0

Phương pháp giải chi tiết điện xoay chiều 12

25 715 0
  • Phương pháp giải chi tiết điện xoay chiều 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 12:39

TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 Lời nói đầu: Nhằm giúp các em ôn luyên thi tốt môn vật lý , tôi tiếp tục biên soạn phần điện xoay chiều, đây là phần 1- đầy đủ các dạng mà khi làm bài tập các em thờng gặp . Hy vọng phần nào giúp các em nắm vững kiến thức. số điện thoại : 0904.72.72.71 Các bạn và các em đóng góp ý kiến theo email: thanh17802002@yahoo.com Hẹn gặp lại các em và các bạn trong phần tiếp theo. DNG 1: VIT BIU THC HIU IN TH HOC C NG DòNG I N Phơng pháp: Biểu thức của U hoặc i sẽ luôn có dạng : )cos(. 0 u tUu += hoặc: )cos(. 0 i tIi += Vì vậy để viết đợc biểu thức của chúng ta cần phải xác định 4 yếu tố là :U 0 , I 0 , và: . Sau đó dùng công thức : pha(u) - pha(i)= . Chú ý rằng: pha là biểu thức sau cos. Đó là: ( +t. ) - nào thì u đó. Ví dụ cho U AB viết biểu thức i thì phải là AB . Còn tính theo công thức tổng quát : R ZZ tg CL = . Mạch khuyết phần tử gì thì trong công thức trên ta không đa vào . - Đoạn mạch chỉ chứa R thì 0= , chứa cuộn thuần cảm thì 2 += , mạch chứa tụ điện thì 2 = . Bài 1: Cho hiệu điện thế giữa hai đầu 1 đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm )( 1 HL = là : ))( 3 100cos(.2200 Vtu += . Biểu thức cờng độ dòng điện trong mạch là : A. ))( 6 5 100cos(.22 Ati += B. ))( 6 100cos(.22 Ati += C. ))( 6 100cos(.22 Ati = D. ))( 6 100cos(.2 Ati = Bài giải: Do đoạn mạch chứa L nên 2 += Suy ra : Pha(i) =pha(U)- = 6 .100 23 .100 =+ tt Còn: )(100 1 .100. === LZ L và: )(22 100 2200 0 0 A Z U I L === . Vậy biểu thức đầy đủ của i là: ))( 6 100cos(.22 Ati += Bài 2: Cho hiệu điện thế hai đầu tụ C là u = 100cos(100t ). Biểu thức dòng điện qua mạch là Thế nào biết )( 10 4 FC = A. i = cos(100 t) A C. i = 1cos(100t + )A Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 1 TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 B. i = 1 cos(100t + /2)A D. i = 1cos(100t /2)A Bài giải: Do đoạn mạch chỉ chứa tụ điện nên: 2 = Suy ra : 2 .100) 2 (.100)()( +=== ttuphaipha Và: )(100 10 .100 1 . 1 4 === C Z C Với: )(1 100 100 0 0 A Z U I C === Vậy biểu thức của i đầy đủ là: i = 1 cos(100t + /2)A Bài 3: Cho mạch điện nh hình vẽ: Điện trở = 50R , cuộn thuần cảm )( 1 )(318,0 HHL = ,Tụ )(6,63 FC à = . Hiệu điện thế: ))( 2 100cos(.200 . Vtu FE += . 1. Viết biểu thức cờng độ dòng điện qua mạch : A. ))( 6 5 100cos(.22 Ati += B. ))(100cos(.2 Ati = C. ))( 6 100cos(.22 Ati = D. ))( 6 100cos(.2 Ati = 2. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB ? A. ))( 4 100cos(.2100 Vtu += B. ))( 3 100cos(.2200 Vtu += C. ))( 3 100cos(.2200 Vtu += D. ))( 3 100cos(.2200 Vtu += 3. Hiệu điện thế hai đầu đoạn AE? A. ))( 4 100cos(.2100 Vtu += B. ))( 3 100cos(.2200 Vtu += C. ))(100cos(.100 Vtu = D. ))( 3 100cos(.2200 Vtu += 4. Hiệu điện thế hai đầu đoạn FB? A. ))( 4 100cos(.2100 Vtu += B. ))( 2 100cos(.100 Vtu = C. ))(100cos(.100 Vtu = D. ))( 3 100cos(.2200 Vtu += Bài giải: Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 2 A E F B TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 Câu 1: Do cho biểu thức của U E.F nên 20 0 =+= = EF L EF Z tg Vậy ttuphaipha .100) 2 ( 2 .100)()( =+== và : đoạn EF chứa L nên : )(2 100 200 0 0 A Z U Z U I L OEF EF EF ==== ( Với )(100 = L Z Và = 50 C Z ) Vậy biểu thức của i là: ))(100cos(.2 Ati = Câu 2: để viết biểu thức đoạn AB ta tính 1 50 50100 = = = R ZZ tg CL AB Suy ra: 4 = AB Và : )(2100)50100(50.2)( 2222 000 VZZRIZIU CLABAB =+=+== ) 4 (.100)()( +=+= tiphaUpha ABAB . Vậy biểu thức U AB là: ))( 4 100cos(.2100 Vtu AB += câu3: Do đoạn AE chỉ chứa R nên: 0= Hay nới cách khác đoạn mạch chỉ chứa R thì U và i luôn cùng pha . )(10050.2. 000 VRIZIU AEAE ==== Vậy biểu thức U AE là : ))(100cos(.100 Vtu = Câu4: Do đoạn FB chỉ chứa tụ điện nên : 2 = FB Và: )(10050.2. 000 VZIZIU CFBFB ==== Suy ra : ))( 2 100cos(.100 Vtu FB = Bài 4: Cho ))(100cos(.2120 Vtu AM = , điện trở 40=R , cuộn dây thuần cảm )( 10 1 HL = Tụ )( 4 10 3 FC = Cho 4 3 37 0 =tg . Hãy viết biểu thức cờng độ dòng điện qua mạch? A. ))( 6 5 100cos(.22 Ati += B. ))(100cos(.2 Ati = C. ))( 4 100cos(.3 Ati += D. ))( 6 100cos(.2 Ati = Bài giải: Ta có: =10 L Z , = 40 C Z Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 3 A M B TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 )(2404040 22 2 2 =+=+= CAM ZRZ ; )(50)4010(40)( 2222 =+=+= CLAB ZZRZ Do bài tóan cho U AM nên ta tính 4 1 40 40 == = = AM C AM R Z tg Vậy 4 100) 4 (.100)()( +=== ttUphaipha AMAM Còn : )(3 240 2120 0 0 A Z U I AM AM === Suy ra biểu thức cờng độ dòng điện trong mạch là : ))( 4 100cos(3 Ati += . Bài 5: Cho sơ đồ mạch điện nh hình vẽ : 40=R ; )( 10 3 HL = ; )( 7 10 3 FC = và hiệu điện thế hai đầu đoạn EF là : ))(100cos(.120 Vtu EF = . Cho 4 3 37 0 =tg . Hãy viết biểu thức cờng độ dòng điện qua mạch? A. ))( 6 5 100cos(.22 Ati += B. ))(100cos(.2 Ati = C. ))( 4 100cos(.3 Ati += D. ))( 180 37 100cos(4,2 Ati = Bài giải: Ta có: = 30 L Z , = 70 C Z )(503040 22 2 2 =+=+= LAM ZRZ ; Do bài tóan cho U AF nên ta tính )( 180 .37 37 4 3 40 30 0 Rad R Z tg AF L AF ===== Vậy 180 37 .100)()( == tUphaipha AFAF Còn : )(4,2 50 120 0 0 A Z U I AF AF === Suy ra biểu thức cờng độ dòng điện trong mạch là : ))( 180 37 100cos(4,2 Ati = . Bài 6: Cho đồ thị cờng độ dòng điện nh hình vẽ. Cờng độ dòng điện tức thời có biểu thức nào sau đây? A. ))( 2 100cos(.4 Ati += B. ))( 2 3 100cos(.4 Ati += C. ))(100cos(.4 Ati = D. ))( 2 50cos(4 Ati += Bài giải: Biểu thức của i có dạng: ))(cos(. 0 AtIi += Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 4 4 -4 i(A) t(s ) 0,02 0,01 0 T A E F B R L C TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 Trong đó: nhìn vào hình vẽ biên độ I 0 =4(A), Còn chu kỳ T=0,02(S) Tại t=0 thì 4cos. 0 == Ii Suy ra : 0 0 01 4 44 cos ==== I . Vậy biểu thức của i là: ))(100cos(.4 Ati = Bài 7: Cho đồ thị cờng độ dòng điện nh hình vẽ. Cờng độ dòng điện tức thời có biểu thức nào sau đây? A. ))( 6 25cos(.2,1 Ai = B. ))( 4 50cos(.2,1 Ati += C. ))( 6 25cos(.2,1 Ati += D. ))( 63 100 cos(2,1 Ati += Bài giải: Biểu thức của i có dạng: Trong đó: nhìn vào hình vẽ biên độ I 0 =1,2(A),) Tại t =0 thì 6,0cos. 0 == Ii Suy ra : 6 5,0 2,1 6,06,0 cos 0 ==== I Còn tại t=0,01(s) thì 0) 6 .01,0cos(. 0 =+= Ii Suy ra : 2 cos0) 6 01,0cos( ==+ . Suy ra : )/( 3 100 26 01,0 srad==+ Vậy biểu thức của i là: ))( 63 100 cos(2,1 Ati += Dạng 2: Dạng bài tập tính các giá trị R, L, C của đoạn mạch xoay chiều R-L-C mắc nối tiếp. Bài 8: Cho mạch điện xaoy chiều có tần số f=50(Hz), điện trở R=33 ,Tụ )( 56 10 2 FC = .Ampe kế chỉ I=2(A) . Hãy tìm số chỉ của các vôn kế , biết rằng ampe kế có điện trở rất nhỏ và các vôn kế có điện trở rất lớn? Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 5 ))(cos(. 0 AtIi += i(A) 0,6 -1,2 0,01 A) t(S) TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 A. U=130(V); U 1 =66(V); U 2 =112(V) B. U=137(V); U 1 =66(V); U 2 =212(V) C. U=13,.(V); U 1 =66(V); U 2 =112(V) D. U=160(V); U 1 =66(V); U 2 =112(V) Bài giải: V 1 chỉ hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở Nên: U R =I.R=2.33=66( ) V 2 chỉ hiệu điện thê hai đầu tụ C nên: )(11256.2 2 1 ==== Cf IZIU CC Vôn kế V chỉ hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nên )(1305633.2 22 2 2 VZRIZIU C =+=+== Bài 9: Cho mạch nh hình vẽ , điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C mắc nối tiếp . Các vôn kế có điện trở rất lớn , V 1 Chỉ U R =5(V), V 2 chỉ U L =9(V), V chỉ U=13(V). Hãy tìm số chỉ V 2 biết rằng mạch có tính dung kháng? A. 12(V) B. 21(V) C. 15 (V) D. 51(V) Bài giải: áp dụng công thức tổng quát của mạch Nối tiếp R, L, C ta có: 2 2 2 )( CLủ UUUU += Hay : 2 2 2 )( CLủ UUUU = Hay thay số ta có: 222 )(1513 CL UU = Tơng đơng: 12144)( 2 == CLCL UUUU . Vì mạch có tính dung kháng nên LC UU > Hay trong biểu thức trên ta lấy nghiệm )(211291212 VUUUU LCCL =+=+== U C chính là số chỉ vôn kế V 3 . Bài 10: Cho mạch nh hình vẽ tần số f=50(Hz). , R 1 =18 , tụ ).( 4 10 3 FC = Cuộn dây có điện trở hoạt động = 9 2 R Và có độ tự cảm )( 5 2 HL = . Các máy đo không ảnh hởng đáng kể đối với dòng điện qua mạch . Vôn Kế V 2 chỉ 82(V) . Hãy tìm sô chỉ ampe kế A và của các vôn kế V 1 , V 3 và V? A. I=2(A); U 1 =36(V);U 3 =40;U=54(V) B. I=2(A); U 1 =30(V);U 3 =40;U=54(V) C. I=5(A); U 1 =36(V);U 3 =40;U=54(V) D. I=1(A); U 1 =36(V);U 3 =40;U=54(V) Bài giải: Ta có : = 40 C Z ; = 40 L Z Vôn kế V 2 chỉ U R, L nên ta có : Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 6 V 1 V 2 V 3 R 1 R 2 L C V 1 V2 V R C V 1 V 2 V 3 R L C TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 )(41409 22 22 22 =+=+= L ZRZ ; Suy ra sô chỉ ampe kế: )(2 41 82 2 2 A Z U I === Vôn kế V 1 chỉ U R1 nên : === 3618.2. 11 RIU . Vôn kế V 3 chỉ U C nên === 8040.2. 3 C ZIU Và vôn kế V chỉ U AB nên : )(54)4040()918(.2)()( 2222 21 VZZRRIZIU CLABAB =++=++== Bài11: Cho biểu thức cờng độ dòng điện trong mạch AC là : ))( 6 100cos(25 Ati += ở thời điểm )( 300 1 st = cờng độ dòng điện trong mạch đạt giá trị: A. Cực đại B. Cực tiểu C. Bằng không D. Một giá trị khác Bài giải: tại )( 300 1 st = có : 0 2 cos25) 63 cos(25) 6300 1 .100cos(25 ==+=+= i Bài 12: Cho mạch điện xoay chiều nh hình vẽ. U AB =cosnt; f=50(Hz) , điện trở các khóa K và ampe kế không đáng kể. )( 10 4 FC = . Khi khóa K chuyển từ vị trí 1 sang vị trí 2 thì số chỉ của ampe kế không thay đổi. Tính độ tự cảm L của cuộn dây ? A. )( 10 2 H B. )( 10 1 H C. )( 1 H D. )( 10 H Bài giải: =100 C Z ; )(100 s Rad = Khi khóa K ở vị trí 1 mạch là hai phần tử R và Tụ C. Nên ta có : )1( 2 2 C AB AB AB ZR U Z U I + == Khi khóa K ở vị trí 2 thì mạch bao gồm hai phần tử là R và cuộn dây thuần cảm L nên: )2( ' ' 2 2 L AB AB AB ZR U Z U I + == Theo giả thiết cờng độ dòng điện trong hai trờng hợp đó bằng nhau nên ta cho (1) và (20 bằng nhau suy ra : 2 2 2 2 L AB C AB ZR U ZR U + = + Suy ra : ==+=+ + = + 100 11 2 2 2 2 2 2 2 2 CLLC LC ZZZRZR ZRZR Hay: )( 1 100 100 H Z L L === Bài 13: Cho mạch điện xoay chiều nh hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức ))(.100cos(2100 VtU AB = . Khi thay đổi điện dung C đến hai giá Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 7 A B K C L R TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 trị là )(5 F à và : )(7 F à Thì ampe kế đều chỉ 0,8(A) . Tính hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R ? A. )(24,1);(85,75 HLR == B. )(5,1);(5,80 HLR == C. )(74,2);(75,95 HLR == D. Một giá trị khác Bài giải: Với C= )(5 F à thì ta có : )(9,636 10.5.100 1 . 1 6 === C Z C Ta có cờng độ dòng điện qua mạch lúc này: )1( )9,636( 100 )( 2222 + = + == LCL AB AB AB ZRZZR U Z U I -Với C= )(7 F à thì ta có : )(95,454 10.7.100 1 . 1 ' 6 === C Z C và: )2( )95,454( 100 )'( ' ' 2222 + = + == LCL AB AB AB ZRZZR U Z U I Do trong cả hai trờng hợp thì cờng độ dòng điện đều nh nhau nên ta cho (1) bằng( 2) suy ra : 2222 )9,454()9,636( +=+ LL ZRZR Giải ra ta có: )(67,546 = L Z Hay : )(74,1 HL = Măt khác tổng trở : 2222 )9,63667,546()9,636()(125 8,0 100 +=+==== RzR I U Z L AB AB Giải ra : )(75,85 =R Bài 14: Hai cun dõy R1, L1v R2, L2 mc ni tip nhau v t vo mt hiu in th xoay chiu cú giỏ tr hiu dng U. Gi U1v U2 l hiu in th hiu dng tng ng gia hai cun R1, L1 v R2, L2 iu kin U=U1+U2 l: A. 2 2 1 1 R L R L = B. 1 2 2 1 R L R L = C. 2121 RRLL = D. 2121 RRLL +=+ Bi gii: Cỏch 1: Do cỏc biờn hiu in th bng nhau nờn ta cú: 2121 : ZIZIZIHayUUU +=+= Suy ra : 21 ZZZ += hay : 2 2 2 2 2 1 2 1 2 21 2 21 )()( LLLL ZRZRZZRR +++=+++ Gii ra ta cú t s 2 2 1 1 R L R L = Cỏch 2 : dựng gión vộc t: Z AB =Z 1 +Z 2 Hay I O .Z AB =I 0 .Z 1 +I 0 .Z 2 Tơng đơng : U 0AB =U 01 +U 02 Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 8 A B M R 1 ,L 1 R 2 ,L 2 B A R L C TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 Để có thể cộng biên độ các hiệu điện thế thì các thành phần U 1 và U 2 phải cùng pha . Có nghĩa là trên giãn đồ véc tơ chúng phải cùng nằm trên một đờng thẳng. Chọn trục I làm trục pha ta có giãn đồ véc tơ : Trên hình vẽ 3 điểm A,M, B thẳng hàng hay nói cách khác U 1 ; U 2 ; và U AB cùng pha tam giác AHM đồng dạng tam giác MKB nên ta có các tỷ số đồng dạng sau: BK MK MH AH = Hay 2 1 2 1 L L R R U U U U = Hay 2 1 2 1 L L R R = Bii 15: Dũng in chy qua mt on mch cú biu thc )100cos( 0 tIi = . Trong khong thi gian t 0 n 0,01s, cng tc thi cú giỏ tr bng 0,5.Io vo nhng thi im? A. )( 400 2 );( 400 1 SS B. )( 500 3 );( 500 1 SS C. )( 300 5 );( 300 1 SS D. )( 400 5 );( 600 1 SS Bi gii: ti t=0,01(giõy) ta cú : )cos(.)01,0.100cos()100cos( 000 IItIi === Theo gi thit thỡ i=0,5.I 0 nờn ta cú : 00 .5,0).100cos( ItI = Suy ra : ) 3 cos(.5,0).100cos( ==t Vy gii phng trỡnh ny ra ta cú; 2 3 100 kt += Suy ra : 50300 1 k t += Do k thuc Z (0,1,2,3,4) nờn ta ly trng hp (1): 50300 1 k t += với k=0 suy ra : )( 300 1 st = trờng hợp (2) ta có: 50300 1 k t += với k=1 suy ra : )( 300 5 50 1 300 1 st =+= Kết luận các thời điểm đó là : )( 300 5 );( 300 1 SS Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 9 H M K B I U R1 U L1 U R2 U L2 U 1 U 2 A TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 Bài 16: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức : ). 2 cos(. 0 t T Ii = . Xác định điện lợng di chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn đoạn mạch trong thời gian? 1. 4 T t = kể từ lúc thời điểm 0 giây? A. )( 2 . C TI q O = B. )( . C TI q O = C. )( 3 . C TI q O = D. )( 4 . C TI q O = 2. 2 T t = kể từ thòi điểm 0 giây? A. )( 2 . C TI q O = B. )( . C TI q O = C. 0 D. )( 4 . C TI q O = Bài giải: 1. Cờng độ dòng điện chạy trong dây dẫn bằng đạo hàm bậc nhất của điện lợng q chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn theo thời gian t theo biểu thức : )(' tq dt dq i == Hay điện lợng di chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn là: dtidq .= Trong thời gian 4 T t = kể từ lúc thời điểm 0 giây điện lợng q là : === 4 0 4 0 00 4 0 ) 2 cos( ) 2 cos( T TT dtt T Idtt T Idtiq Hay : )( 2 . )0. . 2 sin() 4 . 2 sin( 2 .). 2 sin( 2 . 0 0 4 0 0 C TI T T T T It T T Iq T === 2. Điện lợng di chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 2 T t = kể từ thòi điểm 0 giây là: === 2 0 2 0 00 2 0 ) 2 cos( ) 2 cos( T TT dtt T Idtt T Idtiq Hay: )(0)0. . 2 sin() 2 . 2 sin( 2 .). 2 sin( 2 . 0 2 0 0 C T T T T It T T Iq T === Bài 17: Biểu thức cờng độ dòng điện xoay chiều qua mạch là : ))(.100cos(. 0 AtIi = . Tính từ lúc 0( giây), xác định thời điểm đầu tiên mà dòng điện có cờng độ tức thời bằng cờng độ hiệu dụng? A. )( 200 1 st = B. )( 300 1 st = C. )( 400 1 st = D. )( 500 1 st = Bài giải: Khi dòng điện có cờng độ tức thời bằng cờng độ hiệu dụng thì : 4 cos 2 1 )100cos( 2 ).100cos(. 0 0 ==== t I tIi Hay : 2 4 100 kt += . Do đó: 50 1 . 400 1 kt += Ta chọn k nguyên sao cho t có giá trị dơng bé nhất. Với k=0 thì t có Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 10 [...]... (2) ta có : U 2 AB = Thay số vào (3) suy ra: R 2 + 125 R + 3600 = 0 R = 45()hoac.R = 80() Bài 38: Cho đoạn mạch xoay chi u R, L, C mắc nối tiếp R là một biến trở , tụ điện có điện dung C= 10 4 ( F ) Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chi u ổn định U Thay đổi R ta thấy với hai giá trị của R là: R=R 1 và R=R2 thì công suất của mạch điện bằng nhau Tính tích R1 R2 ? A R1 R2 = 10 B R1... )( A) Tính công suất mạch ? 12 C P=100(W) U0 D P=50(W) 120 2 = 120 (V ) Mặt khác : 2 2 1 pha (U ) pha(i ) = = 100t (100t + ) = Vậy cos = cos( ) = 4 12 3 3 2 1 Suy ra công suất tiêu thụ của đoạn mạch là : P = U I cos = 120 .3 = 180(W ) 2 2 = 2 = 3( A) U = )(V ) 4 = Bài 34: Cho mạch điện xoay chi u nh hình vẽ: các máy đo ảnh hởng không đáng kể đến các dòng điện qua mạch Vôn kế V1 chỉ U... 100 2 = 294,4(V ) 3 Bài 29 : Cho mạch điện nh hình vẽ: Hiệu điện thê hai đầu đoạn mạch là: U AB = 400 cos(t )(V ) (Bỏ qua điện trở các dây nối và khóa K) Cho Z C = 100 3 () +) Khi khóa K đóng dòng điện qua R có giá trị hiệu dụng bằng 2 ( A) và lệch pha 3 so với hiệu điện thế +) Khi khóa K mở dòng điện qua R có giá trị hiệu dụng bằng 0,4 2 ( A) và cùng pha với hiệu điện thế Tính giá trị R0 của cuộn dây?... 3 = 100 3 () ( Do Hiệu điện thế U AM trễ pha R 6 3 so với dòng điện qua mạch) 6 Dạng 4: Công suất- khảo sát công suất Phơng pháp: Dùng định nghĩa : P = U I cos R Hoặc dùng công thức : P = I 2 R ( Do cos = Z ) AB I-Công suất Bài 33: Cho hiệu điện thê hai đầu đoạn mạch là : U AB = 10 2 cos(100 t và cờng độ dòng điện qua mạch : i = 3 2 cos(100 t + A P=180(W) B P =120 (W) Bài giải: Ta có : I = I0 3... mạch xoay chi u không phân nhánh Điện trở R=50( ) Một cuộn dây thuần cảm L = 1 ( H ) và tụ biến đổi C Hiệu điện thế hai đầu mạch : U = 260 2 cos(100 t ) Thay đổi giá trị C để công suất toàn mạch lớn nhất TìmC và công suất toàn mạch cực đại khi đó ? 10 4 ( F ) ; P=1352(W) A C = 10 3 ( F ) P=2100(W) C ; C = 10 4 ( F ) ; P =120 0(W) B C = 10 4 ( F ) ; P=50(W) D C = U2 U2 R Do R không Bài giải: ... , C , khi biết các hiệu điện thế cùng pha, vuông pha hoặc lệch pha nhau một góc bất kỳ Trờng hợp 1: Hiệu điện thế giũa hai đoạn mạch bất kỳ cùng pha nhau Phơng pháp: Do hai hiệu điện thế cùng pha nên dùng công thức : 1 = 2 Hay : tg1 = tg 2 Chú ý: Trong đoạn mạch có phần tử gì thì đa phần tử đó vào còn không thì coi nh không có Bài 18: Cho mạch điện nh hình vẽ, cuộn dây có điện trở hoạt động R 2 và... ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 18 TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 Bài 36: Cho mạch điện xoay chi u nh hình vẽ F=50(Hz); R=50( ) U ủ = 100(V ) ; R r = 20() Và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là : U AB = 220(V ) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là ? A P=180(W) B P=200(W) C P=240(W) D P=50(W) Bài giải: Ta có : P = I 2 ( R + r ) = I ( I R + I r ) = I (U R + U r ) R A U 100 = 2( A) Vậy:... Dấu bằng xảy ra khi a=b Hay: R R Vậy : R = Z L Z C = 10 25 = 15() 2 2 Và công suất cực đại lúc này: Pmax = U2 U2 U 2 120 2 = = = = 480(W ) R 2 Z L ZC 2 R 2.15 Bài 43: Cho đoạn mạch xoay chi u không phân nhánh, cuộn dây có điện trở 1 ( H ) Và một biến trở R mắc nh hình vẽ Hiệu điện thế 5 hai đầu mạch là : U = 80 cos(100 t )(V ) r, L R r = 15() , độ tự cảm L = 1 Khi ta dịch chuyển con chạy của... là: L R C A 0,0955(H) B 0 ,127 (H) A C 0,217(H) D 0,233(H) 10 3 (F ) 6 B Bài giải; áp dụng công thức trắc nghiệm trên , hiệu điện thế hai đầu cuộn dây thuần cảm đạt giá trị cực đại khi: R 2 + Z 2 C 40 2 + 50 2 = = 82() Suy ra: L=0,217(H) ZC 50 Bài 47: Cho hiệu điện thế hai đầu mạch là: U AB = 120 cos(t )(V ) ( không đổi) R = 100() , cuộng dây có độ tự cảm L thay đổi đợc và điện trở r = 20() , tụ có... 120 (W ) Cách 2: P = I 2 ( R1 + R2 ) Trong đó: R1 = U 1 36 = = 18() I 2 Và : U AB 2 68 ) = ( ) 2 = 34 2 (1) I 2 U 40 = ( 2 ) 2 = ( ) 2 = 20 2 (2) I 2 Z 2 AB = ( R1 + R2 ) 2 + Z 2 L = ( 2 Z AM = R 2 2 + Z 2 L Lấy: (1) trừ (2) ta có : R 21 + 2 R1 R2 = 756 Suy ra: R2 = 756 R 21 756 18 2 = = 12( ) 2 R1 2.18 Vậy công suất toàn mạch : P = I 2 ( R1 + R2 ) = 2 2.(18 + 12) = 120 (W ) Bài 35: Cho đoạn mạch xoay . )(80.)(450360 0125 2 ===++ RhoacRRR Bài 38: Cho đoạn mạch xoay chi u R, L, C mắc nối tiếp. R là một biến trở , tụ điện có điện dung )( 10 4 FC = . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chi u. U 1 =66(V); U 2 = 112( V) B. U=137(V); U 1 =66(V); U 2 = 212( V) C. U=13,.(V); U 1 =66(V); U 2 = 112( V) D. U=160(V); U 1 =66(V); U 2 = 112( V) Bài giải: V 1 chỉ hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở. 756.2 21 1 2 =+ RRR Suy ra: ) (12 18.2 18756 2 756 2 1 1 2 2 = = = R R R Vậy công suất toàn mạch : ) (120 )121 8.(2)( 2 21 2 WRRIP =+=+= Bài 35: Cho đoạn mạch xoay chi u không phân nhánh. Điện trở R=50( ).
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải chi tiết điện xoay chiều 12, Phương pháp giải chi tiết điện xoay chiều 12, Phương pháp giải chi tiết điện xoay chiều 12