SKKN SỬ DỤNG POWER POINT THIẾT KẾ BÀI 49 CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC (SINH HỌC LỚP 8)

16 1.7K 0
SKKN SỬ DỤNG POWER POINT THIẾT KẾ BÀI 49 CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC (SINH HỌC LỚP 8)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. nghiệm SỬ DỤNG POWER POINT THIẾT KẾ BÀI 49: CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC (SINH HỌC LỚP 8) I.NHẬN THỨC CŨ- TÌNH TRẠNG CŨ. Định hướng đổi mới PPDH hiện nay là tích cực hoá hoạt động học tập của học. nghiệm nhỏ khi giảng dạy bài 49: Cơ quan phân tích thị giác ” Sinh học lớp 8. Bài giảng gồm các Slide (trang) sau: *Slide 1: Sau khi giới thiệu bài, mục của bài, tôi hướng dẫn học sinh cách khai. 7 15 Lớp 8B Sĩ số 45 Số lợng Tỷ lệ (%) Giỏi 14 31 Khá 18 40 T.Bình 11 25 Yếu 2 1 TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ Sáng kiến kinh nghiệm IV - BÀI HỌC KINH NGHIỆM Sử dụng bài giảng thiết kế trên PowerPoint

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:36

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • III- KẾT QUẢ THU ĐƯỢC SAU KHI ÁP DỤNG

    • IV - BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan