SKKN Cho trẻ làm quen chữ cái thông qua trò chơi

20 12.6K 68

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:17

. SKKN: Cho trẻ làm quen chữ cái thông qua các trò chơi cho trẻ làm quen chữ cái thông qua các trò chơi Phần I : Đặt vấn đề 1. Lý do chọn đề tài Cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi làm quen với chữ viết là chu n. đọc, biết viết cho trẻ. Đây chính là một trong các lĩnh vực chuyên biệt cần phải chu n bị cho trẻ trớc khi vào lớp 1. Nhng đây cũng là một việc thực sự khó khăn bởi cho trẻ làm quen chữ cái là. 3-2 5 Tên SKKN: Cho trẻ làm quen chữ cái thông qua các trò chơi thú và cô phải phát âm chu n để trẻ nhận biết và phát âm theo. Sau khi cho trẻ làm quen chữ cái, tôi tổ chức cho trẻ chơi trò

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Phần Ii: Nội dung

  • Ví dụ 2 : Chủ điểm : Gia đình

   • TT

   • Tài liệu tham khảo

    • Tên nhà xuất bản

    • Năm xuất bản

 • Mục lục

  • Phần đánh giá

  • I- Đánh giá của hội đồng khoa học trường

   • T/M Hội Đồng khoa học

   • II - Đánh giá của hội đồng khoa học cụm

  • III - Đánh giá của hội đồng khoa học cơ sở

  • iv- Đánh giá của hội đồng khoa học Thành phố

Tài liệu liên quan