0

SKKN Biện pháp khai thác và sử dụng hợp lý hệ thống câu hỏi trong giảng dạy phân môn tập đọc sách Tiếng Việt 5

14 1,620 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:42

. nghiệm Dạy Tập đọc - Lớp 5 Đề tài : Biện pháp khai thác và sử dụng hợp lý hệ thống câu hỏi trong giảng dạy phân môn tập đọc sách Tiếng Việt 5 . PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ LÝ DO. tỏ biện pháp khai thác và sử dụng hợp lý hệ thống câu hỏi trong bài tập đọc lớp 5 của tôi đã có hiệu quả cao Phần III; Kết luận và bài học kinh nghệm . 1. Kết luận : Câu hỏi trong bài tập đọc. tại, hạn chế trong việc khai thác và sử dụng hệ thống câu hỏi khi dạy phân môn tập đọc sách Tiếng Việt 5. * Thực trạng của giáo viên và học sinh . a/ Thực trạng của giáo viên trong các nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Biện pháp khai thác và sử dụng hợp lý hệ thống câu hỏi trong giảng dạy phân môn tập đọc sách Tiếng Việt 5, SKKN Biện pháp khai thác và sử dụng hợp lý hệ thống câu hỏi trong giảng dạy phân môn tập đọc sách Tiếng Việt 5,

Từ khóa liên quan