0

SKKN Dạy học chương tính quy luật của hiện tượng di truyền bằng phương pháp giải quyết vấn đề Sinh học 12.

24 1,572 7
  • SKKN Dạy học chương tính quy luật của hiện tượng di truyền bằng phương pháp giải quyết vấn đề Sinh học 12.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 15:24

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "DẠY HỌC CHƯƠNG TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN BĂNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ" 1 PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Ảnh hưởng qua lại của khoa học kỹ thuật và nền kinh tế thị trường tới giáo dục - yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học. 1.1.1. Hiện nay khoa học kỹ thuật có tốc độ phát triển cực kỳ nhanh chóng, cứ khoảng 4- 5 năm khối lượng tri thức lại tăng gấp đôi. Trong sự phát triển chung đó thì Sinh học có gia tốc tăng lớn nhất. Sự gia tăng khối lượng tri thức, sự đổi mới khoa học sinh học tất yếu đòi hỏi sự đổi mới về phương pháp dạy học. Mặt khác chính sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại và sự bùng nổ thông tin đã làm cho nền kinh tế xã hội nước ta có những biến đổi sâu sắc cơ bản. Chúng ta đang chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, có sự quản lý điều tiết của Nhà Nước. Cũng chính nền kinh tế thị trường đã có rất nhiều ảnh hưởng tới giáo dục và đào tạo, tới sự phát triển nhân cách của con người. Nền kinh tế thị trường đề ra yêu cầu khách quan đối với giáo dục và đào tạo, về mô hình nhân cách của người học cần được đào tạo để giúp họ có khả năng thích ứng được với hiện tại và tương lai. Đó là sự năng động, sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh với những biến đổi của xã hội, biết nhanh chóng áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật của loài người để đẩy mạnh sản xuất, tăng năng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó thì nền kinh tế thị trường cũng là nguyên nhân làm xuất hiện những tệ nạn xã hội dẫn đến tình trạng xuống cấp về chất lượng giáo dục. 2 Như vậy có thể nói kinh tế thị trường đã có những ảnh hưởng trực tiếp tích cực và tiêu cực tới từng nhân tố của quá trình phát triển của giáo dục trong đó có chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo. 1.1.2. Ngược lại khoa học giáo dục cũng ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Quá trình giáo dục tạo ra sản phẩm là những con người phát triển toàn diện, có tri thức, có trình độ khoa học kĩ thuật, có kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng thích ứng nhanh với những biến động của nền kinh tế xã hội. Do đó họ là lực lượng sản xuất trực tiếp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Như thế có thể nói rằng: giáo dục giữ vai trò là động lực, là điều kiện cơ bản cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nói tóm lại sự phát triển của khoa học – kĩ thuật, sự phát triển của nền kinh tế xã hội và sự phát triển của khoa học giáo dục có mối quan hệ qua lại và tác động với nhau. Con người sống trong thời đại ngày nay đòi hỏi phải năng động, sáng tạo để thích ứng với nền kinh tế thị trường. Vì vậy mà yêu cầu đặt ra cho ngành giáo dục trong hiện tại và tương lai là phải đổi mới nội dung và phương pháp dạy học các môn ở trường phổ thông nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của người học. 1.2. Tính ưu việt của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề. Một trong những phương pháp dạy học từ lâu đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong giảng dạy các môn học, đó là dạy học giải quyết vấn đề (DHGQVD) . Sở dĩ phương pháp này được ứng dụng phổ biến là bởi vì nó có những ưu điểm sau: + Hướng vào nhu cầu, khả năng, hứng thú của học sinh. + Có sự phối hợp hầu hết các phương pháp. 3 + Sự lĩnh hội tri thức bằng cách giải quyết vấn đề do đó phát triển khả năng độc lập học tập. + Bảo đảm mối quan hệ thường xuyên, kịp thời giữa người dạy và người học. + Đào tạo con người thích ứng được với mọi tình huống đa dạng mà họ bắt gặp trong cuộc sống trong nghề nghiệp hàng ngày. + Phát triển khả năng tư duy lôgic thấy được sự liên hệ mật thiết về nội dung kiến thức. 2. Mục tiêu của sáng kiến Xây dựng và sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào một số bài thuộc về một số bài trong chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền trong sách Sinh học 12 và đưa vào giảng dạy các bài này bằng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. Xây dựng nội dung cho một số bài trong chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền trong sách Sinh học 12. 4. Đối tượng, khách thể nghiên cứu. Dạy học giải quyết vấn đề cho nội dung chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truy ền trong sách Sinh học 12 5. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc tài liệu tham khảo. - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: áp dụng vào giảng dạy một số bài trong chương trình Sinh học 12. - Phương pháp hỗ trợ: Thống kê, phân tích, so sánh. 4 - Phương pháp: Kiểm tra - đánh giá. - Phương pháp thu thập thông tin. PHẦN HAI: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I. TỔNG QUAN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1. Lịch sử nghiên cứu 1.1.Tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp giảng dạy Quá trình dạy học gồm nhiều yếu tố cấu thành, trong đó có mục đích, nội dung, phương pháp, phương tiện, thầy với hoạt động dạy, trò với hoạt động học. Quan điểm mới của lí luận dạy học sinh học hiện nay cho rằng quá trình dạy học Sinh học là một quá trình bao gồm hai mặt liên quan mật thiết với nhau: Hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò. Hoạt động dạy của thầy nhằm mục đích truyền đạt kiến thức sinh học của nhân loại cho học sinh đồng thời thầy còn có nhiệm vụ phát triển năng lực hành động cho học sinh, hình thành thế giới quan duy vật biên chứng và những hành vi đạo đức của học sinh. Như vậy hoạt động dạy của thầy đóng vai trò chủ đạo nghĩa là tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh. Dù khoa học phát triển đến đâu, áp dụng phương tiện máy móc hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế được vai trò của giáo viên. Hoạt động học của trò nhằm nắm vững tri thức và kỹ năng, kỹ xảo. Dưới sự điều khiển của thầy hoạt động này giữ vai trò chủ động và tích cực, tự lực. Trong quá trình học tập trò vừa là khách thể, vừa là chủ thể của sự nhận thức. Học sinh phải chủ động, tích cực, tự giác, tự lực trong học tập để thu nhận lấy kiến thức vận dụng kiến thức trong đời sống. 5 Đây chính là xu thế trong dạy học hiện này. Vì vậy việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm là một yêu cầu cần thiết và cấp bách nhằm tạo ra những con người năng động và sáng tạo thích ứng nhanh nhạy với nền kinh tế thị trường. 1.2. Tình hình nghiên cứu Từ khi xuất hiện tổ chức nhà trường với mỗi lớp học có nhiều học sinh cùng lứa tuổi và trình độ tương đối đều thì giáo viên không có điều kiện chăm lo tới từng học sinh, giảng dạy cặn kẽ cho từng em. Từ đó nảy sinh kiểu dạy học thông báo, đồng loạt giáo viên quan tâm trước hết đến việc hoàn thành trách nhiệm của mình là truyền đạt cho đến việc hoàn thành kiểu học thụ động: Thiên về ghi nhớ, ít chịu suy nghĩ. Tình trạng này ngày càng phổ biến đã hạn chế chất lượng hiệu quả giảng dạy. Để khắc phục tình trạng đó người ta thấy cần phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Thực hiện dạy học phân hoá, quan tâm đến nhu cầu khả năng của mỗi cá nhân trong môi trường tập thể. Các phương pháp dạy học tích cực trong đó có dạy học giải quyết vấn đề đã ra đời vào khoảng những năm 60 của thế kỷ XX. 2. Phương pháp dạy học giải quết vấn đề. 2.1. Bản chất của dạy học giải quyết vấn đề Là đặt ra trước học sinh một hay một hệ thống những vấn đề nhận thức có chứa đựng mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết, chuyển học sinh vào tình huống có vấn đề, kích thích các em tự giác, có nhu cầu mong muốn giải quyết vấn đề kích thích hoạt động tư duy tích cực trong quá trình giải quyết vấn đề. Dạy học giải quyết vấn đề là quá trình dạy học gồm các bước sau: * Tạo tình huống có vấn đề và phát triển vấn đề. 6 * Xây dựng giả thuyết và lập kế hoạch giải quyết vấn đề. * Thực hiện kế hoạch để kiểm tra giả thuyết và thảo luận kết quả thu được. 2.2. Tình huồng có vấn đề Là trạng thái tâm lý đặc biệt trong đó học sinh tiếp nhận mâu thuẫn khách quan ( một khó khăn gặp phải trên bước đường nhận thức ) như một mâu thuẫn nội tại của bản thân ( mâu thuẫn chủ quan ) tình huống này kích thích học sinh tìm cách giải thích hay xuất hiện hành động mới. 2.3. Các điều kiện tạo tình huống có vấn đề + Phải chỉ ra được điều chưa biết được cái mới trong mối quan hệ với cái đã biết, với vốn cũ , đó là yếu tố trọng tâm của tình huống có vấn đề. + Tình huống đặt ra phải phù hợp với khả năng của học sinh các em có thể tự giải quyết được dựa vào vốn kiến thức và bằng hoạt động tư duy. 2.4 . Các bước xây dựng tình huống có vấn đề. Bước 1: Tái hiện kiến thức cũ có liên quan đến vấn đề sắp giải quyết. Bước 2: Làm xuất hiện những mâu thuẫn với kiến thức cũ. Bước 3: Nêu vấn đề phát biểu tình huống có vấn đề đã xuất hiện thành lời dưới dạng câu hỏi nêu vấn đề. 2.5 Mức độ dạy học giải quyết vấn đề. Mức độ 1: Giáo viên thực hiện toàn bộ các bước đặt vấn đề, phát biểu vấn đề và giải quyết vấn đề nên gọi là thông báo nêu vấn đề. Mức độ 2: Giáo viên đặt vấn đề bằng tạo tình huống có vấn đề, phát biểu vấn đề còn học sinh đôc lập giải quyết vấn đề. 7 Mức độ 3: Giáo viên chỉ đặt vấn đề còn học sinh ý thức được mâu thuẫn phát biểu thành câu hỏi nhận thức nêu giả thuyết và giải quyết vấn đề. Mức độ 4: Học sinh độc lập phát hiện vấn đề nêu lên và giải quyết. 3. Ứng dụng dạy học giải quyết vấn đề và các giải pháp khi dạy phần di truyền. Nội dung có tính lý thuyết, hệ thống chặt chẽ, thuận lợi cho việc áp dụng kiểu dạy học giải quyết vấn đề. Giáo viên cần nghiên cứu để biến sự phát triển lôgic nội dung tài liệu học tập thành một chuỗi mâu thuẫn trong nhận thức của học sinh, mâu thuẫn này được giải quyết lại nẩy sinh mâu thuẫn mới. Chẳng hạn trong chương “ Tính quy luật của hiện tượng di truyền” mâu thuẫn được tổ chức bằng cách giới thiệu liên tiếp những câu hỏi thực nghiệm buộc phải đặt ra những cách giải thích mới, tức là dẫn dắt học sinh lặp lại cũng chính những vấn đề này. GV: Mô tả kết quả thực nghiệm mà các nhà khoa học đã tiến hành hoặc nêu ví dụ phản ánh hiện tượng. GV: Hướng dẫn học sinh cách quan sát và nhận biết những dấu hiệu bản chất nhất của hiện tượng xẩy ra trong thí nghiệm. GV: Hướng dẫn học sinh nhận xét theo hệ thống các câu hỏi để tìm xu thế phát triển tất yếu của hiện tượng. GV: Yêu cầu học sinh tìm ra được bản chất của thí nghiệm, hiện tượng. II. ÁP DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG MỘT SỐ BÀI GIẢNG CHO CHƯƠNG 2:TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN 8 1. Tình huống 1: khi dạy bài 9: QUY LUẬT MEN ĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP Từ việc kiểm tra quy luật phân ly Gv đặt vấn đề: Khi lai một cặp tính trạng thì F 2 thu được tỉ lệ 3 : 1 Vậy khi lai hai cặp tính trạng thì sẽ như thế nào? Giaos viên cho học sinh nghiên cứu thí nghiệm của Men đen. Giaos viên (GV) : + Yêu cầu h/s nhận xét sự biểu hiện tính trạng ở F 1 ? + So sánh kiểu hình của F 2 Từ thí nghiệm trên giáo viên chuyển thành bài tập cho học sinh giải. GV: Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình của F 2 đối với từng cặp tính trạng và rút ra nhận xét về sự di truyền của từng cặp tính trạng đó ? GV: Mỗi cặp tính trạng ở F 2 đều thu được tỉ lệ 3 : 1 ta rút ra kết luận gì ? HS: Chỉ ra được khi đã học ở bài quy luật phân li GV: Hỏi tiếp: có nhận xét gì về mối liên quan sự di truyền của từng cặp tính trạng mầu sắc và hình dạng hạt ? HS: Sự di truyền của hai cặp tính trạng này không phụ thuộc vào nhau, dù nghiên cứu cùng nhau nhưng chúng di truyền độc lập. GV: Dựa vào đâu mà Menđen dẫn đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm lại phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử ? GV: Nêu vấn đề: ở F 2 thu được 16 tổ hợp giao tử với 4 kiểu hình với tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 3 : 1. 9 Vậy F 1 cho mấy giao tử khi giảm phân ? Tỉ lệ mỗi loại giao tử là ? HS: Do F 2 có 16 tổ hợp giao tử thì cơ thể F 1 giảm phân phải cho 4 giao tử với tỉ lệ mỗi loại chiếm 25% GV: F 1 cho 4 giao tử với tỉ lệ bằng nhau. Vậy hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng này cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng hay nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau ? vì sao? HS: Buộc phải suy nghĩ và rút ra được 2 cặp gen này phải nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau thì mới hình thành 4 giao tử với tỉ lệ như nhau. GV: Treo tranh vẽ H 5 SGK Vì sao 2 cặp gen này nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau giảm phân cho 4 giao tử với tỉ lệ như nhau ? HS: Dựa vào hình vẽ hs trả lời được do có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng khi F 1 giảm phân GV: Treo tranh vẽ về cơ sở tế bào học như ở trong sách cũ và giới thiệu tranh vẽ. GV: Viết sơ đồ lai kiểu gen và hướng dẫn học sinh lấy tỷ lệ kiểu gen và tỷ lệ kiểu hình ở F 2 . GV: Yêu cầu Hs đưa ra cơ sở tế bào học của định luật phân li độc lập ? GV: Treo sơ đồ lai về phép lai một cặp tính trạng , hai cặp tính trạng và hướng dẫn học sinh cách thành lập công thức tổng quát .Từ công thúc tống quát giáo viên cho học sinh tự rút ra ý nghĩa của các quy Menđen. Trong tình huống này học sinh sẽ đặt vấn đề là : Tại sao định luật này lai có tên gọi là định luật phân li độc lập của các cặp tính trạng ? Rút ra nhận xét định tính và định lượng của định luật. Viết sơ đồ phép lai phân tích của F 1 đối với định luật. 10 [...]... dng phng phỏp dy gii quyt vn cho mt s bi ca chng II Tớnh quy lut ca hin tng di truyn tụi rỳt ra mt s kt lun nh sau: 1.1 Phng phỏp dy hc gii quyt vn trong dy hc sinh hc ó phỏt huy c kh nng vn dng lý lun ch o ca lý lun dy hc mi nhm nõng cao nng lc t hc, nng lc hc ng c lp v t duy sỏng to cho hc sinh di s hng dn ch o ca giỏo viờn 1.2 Vn dng phng phỏp dy hc gii quyt vn vo bi ging Sinh hc ó lm cho bi ging... quyt vn i vi hai lp tin hnh thớ nghim qua cỏc ln thc hin Hn th qua 4 nm nghiờn cu vn dng phng phỏp dy hc gii quyt vn trong chng Tớnh quy lut ca hin tng di truyn v cỏc phn trong chng trỡnh sinh hc 12 kh nng tip thu, vn dng ca hc sinh tụi tham gia ging dy ó cú s thay i rừ nột + Hc sinh ó hng thỳ hn trong gi hc + Cỏc em ó tỡm ra c phng phỏp hc cho chng bin d 22 iu ú c chng minh ó xut hin nhiu hc sinh. .. kh nng tip thu ca hc sinh PTTH 1.3 Dy hc gii quyt vn th hin c mi liờn quan gia cỏc thnh phn kin thc mt cỏch rừ nột, hc sinh d dng nhn ra 21 1.4 Bng phng phỏp dy hc gii quyt vn Hc sinh cú iu kin nõng cao trỡnh t duy mụn hc nh tng hp vn , khỏi quỏt vn 2 Kt qu nghiờn cu: Kt qu kho sỏt qua cỏc ln thc hin: Lp 12A1 l lụ thớ nghim, lp 12A2 l lụ i chng Khảo sát Lp Số học Giỏi Khá TB sinh SL % SL % SL Yếu... gen + Cú phi bt c t bo no sinh dc no khi gim phõn hỡnh thnh giao t cng xy ra hoỏn v gen khụng? Vỡ sao? Nu hc sinh tr li c cõu hi ny thỡ hc sinh cú th tr li c cỏc cõu hi sau: + Tn s hoỏn v gen l gỡ? Cỏch tớnh tn s hoỏn v gen nh th no? 18 + Vỡ sao tn s hoỏn v gen luụn nh hn hoc bng 50% Hc sinh buc phi ng nóo suy ngh tr li cõu hi Lụgớc ca gii quyt vn trờn trờn cho phộp hc sinh rỳt ra kt lun v hin tng... hc sinh phõn bit gia phõn li c lp ca Men en vi tng tỏc gen 3 Tỡnh hung 3: Mc hoỏn v gen : Hoỏn v gen- Bi11- liờn kt v hoỏn v gen sinh hc 12 to mụ thun vi kin thc ó hoc, giỏo viờn cú th dựng bi tp, bi tp chớnh l ni dung thớ nghim ca Moocgan khi dựng rui gim cỏi mỡnh xỏm, cỏnh di F1 cho lai phõn tớch rui gim 16 PT/c : Xỏm, di x en, ngn F1 : 100% Xỏm, di em con cỏi lai phõn tớch: Fa Rui cỏi xỏm, di. .. bb 3 aaB Khi hc sinh ó hiu v tng tỏc 1aabb Cú 1 gen tri cho nht Trng b sung thỡ d dng gii thớch c * S kiu gen ( hc sinh t vit ) trong trng hp 15 : 1 v a ra * Ni dung nh lut c ni dung ca nh lut L kiu tỏc ng ca nhiu gen trong ú mi gen úng gúp 1 phn nh nhau vo s phỏt trin ca tớnh trng 14 II Tỏc ng a hiu ca gen Thớ nghim: Pt/c Cỏnh di, t thõn di x Cỏnh ngn, t thõn ngn F1 thu c 100% Cỏnh di, t thõn chuyn... di truyn 4 Tỡnh hung : Bi 14 : NH HNG CA MễI TRNG LấN S BIU HIN CA GEN - Giỏo viờn nờu tỡnh hung v thớ nghim Hoa liờn hỡnh: A: Quy nh hoa ; a: quy nh hoa trng * Thớ nghim 1: PT/C Hoa F1 x Hoa trng 100% hoa F2 3 hoa : 1 hoa trng - GV: Mu sc hoa ph thuc vo kiu gen hay kiu hỡnh? Xỏc nh kiu gen ca P, F 1, F2? - HS: Trao i theo nhúm tr li: Mu sc hoa ph thuc vo kiu gen Mu sc hoa di truyn tuõn theo quy. .. tỏc di Cho F1 x F1 thu c F2 ng a hiu ca gen Gv cho cho 3 bi tp nhn thc bi tp ú chớnh Cỏnh di, t thõn di 1 Cỏnh ngn, t thõn ngn l thớ nghim yờu cu Hs bin lun Nhn xột: + Phộp lai 2 cp tớnh trng v vit s lai ch xột TH 1 gen + F1 di hp 2 cp gen trờn 1 NST + F2 thu c t l 3 : 1 Vi bi toỏn nhn thc ny Hs s khụng tỡm c cỏch gii trong cỏc trng hp ó xột nh vy ó xut hin mõu thun Hs suy ngh gii * Ni dung nh lut quyt... qu di, thu c F1 100% dt, khi cho cỏc cõy F1 giao phi vi nhau thu c F2 xut hin 3 loi kiu hỡnh cú t l 9 dt: 6 trũn: 1 di Hóy bin lun v vit s lai t P F2 Vi loi bi tp tỡnh hung ny hc sinh s lỳng tỳng v t ra cho cỏc em vo tỡnh hung cú vn (xut hin mõu thun gia cỏi ó bit v cỏi cha bit) Hot ng dy hc Ni dung I Tng tỏc gen 1 Tng tỏc b sung Túm tt bi tp: Pt/c Dt F1 Gv: Dn dt Hs gii quyt vn F2_ x 100% Dt Di. .. c en ngn Fb : 0,415 xỏm di :0,415 en ngn: 0,085 xỏm ngn: 0,085 en di Hóy gii thớch kt qu Fb? Bi tp trờn mụ thun vi kin thc ó hc ch l: vi quy lut di truyn liờn kt gen ó hc thỡ Fb ch thu c hai kiu hỡnh vi t l 1: 1 ( khi cho con c F a lai phõn tớch) Nhng õy ch thay cho con c F 1 bng con cỏi F1, cho lai phõn tớch li thu c 4 loi kiu hỡnh vi t l: : 0,415:0,415: 0,085: 0,085 Gii quyt c mụ thun v kiu hỡnh . thuyết và giải quy t vấn đề. Mức độ 4: Học sinh độc lập phát hiện vấn đề nêu lên và giải quy t. 3. Ứng dụng dạy học giải quy t vấn đề và các giải pháp khi dạy phần di truyền. Nội dung có tính lý. phương pháp dạy học tích cực trong đó có dạy học giải quy t vấn đề đã ra đời vào khoảng những năm 60 của thế kỷ XX. 2. Phương pháp dạy học giải quết vấn đề. 2.1. Bản chất của dạy học giải quy t. học 12. 4. Đối tượng, khách thể nghiên cứu. Dạy học giải quy t vấn đề cho nội dung chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truy ền trong sách Sinh học 12 5. Phương pháp nghiên cứu: - Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Dạy học chương tính quy luật của hiện tượng di truyền bằng phương pháp giải quyết vấn đề Sinh học 12., SKKN Dạy học chương tính quy luật của hiện tượng di truyền bằng phương pháp giải quyết vấn đề Sinh học 12., SKKN Dạy học chương tính quy luật của hiện tượng di truyền bằng phương pháp giải quyết vấn đề Sinh học 12., Lý do chọn đề tài

Từ khóa liên quan