0

Bài giảng tích hợp giáo dục môi trường trong môn công nghệ

14 1,261 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2015, 09:00

Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y GIÁO DỤC GIÁO DỤC b¶o vÖ b¶o vÖ MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRUNG HỌC TRUNG HỌC c¬ së c¬ së MÔN CÔNG NGHỆ MÔN CÔNG NGHỆ VỚI GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VỚI GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG  Các khái niệm trên cho thấy giữa môn/giáo Các khái niệm trên cho thấy giữa môn/giáo dục Công nghệ và giáo dục môi trường có sự dục Công nghệ và giáo dục môi trường có sự “giao thoa” nhau về mục tiêu, về nội dung cũng “giao thoa” nhau về mục tiêu, về nội dung cũng như cách thực hiện; trong đó, suy cho cùng như cách thực hiện; trong đó, suy cho cùng mục tiêu của giáo dục môi trường là mục tiêu mục tiêu của giáo dục môi trường là mục tiêu bao trùm nhất. bao trùm nhất.  Công nghệ chính là phương thức để con Công nghệ chính là phương thức để con người tác động vào môi trường (tự nhiên và xã người tác động vào môi trường (tự nhiên và xã hội) nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình. hội) nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình. PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ • Phương pháp tích hợp GDBVMT Phương pháp tích hợp GDBVMT  Quan niệm Quan niệm  Tích hợp Tích hợp được hiểu là sự kết hợp, lồng ghép các mục được hiểu là sự kết hợp, lồng ghép các mục tiêu khác nhau thông qua một hoạt động nào đó. tiêu khác nhau thông qua một hoạt động nào đó.  Phương pháp tích hợp giáo dục môi trường Phương pháp tích hợp giáo dục môi trường Là cách thức, con đường để đạt được các mục tiêu Là cách thức, con đường để đạt được các mục tiêu giáo dục giáo dục b¶o vÖ b¶o vÖ môi trường thông qua môn học/hoạt môi trường thông qua môn học/hoạt động giáo dục cụ th động giáo dục cụ th Ó Ó : :  Thông qua các bài dạy lý thuyết, thực hành của môn Thông qua các bài dạy lý thuyết, thực hành của môn học; học;  Thông qua tham quan thực tế; Thông qua tham quan thực tế;  Thông qua ngoại khóa các nội dung có liên quan. Thông qua ngoại khóa các nội dung có liên quan. PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ  Mô hình hệ thống con người – kỹ thuật – xã hội Mô hình hệ thống con người – kỹ thuật – xã hội • Mô hình này trú trọng đến các mối quan hệ giữa con Mô hình này trú trọng đến các mối quan hệ giữa con người với kỹ thuật (công nghệ) và với môi trường (tự người với kỹ thuật (công nghệ) và với môi trường (tự nhiên và xã hội). nhiên và xã hội). • Vì thế, nội dung giáo dục kỹ thuật/công nghệ không Vì thế, nội dung giáo dục kỹ thuật/công nghệ không được hiểu theo nghĩa hẹp mà phải được xem xét được hiểu theo nghĩa hẹp mà phải được xem xét trong sự thống nhất của tự nhiên, xã hội và con người; trong sự thống nhất của tự nhiên, xã hội và con người; xem xét trong mối quan hệ tổng thể giữa sản xuất/khai xem xét trong mối quan hệ tổng thể giữa sản xuất/khai thác, tiêu thụ cùng với những điều kiện về tự nhiên, xã thác, tiêu thụ cùng với những điều kiện về tự nhiên, xã hội và lợi ích cá nhân/nhóm với cộng đồng. hội và lợi ích cá nhân/nhóm với cộng đồng. PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ Phương pháp tích hợp GDMT trong dạy học Phương pháp tích hợp GDMT trong dạy học môn Công nghệ môn Công nghệ a) Nguyên tắc chung a) Nguyên tắc chung - Tích hợp giáo dục môi trường trong môn học phải - Tích hợp giáo dục môi trường trong môn học phải dựa trên mối quan hệ vốn có, tự nhiên giữa dựa trên mối quan hệ vốn có, tự nhiên giữa mục tiêu, nội dung của môn học với mục tiêu mục tiêu, nội dung của môn học với mục tiêu và nội dung của giáo dục môi trường; tránh sự và nội dung của giáo dục môi trường; tránh sự khiên cưỡng, gò ép. Mặt khác, nó phải luôn khiên cưỡng, gò ép. Mặt khác, nó phải luôn phù hợp và dựa trên thực tiễn cuộc sống và phù hợp và dựa trên thực tiễn cuộc sống và trải nghiệm của bản thân học sinh. trải nghiệm của bản thân học sinh. PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ Phương pháp chung nhằm khai thác nội dung giáo dục môi Phương pháp chung nhằm khai thác nội dung giáo dục môi trường trong chương trình/ sách giáo khoa trường trong chương trình/ sách giáo khoa - Các thao tác logic - Các thao tác logic Trong việc khai thác nội dung giáo dục môi trường trong sách Trong việc khai thác nội dung giáo dục môi trường trong sách giáo khoa, nhìn chung có hai con đường chính: quy nạp và diễn giáo khoa, nhìn chung có hai con đường chính: quy nạp và diễn dịch (suy d dịch (suy d iÔ iÔ n), tương ứng với việc huy động học sinh xây dựng n), tương ứng với việc huy động học sinh xây dựng kiến thức mới và minh họa nội dung dạy học. Cụ thể là: kiến thức mới và minh họa nội dung dạy học. Cụ thể là: + Thao tác quy nạp: + Thao tác quy nạp: Từ việc đưa ra các nội dung giáo dục môi trường có liên quan, Từ việc đưa ra các nội dung giáo dục môi trường có liên quan, thông qua đàm thoại để xây dựng đối tượng/nội dung bài học. thông qua đàm thoại để xây dựng đối tượng/nội dung bài học. PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ c) Về phương pháp cụ thể để tích hợp giáo dục môi trường trong c) Về phương pháp cụ thể để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Công nghệ dạy học Công nghệ Để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Công nghệ có thể Để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Công nghệ có thể sử dụng kết hợp những phương pháp dạy học thông dụng trong sử dụng kết hợp những phương pháp dạy học thông dụng trong dạy học bộ môn. Đặc biệt, do tính phức hợp của mục tiêu giáo dạy học bộ môn. Đặc biệt, do tính phức hợp của mục tiêu giáo dục môi trường, một số kỹ thuật dạy học sau đây thường hay dục môi trường, một số kỹ thuật dạy học sau đây thường hay được thể hiện: công não (động não), thảo luận theo nhóm, điều được thể hiện: công não (động não), thảo luận theo nhóm, điều tra (nghiên cứu giải quyết vấn đề), đóng vai, dạy bằng cách hỏi, tra (nghiên cứu giải quyết vấn đề), đóng vai, dạy bằng cách hỏi, tham quan, ngoại khóa… tham quan, ngoại khóa… Các kỹ thuật này thường được sử dụng kết hợp và đã được giới thiệu Các kỹ thuật này thường được sử dụng kết hợp và đã được giới thiệu trong các tài liệu đào tạo/bồi dưỡng giáo viên. Ở đây chỉ tập trong các tài liệu đào tạo/bồi dưỡng giáo viên. Ở đây chỉ tập trung giới thiệu hai phương pháp điển hình là làm sáng tỏ giá trị trung giới thiệu hai phương pháp điển hình là làm sáng tỏ giá trị và dạy học theo dự án. và dạy học theo dự án. PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ - Làm sáng tỏ hoặc xác định giá trị - Làm sáng tỏ hoặc xác định giá trị + Bản chất: Giá trị được hiểu là cái đáng quý, + Bản chất: Giá trị được hiểu là cái đáng quý, cái cần thiết, có ích lợi, có ý nghĩa, thỏa mãn cái cần thiết, có ích lợi, có ý nghĩa, thỏa mãn nhu cầu của con người; là những chuẩn mực, nhu cầu của con người; là những chuẩn mực, tiêu chuẩn hay quy định có tác dụng định tiêu chuẩn hay quy định có tác dụng định hướng hành động của con người. Nó được hướng hành động của con người. Nó được thể hiện trong cách nhìn nhận và ý kiến của thể hiện trong cách nhìn nhận và ý kiến của con người về sự đánh giá các mặt khác nhau con người về sự đánh giá các mặt khác nhau của cuộc sống. của cuộc sống. PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ + Các bước thực hiện: dựa theo quá trình + Các bước thực hiện: dựa theo quá trình định giá, có thể thực hiện phương pháp định giá, có thể thực hiện phương pháp này qua các bước sau: lựa chọn này qua các bước sau: lựa chọn   đánh đánh giá cao giá cao   hành động. hành động. PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ Ví dụ: Tại sao phải làm việc theo quy Ví dụ: Tại sao phải làm việc theo quy trình/kế hoạch? Tại sao phải thực hiện trình/kế hoạch? Tại sao phải thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động? đúng các quy định về an toàn lao động? Tại sao phải xắp xếp dụng cụ gọn gàng? Tại sao phải xắp xếp dụng cụ gọn gàng? [...]... về giáo dục dân số, Dự án VIE/94/P01, Hà nội, 1995 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án VIE/98/018, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) & DANIDA, Thiết kế mẫu một số môđun giáo dục môi trường (dành cho các lớp tập huấn), Hà nội, 2004 4 Hoàng Minh Tác, Giáo trình Giáo dục môi trường, trường ĐHSP Hà Nội, 2003 5 Nguyễn Văn Ánh, Một số modun giáo dục môi trường, tài liệu bồi dưỡng giáo viên công nghệ, ... PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ - Dạy học theo dự án + Các bước thực hiện: Dựa theo quy trình thực hiện dự án, dạy học theo dự án có thể được thực hiện theo các bước sau: PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ - Dạy học theo dự án + Khả năng áp dụng: Do tính chất phức hợp của mục tiêu giáo dục môi trường (như đã nêu ở phần trên), phương pháp này có thể được áp dụng trong việc thực... định/đánh giá các chỉ số về môi trường: đất, nước, không khí… và ảnh hưởng của chúng đến chất lượng cuộc sống tại địa phương dựa trên các tiêu chuẩn về môi trường (do giáo viên tìm hiểu và cung cấp) • • • • • • • TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ dân số Liên hợp quốc, Hoàng Đức Nhuận chủ...PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ - Dạy học theo dự án + Bản chất: Dạy học theo dự án là một phương pháp dạy học (theo nghĩa rộng), trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành Dưới sự chỉ đạo của giáo viên, nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình, từ việc xác định... Minh Tác, Giáo trình Giáo dục môi trường, trường ĐHSP Hà Nội, 2003 5 Nguyễn Văn Ánh, Một số modun giáo dục môi trường, tài liệu bồi dưỡng giáo viên công nghệ, trường ĐHSP Hà Nội, 2006 6 Sách giáo khoa Công nghệ 10, 11, 12, Nhà xuất bản Giáo dục 2008 . để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Công nghệ dạy học Công nghệ Để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Công nghệ có thể Để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Công nghệ. PHÁP TÍCH HỢP GDMT PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ Phương pháp tích hợp GDMT trong dạy học Phương pháp tích hợp GDMT trong dạy học môn Công nghệ môn Công nghệ a). d¹y GIÁO DỤC GIÁO DỤC b¶o vÖ b¶o vÖ MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ TRUNG HỌC TRUNG HỌC c¬ së c¬ së MÔN CÔNG NGHỆ MÔN CÔNG NGHỆ VỚI GIÁO DỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tích hợp giáo dục môi trường trong môn công nghệ, Bài giảng tích hợp giáo dục môi trường trong môn công nghệ,

Từ khóa liên quan