SKKN Dạy học Toán lớp 2 như thế nào để đáp ứng yêu cầu đổi mới.

25 1.4K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:34

. tham khảo sách, báo, tạp chí để nghiên cứu chuyên đề: “ Dạy học Toán lớp 2 như thế nào để đáp ứng yêu cầu đổi mới. ” 2. Thực trạng dạy học môn Toán lớp hai ở Tiểu học 2. 1. Phương pháp trực quan: Phương. hiệu Trường Tiểu học Phạm Thận Duật đã chỉ đạo toàn bộ các khối đặc biệt là khối 2 nghiên cứu và thực hiện chuyên đề: “ Dạy học Toán lớp 2 như thế nào để đáp ứng yêu cầu đổi mới. ” Để tìm ra những. pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ, hay trò chơi Toán học, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới trong dạy học Toán 2. * Những điểm cần chú ý khi dạy các mạch kiến thức ở Toán 2 Về số học Với mục tiêu học

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan