0

SKKN Tổ chức dạy tiết sinh hoạt sao nhi đồng tự quản lớp 3

23 1,864 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 18:13

. mới: Sinh hoạt sao nhi đồng tự quản do các em tự tổ chức sinh hoạt với nhau dới sự hớng dẫn của phụ trách lớp nhi đồng. Phụ trách sao nhi đồng lớp 3 thực chất là trởng sao, do các bạn trong sao. sao nhi đồng là sinh hoạt sao nhi đồng tự quản do các em tự tổ chức sinh hoạt với nhau dới sự h- ớng dẫn của phụ trách lớp nhi đồng (GVCN). PTS nhi đồng lớp 3 thực chất là các bạn trởng sao. quản, sinh hoạt sao nhi đồng tự quản là sinh hoạt các sao nhi đồng của khối lớp 3 do các em tự tổ chức sinh hoạt với nhau dới sự hớng dẫn của phụ trách nhi đồng ( giáo viên chủ nhi m lớp) . Tuy vậy
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tổ chức dạy tiết sinh hoạt sao nhi đồng tự quản lớp 3, SKKN Tổ chức dạy tiết sinh hoạt sao nhi đồng tự quản lớp 3, , Nội dung chương trình, Nhi đồng nhóm 2 biểu diễn