0

Phân tích và tránh 8 sai lầm thường mắc trong các kỳ thi đại học môn hóa học

64 1,465 2
  • Phân tích và tránh 8 sai lầm thường mắc trong các kỳ thi đại học môn hóa học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2015, 13:21

Sai lm 1: CU HÌNH ELECTRON VÀ V TRÍ CÁC NGUYÊN T TRONG BNG TUN HOÀN (VI Z ≥ 20) - Cu hình electron tuân theo nguyên lí vng bn, quy tc Hun và nguyên lí loi tr Paoli. - Phân lp (n - 1)d có mc nng lng cao hn phân lp ns, do đó electron s đc phân b vào phân lp ns trc, phân lp (n - 1)d sau. Khi phân lp ns đc đin đ electron (2e) s xut hin tng tác đy gia hai electron này làm cho electron trong phân lp ns có mc nng lng cao hn (n - 1)d. Vic phân b electron vào phân lp (n - 1)d càng làm tng hiu ng chc chn, do đó phân lp ns li càng có m c nng lng cao hn (n - 1)d. - Sai lm ca các em hc sinh là vi nguyên t có Z ≥ 20, khi vit cu hình electron thng ch quan tâm đn th t mc nng lng theo nguyên lí vng bn, t đó sai cu hình electron và xác đnh sai v trí ca nguyên t trong bng tun hoàn. Ví d 1: Cu hình electron ca ion X 2+ là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 . Trong bng tun hoàn các nguyên t hóa hc, nguyên t X thuc. A. Chu kì 4, nhóm VIIIB B. Chu kì 4, nhóm VIIIA C. Chu kì 3, nhóm VIIIB D. Chu kì 4, nhóm IIA (Trích TTS vào các trng i hc khi A, 2009) Phân tích: X ⎯→⎯ X 2+ + 2e, khi đó các em cho rng cn đin tip 2 electron vào cu hình ca ion X 2+ , do đó cu hình ca X là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 ⇒ Chn phng án C ⇒ Sai Vì X ⎯→⎯ X 2+ + 2e ⇒ X có 26 electron ⇒ Cu hình electron ca X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3d 6 4s 2 Nu cho rng electron cui cùng đc đin vào phân lp s ⇒ X thuc nhóm VIIIA ⇒ Chn phng án B ⇒ Sai Nu cho rng ch có các electron lp ngoài cùng mi là electron hóa tr (không xét phân lp 3d cha bão hòa) và electron cui cùng đc đin vào phân lp s ⇒ Chn phng án D ⇒ Sai hoc coi có 8e hóa tr nhng cho rng electron cui cùng đc đin vào phân lp s ⇒ Chn phng án B ⇒ Sai ⇒ áp án A. Ví d 2: Bit nguyên t Fe (Z = 26). Cu hình electron ca ion Fe 2+ là A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 Phân tích: + Nu ch chú ý đn d kin Z = 26, hc sinh s vit cu hình và chn phng án a ⇒ Sai + Fe ⎯→⎯ Fe 2+ + 2e, khi đó các em cho rng Fe có 26e, vy Fe 2+ có 24e, vì vy vit cu hình electron ging 24 Cr ⇒ Chn phng án B ⇒ Sai WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 1 PHÂN TÍCH, TRÁNH MT S SAI LM THNG GP TRONG CÁC KÌ THI + Nu vit sai cu hình electron ca Fe (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 ) ⇒ khi hình thành Fe 2+ , s nhng 2e  phân lp 3d ⇒ chn phng án D ⇒ Sai + Vì cu hình electron đúng ca Fe (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 4s 2 ) và ion Fe 2+ đc hình thành t quá trình Fe ⎯→⎯ Fe 2+ + 2e ⇒ áp án C Ví d 3 (Bn đc t gii): Bit nguyên t Cr (Z = 24); Ni (Z = 28); Cu (Z = 29). Hãy vit cu hình electron ca các nguyên t trên và xác đnh v trí ca chúng trong bng tun hoàn. WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 2 Sai ln 2: CÂN BNG HÓA HC VÀ CÁC YU T NH HNG - Cân bng hóa hc là trng thái ca phn ng thun nghch khi tc đ phn ng thun bng tc đ phn ng nghch. - Cân bng hóa hc là mt cân bng đng, tuân theo nguyên lí chuyn dch cân bn L Satliê - Cht xúc tác ch làm tng tc đ phn ng, giúp phn ng nhanh đt đn tr ng thái cân bng, không làm chuyn dch cân bng. - Vi các phn ng có cht khí tham gia, khi tng hp h s cân bng s mol các khí hai v bng nhau ⇒ Khi tng hoc gim áp sut chung ca h, cân bng không b chuyn dch. - Vi các phn ng trong h d th (rn - khí), vic thay đi kích thc cht rn hoc thêm cht rn hay gim lng cht rn đu không làm cân bng chuyn dch. Ví d 4: Cho cân bng hóa hc 3H 2 (k) + Fe 2 O 3 (r) 2Fe (r) + 3H 2 O (k) Nhn đnh nào sau đây là đúng? A. Thêm Fe 2 O 3 cân bng hóa hc chuyn dch theo chiu thun. B. Nghin nh Fe 2 O 3 cân bng hóa hc chuyn dch theo chiu thun. C. Thêm H 2 vào h cân bng hóa hc chuyn dch theo chiu thun. D. Tng áp sut chung ca h cân bng hóa hc chuyn dch theo chiu thun. Phân tích, hng dn gii: Thêm Fe 2 O 3 hoc nghin nh Fe 2 O 3 ch làm tng tc đ phn ng ch không làm cân bng chuyn dch ⇒ Loi phng án A và B. Vì tng s mol khí  hai v bng nhau ⇒ Khi tng áp sut chung ca h, cân bng không b chuyn dch ⇒ Loi phng án D. => áp án C Ví d 5: Cho các cân bng sau: (1) 2SO 2 (k) + O 2 (k) ⎯⎯→⎯ 0 t,xt 2SO 3 (k); (2) N 2 (k) + 3H 2 ⎯⎯→⎯ 0 t,xt 2NH 3 (k) (3) CO 2 (k) + H 2 (k) ⎯→⎯ 0 t CO (k) + H 2 O (k); (4) 2HI (k) ⎯→⎯ 0 t H 2 (k) + I 2 (k) Khi thay đi áp sut, nhóm gm các cân bng hóa hc đu không b chuyn dch là: A. (1) và (2) B. (1) và (3) C. (3) và (4) D. (2) và (4) (Trích TTS vào các trng Cao đng, 2009) Phân tích, hng dn gii: Các cân bng (3) và (4) có tng h s mol khí  hai v bng nhau ⇒ khi thay đi áp sut, cân bng hc hc không b chuyn dch ⇒ áp án C Ví d 6: Cho các cân bng hóa hc: N 2 (k) + 3H 2 2NH 3 (k) (1) H 2 (k) + I 2 (k) 2HI (k) (2) 2SO 2 (k) + O 2 (k) 2SO 3 (k) (3) 2NO 2 (k) N 2 O 4 (k) (4) Khi thay đi áp sut, nhng cân bng hóa hc b chuyn dch là: A. (1), (2), (3) B. (2), (3), (3) C. (1), (3), (4) D. (1), (2), (4) WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 3 (Trích TTS vào các trng Cao đng, 2008) Phân tích, hng dn gii: Các cân bng có tng h s mol khí hai v bng nhau ⇒ Khi thay đi áp sut cân bng hóa hc s không b chuyn dch ⇒ Loi phng án A, B và D ⇒ áp án C WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 4 Sai lm 3: BÀI TOÁN CÓ LNG KT TA BIN THIÊN Bài toán 1: Mui Al 3+ tác dng vi dung dch OH - và 3 3 )OH(Al Al nn ≥ + Al 3+ + 3OH - ↓⎯→⎯ 3 )OH(Al (1) Al(OH) 3 + OH - [] − ⎯→⎯ 4 )OH(Al (2) ⇒ Xy ra hai trng hp Trng hp 1: Al 3+ d, kt ta không b hòa tan ⇒ 3 )OH(Al (min)OH n3n = − Trng hp 2: Al 3+ ht, kt ta b hòa tan mt phn ⇒ 3 3 )OH(Al Al(max)OH nn4n −= +− Vì t l mol Al 3+ phn ng và s mol kt ta to thành  (1) là nh nhau. Mt khác các em đu có quan nim khi xy ra phng trình (2) thì không còn kt ta. Do mc sai ln nh vy nên hu ht các em ch xét trng hp 1 mà không xét trng hp 2. ⇒ Nu bài toán không hi giá tr ln nht hoc nh nht ⇒ Có hai đáp án, nu ch hi giá tr nh nht hoc ln nht ⇒ áp án ch ng vi mt trng hp Tng t vi bài toán Zn 2+ hoc Cr 3+ tác dng vi OH - Ví d 7: Cho 200ml dung dch AlCl 3 1M tác dng vi dung dch NaOH 0,5M. Sau phn ng thu đc mt kt ta keo, ly kt ta đem nung đn khi lng không đi thu đc 5,1 gam cht rn. Tính th tích dung dch NaOH đã tham gia phn ng. Phân tích, hng dn gii: Al 3+ + 3OH - ↓⎯→⎯ 3 )OH(Al (1) [] − − ⎯→⎯+ 43 )OH(ALOH)OH(Al (2) OH3OAl)OH(Al2 232 t 3 0 +⎯→⎯ (3) )mol(2,02,0x1n)mol(1,0n)mol(05,0 102 1,5 n 3332 AlCl)OH(AlOAl ==<=⇒== ⇒ Các em thng cho rng Al 3+ d sau phng trình (1), mt khác nhiu em cho rng xy ra (2) tc là kt ta tan hoàn toàn, do đó: )lít(6,0 5,0 3,0 V)mol(3,0n3n NaOH )OH(Al (min)NaOH 3 =⇒== ↓ ⇒ B sót mt trng hp (Al 3+ ht sau (1), kt ta b hòa tan mt phn theo (2)) )lít(4,1 5,0 7,0 V)mol(7,01,02,0x4nn4n NaOH )OH(Al Al (max)NaOH 3 3 ==⇒=−=−= ↓ + Ví d 8: Cho V lít dung dch NaOH 2M vào dung dch cha 0,1 mol Al 2 (SO 4 ) 3 và 0,1 mol H 2 SO 4 đn khi phn ng hoàn toàn, thu đc 7,8 gam kt ta. Giá tr ln nht ca V đ thu đc lng kt ta trên là A. 0,45 B. 0,35 C. 0,25 D. 0,05 (Trích TTS vào các trng i hc khi A, 2008) Phân tích, hng dn gii: H + + OH - ⎯→⎯ H 2 O (1) WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 5 ↓⎯→⎯+ −+ 3 3 )OH(AlOH3Al (2) [] − − ⎯→⎯+ 43 )OH(AlOH)OH(Al (3) )mol(2,0n)mol(1,0 78 8,7 n 3 3 Al )OH(Al =<== + ⇒ Các em thng cho rng Al 3+ d sau phng trình (2), mt khác nhiu em cho rng xy ra (3) tc là kt ta tan hoàn toàn, do đó: )lít(25,0 2 5,0 V)mol(5,01,0x32,0n3nn 3 )OH(Al H NaOH ==⇒=+=+= − ⇒ Chn phng án C ⇒ Sai Cách gii đúng: Cách 1: Tính theo phng trình max Al )OH(Al Vnn 3 3 ⇒< + khi kt ta Al(OH) 3 to thành vi lng ti đa, sau đó b hòa tan mt phn, khi đó: )lít(45,0 2 9,0 V)mol(9,01,02,0x42,0nn4nn 3 3 )OH(Al AlH NaOH ==⇒=−+=−+= ++ ⇒ áp án A Cách 2: S dng phng pháp bo toàn đin tích và nguyên t )mol(4,0n);mol(2,0n);mol(1,0n);mol(V2n 2 4 3 3 SOAl )OH(Al Na ==== −++ max Al )OH(Al Vnn 3 3 ⇒< + khi kt ta Al(OH) 3 to thành vi lng ti đa, sau đó b hòa tan mt phn ⇒ áp án A Ví d 9: Cho 200ml dung dch AlCl 3 1,5M tác dng vi V lít dung dch NaOH 0,5M, lng kt ta thu đc là 15,6 gam. Giá tr ln nht ca V là A. 1,2 B. 1,8 C. 2,4 D. 2 (Trích TTS vào các trng i hc khi B, 2007) Phân tích, hng dn gii: ∑ =⇒−⇔−= + )lít(2V2,03,0x4nn4n 3 3 )OH(Al Al (max)NaOH ⇒ áp án D Bài toán 2: Mui [] − 4 )OH(Al tác dng vi dung dch H + và [] − < 4 3 )OH(Al )OH(Al nn [] OH)OH(AlH)OH(Al 234 +↓⎯→⎯+ + − (1) Al(OH) 3 + 3H + ⎯→⎯ Al 3+ + 3H 2 O (2) ⇒ Xy ra hai trng hp Trng hp 1: [Al(OH) 4 ] - d sau (1) ⇒ Kt ta không b hòa tan theo (2) ⇒ 3 )Oh(Al H nn = + Trng hp 2: [Al(OH) 4 ] - ht sau (1) ⇒ Kt ta b hòa tan mt phn theo (2) ⇒ 3 4 )OH(Al ])OH(Al[H nn4n −= −+ ⇒ Nu bài toàn không hi giá tr ln nht hoc nh nht ⇒ Có hai đáp án, nu ch hi WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 6 giá tr nh nht hoc ln nht ⇒ áp án ch ng vi mt trng hp. Tng t vi bài toán [Zn(OH) 4 ] 2- hoc [Cr(OH) 4 ] - tác dng vi H + . Ví d 10: Hn hp X gm Al và Al 2 O 3 có t l s gam là tng ng là 3 : 17. Cho X tan trong dung dch NaOH (va đ) thu đc dung dch Y và 0,672 lít H 2 (đktc). Cho Y tác dng vi 200ml dung dch HCl đc kt ta Z. Nung Z  nhit đ cao đn khi lng không đi thu đc 3,57 gam cht rn. Tính nng đ mol ca dung dch HCl đã dùng. Phân tích, hng dn gii: ↑+⎯→⎯++ 242 H3])OH(Al[Na2OH6NaOH2Al2 0,02 0,03 )mol(03,0n)gam(06,3 3 27x02,0x17 m 3232 OAlOAl =⇒==⇒ ∑ =+=⇒ )mol(08,0n2nn 324 OAlAl])OH(Al[Na ])OH(Al[NaOAl)OH(Al 4323 n)mol(07,0 102 57,3 x2n2n <=== OH)OH(AlH])OH(Al[ 234 +↓⎯→⎯+ +− (1) OH3AlH3)OH(Al 2 3 3 +⎯→⎯+ ++ (2) Trng hp 1: )M(35,0 2,0 07,0 ]HCl[)mol(07,0nnn 3 )OH(Al (min)H HCl =⇒=== ↓ + Trng hp 2: )M(55,0 2,0 11,0 ]HCl[)mol(11,0n3n4n 3 4 )OH(Al ])OH(Al[Na(max)HCl ==⇒=−= ↓ Nhn xét: Các quan nim và sai lm mà các em thng gp phi là: - Do − < ])OH(Al[ )OH(Al 4 3 nn ⇒ cho rng [Al(OH) 4 ] - d do đó ch xy ra trng hp 1 không xy ra trng hp 2. - Khi x ra phng trình hòa tan kt ta, có ngha là kt ta đã tan ht ch xy ra  trng hp 1. Ví d 11: Cho 100ml dung dch cha Na[Al(OH) 4 ] 0,1M và NaOH 0,1M tác dng vi V ml dung dch HCl 0,2M thu đc 0,39 gam kt ta. Giá tr ln nht ca V là A. 75 B. 175 C. 125 D. 150 Phân tích, hng dn gii: Vì ⇒=<= − )mol(01,0n)mol(005,0n ])OH(Al[ )OH(Al 4 3  s mol HCl là ln nht: HCl d sau phn ng vi NaOH và Na[Al(OH) 4 ] to kt ta ln nht, sau đó HCl d s hòa tan mt phn kt ta. )mol(035,0)005,0x301,0x4(01,0)n3n4(nn 3 4 )OH(Al ])OH(Al[NaNaOHHCl =−+=−+= ↓ )ml(175)lít(175,0 2,0 035,0 V HCl ===⇒ ⇒ áp án B Bài toán 3: XO 2 (CO 2; SO 2 ) 23 2 )OH(MMXO3 )OH(ddM nnvàMXO <↓⎯⎯⎯⎯→⎯ + WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 7 XO 2 + M(OH) 2 OHMXO 23 +↓⎯→⎯ (1) MXO 3 + XO 2 +H 2 O ⎯→⎯ M(HXO 3 ) 2 (2) ⇒ Xy ra hai trng hp Trng hp 1: XO 2 ht và M(OH) 2 d sau (1) ⇒ Không xy ra (2) ↓ =⇒ 3 2 MNO (min)XO nn Trng hp 2: XO 2 d và M(OH) 2 ht sau (1) ⇒ xy ra (2) và MXO 3 b hòa tan mt phn theo (2), khi đó: ↓ −=⇒ 3 22 MXO )OH(M(max)XO nn2n Vì t l s mol baz phn ng và s mol kt ta to thành  (1) là nh nhau, mt khác nhiu em có quan nim khi xy ra phng trình (2) thì không còn kt ta. Do mc sai lm nh vy nên hu ht các em ch xét trng hp 1 mà không xét trng hp 2. ⇒ Nu bài toán không hi giá tr ln nht hoc nh nht ⇒ Có hai đáp án, nu ch hi giá tr nh nht hoc ln nht ⇒ áp án ch ng vi mt trng hp. Ví d 12: Hòa an hoàn toàn 11,2 gam CaO vào nc đc dung dch X. Cho dòng khi CO 2 sc qua dung dch X, sau khi kt thúc thí nghim thu đc 2,5 gam kt ta. Hãy tính th tích khí CO 2 (đktc) đã tham gia phn ng. Phân tích, hng dn gii: CaO + H 2 O ⎯→⎯ Ca(OH) 2 0,2 0,2 Trng hp 1: )lít(56,0V)mol(025,0nn 3 2 CaCO (min)CO =⇒== ↓ Trng hp 2: )lít(4,8V)mol(375,0025,02,0x2nn2n 3 22 CaCO )OH(Ca(max)CO =⇒=−=−= ↓ )mol(2,0n)mol(025,0 100 5,2 n 23 )OH(CaCaCO =<==⇒ WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 8 Sai lm 4: HIU SAI BN CHT TH T PHN NG Ví d 13: dung dch X cha hn hp gm Na 2 CO 3 1,5M và KHCO 3 1M. Nh t t gng git cho đn ht 200ml dung dch HCl 1M vào 100ml dung dch X, sinh ra V lít khí (đktc). Giá tr ca V là A. 4,48 B. 1,12 C. 2,24 D. 3,36 Phân tích, hng dn gii: )mol(2,0n)mol(2,0n )mol(1,0n)mol(1,0n )mol(15,0n)mol(15,0n H HCl HCOKHCO CO CONa 33 2 3 32 =⇒= =⇒= =⇒= + − Sai lm 1: Cho rng HCl phn ng vi KHCO 3 trc, phn ng vi Na 2 CO 3 sau, khi đó dn đn kt qu tính toán nh sau: ↑++⎯→⎯+ 223 COOHKClKHCOHCl (1) 0,1 ←0,1 0,1 Sau (1) HCl d, KHCO 3 ht, HCl d tip tc phn ng vi Na 2 CO 3 theo (2) ↑++⎯→⎯+ 2232 COOHNaCl2CONaHCl2 (2) 0,1 →0,05 0,05 Sau (2) HCl ht, Na 2 CO 3 d (2) )lít(36,3V15,005,01,0n 2 CO =⇒=+=⇒ ⇒ Chn phng án D ⇒ Sai Sai lm 2: Cho rng HCl phn ng vi Na 2 CO 3 trc, phn ng vi KHCO 3 sau, khi đó dn đn kt qu tính toán nh sau: ↑++⎯→⎯+ 2232 COOHNaCl2CONaHCl2 (1) 0,2 → 0,1 0,1 Sau (1) Na 2 CO 3 d, HCl ht ⇒ không xy ra (2) ↑++⎯→⎯+ 223 COOHKClKHCOHCl (2) )lít(24,2V1,0n 2 CO =⇒=⇒ ⇒ Chn phng án C ⇒ Sai Nu hiu đúng th t và bn cht phn ng, bài toán có th đc gii bng cách vit và tính theo phng trình  dng phân t hoc ion thu gn, trong đó vit và tính theo phng trình  dng ion thu gn là ti u. - Vit và tính theo phng trình  dng phân t 332 NaHCONaClCONaHCl +⎯→⎯+ (1) 0,15 → 0,15 0,15 Sau (1) HCl d có th phn ng vi NaHCO 3 hoc KHCO 3 do n HCl (d) < n NaHCO3 (hoc KHCO3) ⇒ S mol CO 2 tính theo HCl d ↑++⎯→⎯+ 223 COOHKClKHCOHCl (2) 0,050,05 0,05 Hoc: ↑++⎯→⎯+ 223 COOHKClKHCOHCl (3) WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 9 0,050,05 0,05 )lít(12,1V05,0n 2 CO =⇒=⇒ ⇒ áp án B - Vit và tính theo phng trình  dng ion thu gn −+− ⎯→⎯+ 3 2 3 HCOHCO (1) 0,15 0,15 0,15 223 COOHHHCO +⎯→⎯+ +− (2) 0,05 0,05 0,05 ⇒ mt 0,15 mol H + đ chuyn −2 3 CO , còn li 0,05 mol H + to khí CO 2 ⇒ V = 1,12 lít ⇒ áp án B Ví d 14: Cho t t dung dch cha a mol HCl vào dung dch cha b mol Na 2 CO 3 đng thi khuy đu ,thu đc V lít khí ( đktc) và dung dch X. Khi cho d nc vôi trong vào dung dch X thy có xut hin kt ta. Biu thc liên h gia V vi a, b là: A. V = 22,4 (a - b) B. V = 11,2 (a - b) C. V = 11,2 (a + b) D. V = 22,4 (a + b) (Trích TTS vào các trng i hc khi A, 2007) Phân tích, hng dn gii: NaClNaHCOCONaHCl 332 +⎯→⎯+ (1) b b b Sau (1): n HCl = a - b; bn 3 NaHCO = ↑++⎯→⎯+ 223 COOHNaClNaHCOHCl (2) (a - b) (a - b) Khi cho d nc vôi trong vào dung dch X thy có xut hin kt ta, nên trong X có NaHCO 3 d ⇒ Trong phn ng (2) HCl tham gia phn ng ht. ⇒ V = 22,4 (a - b) ⇒ áp án A Ví d 15: Cho m gam Mg vào dung dch cha 0,12 mol FeCl 3 . Sau khi phn ng xy ra hoàn toàn thu đc 3,36 gam cht rn. Giá tr ca m là A. 2,16 B. 5,04 C. 4,32 D. 2,88 (Trích TTS vào các trng Cao đng, 2009) Phân tích, hng dn gii: Gi s FeCl 3 tham gia phn ng ht và chuyn ht thành Fe ⇒ Khi lng cht rn thu đc ti thiu là 0,12 x 56 = 6,72 (gam) > 3,36 (gam) ⇒ Ms phn ng ht, Fe 3+ cha chuyn ht thành Fe. Cht rn ch gm Fe )mol(06,0 56 36,3 n Fe == Sai lm thng gp: Cho rng ch xy ra phng trình: Fe2MgCl3FeCl2Mg3 23 +⎯→⎯+ WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 10 [...]... khí (các th tích khí và h i o cùng i u ki n) Công th c phân t c a hai hi rocacbon là B C3H6 và C4H8 A C2H6 và C3H8 C CH4 và C2H6 D C2H4 và C3H6 Xem phân tích và h ng d n gi i (Ví d 27 - Ph n th nh t: Phân tích, l a ch n ph gi i nhanh và m t s th thu t làm bài) ng pháp Câu 23: Phát bi u úng là A Khi th y phân n cùng các protein n gi n s cho h n h p các -aminoaxit B Khi cho dung d ch lòng tr ng tr ng vào... 1 ,8 2 nY = 0,9 (mol) 0,9 N2 + 3H2 F 2NH3 H = 100% s mol khí gi m = 2n N 2 = 0,4 (mol) H (1 - 0,9) = 0,1 (mol) H 0,1 100% 0,4 25% áp án D Câu 4: Trong s các ch t: C3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N; ch t có nhi u nh t là: A C3H7Cl Phân tích, h B C3H8O C C3H8 ng phân c u t o D C3H9N ng d n gi i: T ng s nguyên t cacbon trong các ch t là b ng nhau khi liên k t v i các nguyên t có áp án D hóa tr cao (N có hóa. .. 0 ,89 6 lít khí NO ( ktc) và dung d ch X Kh i l ng mu i khan thu c khi làm bay h i dung d ch X là A 8, 88 gam B 13,92 gam C 6,52 gam (Trích TTS vào các tr WWW.VINAMATH.COM D 13,32 gam ng i h c kh i B, 20 08) 26 WWW.VINAMATH.COM PHÂN TÍCH, H THI NG D N GI I I H C, CAO NG N M 2009 VÀ 2010 S ( thi tuy n sinh vào các tr 01 ng i h c kh i A, n m 2010) Câu 1: Dung d ch X có ch a: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO 2 và. .. và dung d ch AgNO3 (d ), thu c 8, 61 gam k t t a Ph n tr m kh i l ng c a NaX trong h n h p ban u là A 58, 2% B 52 ,8% C 41 ,8% (Trích TTS vào các tr Phân tích, h ng i h c kh i B, 2009) ng d n gi i: V i bài toán này, các em th ng áp d ng ph th c chung c a hai mu i là Na X ) Na X AgNO3 AgX (23 X)a (1 08 + X)a M Na X D 47,2% 23 M X 6,03 0,03 ng pháp trung bình gi i (g i công NaNO3 MX mt ng = 85 a = 8, 61 1 78. .. loãng (d ), thu d ch X và 1,344 lít ( ktc) h n h p khí X g m hai khí là N2O và N2 T kh i c a h n h p khí Y so v i khí H2 là 18 Cô c n dung d ch X, thu c m gam ch t r n khan Giá tr c a m là A 97, 98 B 106, 38 C 38, 34 (Trích TTS vào các tr Phân tích, h n Al D 34, 08 ng i h c kh i A, 2009) ng d n gi i 046(mol); n Y 0,06(mol); M Y 36 tính c s mol các khí, th ng dùng 3 cách sau ây: Cách 1: t n s , l p h (n... BaCl2 (d ) thu c 11 ,82 gam k t t a M t khác, cho 1 lít dung d ch X vào dung d ch CaCl2 (d ) r i un nóng, sau khi k t thúc các ph n ng thu c 7,0 gam k t t a Giá tr c a a và m t ng ng là: A 0,04 và 4 ,8 Phân tích, h B 0,07 và 3,2 C 0, 08 và 4 ,8 D 0,14 và 2,4 ng d n gi i: Áp d ng b o toàn nguyên t (v i cacbon): OH- + HCO 3 H 2O (1) 7,0 0,07 mol 100 Do n CaCO 2 Dung d ch X có ch a n BaCO3 11 ,82 197 0,06 mol... th tích c a CH4 có trong X là A 40% B 20% C 25% D 50% (Trích TTS vào các tr Phân tích, h h ng ng d n gi i: N u không có s chú ý ng sau ây: n các d ki n u bài, h c sinh th H ng 1: B qua m t d ki n c a bài toàn (vì ch c n ki n) Sai ng gi i bài toán theo hai t 3 n s , mà H ng 2: t n s quá nhi u (3 n s ng v i 8, 6 gam và 3 n s s ) không gi i và tìm ra c các giá tr c th c a t ng n s không gi i c Trong 8, 6... Mg 2FeCl3 Sai (1) Mg d : MgCl 2 ng án A Sai , có th gi i bài toán theo hai cách: Fe 2 Cách 1: Vi t và tính theo ph Ch n ph 2,16(gam) ng trình hóa h c 2FeCl2 (1) m 0,06 24 Mg FeCl2 MgCl 2 m 0,06 24 (2) Fe m 0,06 24 m 0,06 x 56 3,36 24 m áp án D 2 ,88 (gam) Cách 2: Áp d ng b o toàn electron 0 2 Mg 3 Mg 2e m 24 2 Fe 1e m 12 Fe 0,06 0,06 3 0 Fe 3e 0,06 m 12 0,06 0, 18 m Fe 0, 18 0,06 áp án D 2 ,88 (gam) Ví d... ng ng phân s t ng Câu 5: Th c hi n các thí nghi m sau: (I) S c khí SO2 vào dung d ch KMnO4 (II) S c khí SO2 vào dung d ch H2S (III) S c h n h p khí NO2 và O2 vào n (IV) Cho MnO2 vào dung d ch HCl c c, nóng (V) Cho Fe2O3 vào dung d ch H2SO4 c, nóng (VI) Cho SiO2 vào dung d ch HF S thí nghi m có ph n ng oxi hóa - kh x y ra là A 3 B 6 Phân tích, h C 5 D 4 ng d n gi i: - i u ki n c n ph n ng oxi hóa, kh... 2O x y 0,06 28x 44 y 36 0,06 Cách 2: S d ng ph N2 x y 0,03 ng pháp 28 y) ng chéo 8 n N2 36 1 1 n N2 n N 2O 0,03(mol) 28 44 2 n N2 n N 2O 0,03(mol) n N 2O N2O 44 8 Cách 3: D a vào giá tr trung bình c ng: N u không nh n d ng c vi c che d u s n ph m, coi ch t r n khan ch là mu i nhôm nitrat Các em th ng g p ph i các sai l m sau: Sai l m 1: Áp d ng ph Al Al( NO 3 ) 3 0,46 0,46 Ch n ph ng án A Sai l m 2: . nhóm gm các cân bng hóa hc đu không b chuyn dch là: A. (1) và (2) B. (1) và (3) C. (3) và (4) D. (2) và (4) (Trích TTS vào các trng Cao đng, 2009) Phân tích, hng dn gii: Các cân. electron ging 24 Cr ⇒ Chn phng án B ⇒ Sai WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 1 PHÂN TÍCH, TRÁNH MT S SAI LM THNG GP TRONG CÁC KÌ THI + Nu vit sai cu hình electron ca Fe (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 ). ca m là A. 68, 2 B. 28, 7 C. 10 ,8 D. 57,4 (Trích TTS vào các trng i hc khi B, 2009) Phân tích, hng dn gii: t s mol ca FeCl 2 và NaCl ban đu ln lt là x và 2x ⎩ ⎨ ⎧ = = ⇒=⇒=+⇒ + − )mol(1,0n )mol(4,0n )mol(1,0x4,24x2x5,58x127 2 Fe Cl
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và tránh 8 sai lầm thường mắc trong các kỳ thi đại học môn hóa học, Phân tích và tránh 8 sai lầm thường mắc trong các kỳ thi đại học môn hóa học, Phân tích và tránh 8 sai lầm thường mắc trong các kỳ thi đại học môn hóa học

Từ khóa liên quan