0

SKKN Phương pháp dạy học ngữ văn theo dạng sơ đồ tóm tắt.

20 1,893 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 20:13

. nghiên cứu: Phương pháp dạy học ngữ văn theo dạng sơ đồ tóm tắt. Đáp ứng yêu cầu dạy học theo phương pháp đổi mới tích cực chủ động sáng tạo nơi học sinh , đồng thời loại bỏ phương pháp dạy học cũ. HS tóm tắt lại văn bản . - HS: kể tóm tắt văn bản - GV: phác hoạ bằng sơ đồ theo lời kể của HS ( ghi phần bảng phụ).Nhìn vào sơ đồ HS nắm tổng thể toàn bộ tác phẩm tại lớp Sơ đồ tóm tắt. hạn chế những phương pháp dạy học làm cho học sinh thụ động , bắt chước, học thuộc hoặc rập khuôn theo mẫu sẵn có để hướng tới phương pháp rèn luyện học sinh : Học để biết học, học để suy nghó
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp dạy học ngữ văn theo dạng sơ đồ tóm tắt., SKKN Phương pháp dạy học ngữ văn theo dạng sơ đồ tóm tắt.,

Từ khóa liên quan