Bài tập di truyền sinh học luyện thi đại học

69 1.6K 1
Bài tập di truyền sinh học luyện thi đại học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1. CSVC & CCDT (21 câu) Câu 1: Trong trường hợp tất cả các tế bào bước vào giảm phân 2 đều rối loạn phân li NST, các loại giao tử có thể được tạo ra từ tế bào mang kiểu gen X A X a là A. X A X A , X a X a và 0. B. X A và X a . C. X A X A và 0. D. X a X a và 0. Câu 2: Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết , kiểu gen nào sau đây có thể tạo ra loại giao tử aa với tỉ lệ 50%? A. AAaa. B. Aaaa. C. AAAa. D. aaaa Câu 3: Xét cặp NST giới tính XY của một cá thể đực. Trong quá trình giảm phân xảy ra sự phân li bất thường ở kì sau. Cá thể trên có thể tạo ra những loại giao tử nào? A. XY và O. B. X, Y, XY và O. C. XY, XX, YY và O. D. X, Y, XX, YY, XY và O. Câu 4 : Bộ NST lưỡng bội của 1 loài là 2n = 8. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, vào kỳ đầu của GF 1 có một cặp NST đã xảy ra trao đổi chéo tại một điểm. Hỏi có tối đa bao nhiêu loại giao tử khác nhau có thể được tạo ra? A. 16 B. 32 C. 8 D. 4 2 n+1 = 32 Câu 5 : Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xảy ra sự không phân tách ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến ở thể ba nhiễm (2n+1)? A. 25% B. 33,3% C. 66,6% D.75% không phân li NST /GP1→giao tử XX và O Thụ tinh với giao tử bình thường của bố sẽ cho 3 loại hợp tử có khả năng sống sót( XXX,XXY,XO) → thể 3 nhiểm chiếm tỉ lệ 2/3=66,6% Câu 6 : Có 3 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDdEe thực hiện giảm phân, biết quá trình GP hoàn toàn bình thường, không có đột biến xảy ra. Số loại giao tử ít nhất và nhiều nhất có thể A. 1 và 16 B. 2 và 6 C. 1 và 8 D. 2 và 8 Mỗi tế bào sinh tinh→ 4gt đực gồm 2 loại ( mỗi loại 2gt) Số cách sắp NST ở kì giữa 1: 2 n-1 (n là số cặp NST ) - Nếu 3 tế bào đều có cách sắp NST giống nhau → Số loại giao tử ít nhất = 2 - Nếu 3 tế bào có 3 cách sắp NST → Số loại giao tử nhiều nhất : 6 Câu 7: Cho rằng NST vẫn phân li trong giảm phân, thể ba nhiễm AAaBb cho các loại giao tử AB và ab tương ứng là : A. 1/6 và 1/12 B. 1/6 và 1/12 C. 1/3 và 1/6 D. 1/4 và 1/8 giao tử từ AAa : 1AA ;2Aa ;2A ;1a giao tử từ Bb :1B ;1b →giao tử AB =2/6.1/2 = 1/6 ; ab = 1/6.1/2 =1/12 Câu 8: Vùng mã hoá của gen ở SV nhân thực có 51 đoạn exon và intron xen kẽ. số đoạn exon và intron lần lượt là : A. 25 ; 26. B. 26 ; 25. C. 24 ; 27. D. 27 ; 24. vì bắt đầu và kết thúc bao giờ cũng là E nên số E = số I + 1→ có 26 E và 25 I Câu 9: Có tất cả bao nhiêu bộ mã có chứa nu loại A? A. 37 B. 38 C. 39 D. 40 số bộ mã không chứa A(gồm 3 loại còn lại) = 3 3 →số bộ mã chứa A = 4 3 – 3 3 = 37 Câu 10: Trên một chạc chữ Y của đơn vị tái bản có 232 đoạn Okazaki. Số đoạn mồi trong đơn vị