0

Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa

8 7,853 122

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 23:12

B. Nội dung 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: 1.1 Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng nhằm thay thế chế độ cũ, nhất là chế độ tư bản chủ nghĩa, bằng chế độ xã hội chủ nghĩa, trong cuộc cách mạng đó, giai cấp công nhân là người lãnh đạo và cùng với quần chúng nhân dân lao động khác xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Theo nghĩa hẹp: cách mạng xã hội chủ nghĩa được hiểu là một cuộc cách mạng chính trị được kết thúc bằng việc giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động giành được chính quyền, thiết lập nên nhà nước chuyên chính vô sản- nhà nước của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. Theo nghĩa rộng: cách mạng xã hội chủ nghĩa là quá trình cải biến một cách toàndiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng, v.v. để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Như vậy, theo nghĩa rộng, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa bao gồm cả việc giành chính quyền về tay giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả quá trình giai cấp công nhân cùng với quần chúng nhân dân lao động tiến hành cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tới khi xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì cuộc cách mạng này mới kết thúc. Mọi cuộc cách mạng trong lịch sử đều là kết quả tất yếu của quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất phát triển đến lúc nào đó mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản xuất và biểu hiện thành mâu thuẫn giữa các giai cấp đối kháng trong đời sống xã hội. Mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mang tính chất xã hội hoá cao với quan hệ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Mâu thuẫn ấy biểu hiện thành mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản. Nó diễn ra ngày càng sâu sắc không thể điều hoà và đòi hỏi phải được giải quyết. Khi chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc , những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản càng trầm trọng bao gồm : mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản trong từng nước; mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và các dân tộc thuộc địa; mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau. Chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù của giai cấp công nhân, nhân dân lao động ở các chính quốc và cũng là kẻ thù của nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. Để đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, cách mạng vô sản ở các chính quốc phải liên hiệp với cách mạng ở các nước thuộc địa, hình thành một mặt trận thống nhất quốc tế rộng lớn, chống lại liên minh phản cách mạng của giai cấp tư sản thế giới. Đến giai đoạn này, cách mạng xã hội chủ nghĩa đã chín muồi trên phạm vi thế giới. Lênin chỉ rõ : Chủ nghĩa đế quốc là đêm trước, là phòng chờ của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tất yếu sẽ nổ ra và có thể nổ ra ở những khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa. Cách mạng xã hội chủ nghĩa không thể diễn ra tự phát mà là kết quả của quá trình đấu tranh giai cấp lâu dài, gian khổ, đầy hi sinh của giai cấp vô sản và nhân dân lao động chống giai cấp tư sản. Cuộc cách mạng đó diễn ra với nhiều hình thức, bước đi phong phú và đa dạng. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Mác-Lênin, giai cấp vô sản trong mỗi nước từng bước đưa cách mạng tiến lên. Khi đã có tình thế cách mạng, khi những điều kiện khách quan và chủ quan đã chín muồi, nếu phát động được phong trào quần chúng rộng rãi, chọn đúng thời cơ thì cuộc đấu tranh sẽ “ nổ bùng thành cách mạng công khai”. Giai cấp vô sản sẽ dùng cách mạng, dưới hình thức này hoặc hình thức khác, lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, giành lấy chính quyền; tiến hành cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới. 1.2 Đặc điểm của cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng xã hội chủ nghĩa có những đặc điểm khác hẳn với cách mạng tư sản. Cách mạng tư sản bùng nổ khi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã hình thành trong lòng xã hội phong kiến. Ngược lại, cách mạng xã hội chủ nghĩa nổ ra khi quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và những nhân tố khác của chủ nghĩa xã hội chưa có trong lòng xã hội tư bản. Cách mạng tư sản kết thúc sau khi giành được chính quyền. Cách mạng xã hội chủ nghĩa giành được chính quyền chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa là phải đập tan bộ máy nhà nước phản động của giai cấp tư sản, thiết lập chính quyền mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, tiến hành xây dựng xã hội mới. Cách mạng tư sản chủ yếu nhằm đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản. Vì vậy, sau khi nhờ lực lượng quần chúng mà đoạt được quyền thống trị, giai cấp tư sản lập tức phản bội họ. Trái lại cách mạng xã hội chủ nghĩa chẳng những giải phóng giai cấp vô sản mà còn giải phóng toàn thể những người lao động khỏi ách áp bức, bóc lột. Lợi ích của giai cấp vô sản và toàn thể nhân dân lao động về cơ bản là nhất trí. Cho nên sau khi giành được chính quyền, giai cấp vô sản, nông dân lao động, tầng lớp trí thức có liên hệ với công nông và quần chúng lao động khác trở thành người chủ tập thể của xã hội, đoàn kết với nhau xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Cách mạng xã hội chủ nghĩa xoá bỏ mọi hình thức bóc lột, mọi sự thống trị giai cấp, xây dựng một xã hội không còn giai cấp và chế độ người bóc lột. Cách mạng xã hội chủ nghĩa mang tính nhân dân sâu sắc. Không có cuộc cách mạng nào trong lịch sử có thể động viên được tất cả nghị lực và khả năng sáng tạo vốn có của quần chúng như cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cách mạng xã hội chủ nghĩa thực sự là một quá trình hoạt động tự giác của quần chúng lao động dưới sự lãnh đạo của chính đảng của giai cấp công nhân cải tạo triệt để xã hội cũ và xây dựng xã hội mới. Cách mạng xã hội chủ nghĩa mang tính chất quốc tế . Chủ nghĩa tư bản sau khi ra đời, từng bước phát triển thành hệ thống thế giới. Tình hình đó khiến cho giai cấp vô sản ở mỗi nước đều bị giai cấp tư sản ở trong nước cùng với các tập đoàn tư bản lũng đoạn trên thế giới áp bức, bóc lột. Giai cấp tư sản thế giới là kẻ thù chung của giai cấp vô sản ở bất cứ nước nào. Vì vậy, cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản tuy diễn ra trong phạm vi từng dân tộc nhưng bản chất là cuộc đấu tranh có tính quốc tế, phong trào vô sản ở từng nước là một bộ phận khăng khít của phong trào vô sản thế giới. 2. Kinh nghiệm đất nước: 2.1 Tính triệt để Cách mạng Tháng 10 Nga là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới do giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, binh sĩ cách mạng và đông đảo quần chúng nhân dân lao động ở nước Nga tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đứng đầu là lãnh tụ thiên tài V.I.Lênin đã thắng lợi rực rỡ, dựng nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Cách mạng tháng 10 Nga là cuộc cách mạng triệt để nhất, sau cuộc cách mạng này chính quyền thuộc về tay đại đa số quần chúng nhân dân lao động, giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột một cách triệt để và đem lại hạnh phúc, tự do và bình đẳng thực sự cho họ. 2.2 Bài học từ cách mạng tháng 10 Nga Cách mạng tháng 10 Nga có sự ảnh hưởng to lớn đến cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam. Cuộc cách mạng này đã để lại những bài học quý báu: Một là, “Cần có sự lãnh đạo của đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”. Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng XHCN đến thành công. Hai là, “Thực hiện cho được liên minh công nông”. đó là sự bảo đảm chắc chắn thắng lợi cách mạng. Chỉ có khối liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo mới có thể kiên quyết và triệt để đánh đổ các thế lực phản cách mạng, giành lấy và củng cố chính quyền nhân dân lao động, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của cáh mạng dân tộc, dân chủ tiến lên CNXH Ba là, “Dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền”. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, một phần, nhờ biết sử dụng bạo lực cách mạng hết sức khôn khéo. Trở lại lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga chúng ta thấy rằng việc sử dụng bạo lực cách mạng đúng lúc, đúng chỗ đã mang lại hiệu quả. Và đến ngày 7/11/1917 Cách mạng Tháng Mười Nga đã thành công. Bốn là, “Không ngừng tăng cường và củng cố nền chuyên chính vô sản”. Sau khi đã giành được chính quyền, thì nhiệm vụ hàng đầu của giai cấp công nhân là phải tăng cường nền chuyên chính vô sản để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của cách mạng, triệt để xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng các quan hệ sản xuất XHCN, xây dựng CNXH để tiến tới CNCS Năm là, “Tinh thần cách mạng triệt để”. Một là tiến công kẻ thù một cách triệt để, hai là, thái độ tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, không ngại gian khổ hy sinh Sáu là, “Kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản”. Trong quá trình tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong cách mạng XHCN, một mặt chúng ta tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, mặt khác chúng ta cũng thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế với các nước anh em và thế giới. 3. Thực tiễn Việt Nam 3.1 Kinh tế Miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ quá độ với đặc điểm lớn nhất là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Khi cả nước thống nhất cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội, đặc điểm trên vẫn còn tồn tại. Phân tích rõ hơn thực trạng kinh tế, chính trị của đất nước, trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: “Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản, từ một xã hội vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp. Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh, hậu quả để lại còn nặng nề. Những tàn dư thực dân phong kiến còn nhiều. Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội và nền độc lập của nhân dân ta”. 3.2 Chính trị Trong Đường cách mệnh và tiếp đó là những văn kiện do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã thể hiện rõ đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Làm cách mạng tư sản dân quyền kiểu mới, do giai cấp công nhân lãnh đạo để thực hiện giải phóng dân tộc, giành lấy độc lập dân tộc và dân chủ để tiến tới cách mạng vô sản, không phải kinh qua chế độ tư bản chủ nghĩa, để xây dựng CNXH và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Từ đó đến nay, Đảng ta đã kiên trì với sự lựa chọn lịch sử đó. CNXH vẫn là mục tiêu, lý tưởng không thay đổi của cách mạng Việt Nam. Đó là một nhận thức khoa học và thể hiện rõ lập trường cách mạng triệt để, kiên định của Đảng ta. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, đó là điểm nổi bật, xuyên suốt và chủ đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH và CNXH là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiếp theo là thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH đã khẳng định lựa chọn này là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tiếp theo đó là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên CNXH. Kế thừa những thành tựu và những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng CNXH ở miền Bắc và trong những năm đầu khi nước nhà thống nhất, trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm sáng kiến của nhân dân, Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu đối với mọi quốc gia đi lên chủ nghĩa xã hội, nhưng nó lại có đặc điểm riêng đối với mỗi quốc gia; do điều kiện xuất phát của mỗi quốc gia quy định. Ở Việt Nam, thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ năm 1954 ở miền Bắc và trên phạm vi cả nước từ năm 1975. Tuy nhiên bên cạnh những chuyển biến tích cực: miền Bắc hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và làm hậu phương vững chắc chi viện miền Nam. Do sự non trẻ của chính quyền bấy giờ và sự thiếu kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cải cách, công cuộc cải cách ở miền Bắc phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, gây hậu quả to lớn để lại trong nhiều thế hệ người Việt. Đặc biệt phải kể đến cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc với phong trào đấu tố địa chủ diễn ra vào những năm 1953-1956. Như vậy Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội với xuất phát điểm ở trình độ thấp, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp lạc hâu, công thương nghiệp đình đốn. Đất nước chịu nhiều hậu quả to lớn của chiến tranh, còn nghèo nàn lạc hậu tụt hậu xa so với các nước trên thế giới. Giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội chưa phát triển. Về chính trị các thế lực phản động trong và ngoài nước vẫn thường xuyên liên tục chống phá chính quyền còn non trẻ. 4. Nộ dung tư tưởng Hồ Chí Minh 4.1 “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” Hồ Chí Minh tiếp thu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội, đã vận dụng và phát triển một cách sáng tạo, đưa ra nhiều kiến giải mới nhằm bổ sung vào chủ nghĩa Mác-Lênin, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa xã hội và luận giải nó từ khát vọng giải phóng dân tộc. Các cuộc đấu tranh chống Triều, chống Tây, chống cả Triều lẫn Tây của nhân dân ta những năm cuối thế kz XIX đầu thế kz XX đầy khí phách anh hùng, bất khuất, với nhiều hình thức phong phú, nhưng không đủ để Người tin đó là những con đường, phương pháp đấu tranh đúng. Muốn cứu nước thì cần phải có "con đường khác" - đó là tư duy chính trị đầu tiên của Hồ Chí Minh. Nung nấu trong đầu tư duy chính trị phải có "con đường cứu nước khác" trên cơ sở phân tích những con đường mà các bậc tiền bối và nhân dân ta đã và đang tiến hành, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra nước ngoài, đến phương Tây để nghiên cứu các cuộc cách mạng trên thế giới xem có thể học tập được không. Trên hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua ba đại dương, bốn châu lục, đặt chân lên khoảng 30 nước, là một trong những nhà hoạt động chính trị đi nhiều nhất, có vốn hiểu biết phong phú về thực tế các nước thuộc địa, cũng như các nước tư bản đế quốc chủ yếu đương thời. Nhờ đó, Người đã hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc, thực dân; trình độ phát triển, đặc điểm lịch sử, văn hóa của nhiều nước thuộc địa; hiểu được những nỗi khổ chung của các dân tộc bị áp bức, của nhân dân các nước thuộc địa và nhu cầu đấu tranh giải phóng của họ. Người đã nghiên cứu rất k| các cuộc cách mạng tư sản điển hình và nhận định đó là các cuộc cách mạng "không đến nơi". Tính chất "không đến nơi" của các cuộc cách mạng tư sản được Chủ tịch Hồ Chí Minh luận chứng cụ thể là vì cách mạng thành công nhưng quần chúng công nông vẫn cực khổ, vẫn bị bóc lột, bọn thực dân, đế quốc vẫn mở rộng thuộc địa và áp bức các dân tộc khác. Người viết: “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh M|, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa. Cách mệnh đã 4 lần rồi, mà đến nay công nông Pháp hẵng còn phải mưu cách mệnh lần nữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức”. Tính chất "không đến nơi" đó không thể được tiếp nhận bởi con người canh cánh một nỗi lòng cứu nước, cứu dân, với sự khát khao cháy bỏng về độc lập, tự do thực sự cho dân tộc, về việc xóa bỏ “gông xiềng” phong kiến, thực dân, làm cho nhân dân lao động thoát khỏi “kiếp ngựa trâu”. Tư duy chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt nhập với thời đại mới được mở ra sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga. Người tìm hiểu Cách mạng Tháng Mười và rút ra kết luận: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam”. Tính chất "đến nơi" của Cách mạng Tháng Mười đã đưa Người đến quyết định lựa chọn con đường giải phóng dân tộc là đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở so sánh hai loại hình cách mạng tư sản và vô sản, với việc dẫn dắt minh chứng bằng các cuộc cách mạng điển hình tiêu biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: dân tộc ta phải đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, "Chỉ có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một ấm no thêm, Tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm". Đây là một kết luận phù hợp với nhu cầu lịch sử của dân tộc và xu thế phát triển của thời đại, cho thấy tầm cao trí tuệ và tư duy chính trị sắc sảo của Người. 4.2. 2 nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa Trong quá trình lựa chọn con đường cứu nước, cứu dân, những vấn đề cơ bản, chủ yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày càng được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ. Theo Người, cách mạng xã hội chủ nghĩa là cách mạng "đến nơi", là cuộc cách mạng của nhân dân lao động, do Đảng Cộng sản lãnh đạo; là cuộc cách mạng sâu sắc, triệt để và lâu dài nhất trong lịch sử; đó là con đường giải phóng nhân dân ta thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của phong kiến, thực dân và có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc thực sự. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng xã hội chủ nghĩa mang hai nội dung cơ bản trọng yếu, nó không kết thúc với việc giành chính quyền vào tay vô sản và lao động, mà đó mới chỉ là sự mở đầu. Công việc cơ bản quan trọng và khó khăn, lâu dài của cách mạng là xây dựng chính quyền mới, củng cố và sử dụng chính quyền ấy vào việc tổ chức, xây dựng chế độ xã hội mới, chế độ xã hội chủ nghĩa. Sau khi cách mạng thành công, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của giai cấp công nhân, nông dân và lao động là phải khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước mới của những người lao động, làm cho nhà nước thực sự là “trụ cột” của hệ thống chính trị, là “công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân”, làm cho “dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối". Hai nội dung cơ bản trên quan hệ chặt chẽ với nhau trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Không thực hiện được nội dung thứ nhất, thì không thể có nội dung thứ hai; đồng thời không thực hiện tốt nội dung thứ hai thì ý nghĩa thực sự của cách mạng sẽ bị suy giảm, thậm chí dẫn đến thủ tiêu những thành quả của việc thực hiện nội dung thứ nhất. Mối quan hệ giữa hai nội dung đó còn được thể hiện ở mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”; “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì”. Người khẳng định một cách dứt khoát phải theo chủ nghĩa Mác - Lênin: “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công, nông) làm gốc, phải có đảng bền vững, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã khắc tư (Mác) và Lênin”. Bởi vì, "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin". Trong khi khẳng định trước hết phải có đảng cách mạng, thì đồng thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh phải có chủ nghĩa làm cốt, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là sự khác nhau rất căn bản giữa Người với các bậc tiền bối trong việc xác định lực lượng lãnh đạo cách mạng và chủ nghĩa cần theo. Chỉ có lực lượng lãnh đạo là Đảng Mác - Lênin chân chính thì mới có thể làm cho cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta thuộc về phạm trù của cách mạng vô sản và tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, mới có thể dẫn dắt nhân dân ta đi theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. . Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: 1.1 Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng nhằm thay thế chế độ cũ, nhất là chế độ tư bản chủ nghĩa, bằng. cơ bản, chủ yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày càng được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ. Theo Người, cách mạng xã hội chủ nghĩa là cách mạng "đến nơi", là cuộc cách mạng của nhân. phong kiến. Ngược lại, cách mạng xã hội chủ nghĩa nổ ra khi quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và những nhân tố khác của chủ nghĩa xã hội chưa có trong lòng xã hội tư bản. Cách mạng tư sản kết thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa, Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa,

Từ khóa liên quan