đông hơn 5 tu i 4 tu i 3 tu i 24-36 Số lượng giao Số lượng huy động Số lượng giao Số Số Số Số Số Số % % % % % % lớp trẻ lớp trẻ lớp trẻ 2 100 60 100 2... tr i nghiệm về quang cảnh thiên nhiên Đảm bảo m i trường nhóm , lớp luôn xanh - sạch - đẹp để trẻ được học mà ch i, ch i mà học Trẻ cùng cô tham gia hoạt động khám phá Cô và trẻ cùng chăm sóc vườn rau 3.5 Biện pháp thứ 5: Quan tâm chăm lo đ i sống vật chất, tinh thần cho đ i ngũ cán bộ - giáo viên – nhân viên: - Việc chăm lo đ i sống và tinh thần cho cán bộ, giáo viên,nhân viên là trong những biện pháp. .. hướng hiện đ i hóa, xây dựng trường lớp xanh – sạch – đẹp, an toàn Song song v i việc thực hiện các phong trào thi đua góp phần xây dựng nông thôn m i của thị trấn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ, góp phần đưa giáo dục mầm non của huyện nhà ngày càng phát triển để xứng đáng v i danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc Gia III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: 1 Kết luận: Nhận thức được vai trò,... của nhà trường có Ngư i viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 15 hiệu quả cụ thể : Đảng uỷ - HĐND- UBND Thị trấn đã đưa vào nghị quyết, kế hoạch phát triển của địa phương v i những mục tiêu- biện pháp, gi i pháp về việc xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc Gia Bên cạnh đó nhà trường cũng tranh thủ sự hỗ trợ và giúp đỡ của nhiều đơn vị, cơ quan đã từng bước gi i quyết được nhiều khó khăn cho nhà . chọn đề t i “ Một số biện pháp xây dựng Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 2011 – 2013 để làm đề t i nghiên cứu của mình. 3. Mục đích nghiên cứu: Tìm ra một số biện pháp để xây dựng trường. biện pháp xây dựng Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 2011 – 2013 2. Lý do chọn đề t i : Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện nu i dưỡng,. b i dưỡng nhân t i, làm cho giáo dục phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã h i . Nhất là ph i “ tập trung xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 2011 – 2013 t i trường mầm non Tế

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • A. ĐẶT VẤN ĐỀ

  • 1. Tên đề tài :

  • 2. Lý do chọn đề tài :

  • 3. Mục đích nghiên cứu:

  • 4. Đối tượng nghiên cứu :

  • 5. Phương pháp nghiên cứu :

  • 6. Phạm vi nghiên cứu :

 • B. NỘI DUNG:

  • 1. Cơ sở lý luận:

  • 2. Cơ sở thực tiễn:

   • a. Thực trạng :

   • b. Nguyên nhân thực trạng :

  • 3. Các biện pháp:

  • 4. Kết quả:

 • BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

  • III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:

  • 1. Kết luận:

  • 2. Kiến nghị, đề nghị :

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu liên quan