tái bản trên là: A. 466 B. 464 C. 460 D. 468 Số đoạn OKZK của cả đơn vị tái bản = 232.2 = 464→ số ARN mồi = 464+2= 466 Câu 11: Một gen có chiều dài 4080A 0 và có 3075 liên kết hiđrô. Một đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng làm giảm đi 1 liên kết hi đrô. Khi gen đột biến này nhân đôi liên tiếp 4 lần thì số nu mỗi loại môi trường nội bào phải cung cấp là A. A = T = 7890 ; G = X = 10110 B. A = T = 8416; G = X = 10784 C. A = T = 10110 ; G = X = 7890 D. A = T = 10784 ; G = X = 8416 Câu 12: ADN nhân thực có chiều dài 0,051mm, có 15 đơn vị nhân đôi. Mỗi đoạn okazaki có 1.000 nu. Cho rằng chiều dài các đơn vị nhân đôi là bằng nhau, số ARN mồi cần cho quá trình tái bản : A. 315 B. 360 C. 165 D. 180 N= 3.10 5 →số nu mỗi đvnđ = 3.10 5 /15 = 2.10 4 →số đoạn OKZK trong mỗi đvnđ = 2.10 4 /2.1000 = 10 Số ARN mồi = (n+2)m=(10+2)15 = 180 Câu 13: Một mARN nhân tạo có 3 loại nu với tỉ lệ A:U:G = 5:3:2. a/ Tỉ lệ bộ mã luôn chứa 2 trong 3 loại nu nói trên : A. 66% B. 68% C. 78% D. 81% b/ Tỉ lệ bộ mã có chứa đủ 3 loại nu trên: A. 3% B. 9% C. 18% D. 50% A= 5/10; U = 3/10; G = 2/10 a/ TL bộ mã luôn chứa 2 trong 3 loại nu trên =1- TL(AAA+UUU+GGG+AUG) = 1- [ (5/10) 3 +(3/10) 3 +(2/10) 3 + 5/10.3/10.2/10.3! = 66% b/ 5/10.3/10.2/10.3! = 18% Câu 14: Một tế bào nhân đôi liên tiếp 4 lần, tổng số NST trong các tế bào tạo thành là 384. Cho rằng tế bào chỉ mang NST cùng một loài: a. Số loại giao tử bình thường khác nhau về nguồn gốc NST nhiều nhất có thể được sinh ra từ loại tế bào nói trên là 729. Bộ NST của tế bào: A. 2n B. 3n C. 4n D. 6n b. Nếu tế bào nói trên là lục bội thì số loại giao tử bình thường khác nhau về nguồn gốc NST có thể được tạo ra : A. 64 B. 128 C. 256 D. 612 Số lượng NST trong 1 tb = 384/2 4 = 24 a) Nếu : - 2n→ n = 12→ số gt tối đa = 2 n = 4096 - 3n→ n = 8 (không sinh giao tử bình thường được vì đa bội lẽ) - 4n→ n = 6→ số gt tối đa = 3 n = 729( mỗi cặp NST cho tối đa 3 loại gt) - 6n→ n = 4→ số gt tối đa = 4 n = 256 Vậy C đúng b) từ kq trên →C đúng Câu 15: Một đoạn mạch gốc của gen chỉ có 2 loại nu A và G với tỉ lệ A/G = 4 1/ Để có đủ các loại mã di truyền thì đoạn mạch đó ít nhất phải có bao nhiêu nu? A. 60 B. 72 C. 90 D. 120 2/ Để có được 7 loại mã di truyền khác nhau thì đoạn mạch đó có số liên kết H ít nhất là: A. 65 B. 78 C. 99 D. 117 1/ số MDT từ 2 loại nu= 2 3 = 8 Trong số các bộ mã, có 3 trường hợp chứa G: - 3G: có 1 bộ mã và số G trong đó =3 - 2G: có 3 bộ mã và số G trong đó = 2 x 3 = 6 - 1G: có 3 bộ mã và số G trong đó = 3 x 1 = 3 → tổng số G trên mạch gốc = 3+6+3 = 12 → tổng số A trên mạch gốc = 12 x 4 =48 → Tổng số nu trên mạch gốc = 48 + 12 =60 → Tổng số nu của đoạn mạch = 60 x 2 = 120 2/ Để có 7 MDT mà số LK lại ít nhất → trong số 8 bộ mã sẽ không có bộ mã (GGG) → trên mạch gốc: tổng số G= 9 và tổng số A = 9x4=36 Vậy tổng số LKết H = (9x3) + (36x2) = 99 Câu 16 : Gen B dài 5.100A 0 trong đó nu loại A bằng 2/3 nu loại khác. Hai đột biến điểm xảy ra đồng thời làm gen B trở thành gen b, số liên kết hiđrô của gen b là 3.902. Khi gen bị đột biến này tái bản liên tiếp 3 lần thì môi trường nội bào cần cung cấp số nu loại Timin là A. 4.214 B. 4.207 C. 4.207 hoặc 4.186 D. 4.116 Gen B : T = 600 số H = 3900 Gen b : số H = 3902 →đột biến có thể 1 trong 2 trường hợp 1/ hoặc vừa thay 1 cặp cùng loại ,vừa thêm 1 cặp A-T →T = 600+1=601 2/ hoặc có 2 cặp A-T thay thành 2 cặp G-X → T = 600-2=598 Câu 17: Trình tự nhận biết của enzyme giới hạn Aval là CYCGRG, trong đó Y là một pyrimidine còn R là một purin. Khoảng cách mong đợi (tính theo cặp bazơ nitơ) giữa hai điểm cắt của Aval trong một chuỗi ADN dài, có trình tự ngẫu nhiên là bao nhiêu? A. 5120 cặp bazơ nitơ B. 1024 cặp bazơ nitơ C. 2048 cặp bazơ nitơ. D 4096 cặp bazo nito XS ngẫu nhiên gặp 1 trong 4 loại BZ =1/4, riêng Y và R có 2 loại BZ(Y:T hoặc X và R:A hoặc G) nên XSuất Y và R = 2/4 Vậy XS để có được trình tự 6 bz : CYCGRG = (1/4) 4 .(2/4) 2 = 1/1024 (đáp án B) Vậy khoảng cách mong đợi (về lí thuyết) để có được trình tự trên là 1024 cặp nu Câu 18: Một đoạn pôlipeptit có 6 axitamin gồm 4 loại trong đó có: 2 aa loại Pro , 1 aa loại Cys, 1 aa loại Glu và 2 aa loại His. Cho biết số loại bộ mã tương ứng để mã hóa các axitamin nói trên lần lượt là : 4, 2, 2 và 2. a) Có bao nhiêu trình tự các bộ mã khác nhau để mã hóa cho một trình tự nhất định các axitanin của đoạn pôlipeptit nói trên? A. 48 B. 14 C. 64 D. 256 b) Nếu trình tự các axitamin trong đoạn mạch thay đổi thì có bao nhiêu cách mã hóa khác nhau? A. 14.400 B. 57.600 C. 46.080 D. 11.520 a) = 4.4.2.2.2.2 = 256 b) - số cách mã hóa cho 1trật tự nhất định các aa = 64 - số trình tự( cách sắp xếp) các aa = 6!/1!.1!.2!.2! = 180 → số cách mã hóa = 256. 180 = 46080 Câu 19 : Nhiệt độ làm tách hai mạch của phân tử ADN được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Dưới đây là nhiệt độ nóng chảy của ADN ở một số đối tượng sinh vật khác nhau được kí hiệu từ A đến E như sau: A = 36 O C ; B = 78 O C ; C = 55 O C ; D = 83 O C; E= 44 O C. Trình tự sắp xếp các loài sinh vật nào dưới đây là đúng nhất liên quan đến tỉ lệ các loại (A+T)/ tổng nucleotit của các loài sinh vật nói trên theo thứ tự tăng dần? A. D → B → C → E → A B. A → E → C → B → D C. A→ B → C → D →E D. D→ E → B → A → C nhiệt nóng chảy liên quan đến tổng số H của gen→ phụ thuộc tỉ lệ A+T/N. A+T/ N càng tăng →số lk H càng giảm→tách mạch càng dể→nhiệt nóng chảy càng giảm nên trình tự đúng là A. (D → B → C → E → A ) Câu 20: Một tế bào xét 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Giả sử trong mỗi nhiễm sắc thể, tổng chiều dài các đoạn ADN quấn quanh các khối cấu histon để tạo nên các nucleoxom là 14,892 μm. Khi tế bào này bước vào kỳ giữa của nguyên phân, tổng số các phân tử protein histon trong các nucleoxom của cặp nhiễm sắc thể này là: A. 8400 phân tử. B. 9600 phân tử. C. 1020 phân tử. D. 4800 phân tử. Cứ 1 đoạn gồm 146 cặp nu = 496,4A 0 quần quanh 1nuclêôxôm gồm 8 pt Histon ở kì giưa NP NST nhân đôi nên mỗi cặp thành 4 NST→ tổng chiều dài = 148920 x4(A 0 ) Vậy số pt Histon = 8(148920 x4/496,4) = 9600 Câu 21: Một gen có chứa 5 đoạn intron, trong các đoạn exon chỉ có 1 đoạn mang bộ ba AUG và 1 đoạn mang bộ ba kết thúc. Sau quá trình phiên mã từ gen trên, phân tử mARN trải qua quá trình biến đổi, cắt bỏ intron, nối các đoạn exon lại để trở thành mARN trưởng thành. Biết rằng các đoạn exon được lắp ráp lại theo các thứ tự khác nhau sẽ tạo nên các phân tử mARN khác nhau. Tính theo lý thuyết, tối đa có bao nhiêu chuỗi polypeptit khác nhau được tạo ra từ gen trên? A. 10 loại. B. 120 loại C. 24 loại. D. 60 loại. in tron luôn xen kẻ với đoạn exon, mặt khác MĐ và KT luôn là Exon→ số đoạn exon = số intron+1 → số exon = 5+1=6(có 4 exon ở giữa) Sự hoán vị các exon khi cắt bỏ Intron và nối lại là = 4! = 24(chỉ hoán vị 4 exon giữa) 2. CÁC QUI LUẬT DT ( 26 câu) Câu 1: Ở người.gen A quy định mắt đen, a quy định mắt xanh.B tóc quăn, b tóc thẳng. Nhóm máu do 3 alen: trong đó 2 alen đồng trội là I A , I B và alen lặn là I O .Biết các cặp gen qui định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Bố mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu B; mẹ mắt xanh, tóc quăn, nhóm máu A.Sinh con mắt đen, tóc thẳng , nhóm máu O. Kiểu gen của bố mẹ có thể là: A. Bố AabbI B I O x Mẹ aaBBI A I O B. Bố AabbI B I O x Mẹ aaBbI A I O C. Bố AAbbI B I O x Mẹ aaBbI A I A D. Bố AabbI B I B x Mẹ aaBbI A I O Câu 2 : Ở người nhóm máu A, B, O do 3 gen alen I A , I B , I O quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen I A I A , I A I O , nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen I B I B , I B I O , nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen I O I O , nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen I A I B .Hôn nhân giữa những bố mẹ có kiểu gen như thế nào sẽ cho con cái có đủ 4 loại nhóm máu? A. I A I O x I A I B B. I B I O x I A I B C. I A I B x I A I B D. I A I O x I B I O Câu 3: Có hai chị em gái mang nhóm máu khác nhau là AB và O. Các cô gái này biết rõ ông bà ngoại họ đều là nhóm máu A. Kiểu gen tương ứng của bố và mẹ của các cô gái này là: A. I B I O và I A I O B. I A I O và I A I O C. I B I O và I B I O D. I O I O và I A I O con máu AB và O→ bố và mẹ là I B I O và I A I O ông bà ngoại đều máu A nên mẹ phải là I A I O → Kiểu gen tương ứng của bố và mẹ I B I O và I A I O Câu 4: Một người đàn ông mang nhóm máu A và một phụ nữ mang nhóm máu B có thể có các con với những kiểu hình nào? A. chỉ có A hoặc B B. AB hoặc O C. A, B, AB hoặc O D. A, B hoặc O máu A có thể I A I O ; máu B có thể I B I O → con có thể A, B, AB hoặc O Câu 5: Hai chị em sinh đôi cùng trứng. Chị lấy chồng nhóm máu A sinh con nhóm máu B, em lấy chồng nhóm máu B sinh con nhóm máu A. Nhóm máu của hai chị em sinh đôi nói trên lần lượt là A. Nhóm AB và nhóm AB B. Nhóm B và nhóm A C. Nhóm A và nhóm B D. nhóm B và nhóm O Chị có alen I B , em có alen I A → nhóm máu của 2 chị em là AB Câu 6: Ở cà chua, gen A quy định thân cao, a thân thấp, B quả tròn, b quả bầu dục. Giả sử hai cặp gen này nằm trên một cặp NST. Khi cho lai hai cây cà chua F 1 thân cao quả tròn với nhau thì F 2 thu được 65% số cây thân cao,quả tròn ; 15% thân thấp, quả bầu dục, 10% thân cao, quả bầu dục, 10% thân thấp, quả tròn. Kiểu gen của hai cây cà chua F 1 và tần số hoán vị gen của chúng là: A. (f = 30%) x (liên kết gen hoàn toàn) B. (f = 40%) x (liên kết gen hoàn toàn) C. (f = 20%) x (liên kết gen hoàn toàn) D. (f = 30%) x (f = 40%) Câu 7: Nếu có 40 tế bào trong số 200 tế bào thực hiện giảm phân có xảy ra hiện tượng hoán vị gen thì tần số hoán vị giữa 2 gen bằng bao nhiêu? A. 10% B. 20% C. 30% D. 40% Câu 8: Cho các phép lai: 1:( x ) ; 2:( x ) ; 3:( x ) ; 4:( x ) Trường hợp nào phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1/2/1? A. 1 B. 1,2 C. 1,3 D. 1,3,4 f= 40/200.2 = 10% hoặc 1tb HVG > 2gt LK, 2gt HV > f=(40x2)/(200x4)=10% Câu 9 : Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, AC = 16,5 cM, BD = 2.0 cM, CD = 20 cM, BC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là A. A B C D. B. C A B D. C. B A C D. D. D C A B. Khoảng cách CD lớn nhất →C và D nằm 2 đầu mút khoảng cách AC < BC →A giữa C và B Vậy trật tự là C A B D Câu 10: Ở ruồi giấm 2n=8NST.Giả sử trong quá trình giảm phân ở ruồi cái có 2 cặp NST mà mỗi cặp xảy ra 2 trao đổi chéo đơn ko cùng 1 lúc. Thì số loại giao tử là bao nhiêu? Mỗi cặp chỉ có 2 lần TĐC tại 2 điểm khác nhau, trong trường hợp này mỗi cặp NST tạo 6 loại giao tử( 2 crômatit ngoài cùng không thay đổi chỉ HV giữa 2crômatit bên trong tạo 2x2 = loại gt nữa, tổng cộng =2+2.2=2.3 loại gt) Vì vậy ta có số loại gt = (2.3).(2.3).2.2 = 2.2.2.2.9 = 144 ***Câu 11: Về trật tự khoảng cách giữa 3 gen X, Y và Z người ta nhận thấy như sau: X 20 Y 11 Z. Hệ số trùng hợp là 0,7. Nếu P : x thì tỉ lệ % kiểu hình không bắt chéo của F1 là: A. 70,54% B. 69% C. 67,9% D. không xác định được Tỉ lệ bắt chéo kép lý thuyết = Tích khoảng cách trên bản đồ gen X/Y và Y/Z = 20% x 11% = 2,2% Hệ số trùng hợp chính là tỉ lệ bắt chéo kép thực tế / tỉ lệ bắt chéo kép lý thuyết (do khi có sự bắt chéo tại 1 điểm sẽ làm giảm đi khả năng bắt chéo ở điểm lân cận người ta gọi đó là quá trình nhiễu, hệ số nhiễu + hệ số trùng hợp =1. Trường hợp trên có hệ số nhiễu = 1-0,7 = 0,3) Suy ra: Tỉ lệ bắt chéo kép thực tế: 2,2% x 0,7 = 1,54% Khoảng cách giửa 2 gen X và Y là 20%. Khoảng cách đó ứng với tỉ lệ các cá thể có thể xảy ra bắt chéo giửa các gen X và Y, trong đó sự bắt chéo giữa X và Y có thể do bắt chéo đơn hoặc kép tạo . Gọi bắt chéo X và Y là bắt chéo I : Như vậy bắt chéo giữa X/Y = 20% = bắt chéo I + bắt chéo kép Suy ra bắt chéo I = 20% -1,54% =18,46% Gọi bắt chéo Y và Z là bắt chéo II : Bắt chéo II = 11%-1,54% = 9,46% Vậy tổng tỉ lệ cá thể có thể xảy ra bắt chéo là : 18,46% + 9,46% + 1,54% = 29,46% Suy ra tổng số tỉ lệ các thể không xảy ra bắt chéo là : 100% - 29,46% = 70,54% (A) Có thể tính= 100%-(20%+11%)+1,54 = 70,54% Câu 12: Trong tương tác của hai cặp gen nằm trên hai cặp NST thường khác nhau.Gen B qui định lông xám, b qui định lông đen. Gen A át chế gen B tạo ra lông trắng còn gen a không át chế.Tỉ lệ kiểu hình ở con lai là 6 lông trắng: 1 lông đen: 1 lông xám được sinh ra từ phép lai nào? A. AaBb x aaBb B. AaBB x AaBb C. Aabb x aaBb D. AaBb x Aabb Câu 13: Ở ruồi giấm, gen qui định màu mắt nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y. Alen B qui định mắt màu đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định mắt màu trắng. Cho giao phối ruồi đực và cái mắt đỏ , F1 có cả ruồi mắt đỏ và mắt trắng. Cho F1 tạp giao 1/ Ruồi mắt đỏ ở F2 chiếm tỉ lệ: A. 3/16 B. 7/16 C. 9/16 D. 13/16 2/ Ruồi mắt trắng ở F2 có đặc điểm gì ? A. 100% là ruồi đực B. 100% là ruồi cái C. 1/2 là ruồi cái D. 2/3 là ruồi đực SĐL P : X A Y x X A X a → F1 x F1: (1X A X A , 1X A X a ) x (1X A Y, 1X a Y) 3/4X A , 1/4X a 1/4X A , 1/4X a , 2/4Y 1/ Ruồi mắt đỏ ở F2 chiếm tỉ lệ = 13/16 2/ Ruồi mắt trắng ở F2 có đặc điểm 2/3đực: 1/3 cái Câu 14: Một gen gồm 2 alen A và a nằm trên NST giới tính X ở đoạn không tương đồng với Y, ở thế hệ xuất phát tần số (A) và (a) ở 2 giới không bằng nhau. Cấu trúc di truyền của QT ngẫu phối có đặc điểm gì? A. Cân bằng sau 1 thế hệ ngẫu phối B. Cân bằng sau 2 thế hệ ngẫu phối C. Sẽ tiến dần đến cân bằng và nhanh hay chậm phụ thuộc vào tần số alen ở P D. Vĩnh viễn sẽ không cân bằng Câu 15: Cho 1 cây tự thụ phấn, F1 thu được 56,25% cây cao, 43,75% cây thấp. Cho giao phấn ngẫu nhiên các cây cao F1 với nhau. Về mặt lí thuyết thì tỉ lệ cây cao thu được ở F2: A. 23,96% B. 52,11% C. 79,01% D. 81,33% 56,25% = 9/16 là kq tương tác 2 cặp gen, A-B- (cao), KG còn lại (thấp) cao ở F1: 1AABB, 2AABb, 2AaBB,4AaBb→ tần số (A)=(B)=2/3 ; (a)=(b)=1/3 →A- = B- =8/9 Vậy A-B- = (8/9).(8/9) = 79,01% Câu 16: Cho biết màu sắc quả di truyền tương tác kiểu: A-bb, aaB-, aabb: màu trắng; A-B-: màu đỏ. Chiều cao cây di truyền tương tác kiểu: D-ee, ddE-, ddee: cây thấp; D-E-: cây cao. P: x và tần số hoán vị gen 2 giới là như nhau: f(A/d) = 0,2; f(B/E) = 0,4. Đời con F1 có kiểu hình quả đỏ, cây cao (A-B-D-E-) chiếm tỉ lệ: A. 30,09% B. 20,91% C. 28,91% D. Số khác Tách riêng từng cặp: Ad/aD x Ad/aD→A-D- = (0,2/2) 2 +0,5 = 0,51 BE/be x BE/be →B-E- = (0,5-0,2) 2 + 0,5 = 0,59 →Tỉ lệ A-B-D-E- = 0,51 x 0,59 = 30,09% (A) Câu 17: Xét sự di truyền một căn bệnh hiếm gặp ở người tại một gia đình theo phả hệ bên đây, hãy cho biết khả năng lớn nhất của quy luật di truyền chi phối căn bệnh là gì: A. Bệnh do gen trội nằm trên NST X quy định B. Bệnh do gen trội nằm trên NST thường quy định [...]... aaXBXb - XS sinh trai =1/2 (2) + Với bệnh P: để con trai bị bệnh = 1/2 (3) + Với bệnh Q: để con trai bị bệnh = 1/2 (4) Vậy XS sinh con đầu lòng là trai và mắc cả 2 bệnh =(1)x(2)x(3)x(4) = 6,25% Câu 19: Đem lai phân tích đời con của 2 cá thể thuần chủng AAbb và aaBB được FB có tỉ lệ kiểu hình A-bb chiếm 35% Biết mỗi gen quy định một tính trạng và tính trội là trội hoàn toàn Quy luật di truyền chi phối... 0,9 =>2pq = 18% Câu 21: Xác định tỉ lệ mỗi loại giao tử bình thường được sinh ra từ các cây đa bội : 1/ Tỉ lệ giao tử: BBB/BBb/Bbb/bbb sinh ra từ kiểu gen BBBbbb à: A 1/9/9/1 B 1/3/3/1 C 1/4/4/1 D 3/7/7/3 2/ Tỉ lệ giao tử BBb/Bbb/bbb sinh ra từ kiểu gen BBbbbb là: A 1/5/1 B 1/3/1 C 3/8/3 D 2/5/2 3/ Tỉ lệ giao tử BBBB/BBBb/BBbb sinh ra từ kiểu gen BBBBBBbb là: A 1/5/1 B 3/10/3 C 1/9/1 D 3/8/3 1) BBBbbb:... luật Hácdi-Van béc là bao nhiêu? A 16% B 2% C 32% D 8% từ gt→ Xa = 0,8 , XA = 0,2 CTDT: 0,04XAXA + 0,32XAXa + 0,64XaXa + 0,2XAY +0,8XaY = 0,02XAXA + 0,16XAXa + 0,32XaXa + 0,1XAY +0,4XaY Câu 3: Một quần thể tự phối, ban đầu có 50% số cá thể đồng hợp Sau 7 thế hệ tỉ lệ dị hợp sẽ là: A 1/128 B 127/128 C 255/ 256 D 1/ 256 50%.1/27 = 1/ 256 Câu 4 : Một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền, ... thẳng 19 Thân mảnh, lông đen, quăn 301 Thân bè, lông trắng, quăn 21 Thân mảnh, lông trắng, quăn 8 Thân bè, lông đen, quăn 172 Thân bè, lông đen, thẳng 6 Thân bè, lông trắng, thẳng 304 Hãy lập bản đồ di truyền xác định trật tự các gen và khoảng cách giữa chúng Giao tử của P Không trao đổi chéo (TĐC) KG của Fa ABD ABD abd Số cá thể % số cá thể 304 60,5 abd abd abd 605 301 TĐC đơn ở đoạn I Abd Abd abd... trên là A 729 và 32 B 729 và 64 C 243 và 64 D 243 và 32 F1 có 6 cặp dị hợp→ số KG = 36 = 729 và số KH = 26 = 64 Câu 8: Để cải tạo giống lợn Móng cái, người ta dùng đực ngoại Đại bạch lai với Móng cái liên tiếp qua 4 thế hệ Tỉ lệ máu Đại bạch / Móng cái ở con lai đời F4 là : A 7/1 B 8/1 C 15/1 D 16/1 MC = 1/24 = 1/16 - ĐB = 15/16 → ĐB/MC = 15/1 Câu 9: Ở một loài bướm, màu cánh được xác định bởi một locus... hợp trội nhiều gấp 9 lần số cá thể đồng hợp lặn Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể này là A 18,75% B 56,25% C 37,5% D 3,75% p2 = 9q2 →p = 0,75 ; q = 0,25→dị hợp = 2pq = 37,5% Câu 5 : Sự di truyền nhóm máu A, B, AB, O ở người do một gen trên NST thường có 3 alen chi phối IA, IB, IO Kiểu gen IA IA, IA qui định nhóm máu A Kiểu gen IB IB, IB IO qui định nhóm máu B Kiểu gen IA IB qui định nhóm... khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau, quần thể cách ly với các quần thể lân cận và tần số đột biến coi như không đáng kể Hãy cho biết tần số kiểu gen Aa sau một thế hệ ngẫu phối là bao nhiêu? A 55,66% B 45,5% C 25,76% D 66,25% tần số A= 0,65 ; a = 0,35→ tần số Aa = 2pq = 45,5% Câu 9: Người ta thả 16 con sóc gồm 8 con đực và 8 con cái lên một hòn đảo Tuổi sinh sản của sóc là 1 năm, mỗi con... =200 cá thể) theo gt ta có cấu trúc của QT NP là nAa + (200-n)AA X nAa + (200-n)AA → tần số q = n/2x200 = n/400 (1) theo gt thì q2 = 15/1500=1/100→q = 1/10 (2) Từ (1) và (2) → n= 40 Câu 11: Cho cấu trúc di truyền quần thể như sau: 0,2AABb : 0,2 AaBb : 0,3aaBB : 0,3aabb Nếu quần thể trên giao phối tự do thì tỷ lệ cơ thể mang 2 cặp gen đồng hợp lặn sau 1 thế hệ là A 12,25% B 30% C 35% D 5,25% Tách riêng... 12: Cho 2 quần thể 1 và 2 cùng loài,kích thước quần thể 1 gấp đôi quần thể 2 Quần thể 1 có tần số alen A=0,3, quần thể 2 có tần số alen A=0,4 Nếu có 10% cá thể của quần thể 1 di cư qua quần thể 2 và 20% cá thể của quần thể 2 di cư qua quần thể 1 thì tần số alen A của 2 quần thể 1 và 2 lần lượt là: A 0,35 và 0,4 B 0,31 và 0,38 C 0,4 và 0,3 D bằng nhau và=0,35 gọi N1 , p1 , và N2 , p2 lần lượt là số... được quy định bởi gen lặn (q) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y Biết rằng không có đột biến mới xảy ra Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng là con trai và mắc cả hai bệnh P, Q là A 6,25% B 3,125% C 12,5% D 25% *xét bên trái PH: -Với bệnh P:vì bố (2) ở F1 bthường >gái (6)ở F2 bệnh nên KG (Aa).Tương tự trai (11) ở F3 bệnh nên . với tỉ lệ A/G = 4 1/ Để có đủ các loại mã di truyền thì đoạn mạch đó ít nhất phải có bao nhiêu nu? A. 60 B. 72 C. 90 D. 120 2/ Để có được 7 loại mã di truyền khác nhau thì đoạn mạch đó có số liên. AB hoặc O Câu 5: Hai chị em sinh đôi cùng trứng. Chị lấy chồng nhóm máu A sinh con nhóm máu B, em lấy chồng nhóm máu B sinh con nhóm máu A. Nhóm máu của hai chị em sinh đôi nói trên lần lượt. = (8/9).(8/9) = 79,01% Câu 16: Cho biết màu sắc quả di truyền tương tác kiểu: A-bb, aaB-, aabb: màu trắng; A-B-: màu đỏ. Chiều cao cây di truyền tương tác kiểu: D-ee, ddE-, ddee: cây thấp; D-E-:

Ngày đăng: 16/02/2015, 15:51

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan