SKKN Cách viết một số dạng bài luận tiếng Anh lớp 9

35 1.9K 0
SKKN Cách viết một số dạng bài luận tiếng Anh lớp 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "CÁCH VIẾT MỘT SỐ DẠNG BÀI LUẬN TIẾNG ANH LỚP 9" 1 PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Cơ sở lý luận: Ngay từ khi bắt đầu học tiếng Anh, các em học sinh đã được tiếp xúc với bốn kỹ năng cơ bản của ngôn ngữ, đó là: nghe, nói, đọc, và viết. Đây là những kỹ năng quan trọng của người thầy trong việc truyền thụ kiến thức cho học sinh. Trong đó viết là một kỹ năng khó cho người học, nó đòi hỏi người dạy phải nắm được phương pháp giảng dạy hiệu quả và thực hiện tốt nguyên lý “Học đi đôi với hành”. Xuất phát từ quan điểm "lấy người học làm trung tâm’’, phương pháp dạy và học đã có những thay đổi căn bản. Người dạy không phải là người duy nhất nắm giữ kiến thức và truyền đạt kiến thức mà chỉ là người hướng dẫn, người hỗ trợ, người cố vấn, người kiểm tra Người học không còn là người thụ động tiếp thu kiến thức mà là trung tâm của quá trình dạy học, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập nhằm đạt được kết quả cao trong học tập và biết vận dụng vào thực tế cuộc sống. Dạy ngoại ngữ nói chung, dạy tiếng Anh nói riêng việc đổi mới phương pháp dạy học là rất quan trọng.Ngoài việc nắm vững kiến thức ngôn ngữ ,thực hiện tốt kĩ năng nghe, nói, đọc thì kỹ năng viết cũng đóng một vai trò quan trọng không kém. Dạy viết là một trong những nội dung cơ bản và thực sự là sự kết hợp tinh tế của việc giảng các kỹ năng ngôn ngữ khác. 2 Từ những luận điểm trên việc áp dụng các phương pháp dạy viết như thế nào để giúp học sinh thực hiện một bài viết Tiếng Anh tốt, nghĩa là đảm bảo chính xác về yêu cầu bài viết, ngữ pháp, tính sáng tạo trong bài viết là rất quan trọng. 2. Cơ sở thực tiễn: Trong quá trình dạy và học tôi nhận thấy: Kĩ năng viết là một trong những kĩ năng khó nhất trong các kĩ năng. Nó đòi hỏi học sinh phải có vốn từ vựng, hiểu các cấu trúc ngữ pháp, các ý tưởng để lập dàn ý khi viết bài. Đặc biệt các em phải nắm được từng kiểu bài luận cần viết như thế nào. Kĩ năng viết giúp cho học sinh tái hiện lại những gì đã được học, giúp các em thực hành sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả và đồng thời cũng luyện chữ viết cho các em. Kĩ năng viết phát huy khả năng sáng tạo của học sinh, nó phản ánh kết quả của quá trình nghe, nói, đọc, ngữ pháp, từ vựng của học sinh, thể hiện được mặt mạnh, mặt yếu, đồng thời nó cũng giúp cho giáo viên dễ dàng nhận thấy lỗi sai của học sinh hơn là khi nói. Hoạt động viết là một khâu rất quan trọng trong quá trình dạy và học Tiếng Anh. Đặc biệt đối với đối tượng là học sinh giỏi, ở mỗi cấp thi các em thường xuyên gặp phải những bài viết luận. Nhiều khi các em lúng túng, lẫn lộn không biết mình phải viết kiểu gì, trình bày bài luận ra sao, dùng những cấu trúc câu nào cho hợp lí Vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài " Cách viết một số dạng bài luận Tiếng Anh" này để giúp các em nắm được cách viết một số kiểu bài luận. Từ đó nâng cao hiệu qủa giảng dạy bộ môn, đặc biết chất lượng học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9. II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: Từ thực tế trên, tôi không ngừng nghiên cứu, học tập, thực nghiệm những phương pháp, thủ thuật dạy viết để tìm ra cách dạy viết có hiệu qủa nhất như: - Giúp học sinh nắm được cách viết một số dạng bài luận. 3 - Giúp học sinh biết cách sử dụng các cấu trúc ở từng phần trong bài luận - Rèn luyện cho học sinh có tính tư duy độc lập. - Giúp học sinh lòng yêu thích môn học, khắc phục tâm lí sợ bài luận khi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. - Giúp giáo viên hiểu sâu hơn về cách viết một số dạng bài luận III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Về qui mô: Tìm hiểu vận dụng các phương pháp dạy viết luận - Về không gian: Học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9- THCS, các dạng viết luận trong chương trình Tiếng Anh THCS - Về thời gian: Khảo sát từ tháng 8 năm 2010 đến nay. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Dựa trên đặc trưng bộ môn Tiếng Anh, theo phương pháp đổi mới dạy học cấp THCS. - Dự giờ đồng nghiệp để tìm hiểu thực trạng kĩ năng viết ở trường THCS - Áp dụng các hình thức viết khác nhau như bài viết có hướng dẫn hay bài tập viết sáng tạo. - Tham khảo kĩ năng dạy viết qua sách, báo, những thông tin liên quan trên mạng Internet. - Tiếp thu các ý kiến của đồng nghiệp để rút kinh nghiệm, chắt lọc các phương pháp hay để áp dụng cho phù hợp. V. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: 4 1- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu sách giáo khoa, khai thác các thông tin trên Internet, các tài liệu có liên quan, xác định thể loại và dạng bài viết để xây dựng tiết dạy bồi dưỡng cho phù hợp. Thực nghiệm các học sinh tham gia đội tuyển khối lớp 9 trong trường THCS Đại Tự. 2- Thời gian nghiên cứu: Trong các năm học 2010-2011, 2011-2012 và 2012-2013 PHẦN NỘI DUNG I. Describing people: 1. Introduction: Who the person is/ When and how you first met or saw him/her. 2. Main body: + Physical appearance: height/build, age, facial features, hair, clothing ( From the most general aspects to the most specific detail) Eg: Bill, who is in his early twenties, is quite tall and well-built, with thick black hair and piercing blue eyes. He is usually dressed in jeans and a T-shirt. + Personality/ behavior(with justification/examples): give examples of manner and mannerism Eg: Mark is rather unsociable, usually sitting silently in a corner abserving others from a distance + Life/ lifestyle/beliefs: talk about the person's habits, interests, profession, daily routine, opinion, etc 5 Eg: Being both a university student and a part-time assistant in a supermarket, Tom has little free time to go out in the evenings. 3. Conclusion: Comments/ feelings about person * Tips: If the instruction for the writing task ask you to describe someone related to the present, you will describe the person using Present tenses eg: " Describe a person who is unusual " If you are asked to describe somebody related to the past. Somebody who is no longer alive or somebody you met some time ago, you will describe the person using Past simple tenses. * Linking words and Structures: Writing which contains a series of short sentences or the same simple linking words(such as"and") soon becomes boring and repetitive. To avoid this, you should use a wide range of linking words and structures - with: She is tall and striking, with long blonde hair - Relative Clauses: who/which/whose My neighbour, who is slightly eccentric, has dozens of filthy cats He is a scruffy child whose clothes are torn and dirty. He has a broken nose, which makes hims look like a boxer. - Result: so/such (a) (that) She is so beautiful that she looks like a film star. - Addition: in addition to, as well as/ besides, moreover, furthermore, not only but also ,etc. 6 He is very tall, in addition to being very thin. My grandmother has deep wrinkles, as well as thin grey hair. He is not only artistic, but also a successful businessman. - Contrast: but/yet/However/Nonetheless/Even so + Clause Although/(Even) though/ While + Clause In spite of/ Despite + -ing form/noun/the fact that He is temperamental, but/yet he is a loyal friend. He looks as through he's an old man. However, he is only 35. Although he has a huge, powerful body, he's a very gentle person. In spite of being very busy, she always has time for her children. - Linking cause and effect: She is open and friend.(cause) She is popular.(effect) Because/as/since owing to/due to(+-ing/noun/the fact that) As a result/consequence of A/the result of is ; as a result, She is popular because she is open and friendly. She is popular due to being/due to the fact that she is open and friendly. A result of her being open is that she is popular. , so therefore/for this reason The reason(that/why) is She is open and friendly, so she is popular. 7 She is open and friendly, therefore she is popular. The reason she is popular is that she is open and friendly * Impressions, Opinions and Reactions: I think/feel/etc (that) It seems to me that To me/To my mind As far as I'm concernedIn my opinion/view/eyes Sb seems/ appear to be Sb stribes people/comes across as (being) Sb gives the impression of being / the impression that I/ people/etc find/ consider sb to be I think of/ see/ regard sb as being * Compoud Adjectives: Compound adjectives are formed with - present participles: a hard-working student - past participles: an open-hearted young man - cardinal numbers + nouns: a three-year-old boy - well, badly, ill, poorly + past participle: a well-intensioned friend Topic: A Close Friend Jacques has been my close friend for two years. I first met him on a school exchange trip to Calais, France. I asked him the way to the library and we started talking. We've been friends ever since. Jacques is quite good-looking. He's tall and slim, with olive skin and curly dark hair. Like many French people, he has a great sense of style, so he always looks well- dressed even in casual clothes. 8 Jacques is very outgoing. He is always friendly and loves to have fun. He's got a fantastic sense of humour and he always makes me laugh. However, he can be a bit immature at times. For example, when he doesn't get what he wants, he acts childishly and stamps his feet. Jacques is very keen on water sports. He likes sailing and he spends a lot of time on his boat. He enjoys scuba diving, too, and loves exploring life under sea. All in all, I'm glad to have Hacques as my friend. It's a pleasure to be with him and I really enhoy his company. I'm sure we'll always be close friends. II. Descibing places/ Buildings 1. Introduction: name/ location/ population of the place, reason for choosing the place. + Factual information such as age, size, colour, material, etc. Eg: The temple, with 10-meter tall marble columns, was built in 800BC + Details relating to the senses ( sight, hearing, smell, touch, taste) to suggest mood and atmosphere Eg: Visitors' footsteps on the wom stone floors echo through the cool, dark corridors, disturbing the tranquil silence 2. Main body: general features and particular details + Place: surroundings, sights, facilities, free-time activities + Building: surroundings, detailed description of exterior/ interior. 3. Conclusion: Comments/ feelings or a recommendation * Notice: 9 - Each aspect of the description should be presented in a separate paragraph beginning with a clear topic sentence. - Present tenses are normal used when describing a place for a tourist brochure or a magazine article. - Past tenses are normal used when describing a visit to a place/building. - First and second conditionals(will/would) can be used when you describe your ideal city/house,etc - When we give factual information about a place or building this is normally given using Present tenses Eg: I flew to Madrid last Monday. Madrid is situated in the central point of the Iberian peninsula with a population of about 3,000,000. * Expressing Impression & Reactions - You can express positive impressions of a place by: + using a variety of adjectives such as: breathtaking, delightedful, eyecatching, outstanding, picturesque, etc. + using a variety of present or past participle from such verbs as: astound, amaze, astonish, impress, refresh,etc. Eg: I was/felt astounded at how beautiful Florida is in winter. + using a variety of nouns in expressions such as: to my amazement/ astonishment/ delight/ surprise/etc. Eg: To my delight, the place had kept its character. - You can express negative impressions of a place by: 10 [...]... ứng dụng và bài học kinh nghiệm: a- Kết quả - Các em không bị nhầm lẫn về kiểu bài viết - Học sinh biết cách sử dụng những cấu trúc hay - Học sinh tự tin hơn khi gặp phải các đề thi có bài luận - Nhiều em đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện cũng như cấp tỉnh b- Bài học kinh nghiệm - Giáo viên nên chuẩn bị bài dạy một cách kĩ lưỡng, công phu, áp dụng các dạng bài tập viết một cách linh... áp dụng vào bài viết - Tránh rụt rè, nhút nhát phải tự tin vào chính mình - Khai thác triệt để thông tin từ Internet, từ đó có các thông tin hay để viết bài luận 2- Về giáo viên: 33 - Chuẩn bị bài dạy một cách công phu, tỉ mỉ, lời hướng dẫn rõ ràng, hệ thống câu hỏi đơn giản, các dạng bài tập phù hợp với mọi đối tượng học sinh - Cần kiểm tra và đánh giá kết quả bài viết của học sinh một cách khoa học,... một số kinh nghiệm về cách viết một số dạng bài luận Tiếng Anh cho học sinh giỏi THCS mà tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng vào từng năm bồi dưỡng học sinh giỏi Tôi nhận thấy học sinh từng khoá tiếp thu bài dễ dàng hơn, kết qủa học tập của học sinh khả quan hơn, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, thực hiện đúng theo quan điểm đổi mới phương pháp dạy và học môn Tiếng Anh. .. huống viết để học sinh nắm bắt và lựa chọn cho bài viết, phù hợp với mọi đối tượng học sinh - Sửa chữa những lỗi sai kịp thời như từ vựng, cấu trúc câu, ngữ nghĩa giúp học sinh hiểu và ghi nhớ 32 - Biểu dương những bài viết hay nhằm khơi dậy khả năng sáng tạo, tư duy trong khi viết - Giáo viên cần tăng cường kiểm tra khi giao đề cho các em viết ở nhà PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN: Trên đây là một. .. - Đầu tư thêm các đầu sách tham khảo cho môn viết - Tạo sân chơi bổ ích cho việc học Tiếng Anh 4- Về phòng giáo dục: - Thường xuyên có các lớp bồi dưỡng dạy kĩ năng dạy viết cho giáo viên, đặc biệt là bồi dưỡng cho giáo viên dạy đội tuyển lớp 9 - Hàng năm Phòng nên cho phần viết luận vào đề thi của tất cả các khối Đại Tự, ngày 15 tháng 4 năm 2013 Người viết Đặng Văn Dương 34 35 ... Đào tạo Tuy nhiên trên đây chỉ là một số kinh nhiệm nhỏ trong quá trình dạy kĩ năng viết rất mong lãnh đạo các cấp và đồng nghiệp đóng góp chân thành để tôi hoàn thiện tốt hơn trong việc dạy kĩ năng viết nhằm bồi dưỡng cho học sinh giỏi đạt kết quả cao hơn II KIẾN NGHỊ: 1- Về học sinh: - Cần chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp, trong khi học phải thật chú ý lắng nghe bài giảng, tích cực phát biểu đưa... of Another nagative aspect of - To introduce points/arguments for or against: One (very convincing) point/argument in favour of / against A further common criticism of / It could be argued that , 19 often widely argued/maintained that generally It is claimed/suggested felt/believed/held claim/suggeste/argue/feel that Some/many/ maintain/believe/point/agree/hold that most people/experts/ advocate... justifications, & Viewpoints & Suggestions & results reasons/ examples examples or reasons Conclusion Conclusion Conclusion Balanced Summarise/ restate Summarise consideration or your opinion your opinion 29 opinion * Formal style: - Dicursive essay are written in formal style This means you should use: + Passive voice, impersonal constructions Eg: It is argued that ; It is a common belief that + Formal . KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "CÁCH VIẾT MỘT SỐ DẠNG BÀI LUẬN TIẾNG ANH LỚP 9& quot; 1 PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Cơ sở lý luận: Ngay từ khi bắt đầu học tiếng Anh, các em học sinh đã được. thuật dạy viết để tìm ra cách dạy viết có hiệu qủa nhất như: - Giúp học sinh nắm được cách viết một số dạng bài luận. 3 - Giúp học sinh biết cách sử dụng các cấu trúc ở từng phần trong bài luận -. không biết mình phải viết kiểu gì, trình bày bài luận ra sao, dùng những cấu trúc câu nào cho hợp lí Vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài " Cách viết một số dạng bài luận Tiếng Anh& quot; này để

Ngày đăng: 09/04/2015, 07:14

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Topic: Describe your school

  • I study in XYZ Secondary School. It is one of the best schools in Singapore. It consists of several Roman style buildings. Our school has all the facilities of a modern school, such as well furnished and airy class rooms, best laboratories, a big library with a huge collection of books, a vast play ground and even a swimming pool.

  • Our school building is situated in the middle. There is motorway leading from the main entrance. The playground is on the left of the motorway and a big garden on the right. When you enter the building, the principal’s room is on the left. They are all well furnished. There are twenty classrooms. Our laboratories are well equipped. The school library has an up-to-date collection of books on many subjects. Our librarian and her two assistants are very helpful. Our school, like other schools, has prescribed a uniform for us. We have to wear white trousers, a white shirt and a black tie. The girls have to wear white shirts and skirts.

  • Our principal is very strict as he pays strict attention to behavior, punctuality and cleanliness. The most well-behaved and punctual student will be assigned as the class prefect.

  • Our principal is a strict disciplinarian. He accepts the help and advice of all teachers. Though our principal is strict, he is fair and loving. He tries to find out the reason and guides us. If one violates any rules, he will be punished. Our principal is very strict in this aspect.

  • Our teachers are also very strict. They teach us with the utmost care, guide us with our assessments and other preparations and help us in times of need. I like my school very much and am proud to be a student of that school.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan