0

Một số giải pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả của học sinh yếu lớp 5

14 1,831 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 13:33

 ĐỀ TÀI:   !"# $%$ &'()*+,-*./0123)4  !"#$ !%&'()!*+,$-&.%!* /01$ -&. 2345 !6789/&:(;<& ! %&'9$-& /=!.>?@ ;&*?+*78 2+A(B&9-& ? +65-&6C&%>+'(D*,. 2+* !1-.6 2+6(E-2F-8**G  H!I $/( J!6!92 K'6CLEF9M.-  N5+  2 F  I 6&$&  O& 7  PD 59 K'.% 2+;Q(B&' R 5*SF-&%>+6+-T7U!4G %G9EV&IW-#=G%X&Y5ZF8W 2!*2[P526(7)+)8-98:;,<=,>,7?)@20A,7*-B,-2+*./ -C*6),-D@EFG8"#& & HIJ*-C,0123)4 \]%6^C !5U'X&6 -78*E)5345 !.# 2++:(;#^ !>O&5#=2&(Y%%&'F 6^C*_(J!F9/+% 2+;'%& K'L)4-&#678 2+;/*@ P`/+% 2+;H+UF-8%&'Q !7 !!!a5-V&O&2>8 I>&5%%&'!>6*6. 2+ F+U-6( &-KL?)?30()2MN,7,7-)O,*PE4 b8IX&! !+*'-*E)5 .9( >?I !%*c' 2+A d -    E9 EV&I( &Q*0B*-,7-)O,*PE4 EF-&+6+#5e2F-8%%&' . 2+;(`/+%a>=*,.+*c'!1. #*6( &)RLLG)2:J,7<@2SE+,7-)O,*PE4 \]'% !*5&' 7!%af ^ gV6 2+-23 2+hij:(E&. 2+>+*X7! 5-] 5 8#&'=!H()FT- %>5+6+a5#5+6+8Fk*?+ ' 8 #5O( $T &U6VFHFEW,4 /&U6V2XLH-C*4 Ea#%-=!-?+! !#% a,.I-F(E-86 la /66 $5.6C(c6C8&+?+628] *(J!6C 8=a=?+6 !45 O&( Y&Z*2:M,7Y5L[,4 W4-X&*' ! 5T+a!7a&-# H&'-T+*3%+26!T7U:()FT6 7U'% !=%.#H5a5 !( Wb*' !+**U(Y% 5T+' *+,9>+*'!7G9+UU5 6*6(m8'&' 7! U( &-\*2:K,7?],014 J2+;7*+U-6(E_%>in%odp# E-[dA%>(c1 8[ WB&dh Ki% WB&i KA% WB&j Kj% WB&A KA% WEVn K-dq Kj%3rm;!b: 3c%>>:( s;X&F-8!L WEI[%*2 T'( WEI&[+6%&( WEI&[7>( WEI[,( t6-u#Va-8--&%>5+6+ /+% 2+;/'%&( &9*8-MU,78-98^Y)_,8-987)A8-C*6),-?)@20A,7*-B,-2+4 `&)1E2:/4  !5 !!X&6X5*+, 7!-578'2a5(ma&![ WZ!9-&-23-%6!&%>:( WDO%6( W;,7a&!&=%.-0&X6'i v HH!O6-FT+X&%9O'$6( a&b9*0c,-,7EDO,,-X,^-X,FJK)4 b 8%7a&!I8?X&6C(45/l #-?+" ;#%--] 545 ![Cbrm ;!;[ W&-*!+6%&3o-%o$o7oMoSw: W)7>#f"( WB&%> T'=( Wc&,a-]( d&-MU,78-98*-e/*-9DfC*?g24 ma&! l%9&+6C'?C?a xF45 !/+6C  8%aa.3>2# %75V&:(J!%&!#_ !OC26 X526C8I>&9"LJ!%&9/ &=?C6C%!L c6& !P"+Q6Ca 5-2!'%H+?. !72%a9%6X&&F3c6C?!6+. !a9-& Ka%y&%&W9 8 -2-:(  !+=+6+ !5&'>+ !9a&5a -] 5X&%( 9a5?*5!%a+>?+4z#&6 X5!+U%( Jl[ WZ5+6+!,7!+*'!biện pháp kích thích ban đầu*+ !5+6+ 7!F776C%z?# !=-F3;#!!:( WE-O6-F6Ca%y&%&& l6C65? '!6CV&2+96CF!!276{ T '!&%H+X>6C( h&;,0C*iFED_,,7-j4 W|% 53X ! 5/: 5 .}8!4*-=-F?+ 2F9<&X&V-8(EV a&#!T+' +59%6+7U!2( WB%2 567!&9270 %CC9%77?^+56 +6(Jl[không cần thit phi gưng p phát âm theo âm chu"n, ch$ cần th%c hiện theo th&i quen gi(a thầy v+ tr- l+ đ/t r0i. "&;,*-J-C*6),-<k,>,78-X,2B*-Fl)*-B,-2+m7)+),7-k/2ni8-X, 2B*-i6J69,-o4 D<+''&-1-O&-O% %& K'&*(9?<!6C+9<&V<& 6C2+526V&<&6!F7v(;Cr X& 2+<+''X&C-" K'X&CH+- VP%QFC!%*Q4P/QFC!P >QT'#V-RCR6* '(E--?+ !645/l/+g6C-] 5<+'V-V 2FI9/+%9<&!/[4F VN<&V-6<&-&TTwc*5!1M+ &7!%a-FX&6!%( )2#66+7U5+6++'8% %6#7v 0 8#96&9%2( )'7U[P$Q7v 02P$Q%+'!%%6( p&-Q0KJ,-e,7<)@,2-P*?1FEW2?)@2*-B,-2+*-J-C*6),-4 ;!#!T+'+5!K!6+U8 %V /6% 8#{ T' &'-T+*[ W;H?+2C( WJT_-[&o%HoM~S4>26V 6w Wc6OH&( Jl[;#%.-?+!-8# &' l=(`6" "&!%>!T+9 6Ca+65a2!%z2 =( q&rE/,2XLi,-s*,-Vi2-jJIt)-C*6),-2-)@E2W82:E,7i?)@22-jJ2-u) SEj,4 )5T+-COCR !702 %& K'*/lC6702VT' V6()COCR- 2+Cm7M !7S1;!F7S!7M7COCrF *M7bF"(`6+$H.jC! *#-'!-6*6(c1-> 26CT+-66C!I8 96C$C7u!H.(c6C'%zT+ -=! K'R%z( v&-EDR,Iw,*9*jL0@,?)_*:;,*-e?)@24 E*#-?+%!#*{+3D* > !O6$:(`6+T07726C! 5 5#3D*44+{+:.F6CPQ #X&F<& !6CSH'E)5-NN 'X&6CS7?F!3c*5!! -6+U8:( x&Z*Y)_2*-A2:C,70@,2EDO,IMU,7i<-j,2-MV,74 Y%-'?C->2#%F 8 ! O!- 2>26C(c/l[ WEGC lX&VC!IC6&( WDC9''T+X&6C-6 87U !6C *- CX&64-=!aS( W;T$"66OT+X&6C+7a&!IX& 6C.V9'?+3c97=72%&K? &27&5C& nhi3u c4 g5ng trong h6c t7p v+ r8n luyện:( `y&\0wE2Mi2\:;,FED_,*./7)9J?)O,4 WY=&% *45>!6X5(•> %>'F6*#>'!1+T&  T{'N+-]#/{+( !5+6+# 5! @ WBa-F08=&+ *.-/&(; !  >#& !#=.6C7G=%@ &)_ESE+4 €&A66+7U6+6+-2% 6ClI=!!FV-2.!a 8# V6C !!2 K'( WE6•[‚;!bmr6!'X&#C!%& -dq K+ 8!( WE6dq[ sb01 8!3!X&C%&72dq K:( sr&ei8&R2-9M( s;am>=!X&C%&72A K3!9nh! 9p!9ƒ:( s;!j!F 8!i!%&72A K3h!9nd! 9ƒ:( WE6dd[ sb[ 8i!d!?9A( sr[ 8j!-d!%&p K( s;am[h!9ph!9ƒ( s;![h!9nh!9p( [...]... lỗi chính tả, nhất là ở bài Tập làm văn Lớp có nhiều học sinh viết đúng viết đẹp, đặc biệt các em viết yếu chính tả của lớp như, Nhàn, Phong, Duy, Ân, có tiến bộ nhiều Giờ dạy chính tả của giáo viên nhẹ nhàng, học sinh rất thích học phân môn này KẾT LUẬN I Những bài học kinh nghiệm: Để giúp học sinh yếu nói riêng (học sinh nói chung) viết đúng chính tả, ta cần lưu ý: Đầu tiên người giáo viên phải nhiệt... nguyên nhân sai lỗi chính tả của các em Giáo viên phải biết phối hợp linh hoạt phương pháp tích cực và phương pháp “tiêu cực” Trong đó phương pháp tích cực là chủ đạo Phương pháp “tiêu cực” giữ vai trò bổ trợ cho phương pháp tích cực Trong quá trình dạy chính tả, giáo viên không chỉ cho học sinh viết nhiều và cung cấp các qui tắc chính tả, mẹo chính tả để các em biết viết đúng, mà còn cần phải... tượng chính tả Đối với các bài tập chính tả lựa chọn, giáo viên cần phải căn cứ vào đặc điểm ngôn ngữ của học sinh thuộc khu vực mình giảng dạy, những lỗi chính tả học sinh thường mắc để lựa chọn các bài tập có nội dung thích hợp hoặc soạn thêm các bài tập chính tả khác để rèn viết đúng các âm, vần, tiếng mà học sinh dễ sai Khi chấm chữa bài, giáo viên cần chữa bài tỉ mỉ, tránh gạch dưới chữ viết. .. thức của học sinh Việc động viên tính tự giác tích cực của học sinh tiếp thu qui tắc chính tả đặc biệt quan trọng Chính vì vậy, trong hoạt động học tập việc tạo cái hưng phấn là điều kiện đảm bảo hiệu quả giảng dạy Có được thành công trên là nhờ sự miệt mài của giáo viên phụ trách lớp, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của bản thân từng học sinh Tuy nhiên việc hạn chế không viết sai lỗi chính tả không... môn chính tả ở học kì I như sau: * Phong: 1, 75 điểm * Ân: 2, 75 điểm * Duy: 4 ,5 điểm * Nhàn: 4, 25 điểm Qua thời gian áp dụng các giải pháp trên bước đầu đã có thành công, học sinh có tiến bộ rõ rệt Bản thân các em có ý thức hơn khi viết bài (đọc trước bài nhiều lần, biết tự tìm từ khó để so sánh với những từ dễ lẫn, soát lỗi chính xác,…) nên bài viết ít mắc lỗi chính tả, nhất là ở bài Tập làm văn Lớp. .. tốc độ đọc phải phù hợp, tương ứng với tốc độ viết của học sinh Giáo viên cần dành thời gian cho học sinh đọc kĩ bài chính tả và luyện viết những tiếng, từ khó Rèn cho học sinh kĩ năng phân tích ngôn ngữ: phân tích cấu tạo của chữ, cách đọc các âm, vần khó hay dễ lẫn; giải thích nghĩa của tiếng/ từ…So sánh sự tương đồng, khác biệt về âm, nghĩa và chữ của các từ có trong bài Việc phân tích giúp các... tiến bộ dù rất nhỏ; có biện pháp giúp đỡ kịp thời đối với những học sinh yếu để các em theo kịp các bạn, không chán nản II Ý nghĩa của Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy cho học sinh viết đúng chính tả là một vấn đề vô cùng khó khăn.Vì vậy, người giáo viên cần phải không ngừng học hỏi, tự tìm hiểu, nghiên cứu Đồng thời phải hết sức kiên trì, tận tâm, yêu nghề hết lòng vì học sinh Trong nhà trường, mọi công... phải thực hiện được trong một sớm một chiều mà nó cần phải có một thời gian dài cùng với sự kiên trì “Có công mài sắt có ngày nên kim” nếu giáo viên nôn nóng thì sẽ thất bại III Khả năng ứng dụng và triển khai: Qua thời gian vận dụng đề tài này, tôi nhận thấy học sinh yếu lớp tôi từng bước có tiến bộ hẳn lên, có thể triển khai và ứng dụng cho học sinh yếu toàn trường và học sinh các trường khác IV Những... biết viết đúng, mà còn cần phải thống kê, phân loại lỗi chính tả học sinh thường mắc theo nguyên nhân, kiểu lỗi, giúp các em biết chữa lỗi, từ đó hạn chế dần các lỗi chính tả trong bài viết Trong tiếng Việt cách đọc và cách viết thống nhất với nhau: đọc/nghe thế nào, viết thế ấy Do vậy việc đọc mẫu của giáo viên phải chuẩn xác, phải đúng với chính âm; giọng đọc phải thong thả, rõ ràng; ngắt hơi phải... và học sinh các trường khác IV Những đề xuất và kiến nghị: Trong quá trình nghiên cứu đề ra các biện pháp sẽ không tránh khỏi những thiếu sót Rất mong được sự góp ý của các bạn đồng nghiệp để tôi hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm của mình và hiệu quả đạt cao hơn Rất mong trường có điều kiện mở lớp 2 buổi/ngày để giáo viên có điều kiện dạy các em tốt hơn . ! 5 &'>+ !9a& 5 a -]  5 X&%( 9a 5 ?* 5 !%a+>?+4z#&6 X 5 !+U%( Jl[ WZ 5 +6+!,7!+*'!biện. K?! 7a&!%aa6lIX&%() 5 'a6'aX& %+OH'4 5 O&-(c'FT-8 T+ 5 86+ ! 5  5 O78( c?!*- !%a 5 !X&6+U-6. E-O6-FI-&6 5 +6+%z*-6M# %(?%a+lX&68N 5+ 9*! 5 %6  5 X&F! 5 O8&=( - 5 .
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả của học sinh yếu lớp 5, Một số giải pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả của học sinh yếu lớp 5,

Từ khóa liên quan