Xây dựng và sử dụng một số Graph để dạy bài “ ôn tập chương địa lí nông nghiệp” lớp 10 - ban cơ bản.

27 1.3K 5
Xây dựng và sử dụng một số Graph để dạy bài “ ôn tập chương địa lí nông nghiệp” lớp 10 - ban cơ bản.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẶNG THAI MAI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ GRAPH ĐỂ DẠY BÀI “ N TẬP CHƯƠNG ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP” LỚP 1 0- BAN CƠ BẢN Người. 3 2.Dấu hiệu 3 3. Bản chất 3 4. Ý nghĩa của việc xây dựng và sử dụng graph 3 II. Xây dựng và sử dụng graph trong bài ôn tập chương địa lí nông nghiệp 3 1. Khả năng của chương địa lí nông nghiệp 3 2 giúp các em sử dụng tài liệu sách giáo khoa có hiệu quả hơn. II. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG GRAPH TRONG BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP - LỚP 10 CƠ BẢN 1. Khả năng của chương địa lí nông nghiệp

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:17

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan