0

Phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần dòng điện xoay chiều - SKKN vật lí THPT

24 2,440 5
  • Phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần dòng điện xoay chiều - SKKN vật lí THPT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2014, 08:19

Vật lý là một môn khoa học cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông, trong hệ thống giáo dục phổ thông của nước ta. Học tập tốt bộ môn vật lý giúp con người nói chung và học sinh nói riêng có kỹ năng tư duy sáng tạo, làm cho con người linh hoạt hơn, năng động hơn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Nhiệm vụ của giảng dạy bộ môn vật lý ở bậc trung học phổ thông là thực hiện được những mục tiêu giáo dục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra: Làm cho học sinh đạt dược các yêu cầu sau: Nắm vững được kiến thức của bộ môn. Có những kỹ năng cơ bản để vận dụng kiến thức của bộ môn. Có hứng thú học tập bộ môn. Có cách học tập và rèn luyện kỹ năng hợp lý. đạt hiệu quả cao trong học tập bộ môn vật lý. S á n g k i ế n k i n h n g h i ệ m *************************************** Phơng pháp hớng dẫn học sinh giải bài tập phần dòng điện xoay chiều Của: Vũ Xuân Lập Tổ: Lý - Công nghệ Trờng Trung học phổ thông Tiên Lữ. 1 Hng Yên Năm 2007 Phần I: Mở đầu Vật lý là một môn khoa học cơ bản của chơng trình giáo dục phổ thông, trong hệ thống giáo dục phổ thông của nớc ta. Học tập tốt bộ môn vật lý giúp con ngời nói chung và học sinh nói riêng có kỹ năng t duy sáng tạo, làm cho con ngời linh hoạt hơn, năng động hơn trong cuộc sống cũng nh trong công việc. Nhiệm vụ của giảng dạy bộ môn vật lý ở bậc trung học phổ thông là thực hiện đợc những mục tiêu giáo dục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra: Làm cho học sinh đạt dợc các yêu cầu sau: - Nắm vững đợc kiến thức của bộ môn. - Có những kỹ năng cơ bản để vận dụng kiến thức của bộ môn. - Có hứng thú học tập bộ môn. - Có cách học tập và rèn luyện kỹ năng hợp lý. đạt hiệu quả cao trong học tập bộ môn vật lý. - Hình thành ở học sinh những kỹ năng t duy đặc trng của bộ môn. Trong nội dung môn Vật lý lớp 12, phần Dòng điện xoay chiều giữ một vai trò quan trọng. Đợc sử dụng nhiều trong các kỳ thi, trong thực tế đời sống cũng nh trong khoa học kỹ thuật. Việc học tập phần này đợc tập trung vào việc vận dụng kiến thức để giải các bài tập về mạch điện xoay chiều. Vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để học sinh có những kỹ năng giải các bài tập về mạch điện xoay chiều một cách lôgíc, chặt chẽ, đặc biệt là làm thế nào để học sinh dễ dàng xác định đợc phơng pháp giải của một bài tập cụ thể. Bên cạnh đó hình thành cho học sinh cách trình bày một bài giải một cách ngắn gọn, đầy đủ, định hớng và phát triển đợc t duy cho học sinh. Trong những năm giảng dạy bộ môn Vật lý ở bậc trung học phổ thông, tôi nhận thấy: ở mỗi phần kiến thức đều có yêu cầu cao về vận dụng kiến thức đã học đợc vào giải bài tập Vật lý. Vì vậy ỏ mỗi phần ngời giáo viên cũng cần đa ra đợc những phơng án hớng dẫn học sinh vận dụng kiến thức một cách tối u để học sinh có thể nhanh chóng tiếo thu và vận dụng dễ dàng vào giải các bài tập cụ thể: Theo nhận thức của cá nhân tôi, trong việc hớng dẫn học sinh giải bài tập cần phải thực hiện đợc một số nội dung sau: - Phân loại các bài tập của phần theo hớng ít dạng nhất. - Hình thành cách thức tiến hành t duy, huy động kiến thức và thứ tự các thao tác cần tiến hành. 2 - Hình thành cho học sinh cách trình bày bài giải dặc trng của phần kiến thức đó. Sau đây tôi nêu những suy nghĩ của cá nhân tôi trong việc hớng dẫn học sinh giải bài tập về phần dòng điện xoay chiều mà tôi đã áp dụng trong những năm qua để đợc tham khảo, rút kinh nghiệm và bổ xung. Đối tợng nghiên cứu - Kiến thức: Phần dòng điện xoay chiều, và phơng pháp vận dụng kiến thức trong việc giải các bài tập của phần này. - Đối với học sinh trung bình, yếu: Yêu cầu nắm vững kiến thức cơ bản, ph- ơng pháp giải và giải các bài tập đơn giản. - Đối với học sinh khá, giỏi: Yêu cầu áp dụng phơng pháp giải vào bài tập khó, có tính chất nâng cao, vận dụng kiến thức một cách tổng hợp. Phần II: Nội dung A/ Kiến thức cơ bản: I/ Các khía niệm cơ bản: 1/ Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cờng độ biến thiên điều hoà. i = I 0 sin(t + ) trong đó I 0 , , không đổi. i: cờng độ dòng điện tức thời. I 0 : Cờng độ dòng điện cực đại. (t + ): Pha biến đổi của cờng độ dòng điện. : Tần số góc của dòng điện xoay chiều. = 2f : pha ban đầu của cờng độ dòng điện. 2/ Cờng độ hiệu dụng 2 I I 0 = Hiệu điện thế xoay chiều: u = U 0 sin(t + ) hiệu điện thế hiệu dụng: 2 U U 0 = Số chỉ ampekế: cờng độ hiệu dụng. Số chỉ vôn kế: hiệu điện thế hiệu dụng 3/ Khi mắc một đoạn mạch tiêu thụ điện năng vào một hiệu điện thế xoay chiều u thì trong mạch có đòng điện xoay chiều i. u và i: cùng tần số Biến thiên điều hoà lệch pha nhau 4/ Dòng điện xoay chiều trong các đoạn mạch cơ bản: a/ Đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần: u cùng pha với i. R U I 0 0 = và R U I = 3 b/ Đoạn mạch chỉ có tụ điện: u trễ pha 2 so với i. C 0 0 Z U I = và C Z U I = với C 1 Z C = c/ Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm: u sớm pha 2 so với i. L 0 0 Z U I = và L Z U I = với Z L = L d/ Đoạn mạch không phân nhánh RLC: Dòng điện tức thời có giá trị nh nhau tại mọi linh kiện yếu tố. Và u lệch pha một góc so với i. Với R ZZ tan CL = Z L > Z C tan > 0 > 0 u sớm pha so với i. Z L < Z C tan < 0 < 0 u trễ pha so với i. Z L = Z C tan = 0 = 0 u cùng pha so với i. (Cộng hởng) Khi cộng hởng: Tổng trở Z nhỏ nhất và Z = R Cờng độ hiệu dụng I lớn nhất và R U I = Z U I 0 0 = và Z U I = với ( ) 2 CL 2 ZZRZ += 5/ Công suất của dòng điện xoay chiều: P = UI cos (: Độ lệch pha giữa u và i; cos: Hệ số công suất của mạch) Đoạn mạch nối tiếp RLC: RIP cosUIP Z R cos 2 = == Chú ý: Đoạn mạch nối tiếp u AC = u AB + u BC . + : Độ lệch pha giữa u và i: = pha(u) - pha(i) + Cuộn dây có điện trở Đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở và cuộn cảm + Trong đoạn mạch có nhiều yếu tố cùng loại thì trở kháng loại đó bằng tổng trở kháng + Trong đoạn mạch có các yếu tố cùng loại mắc song song cùng chỗ thì trở kháng của yếu tố đó là trở kháng tơng đơng. II/ Phơng pháp giải bài tập Vật lý: 4 bớc Bớc 1: Tóm tắt đầu bài, đổi đơn vị, vẽ hình (nếu có) Bớc 2: Phân tích đầu bài tìm cách giải. Bớc 3: Thực hiện giải. 4 Bớc 4: Biện luận và đáp số. III/ Phân dạng bài tập Thực hiện giảng dạy bài tập về mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp, tôi nhận thấy việc phân dạng các bài tập trong một chơng, một phần kiến thức và hớng dẫn học sinh thực hiện giải ở từng dạng. Làm cho học sinh hiểu thêm về cách huy động kiến thức trong chơng, trong phần đã học và làm cho học sinh biết cách vận dụng kiến thức đó trong những tình huống cụ thể của bài toán. Việc phân dạng các bài toán: Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, nên thực hiện phân loại theo cách giải của từng nhóm bài tập, Thực hiện phân dạng sao cho số dạng là ít nhất có thể để học sinh nắm đợc và dễ dàng nhận ra các dạng bài đó ở một bài tập cụ thể, hoặc ở trong một bài toán tổng hợp. Việc phân dạng nên thực hiện theo hớng các dạng bài là đơn vị của bài toán tỏng hợp. Tôi đã thực hiện việc phân loại theo cách trên và vận dụng trong các năm qua và nhận thấy việc tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức trong học tập đợc thuận lơi, dễ dàng hơn, giáo viên đạt hiệu quả cao trong giảng dạy. Theo suy nghĩ của tôi. Các bài tập về dòng điện xoay chiều nên chia thành 4 dạng nh sau: Dạng1: Viết biểu thức của dòng điện và hiệu điện thế. Dạng 2: Vẽ giản đồ véctơ cho một đoạn mạch. Dạng 3: Tính các yếu tố của đoạn mạch. Dạng 4: Biện luận theo các yếu tố của đoạn mạch. (Theo R, L, C, ) B/ Thực hiện phơng pháp giải trong các bài toán cơ bản. Dạng 1: Viết biểu thức của dòng điện và hiệu điện thế. Có 2 trờng hợp: Trờng hợp 1: Biết biểu thức của hiệu điện thế viết biểu thức của dòng điện, hoặc biết biểu thức của dòng điện viết biểu thức của hiệu điện thế. Ph ơng pháp giải: 4 bớc. Bớc 1: Chọn đoạn mạch Bớc 2: Xác định giá trị cực đại. Bớc 3: Xác định độ lệch pha giữa u và i. Bớc 4: Xác định pha của đại lợng yêu cầu và viết biểu thức. Chú ý: + Chọn đoạn mạch: (Là bớc quan trọng nhất). Trong chơng trình chỉ xét đoạn mạch mắc nối tiếp (Không phân nhánh) dòng điện trong các đoạn mạch. Việc chọn đoạn mạch dựa vào hiệu điện thế đã cho hoặc cần tìm. 5 + Việc tính các giá trị cực đại dựa vào cách cho của đầu bài: Tính từ các giá trị hiệu dụng, tính bằng định luật Ôm, hiệu điện thế cực đại có thể tính bằng giản đồ vectơ + Việc tính độ lệch pha giữa hiệu điện thế và dòng điện ở một đoạn mạch có thể tính bằng công thức Dấu của tancủadấutheolấy + Việc xác định pha của đại lợng yêu cầu có thể thực hiện nhờ biểu thức: Pha(u) Pha(i) = hoặc Pha(u) Pha(u) = Độ lệch pha giữa hai hiệu điện thế. Cũng có thể sử dụng sự sớm hay trễ của u so với i để xác định + Để thuận lợi cho việc giải bài toán, nên tính trớc Z L , Z C trớc. Trờng hợp 2: Biết biểu thức của hiệu điện thế ở các đoạn mạch viết biểu thức của hiệu điện thế ở đoạn mạch lớn hơn. Ph ơng pháp giải: Vận dụng cách tổng hợp dao động điều hoà. (Có thể dùng biến đổi lợng giác hoặc vẽ giản đồ vectơ) Ví dụ 1: Cho đoạn mạch nh hình vẽ Biết Vt100sin260u AB = F 10 C;H 4 1 L;15R 3 = == Hãy viết biểu thức của dòng điện trong mạch? Giải Đây là bài toán viết biể thức của cờng độ dòng điện. Hớng dẫn học sinh giải theo các bớc nh đã nêu. Trong bài đã cho u AB nên phải căn cứ vào đoạn mạch AB để viết biểu thức của dòng điện trong mạch. Để việc giải bài toán đợc thuận lợi nên hớng dẫn học sinh tính trớc các giá trị của Z L , Z C . Hớng dẫn học sinh tìm cách tính độ lệch pha giữa u và i, cách xác định pha của i bằng sử dụng sự sớm hay trễ pha của u so với i. Bài giải cụ thể nh sau: Z L = L = 25(); ( ) = = 10 C 1 Z C Đoạn mạch AB: RLC Tổng trở của đoạn mạch ( ) ( ) =+= 215ZZRZ 2 CL 2 Dòng điện cực đại: ( ) A4 Z U I 0 0 == Độ lệch pha giữa u và i: 4 1 R ZZ tan CL == = 6 R L C A B > 0 u sớm pha hơn i pha(i) = pha(u) - ( ) 4 t100ipha = Vậy biểu thức của i là: ( ) A 4 t100sin4i = Ví dụ 2: Cho đoạn mạch nh hình vẽ: AB đợc mắc vào 1 hiệu điện thế cx thì thấy: ( ) V 3 t100sin2120u AM = 4 3 37tanchoF 4 10 C;H 10 1 L;40R 0 3 = = == a/ Hãy viết biểu thức của dòng điện trong mạch? b/ Hãy viết biểu thức của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch AB? Giải Trong bài toán này đã biết biểu thức của hiệu điện thế ở đoạn mạch AM, để viết biểu thức của dòng điện trong mạch phải căn cứ vào đoạn mạch AM. Vì đây là đoạn mạch không phân nhánh nên biểu thức dòng điện trong đoạn mạch AM cũng là biểu thức dòng điện trong đoạn mạch AB. Hớng dẫn học sinh giải bài toán tơng tự ví dụ 1 Bài giải cụ thể nh sau: Ta có: Z L = L = 10(); ( ) = = 40 C 1 Z C a/ Xét đoạn mạch AM: RC Tổng trở của đoạn mạch ( ) =+= 240ZRZ 2 C 2 AM Dòng điện cực đại: ( ) A3 Z U I AM0 0 == Độ lệch pha giữa u và i: AM 4 1 R Z tan AM C AM == = Pha(u AM ) pha(i) = AM pha(i) = pha(u) - AM ( ) 12 t100 43 t100ipha = + = Vậy biểu thức của i là: ( ) A 12 t100sin3i = 7 R C L A M B b/ Xét đoạn mạch AB: RLC Tổng trở của đoạn mạch ( ) =+= 50)ZZ(RZ 2 CC 2 Hiệu điện thế cực đại: U 0 = I 0 Z = 150 (V) Độ lệch pha giữa u và i: 180 37 4 3 R ZZ tan CL == = Pha(u) pha(i) = pha(u) = pha(i) + ( ) 45 13 t100 180 37 12 t100upha = = Vậy biểu thức của u AB là: ( ) V 45 13 t100sin150u = Ví dụ 3: Cho một đoạn mạch nối tiếp MNP đợc mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều thì thấy: ( ) Vt.100sin340u MN = và V 2 t.100sin40u NB += . Hãy tìm biểu thức của hiệu điện thế giữa M và P? Giải Đây là bài toán về viết biểu thức của hiệu điện thế trên một đoạn mạch tr- ờng hợp 2. Hớng dẫn học sinh chọn căn cứ để giải bài toán là: Trong đoạn mạch nối tiếp có dòng điện xoay chiều vẫn đợc sử dụng: u MP = u MN + u NP . (hiệu điện thế tức thời) Nh vậy ( ) ++= 2 t.100sin40t.100sin340u MP là tổng hợp 2 dao động điều hoà cùng tần số. Sử dụng bài toán tổng hợp dao động điều hoà ở phần dao động cơ đã học. ở đây u MN và u NP lệch pha nhau /2 nên có thể dùng biến đổi lợng giác hoặc vẽ giản đồ vectơ để tìm biểu thức của u MP Lời giải của bài toán nh sau: Ta có u MP = u MN + u NP ( ) ++= 2 t.100sin40t.100sin340u MP ( ) ( ) t.100cos40t.100sin. 6 cot40u MP + = ( ) ( ) + = 6 sin 6 sin.t.100cos 6 cos.t.100sin 40u MP V 6 t.100sin80u MP += Cũng có thể dùng cách vẽ giản đồ vectơ nh sau: Vẽ vectơ U MN biểu diễn u MN . 8 U NP U MP U MN Vẽ vectơ U NP biểu diễn u NP . Vẽ vectơ U MP = U MN + U NP . Vectơ U MP biểu diễn u MP . u MP = U MP sin(100t + ) Từ hình ta thấy: )V(80UUU 2 NP 2 NMMP =+= Và 6 3 1 U U tan MN NP === ( ) A3 Z U I AM0 0 == Vậy biểu thức của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch MP là: V 6 t.100sin80u MP += Dạng 2: Vẽ giản đồ vectơ Bớc 1: Chọn đoạn mạch Bớc 2: Vẽ các vectơ biểu diễn i, u R , u L , u C có trong đoạn mạch. Bớc 3: Xác định cách cộng các vectơ liên quan. Bớc 4: Từ giản đồ vectơ tính các đại lợng yêu cầu. Giản đồ vectơ của một đoạn mạch có tác dụng: Giúp tính đợc hiệu điện thế hiệu dụng ở một đoạn mạch, độ lệch pha giữa hiệu điện thế và dòng điện ở một đoạn mạch, độ lệch pha giữa hiệu điện thế ở các đoạn mạch. (Độ lệch pha giữa 2 đại lợng dao động điều hoà đợc biểu diễn bằng góc hợp bởi 2 vectơ biểu diễn 2 đại lợng tơng ứng) Có 2 cách vẽ giản đồ vectơ: Cách 1: Vẽ theo quy tắc hình bình hành: Biểu diễn các vectơ biểu diễn u R , u L , u C có trong đoạn mạch trớc rồi tìm cách cộng sau. Cách này học sinh thuận lợi hơn trong việc t duy giải bài toán bằng giản đồ vectơ vì đã có sẵn các vectơ cần cộng. Cách 2: Vẽ theo quy tắc đặt liên tiếp các vectơ: Cách này cần biết trớc cách cộng các vectơ rồi vẽ các vectơ biểu diễn các hiệu điện thế u R , u L , u C theo thứ tự đã xác định đợc nên học sinh gặp khó khăn hơn trong t duy, nhng hình vẽ đơn giản hơn. Tôi thờng hớng dẫn học sinh theo cách 1 và giới thiệu cách thứ 2 để học sinh tự lựa chọn trong những trờng hợp cụ thể. Chú ý: + Việc vẽ giản đồ vectơ (Đặc biệt là cách cộng các vectơ) cần hết sức linh hoạt trong t duy nên cần hớng dẫn học sinh cách phân tích từ bài toán cụ 9 thể để tìm ra yêu cầu của giản đồ vectơ rồi từ các đại lợng đã cho hoặc cần tìm để vẽ đợc giản đồ vectơ hợp lý và thuận lợi nhất cho việc giải ở từng bài toán cụ thể. + Trong quá trình vẽ giản đồ vectơ cần phân tích để xác định trong bài toán là U L lớn hơn hay nhỏ hơn U C để vẽ đúng đợc trờng hợp giản đồ vectơ của bài. Trờng hợp không thể xác định đợc U L lớn hơn hay nhỏ hơn U C thì vẽ một trờng hợp và biện luận các trờng hợp có thể của giản đồ vectơ Ví dụ 1: Cho mạch điện nh hình vẽ: Các vôn kế có điện trở rất lớn. A và B đợc mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức: ( ) Vt.100sin290u AB = . Thì thấy vôn kế V 1 chỉ 120V, vôn kế V 2 chỉ 150V. a/ Hãy tính độ lệch pha giữa hiệu điện thế u AB và dòng điện trong mạch. b/ Hãy tính các hiệu điện thế u R , u L , u C . Giải Trong bài toán này ta cha biết trở kháng của các yếu tố có trong đoạn mạch hoặc các hiệu điện thế trên các yếu tố đó, nên không thể dùng công thức để tính độ lệch pha giữa u AB và i, Cần hớng dẫn học sinh phát hiện đợc có thể tính đợc u AB và i bằng giản đồ vectơ, và hớng dẫn học sinh tìm hiểu cách vẽ giản đồ vectơ cho đoạn mạch này trờng hợp của giản đồ vectơ là U L lớn hơn hay nhỏ hơn U C và hớng dẫn học sinh từ giản đồ vectơ phát hiện đợc cách tính các đại lợng mà đầu bài yêu cầu. Lời giải cụ thể nh sau: Xét đoạn mạch AB: RLC Ta có các hiệu điện thế hiệu dụng U = 90V, U RL = 120V, U C = 150V U L > U C ta có giản đồ vectơ: Có U C 2 = U 2 + U RL 2 OUU RL là tam giác vuông || = 180 37 4 3 120 90 U U tan ủUL ==== 180 37 = U L < U C < 0 180 37 = sin = 0,6 và cos = 0,8 10 R, L C A B V 1 V 2 U L U C U U R I U RL O [...]... biết cách giải và nhận biết đợc các dạng bài Tỷ lệ HS nhận biết và giải đợc các bài toán cơ bản của chơng Tỷ lệ HS vận dụng cách giải trên vào các bài toán nâng cao Tỷ lệ học sinh vận dụng đợc cách giải trên trong phát triển t duy Vật lý Lớp chọn Lớp đại trà 100% 100% 100% 88% 86% 65% 60% 30% 2/ Lời bình: Qua những năm vận dụng phơng pháp hớng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện xoay chiều nh trên,... tự tin trong cách giải của bản thân Phần III: Kết luận 1/Kết quả thực hiện đề tài: Sau nhiều năm thực hiện đề tài này ở các lớp học sinh tại trờng THPT Tiên Lữ Tôi nhận thấy việc học tập bộ môn Vật lý sôi nổi hơn và học sinh có khả năng vận dụng kiến thức Vật lý nói chung và việc giải các bài toán về mạch điện xoay chiều không phân nhánh khá thuần thục Vì vậy kết quả học tập của học sinh lớp 12 của trờng... trên vào các bài toán nâng cao Tỷ lệ học sinh vận dụng đợc cách giải trên trong phát triển t duy Vật lý Năm học: 2005 2006 Nội dung thống kê Tỷ lệ HS biết cách giải và nhận biết đợc các dạng bài Tỷ lệ HS nhận biết và giải đợc các bài toán cơ bản của chơng Tỷ lệ HS vận dụng cách giải trên vào các bài toán nâng cao Tỷ lệ học sinh vận dụng đợc cách giải trên trong phát triển t duy Vật lý 23 Năm học: 2006... bài tập đa dạng và phong phú nhất Việc giải dạng bài tập này đòi hỏi huy động kiến thức tổng hợp của cả chơng, và những dấu hiệu chỉ có khi giải nhiều bài tập, nên cần sự t duy linh hoạt và vốn kiến thức đầy đủ Dạng bài tập này tạo điều kiện rất tốt trong việc phát triển t duy cho học sinh Đặc biệt, đối với những học sinh khá giỏi, có nhu cầu tìm hiểu sâu thì dạng toán này là điều kiện tốt để học sinh. .. đạt khá cao: Học sinh lớp 12 tham gia thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo đạt kết quả: Trong các năm học đều có từ 50% đến 100% số học sinh tham dự đạt giải và có những giải cao Trong 4 năm qua đạt 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích Đồng đội lớp 12 của trờng đạt kết quả cao: Xếp từ thứ 2 đến thứ 6 trong toàn tỉnh Số học sinh lớp 12 thi đỗ Đại học và cao đẳng... C Bài toán cơ bản 17 UR URC I Cho đoạn mạch RLC có R và L không đổi đợc mắc vào 1 hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U và tần số f không đổi C là một tụ điện có điện dung biến thiên (Tụ xoay) a/ Xác định C để dòng điện hiệu dụng trong mạch và công suất của mạch lớn nhất Tính UL và UC khi đó b/ Xác định C để hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện đạt cực đại Tìm giá trị lớn nhất đó Giải. .. cực đại Tìm giá trị lớn nhất đó Giải Bài toán này có 2 câu ứng với 2 trờng hợp có thể hỏi khi điện dung của tụ điện biến thiên Mỗi cách hỏi này có một cách giải riêng Cần phải hớng dẫn cho học sinh cách giải của mỗi trờng hợp và ghi nhớ Đối với câu a: ta cần tìm sự phụ thuộc của dòng điện hiệu dụng I và công suất P của mạch vào điện dung C rồi dùng các kiến thức toán học để tìm ra cách xác định giá trị... đẳng cao, góp phần đáng kể vào việc duy trì trờng là một trong 4 trung tâm chất lợng cao của giáo dục THPT của tỉnh 22 Thống kê kết quả triển khai đề tài qua các năm học: Năm học: 2003 2004 Nội dung thống kê Tỷ lệ HS biết cách giải và nhận biết đợc các dạng bài Tỷ lệ HS nhận biết và giải đợc các bài toán cơ bản của chơng Tỷ lệ HS vận dụng cách giải trên vào các bài toán nâng cao Tỷ lệ học sinh vận dụng... giá trị lớn nhất đó d/ Xác định để hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây đạt cực đại Tìm giá trị lớn nhất đó Giải Bài toán này có 4 câu ứng với 4 trờng hợp có thể hỏi khi tần số của dòng điện biến thiên Mỗi cách hỏi này có một cách giải riêng Cần phải hớng dẫn cho học sinh cách giải của mỗi trờng hợp và ghi nhớ Đối với câu a: ta cần tìm sự phụ thuộc của dòng điện hiệu dụng I và công suất P của mạch... 100 t V L Giải 11 E B K Đây là bài toán tính các yếu tố của 1 đoạn mạch Có dòng điện hiệu dụng trong mạch có sự thay đổi do có sự thay đổi củacấu tạo đoạn mạch trong 2 lần xét (K đóng và K mở) nên hiệu điện thế hiệu dụng trên các yếu tố ở các lần xét khác nhau Cần phải hớng dẫn học sinh thấy đợc những dấu hiệu này để chọn đúng cách giải Vì không đổi Tính R, ZL, ZC Lời giải của bài ccủa bài nh sau: . thành cho học sinh cách trình bày bài giải dặc trng của phần kiến thức đó. Sau đây tôi nêu những suy nghĩ của cá nhân tôi trong việc hớng dẫn học sinh giải bài tập về phần dòng điện xoay chiều. m *************************************** Phơng pháp hớng dẫn học sinh giải bài tập phần dòng điện xoay chiều Của: Vũ Xuân Lập Tổ: Lý - Công nghệ Trờng Trung học phổ thông Tiên Lữ. 1 Hng Yên Năm 2007 Phần I: Mở đầu Vật lý là. việc vận dụng kiến thức để giải các bài tập về mạch điện xoay chiều. Vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để học sinh có những kỹ năng giải các bài tập về mạch điện xoay chiều một cách lôgíc, chặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần dòng điện xoay chiều - SKKN vật lí THPT, Phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần dòng điện xoay chiều - SKKN vật lí THPT, Phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần dòng điện xoay chiều - SKKN vật lí THPT

Từ khóa liên quan