phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài, chiến lược của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn agribank

30 2K 17
phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài, chiến lược của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn agribank

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI GVHD: Nguyễn Phương Linh LỜI MỞ ĐẦU Trong mọi quốc gia muốn có nền kinh tế phát triển, tăng trưởng nhanh và bền vững trước hết phải đáp ứng đủ nhu cầu vốn đầu tư. Đồng thời muốn có vốn đầu tư lớn và dài hạn phải đòi hỏi phải gia tăng tiết kiệm. Ngược lại tăng trưởng kinh tế cao sẽ tạo điều kiện để tăng tỷ lệ tiết kiệm và từ đó tăng khả năng cung ứng vốn đầu tư. Đây chính là mối quan hệ nhânn quả và nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội , mở rộng sản xuất và kinh doanh, từ đó tăng thu nhập quốc dân và cải thiên đời sống của mọi tầng lớp xã hội. Trong nền kinh tế nhu cầu về vốn đầu tư và các nguồn tiết kiệm có thể phát sinh từ những chủ thể khác nhau. Những người có cơ hội đầu tư sinh lời thì thiếu vốn, trái lại những người có vốn nhàn rỗi lai không có cơ hội đầu tư. Từ đó hình thành quá trình giao lưu vốn giữa những người có vốn và những người cần vốn, họ cần gặp gỡ để thỏa mãn nhu cầu của nhau. Ngân hàng xuất hiện chính là điều tất yếu để thỏa mãn nhu cầu về vốn đó. Theo thời gian và sự phát triển cho phù hơp tình hình kinh tế, ngành ngân hàng không chỉ có nhận vốn góp và cho vay vốn mà còn co rất nhiều dịch vụ nhằm thu hút quý khách hàng của mình và Agribank không phải là ngoại lệ. Bài thảo luận quản trị chiến lược - 1 - Nhóm 9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI GVHD: Nguyễn Phương Linh PHẦN I; GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM: AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Tên viết tắt : Agribank Hội sở chính : Số2_ Láng Hạ_ Ba Đình_ Hà Nội Thành lập ngày: 26/03/1988 Điện thoai : Webisete : www.Agribank.com.vn I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Agribank là ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngân hàng được lập ngày 26/03/1988 theo QĐ số 53/HDBT của chủ tịch hội đồng Bộ Trưởng. Ngân hàng đổi tên từ ngân hàng phát triển nông nghiịep Việt Nam thành ngân hàng nông nghiệp Việt Nam theo QĐ số 400/CT ngày 14/11/1990 của thủ tướng chính phur nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Theo QĐ số 280/QD_ NH5 ngày 15/10/1996 và QĐ số 1836/ QD _TCCB ngày 28/12/1996, ngân hàng đã đổi tên lần nữa thành ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam như hiện nay. Ngân hang là doanh nghiệp nhà nước đặc biệt đươc tỏ chức theo mô hình tổng công ty nhà nước, có thời hạn hoạt động là 99 năm. Bài thảo luận quản trị chiến lược - 2 - Nhóm 9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI GVHD: Nguyễn Phương Linh II. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Ngân hàng được thành lập nhằm thực hiện các giao dịch ngắn hạn bao gồm: huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chúc cá nhân trên cơ sơ tài chính và khả năng nguồn vốn ủa ngân hàng . Thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giáy tờ co giá khác, các dịch vụ của ngân hàng đươc ngân hàng nhà nước việt Nam cho phép . III. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHIẾN LƯỢC( SBU) SBU1 : Dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân SBU2 : Tiền gửi tiết kiệm SBU3 : Trả lương qua tài khoản SBU4 : Mua bán kiều hối SBU5 : Đầu tư chứng khoán SBU6 : Thanh toán ngoại tệ . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. TẦM NHÌN SỨ MẠNG KINH DOANH 1. Tầm nhìn chiến lược ( 1) Tiếp tục giữ vững ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam tiên tiến trong khu vực và có uy tín cao trên trường quốc tế . (2) Đảm bảo đảy mạnh tiến trình hội nhập khu vưc và quốc tế, tăng cường hợp tác, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của các nước, các tổ chức tài chính_ ngân hàng quốc tế đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao ổn đing và phát triển bền vững. (3) Xây dựng Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Viêt Nam thành một tập đoàn tài chính – phấn đấu tăng tổng nguồn vốn từ 25%_ 28% / năm , tổng dư nợ từ 20%_25% /năm , trong đó ty trọng tín dung trung và dài hạn tối đa chiếm 45% tổng dư nợ trên cơ sở cân đối nguồn vốn cho phép , nợ quá han dưới 1% Bài thảo luận quản trị chiến lược - 3 - Nhóm 9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI GVHD: Nguyễn Phương Linh tổng dư nợ , lợi nhuân tói thiểu tăng 10% , tập trung đàu tư cho hệ thống tin học trên cơ sở đảy nhanh tiến độ thực hiện tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng điều hành và phục phụ nhiều tiện ích thu hút khách hàng. (4) Xây dưng ngân hàng theo mô hình ngân hàng hai cấp quản lý tập trung thành các mô hình tổ chức quản lý theo nhóm khách hàng và loại sản phẩm dich vụ. 2. Sứ mạng kinh doanh của Agribank “ AGRIBANK mang phồn thịnh đến với khách hàng” Như tên gọi của mình ngân hàng nông nghiệp và phàt triển nông thôn Việt Nam từ khi ra đời đến nay đã gắn bó với nông nghiệp, nông dân va nông thôn . Nhưng hiện tại nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam đang bước nhanh vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do nông dân và nông thôn còn nghèo, nền nông nghiệp cần vốn đàu tư. Trong điều kiện đó Agribank đã giải quyết nhiệm vụ kinh điển “ đi vay để cho vay” trước mắt, cũng như phát triển đa dạng hóa dịch vụ kinh doanh trong chiến lược kinh doanh của mình. V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Năm 2009 2008 2007 Tổng doanh thu Doanh thu thuần Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản Tổng nguồn vốn Tỷ suất sinh lời PHẦN II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Bài thảo luận quản trị chiến lược - 4 - Nhóm 9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI GVHD: Nguyễn Phương Linh Mỗi doanh nghiệp đều hoạt động trong môi trường rất phức tạp gồm môi trường bên trong và môi trường bên ngoài doanh nghiệp hay còn gọi là môi trường vĩ mô và môi trường nhiệm vụ. Mỗi môi trường tác đông tích cực và tiêu cực, tạo cho doanh nghiệp co những cơ hội và thách thức, có tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp hoạt đông hiệu quả, suy thoái hay phát triển bền vững đều dựa vào sự nắm bắt cơ hội, né tránh những nguy cơ do môi trường bên ngoài mang lại, vì thế hiểu được các tác động đến doanh nghiệp là rất quan trọng . Ta đi phân tích xem môi trường vĩ mô và môi trường nhiệm vụ tác động như thế nào đến ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Bài thảo luận quản trị chiến lược - 5 - Nhóm 9 Công ty CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT VĂN HÓA XÃ HỘI NHÂN TỐ KINH TẾ NHÂN TỐ CÔNG NGHỆ NHÀ PHÂN PHỐI TC TÍN DỤNG CÔNG ĐOÀN CỔ ĐÔNG KHÁCH HÀNG ĐÓI THỦ CẠNH TRANH NHÀ CUNG ỨNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI GVHD: Nguyễn Phương Linh 1, Các ngành kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ tiêu 2004 2005 2006 GDP danh nghĩa Tổng dư nợ tín dụng Tổng tiền gửi Tăng trưởng tín dụng Tăng trưởng tiền gửi 2, Giai đoạn trong chu kỳ phát triển của ngành Đang trong giai đoạn tăng trưởng nhưng chưa ổn định . - Do những cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng. - Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế trong thời gian qua. 3, Đánh giá tác động của môi trường vĩ mô. MÔ HÌNH PESTEL Bài thảo luận quản trị chiến lược - 6 - Nhóm 9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI GVHD: Nguyễn Phương Linh 3.1. Nhân tố Chính Trị _ Pháp Luật Bài thảo luận quản trị chiến lược - 7 - Nhóm 9 Nhân tố kinh tế -Cán cân thương mại - Đầu tư nước ngoài - Định hướng thị trường - Hệ thống tiền tệ - Phân phối thu nhập và sức mua - Lạm phát - Trình độ phát triển kinh tế - Cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên Nhân tố chính trị -pháp luật - Sự ổn định chính trị - Vai trò của chính phủ về kinh doanh quóc tế - Hệ thống luật - Hệ thông tòa án Nhân tố công ngệ - Chi tiêu cho khoa học công nghệ - Nỗ lực công nghệ - Bảo vệ bằng phát minh sang chế - Chuyển giao công nghệ - Tự động hóa - Quyết định phát triển, quan điểm và điều kiên áp dụng công nghệ mới Nhân tố văn hóa_xã hội - Các nhóm tổ chức xã hội - Ngôn ngữ và tôn giáo - Dân số và tỷ lệ phát triển - Cơ cấu lứa tuổi - Tốc độ đô thị hóa - Thực tiễn và hành vi kinh doanh Ngân hàng AGRIBANK TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI GVHD: Nguyễn Phương Linh Nền chính trị ổn định góp phần tạo điều kiện cho các ngân hàng trong đó có Agribank kinh doanh ổn định . Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2008, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu ngành ngân hàng phải đảm bảo tăng trưởng 9%/ năm và kiểm soát lạm phat dưới mức tăng trưởng . Ngày 19/12/2008 thống đốc ngân hàng nhà nước đã ban hành kế hoạch hoạt động của ngân hàng Nhà Nước Việt Nam . Để triển khai kịp thời, có hiêụ quả các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng theo chỉ đạo của Chính Phủ và Thủ Tướng Chính Phủ tại nghi quyết số 01/NQ- CP ngày 09/01/2009, nghi quyết số 30/208/NQ- CP ngày 11/12/2008, nghị quyết số 30a/2008/NQ- CP ngày 27/12/2008 và quyết định 167/2008/QĐ- TTG ngày 12/12/2008 nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội và đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó pháp luật nước ta vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém không đáp ứng được sự phát triển của ngành kinh tế. Đây cũng là một hạn chế rất lớn trong việc phát triển ngân hàng. Theo các nhà đầu tư nước ngoài, mặc dù Việt Nam là môt địa điểm đầu tư hấp dẫn nhưng khi đi sâu vào tìm hiểu về môi trường thì yếu tố pháp luật luôn là những trở ngại lớn cho đầu tư. 3.2. Nhân tố công nghệ Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và internet trong những năm gần đay ở Việt Nam đã có những tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng . Với sự phát triển của công nghệ thông tin tạo điều kiện cho các ngân hàng có thể đổi mới không chỉ quy trình nghiệp vụ mà có thể thay đổi về cách thức phân phối đặc biệt phát triển các sản phẩm,dịch vụ với nhu cầu thanh toán điện tử. Công nghệ kỹ thuật Việt Nam đang phát triển mạnh và dần bắt kịp với các nước trong khu vực và trên thế giới, trình độ cán bộ kỹ thuật ngày được nâng cao về Bài thảo luận quản trị chiến lược - 8 - Nhóm 9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI GVHD: Nguyễn Phương Linh số lượng và chất lượng đáp ứng được đòi hỏi hiện đại hóa ngành ngân hàng trông thời kỳ hội nhâp sâu rộng nền kinh tế thế giới . Sự phát triển mạnh mẽ của internet cũng như các phương tiện thông tin đại chúng thì người đân dễ dàng tìm hiểu về ngân hàng và ngược lại ngân hàng dễ nắm bắt tâm lý và nhu cầu của khách hàng về sản phẩm của mình và đối tác nước ngoài cũng có thể dễ dàng làm việc với ngân hàng. Agribank là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới . Ngay từ nhưng năm đầu, agribank đã đầu tư phần mềm, thực hiện quản lý tập trung và nối mạng trực tuyến toàn hệ thống . Năm 2006, agribank đã triển khai dự án đầu tư thay thế phần mềm mới để nâng cao năng lực quản lý theo các chuẩn mực quốc tế và hỗ trợ phát triển sản phẩm mới. Là một trong những ngân hàng đầu tiên có hệ thống công nghệ hiện đại, thực hiện quản lý dữ liệu tập trung và nối mạng toàn hệ thống. Agribank luôn đi đầu trong việc áp dụng công nghệ tự động hóa, cung cấp cho khách hàng dịch vụ ngân hàng với nhiều tiện ích như thẻ thanh toán, chuyển tiền tự động trên ATM ,SMS banking …Bên cạnh việc đa dạng hóa các sản phẩm hướng tới một ngân hàng bán lẻ hiện đại chuyên nghiệp, hệ thống mạng lưới hoạt động của ngân hàng liên tục được mở rộng tới các tỉnh , thành phố trên toàn quốc. 3.3. Nhân tố kinh tế Năm 2007 với sự phát triển về quy mô sản lượng và chất lượng với triển vọng phát triển kinh tế khả quan cùng với chính sách đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là cổ phần hóa 71 công ty, doanh nghiệp lớn sẽ cung cấp cho thị trường chứng khoán một khối lượng hàng hóa chất lượng cao. Hệ thống tổ chức trung gian đã hình thành và phát triển cho đến nay , đã có 55 công ty chứng khoán, 18 công ty quản lý quỹ, 6 ngân hàng hoạt động lưu ký chứng khoán. Các chính sách cụ thể cho việc hoạt động và phát triển thị trường chứng khoán đang được thực hiện sẽ tạo điều kiện môi trường kinh doanh ngày càng lành mạnh và Bài thảo luận quản trị chiến lược - 9 - Nhóm 9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI GVHD: Nguyễn Phương Linh minh bạch. Tỷ lệ tiết kiệm ngày càng cao vói làn sóng đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh cũng như sự hội nhập kinh tế toàn cầu sẽ góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển mạnh, đây sẽ là tiền đề tạo dòng chảy vốn đầu tư lớn làm cho thị trường vốn đầu tư tai Việt Nam trở thành một trong những thị trường phát triển mạnh. Dự đoán được xu hướng phat triển và nhu cầu đó, Agribank đã quyết định đầu tư kinh doanh thêm một dịch vụ mới đó là kinh doanh chứng khoán. Năm 2008 - 2009 thị trường tài chính Việt Nam sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thị trường tài chính thế giới, vì thế mức độ tự do hóa các giao dịch vốn tại Việt Nam vẫn tương đối cao , biến động của các dồng vốn đầu tư đặc biệt là các dòng vốn đầu tư gián tiếp cũng vẫn sẽ ảnh hưởng cung cầu ngoại tệ và diễn biến tỷ giá. Là một thành viên trong hệ thống ngân hàng Việt Nam Agribank cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của cuoc khủng hoảng kinh tế thé giới . Song Agribank cũng co nhưng chính sách han chế được những tác động của cuôc khủng hoảng. 3.4. Nhân tố văn hóa- xã hội Hành vi của khách hàng bị chi phối bởi khá nhiều các yếu tố văn hóa: Trình độ văn hóa, thói quen tiêu dùng của người dân cũng ảnh hưởng tới hành vi và nhu cầu của người sử dụng dịch vụ của khách hàng. Ở Việt Nam phần lớn người ở độ tuổi trung niên là người giữ quyền tài chính lớn trong gia đình thì có tâm lý gửi tiền vào hoặc đi vay tại ngân hàng thương mại nhà nước vì nghĩ an toàn hơn. Xu hướng sử dụng các dịch vụ của ngân hàng của giới trẻ ngày càng tăng như vay vốn, thẻ tín dụng, thẻ ATM, ngân hàng điện tử tạo ra một trào lưu mới ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của ngân hàng. Việt Nam có tới 85 triệu dân nhưng chỉ có chưa tới 10% dân số sử dụng các dịch vụ ngân hàng đây là một thị trường đầy tiềm năng . Thu nhập và mức sống của Bài thảo luận quản trị chiến lược - 10 - Nhóm 9 [...]... đầu ngành ngân hàng trong việc sang tạo, phát triển chính sách đãi ngộ và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cho cán bộ mình 1.2 Chiến lược tập trung Agribank đinh hướng chiến lược của mình đó là phát triển ngành ngân hàng đa năng, tập trung phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ Agribank đã luôn duy trì sự hài lòng, trung thành và gắn bó của khách hàng với mình, xây dựng Agribank thành một ngân hàng Viêt... trọng của Agribank là 3.5 đã cho thấy khả năng nắm bắt cơ hội tốt và vượt qua thách thức của ngân hàng, đồng thời giảm thiểu những khó khăn do thách thức đó gay ra cho Agribank Đây là tín hiệu tốt của ngân hàng Agribank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CỦA AGRIBANK 1, Sản phẩm chủ yếu của Agribank - Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu của Agribank Bài thảo luận quản trị chiến. .. các mục tiêu chiến lược Các cơ hội - Việt Nam gia nhập WTO giúp ngành phát triển rộng hơn - Thu nhập của người dân tăng - Thanh toán tiền lương qua tài khoản ngân hàng cũng như việc sử dụng tài khoản thanh toán ngân hàng tăng - Hệ thống phong phú, chuyên nghiệp - Sự phát triển của công nghệ thông tin - Những chính sách ưu đãi của nhà nước đối với ngân hàng - Tốc độ phát triển kinh tế của VN cao và... năm đầu Agribank đã triển khhai đè án tin học hóa hệ thống quản trị ngân hàng, theo đó ngân hàng được thực hiện quản lý dữ liệu tập trung và nối mạng toàn hệ thống Tiếp đó để đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm mới và hiện đại hóa công tác quản trị ngân hàng theo các chuẩn mực quốc tế, Agribank đã triển khai thay thế phần mềm cốt lõi của ngân hàng Phần mềm mới sẽ hỗ trợ ngân hàng trong việc phát triển. .. hướng và chiến lược dài hạn của Agribank luôn xác định nông nghiệp, nông thôn và nông dân là thị trường và là khách hàng truyền thống Duy trì tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông nghiệp nông thôn chiếm ít nhất 70% tổng dư nợ toàn hệ thống , trong đó dư nợ vay nông thôn chiếm it nhất 55% Bên cạnh đó Agribank đã và đang tiếp tục nỗ lực trong việc phát triển cá sản phẩm mới, dịch vụ giá trị gia tăng như: Gửi... Marketing và bán hàng Thương hiệu của Agribank ngày càng trở nên quen thuộc với người dân đặc biệt là nông dân, nông thôn Với phương châm Agribank mang phồn thịnh đến với khách hàng ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam có một vị trí không nhỏ đói với người dân Việt Nam 3.2 Hoạt động bổ trợ Bài thảo luận quản trị chiến lược - 19 - Nhóm 9 GVHD: Nguyễn Phương Linh TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG... cùng nhau tồn tại và phát triển Hiện nay ngân hàng nào cạnh tranh được nhiều tiền gửi của khách hàng thì ngân hàng đó tồn tại Vì vậy mà các ngân hàng cần có các dịch vụ chăm sóc, dịch vị tư vấn, coi khách hàng là điều kiện để ngân hàng tồn tại, vầ phải gây được ấn tượng đối với khách hàng Sự kiện nổi bật gần đây nhất liên quan đến qquyền lực của khách hàng có lẽ là việc các ngân hàng thu phí sử dụng... 4.4 Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành Cường độ cạnh tranh của các ngân hàng tăng cao khi có sự xuất hiện của nhóm ngân hàng 100% vốn nước ngoài Ngân hàng nước ngoài thường có một phân khúc khách hàng riêng mà đa số doanh nghiệp từ nước họ Họ đã phục phụ những khách hàng này từ rất lâu ở thị trường khàc và khi khách hàng mở rộng thị trường sang Việt Nam thì ngân hàng cũng mở văn phòng đại diện... đầu tư của các tập đoàn lớn để mở rộng mạng lưới phát triển kinh doanh - Chủ động vay vốn ngân hàng nhà nước để phát triển quy mô vốn - Thu hút nhân lực chất lượng cao bằng môi trường làm việc uy tín của ngân hàng và bằng những chính sách đãi ngộ Phát huy điểm mạnh để hạn chế thách thức - xây dựng môi trường văn hóa doing nghiệp phải thực sự lành mạnh, dân chủ hơn nữa tạo điều kiện cho nhân viên phát. .. Vượt qua điểm yếu của doanh nghiệp để tránh thách thức - Xây dựng các chính sách mục tiêu chiến lược phát triển mạng lưới, quy mô tạo ra niềm tin và sự phát triển của ngân hàng giữ chân nhân viên - 23 - Nhóm 9 GVHD: Nguyễn Phương Linh TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - Chảy máu chất xám ở VN - Sự gia tăng của các ngân hàng thương mại cổ phần - Thị trường BĐS, chứng khoán tăng mạnh - Tâm lý của người VN - Cơ . xem môi trường vĩ mô và môi trường nhiệm vụ tác động như thế nào đến ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG. hiệu tốt của ngân hàng Agribank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CỦA AGRIBANK 1, Sản phẩm chủ yếu của Agribank - Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu của Agribank Bài. vốn Tỷ suất sinh lời PHẦN II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Bài thảo luận quản trị chiến lược - 4 - Nhóm 9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI GVHD:

Ngày đăng: 10/02/2015, 14:39

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan