Tài liệu ôn tập lịch sử lớp 12

64 1.4K 1
Tài liệu ôn tập lịch sử lớp 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 ( Chương trình Ban cơ bản )   !"#$% $ &'()*+, /0(&*+1(.23()4516()&01(.17&8*+9451(&'()*+,  /0(&/: 1;<(49(&  !"# "$%#&'(') *+,''&'  */012 *&3$456'57 /89:;<;6=>=$?@ABCDE FGH%&IJKL@ACH =;6>+()&6()&0 C'JMB1BNO7?4P&' 4P $3&O+7!ABCD2Q?+7K3R! /17&0ABSO&$?TN9UVU! /W7"O,$3'TX'&$3I&' &3 &,XKK3Y3R! 4;8*+9Z6$J4IJLKD047[ =\%17[[L! 2. T?4&@4A(BC*+D4 1;<(49(&21/E: ')3N3,9O%U6 U(9] /IJL@<;H^#.17&I0$?_U6 U7[! /8<;:<`;`;_4a%&KC&]--@FPH_D $]ABS\&b?!+9<;a;&B%&BA3 D@EH\19.17&ABS\&b?! =;#F4/G4&Z c9U"VU! d'_'?$O6J6'N3I\&'$? 6'B]2KD%9B5Ue$9"[$9'N3I. 4;)+,A(.H4&<I./6(): fUe4$9"6'$?[$94'N3Ig /D%h1^0I17&.J4'g  iDO&DOII4#Ug jX$9'#&$?TO&'&VUg k2?VU#.61ZABCD@+HFPEd'& /b?! >;71.2JZ10$?1#6V$%OU6V U$?X$9'#&-I[&'_'? $O16'B! K;L44M*+1(4&G(&N I)ZSIJ4#X'Bl%&I1! SI)XZk]$.J#J'O"U6VU $?! f.Zk]$.4ABS\&$?10.N I)I1m2[O4SI)X! );&'()4M*+1(4&+,A(OP(451A(BCQ+D4/1()&<I./6()4:&8+*+9.I R8.1O: k]U1][@dEFH bG)@n+LkopH /01][DO&@pEqH k]U&'_@n+cdH /0':'NM@n+orkqH /09@sSqH bG"O@LFpH K#D*+1(&8)'1R8.1O7A(8CQ+D4 ttutvwxytz{|{}|~}••€t•‚ƒ„tv…†tw‚…t‡ˆ‰Št‹‚Œ‡t•‚ƒŠtŽ••‘t’xt„ˆx‡ˆt“‚Œ‡t„ˆ”t~•}–t—˜‡ <aa`ASb,<$?B! t tutvwxyt~™|~{|z{{•–tš›‚tˆœ‚t—•‡wt—žtŸ •t•‚ƒ„tv…† t KBD =[4SI)XO¡<aa¢<aa@;;<aa¢:>;<;<aaH! Bài 2 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) – LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) SA(TP.U(VO/-()'1(&'()(VOW(&'().&(&.X+4&5,-+.2<() 4P()4+64YZ,>X()T7[()&\1 1D49(&]04&^_`&A(TP.-(&(&4P()4+64YZ,>X()T k 3N3ABCD&X'J62 0#21Z]<£O=£a&?]£a!aaa1 JB¤><!aaa O&J&'! k'&]/39391TBNO ABCD'CSk+! dX&,N3I&'_! =&'().&(&.X+ < - Về kinh tế: + +3N3ABCD^51\@`aH= '!kDO&£>¥2DO&¦\ D9B§! */8a£AB-D^[O51\"N T&M-39N[]2K7#4k+CS!   *¨"DO&Z66£aABCD1=$?D O&B@2FPH  *¨"DO&ZrX1\D&©6`aU X`¥;! ¨"%P7Z *kD9B§@H *+£&,DO34/'#! *+`&,¦MN¦Mj9V$ /'# ¨"(-^IZ,90ªO"]##&N3.! */«1OD3]¥1I! */UI%#4=N33Z¬2?N#,UI% % ¨"$32[ *+£<DB1§3! *6£aABCD^\3T1\"2 $32[,"1[3,B2'&]/39! ¨".JZ */>a2UU.JABCD0J! *fB6['1^CD5&X62,2 14$,I- a()&\1 kW.O4k+CSK%1P[-39N[3=2? 3N34?$?&V! AX1I1\&X'4FP! >;2<()&<(49(&A(=1()TTP7 /b.1(7c(&d&8((1,e1(&4&0 4:^+,()&\)f7g(&'().&(&.X+YZ,>X()ThA(TP.2<())1/<I(.U /-((_1/i+(&'()(VOWj ieJ6[,1,7 iDU2[®4ABCDO9&4J2]6[ ,!fKU2?=,ABCD1U4U1lN[4& ' 4. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô. Nguyên nhân chính dẫn đến sự khủng hoảng chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. aX`&5()&<9()4514&-/6ThA(TP - Tình hình kinh tế- xã hộiZ > *kI4XNW£>[4I'%P7 VW'&X,X'_.! *ABCD7"6O&'&2§0_.UU! *k?6£a¢a"ABCD9#3? B%\1&'D81B!=2?43N3 (&",?!/UU.JN¯&&! - Công cuộc cải tổ (1985-1991). */'>;¢Fj&1B5$9"1^^=1? X0!kDIX0\'(.J-^I! b`[ODIX09M(5=-6 9B5CSk+!'<aDIX0"72[#!2[ 17&$9"1[4/0?9_2IX^h&2, 4B.$9"-D!C^I13?16-I956 'N3I'&m&'B1B! - Sự tan rã của Liên bang Xô viếtZ *+9¢?2?=1^X+ABCDX .!kIX.,J#!<¢ *XI2XABCDJU«I<¢ *+9<<I)'$?I17&r+j\17&! *<<1'= 1"B,Okm1J-?'N#2[2M&0 4ICSk+2£)! =)+,A((&Z(4&G(&>k(/-(^FC/?ThA(TPN *=1?1^.4$N9°.]7&$1B #&2[N34DT! *iD5J&&'_4%:P7! *r1$'UX0! *r[?&'4'1[±J! . &'()(l.4&G(&7gA(=1())1.Um AB+1$?8JJ&'&1°4ABCD$O$?! -Về kinh tếZ8a:KU$3T4jcd12?3!j `:<aaa5,N#O&M)(năm 1990 là -3,6%, năm 2000 là 9%). - Về chính trịZ */'<;>S&'&AB+\$9J_ /0?AB! */8<UU.JD0JN2[#&6'X &'-I25I071&19K/²! - Về đối ngoạiZFI(3&]/39('D&M&'_'? $O3R! ³/8<aaaUU+,"9_X$ZN )&M&'_.J-^I0JJ$?\3!/9  79+´&X]"'Z4?1O D&M66J=$?R:Y- Bài 3. CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á n&H()]B4514L4&OI()>Z(.64>Z(4&5h2+()Q+D47.&(&.X+451(VO /i+YZ,>X()4&-/6Oop4P()4+64494L4&Oh4_1Wq 1;X.&(&]rC(do4s2+()<1 +`N¯II6Xb?c3 XI2X! *+9<a:£:`/Kj/&'II?X I2X/b! */8£:``;£$3X&,&V[.[! */8`;£$3X&,9_2&XD +I ! +9akS+c/S\17&! =;a()&\1Z k#N100DNJ?J4$?! C'WN& #/S«9BI17&[N1Bk+CS! /=24O?CSk+XK&X&, N3IB! 4;&(&.X+(VO/i+YZ,>X()4&-/6Oom *+OM#'Wµ17&'_, -^I'NM! *a<Z/[O51\DID&M! *>£Z/[O51\B! *¨"?6/b?.2' .[T4?VU ©92[&'_4&' B! >;P()4+64494L4&Oh4_1Wqm */'<£¢XI2X/b?^=1?X' ICLLL@a£¢H\31B=1?4XZ ³ về kinh tế: d'_1%3X'K§9_8 ,7&2"J=CSk+TO,-39 N[k+CS(25/b?/b?N3 4! +¢/b?I,?IK #( GDP tăng 8%), =2?3N3XOªO!+"iSi/, 'NM/b?['@năm 1964, thử thành công bom nguyên tử, 2003 phóng thành công tàu “Thần Châu 5”vào không gian) *. Về đối ngoạiZ  fU=,$OABCDFDk0¨O+- FKI$O6J\&''B,&2X$9 'M#&$?! ¨VJ.4/b?3B=$?)4$9" S)iD@£HF@H! Bài 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ W. L4)1/<I(C&L..2t(4514L4&OI())9C&:()>Z(.64<.UmW. 1;L4)1/<I( : /8Z *A\NM=]+7)3N3A^0N79& .$9"<;a;A9B?I17&! */'>;`d'&$9K1-31\A1<N2[1^4X I2XDc]3N3AI'?d'&! *>;¢;aZ17&F(7A[N.&4'AN S3C&D! */8>I'43N3A&'_Q!( O2#KOfBd4d'&.O&Jj]m]D7I17& 4$9"h1^04A! /8£Z */86`a3N3A'? FP-31\\651\1@X&,<;>#];>N32? X-H */8`£>3N3A^'I¶k(O·4 FPIFP92.O&J¨B@<;<;£>H17&1VU[O V\&N3IKA! *k±51\4'¨O+@>a;;£H3N3A& M#\I.$9"X'<;£! *<;<;£kIN343N3A.\17&! =;b,4&u21(&'()/tO)D()(&1+4M=9(4514L4&OI()<74L4&OI() R8.1O.2<())1/<I((, c¯±I=U1J2§±?¸±: *Z'?[N3d'&! *£Z'?FP! k±\X4#&D2X1^Z */8>aXI2XDc]1^'<! */8KA,X3N3'A1^! k±\651\1Z *Z\I17&! *Z'?d'&51\! *£Z'?FP51\! ` q2f(&=,.-(.2f(&4514L4&O1()1OC+4&1.U/-((1,j ¨?¤CLCk&KIJ4d'&' Dc]"J+7,! v1 /<I( : +9;a;d'&K1-31\&kdk#&72[?J4 d'&! + 1/<I( :c2[1^4X+ckFkdk\" 51\! +9£;;a17&(7N3I?#.&4'13 =! +9;`;'1[1]¦?#$3I' /'£;X3N3'\17&! /6>:±X&,1^0N32? <O=! cC I7I9a;;>d'&XI 17&kdk´5$9"!/'£;d'&D7I17&7 2[! v1 /<I(WN k.&4C [O=1?VU17& _-N#! +9¢;>;£aFGN±92X.170r kdkIJ _! +9£;;£\2[ &®4¨O+kdk\X&,! + 1/<I(WWN/7&dD&?:LB-&XIkFINO 4! +9a>;<;£¢(7$?kdk17&\2[ &®4II¨O +9a£;a;£INO4J170!/';¢II¨O+  $3"! +T ừ 1979 đến nay: k.&4ddB8-39N[#8#?'1[?17&! /69_4UU$?.&4kdk^m0=1? U\&N3ITIX&'&.J#"kdk +9<>;a;IJ$?"kdk\°"Okdk-39 N[#! /';>\2[ &®4ASb3N3kdkb?I17& 17&¨]$?kdkNb?]C! ¹ºSO9kdk-39N[#UI17&N34I-^I- X21/E7C&L..2t(451.?4&@$w$e]&67.&L4&.&@4`&R8.1O)1 (&rC$w$ a) X21/E451.?4&@4$w$Z r\I17&"[&'_2 (&",#9&X\&'_±&'_! S%?XK4'=$?B?[! £ k'0\&'[B-#O9"^0Ư' D+R1B! c,ÂÂ`ÊSO&I'D+R@EroE+H\17&f k?@/'AH)LDB-F1-C&/'Ad1&&H FMBZ-39N[?$OU6J\&'6' [BII)+R! =Q+L.2f(&C&L 2t(: `ÊÊZEroE+1I09\&'1W1á,J.B =$?! /'<Ê`I#&EroE+1#%&f1@LDB-HSO& f1\.IN.1=$O6J\&'KD +R!/839EroE+,2[K25! A EroE+[.2'?'Dc]!r8 7&BÂa#"kdk\X$9'9^5$'U? VNJ! +Âf397&KB`4EroE+! /&,EroE+&BăO+@HAF9@ÊHkdk @H! +79EroE+82'17&^&'_aB \&'9(Q"%(! c) &E4M7.&L4&.&@4`&R8.1O)1(&ZC&$w$: */=]Z/"OăOV7&I)[J= 'D+R/ ?K=]1%7&& UIiSi/DO,-_&'_#! */'ZăO&X2[$91O#1!SV7& D6NJM7"JảSVã".J,-^ I! >#D*+1(&8)'1$w$7R8.1O: *Thi k 1967-1973ZFI2?EroE+1B4?roE/q @d1&&m2/'1H1)4FGIKăO+N $Oe! *Thi k 1973-1978Z rO&Jd2@Ê>HăO+($OF192 ằr&mÊ`($O/'1d1&&m2! k'B^0"I.1($O\&'2 &]&]B%1P[! *Thi k 1979-1989Zc#"k&B,$O?'$OJ UO! *Thi k 1989-1992Z bO9_N8?2?\&')UZ@k,2[ 90$O61SI)Xg+R"=Ă U0J\&'&'&_-H  j6EroE+'c^,"I&- 0\&'B% 1P[! k'EroE+,?¨O+9! *Thời kỳ 1992-1995: <<;£;<¨O+\=1$2'B! <¢;£;¨+.7&EroE+! 391I2[O$%O ©9-U0J\&' K[D+R! U^1+4&-(.21(&.&-)o.&@&1e4L4(do4P()1Ox4:(&'()=-(/? (&d.&-(<j2<()(&'()=-(/?/:=-(/?(<*+1(.23()(&y.jRf^1<j 1L4(do4/P()1OxN  D+R)Z¨O+Ak&/'ALDB2 F192d1&&r&mF9f9D! /"1J=IJ4Xd]/392, "0! b) &'()=-(/?.<]o(.U^1+4&-(.21(&.&-)o.&@&1 m-(/?.&@(&y.Z/8'IJ§IJ 9D+RK'I17&-39N[#m DU:-^I'Z *¨O+ZAIJ4d'&+7!k''/' D^\I17&!r,&XI;?d'&1<I '?FP>a;;£51\! *AZIJ4d'&FG9a<;<;£51\! *k&gIJ4d'&+7FG2£&X?dD&? a£;a;£51\!  *LDB2gISA2SA'3N3# `I17&! *F192ZIJ4E¢;£I17&! *d1&&Z1IJ4FG'£;`FGD7I17&! *r&mZIJ4E3N3#£ED7I 17&! */'AZrFG#3E_2'/'A! *F9Z/IJ4E'a;£ED7I17&! *f39Z1IJ4E'a;¢\EXI17&! *DZILDB2';<aa<'WLDB2K$? I17& m-(/?.&@NrI17&'+R2-39N[&'_ "      -^  I      \  "    [    1    Z  *  F192 LDB2/'A@(O1r&m&'_#D+RH  m -(/?.&@SN >a;;,a;a +R1B4? @EroE+H391I1B.JK[T-39N[I +R6[1[[=! 4-(/?*+1(.23()(&y.N -A083&7'IJ§IJKI17&! - +=,'D+R,6"O71\_-39N[ &'_-^I4U9&)!  A+(6>+()e.&(&.X+7&I(4&-4514&-(]dB4`(& &do()(674&-( ]dB4`(& &do()()<I451(&:O(do4^L()]rC$w$I^1<.U(&'() (VOn4L4(do4(,]I.&1,/?4&-(]dB4C&L..2t(`(& j(&'()=&34`(& ()&8O4&<R8.1O 1;&-(]dB4`(& &do()(6 +INZ©9'DO&2X-#BN±IJ9 7&©1#9J=1lN[_&'_2X-#! /[Z'&\9B]X43N3&'_I2? ,&&X$9#O&! SZ?9B1ODO-=2?=1IV, X$9\?$O6KDT-^I! b/ Chi-(]dB4`(& &do()()<IZ +INZ¶K§·" ?P77&2X -#,_-#©&'_]! /[Z«%DO&"$?N3^1]DO& 7NJ?K! SZ&MI?J=B$'1#&1°! c;[><4L4(do4.2A(.&1,/?4&-(]dB4C&L..2t(`(& - Chiến lược kinh t hI%1I"&X90_5&M 6,! _&±\&-4" >;&344&<R8.1O - ViOt Nam c¦ng cn &'tri_n n"n kinh t theo xu h k=I1&'9.4I_'9]J1OI$'" 69?B A+()+,A((&Z(e>z(=-(e/{4/tO4&5,-+451C&<().2</y+.21(&)(& /64]rC|(6.U^1+4&-(.21(&.&-)o.&@/-((1, 1)+,A((&Z(N /51\4$3)I?d' ^0¦ "O71\2[O&X&,N3I43N3¼I! =sz(=-(N a [...]... tranh với nhiều hình thức : khởi nghĩa, bãi công ,bãi khoá, bãi thị… - Ngày 19/2/1946 hai vạn thuỷ binh ở Bom Bay khởi nghĩa chống thực dân Anh đòi độc lập - Bãi công của 20 vạn công nhân và sinh viên ,học sinh và quần chúng ở Bom Bay , cuộc tổng bãi công và khởi nghĩa kéo dài 3 ngày - Hưởng ứng phong trào, công nhân ở Cancutta nổi dậy đấu tranh - Ở nông thôn nông dân đấu tranh ,chỉ nộp 1/3 hoa lợi cho... cày có ruộng” Hình thức đấu tranh Bãi công, biểu tình, Đấu tranh vũ trang Cao trào cách Chống phát xít, chống Mọi hình thức đấu tranh: Mạng 1936 -1939 Chiến tranh đế quốc, Công khai, hợp pháp, Phản động thuộc địa và Nửa công khai, bí mật Tay sai Đòi tự do, dân Chủ, cơm áo, hoà bình Lực lượng tham gia Công nhân, nông dân Các giai cấp, các tầng lớp ( công nhân, nông dân, Trí thức, dân nghèo thành thị... thảo bản Tuyên ngôn độc lập - Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình HN , chủ tịch HCM đọc Tuyên ngôn độc lập , tuyên bố nước VNDCCH được thành lập b/ Ý nghĩa lịch sử 35 - Nước việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời là 1 biến cố lịch sử vĩ đại của dân tộc, đã xoá bỏ hoàn toàn chế độ bóc lột của phong kiến và đế quốc - Đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và CNXH Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân ta... gồm: Công, Nông, tiểu tư sản , trí thức Với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư sản dân tộc thì lợi dụng hoặc trung lập họ - Lãnh đạo cách mạng: Đảng cộng sản Việt Nam - Vị trí: Cách mạng Việt Nam phải liên minh với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới c/ Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng cộng sản Việt nam: - Là kết quả cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc ở Việt nam, là sự lựa chọn của lịch sử -... công nhân và nông dân Trong đó lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân cới đội tiên phong là Đảng cộng sản - Nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh, mối quan hệ giữa cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới b/ Một số nhược điểm - Chưa nêu được mâu thuẩn chủ yếu của xã hội Đông Dương, không đưa được ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất - Đánh giá không... tầng lớp TTS, khả năng chống PK ở mức độ nhất định của giai cấp tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo một bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân tộc thống nhất chống ĐQ và tay sai 37 Ý nghĩa lịch sử của cao trào cách mạng 1930 - 1931 - Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng , quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân - Khối liên minh công nông hình thành - Được QTCS đánh giá cao , ĐCSĐD được công... công bố “ Bản đồ gen người” và đến tháng 42003, giải mã được bản đồ gien người - Lĩnh vực công nghệ: + Tìm ra nguồn năng lượng mới: Mặt trời, nguyên tử + Chế tạo ra những vật liệu mới như chất Pôlime + Sản xuất ra những công cụ mới như: máy tính, máy tự động, hệ thống máy tự động + Công nghệ sinh học có bước phát triển phi thường trong công nghệ di truyền, tế bào, vi sinh… + Cách mạng xanh trong nông... tỉ phrăng +Nông nghiệp : lập đồn điền cao su , mở rộng diện tích , thành lập các công ti cao su mới, ( DT cao su từ 15.000ha tăng lên 120 .000ha) + Mở một số ngành CN như dệt , muối, xay xát… +Khai thác mỏ , chủ yếu là mỏ than đựoc coi trọng +Thương nghiệp có bước phát triên mới ; quan hệ lưu thông buôn bán nội địa được đẩy mạnh + Giao thông vận tải đựoc phát triển , đô thị đựoc mở rộng +Tài chính :Ngân... đấu tranh dâng cao ở hai tỉnh Nghệ An ,Hà Tỉnh : hàng nghìn nông dân biểu tình ( có vũ trang tự vệ) kéo lên huyện, tỉnh đòi giảm sưu thuế.Công nhân Vinh-Bến thủy đã bãi công hưởng ứng.-Tiêu biểu là cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên ( Nghệ An) ngày 12/ 9/1930 với hơn 3 vạn người tham gia.Pháp đã cho máy bay ném bom làm 217 ngừơi chết , 126 người bị thươngquần chúng kéo đến huyện lỵ , phá nhà lao... 90, giá trị trao đổi thương mại trên phạm vi quốc tế tăng 12 lần + Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia Hiện có khoảng 500 công ty xuyên quốc gia kiểm soát 25% tổng sản phẩm thế giới và giá trị trao dổi của các công ty nầy tương đương ¾ giá trị thương mại toàn cầu + Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn tăng lên nhanh chóng vào những năm cuối thế kỷ . TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 ( Chương trình Ban cơ bản )  . =2?3N3XOªO!+"iSi/, 'NM/b?['@năm 1964, thử thành công bom nguyên tử, 2003 phóng thành công tàu “Thần Châu 5”vào không gian) *. Về đối ngoạiZ  fU=,$OABCDFDk0¨O+- FKI$O6J&''B,&2X$9 'M#&$?! ¨VJ.4/b?3B=$?)4$9" S)iD@£HF@H! Bài. mYb&6 ;2<()(&'().&rC((mWN 6['.1OI2?K+Lk2f- RmFBD ô1OK$?N3U$1Ơjcd`a1`ônrc ÊZ>ônrc! ắBkfZ-9N[k+CS"[1Z */8"DO&I@.H"DO&]#@WH-9N[ ["DO&]#&1"]O&2X-#"]&â! *["''NM9-

Ngày đăng: 20/02/2015, 07:37

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan