0

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt môn toán ở tiểu học

21 4,101 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:09

. hợp đối trẻ chậm phát triển trí tuệ . Điều này làm tôi băn khoăn suy nghĩ và nghiên cứu đề tài “ Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán ”. 2. Lý. hay trẻ chậm phát triển trí tuệ hiện nay được sự quan tâm của xã hội, giúp trẻ được hoà nhập với cộng đồng và học tập như một đứa trẻ bình thường .Vì thế để giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ có. giám hiệu giúp giáo viên nắm bắt ,vận dụng những phương pháp biện pháp vào trẻ chậm phát triển trí tuệ nhằm tạo cơ sở cho trẻ tiếp thu bài học như những đứa trẻ bình thường khác một cách tốt nhất
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt môn toán ở tiểu học, SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt môn toán ở tiểu học, , III. MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Từ khóa liên quan