0

vai trò của tổ chức công đoàn công ty kho vận đá bạc trong việc vận động công nhân, lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh_tiểu luận trung cấp chính trị

22 2,261 9
  • vai trò của tổ chức công đoàn công ty kho vận đá bạc trong việc vận động công nhân, lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh_tiểu luận trung cấp  chính trị

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 11:35

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp Lí luận Chính trị - Hành chính MỤC LỤC Nội dung Trang A. Phần mở đầu 2 B. Nội dung 4 I. Khái quát chung về đơn vị và tổ chức Công đoàn đơn vị 4 1. Khái quát về Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin 4 2. Tổ chức Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin 7 II. Thực trạng hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin 8 1. Vai trò của tổ chức Công đoàn trong bộ máy Công ty 8 2. Mối quan hệ của tổ chức Công đoàn với các tổ chức khác trong và ngoài đơn vị 9 3. Hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin những năm qua 9 4. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 17 III. Những giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin 18 1. Giải pháp 18 2. Kiến nghị 19 C. Kết luận 21 Tài liệu tham khảo 23 A. PHẦN MỞ ĐẦU Nguyễn Tam Hưng Lớp C150 – Khóa 2012-2013 - 1 - Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp Lí luận Chính trị - Hành chính Trong công cuộc đổi mới đất nước, với chủ trương của Đảng đưa đất nước phát triển bền vững theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chú trọng phát triển kinh tế nhiều thành phần, các doanh nghiệp nhà nước có vị trí vai trò hết sức quan trọng. Sản phẩm làm ra của các doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng lớn, cho nên vấn đề đặt ra là doanh nghiệp nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo trong việc phát triển kinh tế cả nước. Chất lượng, sản lượng, giá thành sản phẩm là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp hiện nay, đây thực sự là vấn đề sống còn, có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Trong tiến trình đổi mới, các doanh nghiệp đang trong quá trình ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật tiên tiến nhằm từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường. Muốn sản xuất, kinh doanh có hiệu quả theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước, đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo ngay từ khâu sản xuất đến khâu tìm kiếm thị trường, đổi mới công nghệ Tuy nhiên, một yêu cầu đặt ra không thể thiếu được, có ý nghĩa quyết định chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp là làm sao động viên khai thác mọi nguồn lực tập trung cho sản xuất kinh doanh, trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Để phát triển nguồn lực con người, huy động tối đa sức mạnh và sức sáng tạo to lớn của nguồn lực này trong sản xuất kinh doanh, nhất thiết phải đề cập đến vai trò quan trọng không thể thiếu được của tổ chức Công đoàn cơ sở. Tổ chức Công đoàn khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình phải hướng về mục tiêu vận động công nhân, lao động hăng say sản xuất, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, có nhiệm vụ vận chuyển than từ các mỏ về kho cảng của công ty, tiêu thụ than theo hợp đồng Tập đoàn ký kết với các đối tác theo kế hoạch của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam giao hàng năm. Vì vậy, việc tìm hiểu thực trạng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong Công ty nhằm tìm ra các giải pháp để tiếp tục đổi mới các nội dung và phương thức hoạt Nguyễn Tam Hưng Lớp C150 – Khóa 2012-2013 - 2 - Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp Lí luận Chính trị - Hành chính động của Công đoàn, phát huy mạnh mẽ sức lực và trí tuệ của người lao động để phát triển Công ty, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng chung có tầm quan trọng to lớn. Vì những lý do trên, tôi lựa chọn đề tài: “Vai trò của tổ chức Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc trong việc vận động công nhân, lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh”. Đi vào khảo sát hình thức và nội dung hoạt động của Công đoàn cơ sở, từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, phát triển doanh nghiệp, góp phần thiết thực vào công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. B. NỘI DUNG Nguyễn Tam Hưng Lớp C150 – Khóa 2012-2013 - 3 - Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp Lí luận Chính trị - Hành chính I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ 1. Khái quát về Công ty Kho vận Đá Bạc- Vinacomin a. Chức năng nhiệm vụ Công ty Kho vận Đá Bạc - TKV được thành lập theo QĐ số 2077/QĐ-HĐQT ngày 04/9/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và chính thức hoạt động từ ngày 16/9/2007. Công ty Kho vận Đá Bạc - TKV (nay là Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin) có nhiệm vụ vận chuyển than từ các mỏ về kho cảng của Công ty để phục vụ tiêu thụ, có dây chuyền khép kín, đồng bộ, tập thể CBCNV luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu đi lên. Những kết quả mà Công ty kho vận Đá Bạc đạt được, ngoài truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của công nhân ngành than, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, còn có sức mạnh của truyền thống lao động cần cù, vượt khó, sáng tạo, dũng cảm trong sản xuất và chiến đấu, phát huy cao nhất về nội lực, từng bước tháo gỡ khó khăn, không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm, phương thức tổ chức thực hiện, đặc biệt là phương thức quản lý công nghệ, từng bước hiện đại hóa theo con đường đổi mới của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó mà Công ty Kho vận Đá Bạc đã thực sự hòa nhập vào sự nghiệp phát triển chung của Ngành Than và của cả nước. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 2216000103 của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh ngày 07/9/2007 quy định ngành nghề kinh doanh của Công ty Kho vận Đá Bạc như sau: + Quản lý khai thác đường sắt; + Vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy; + Quản lý khai thác cảng biển, bến thuỷ nội địa; + Chế biến kinh doanh than; + Xếp dỡ, chuyển tải hàng hoá; + Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng, bất động sản; + Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng; + Cung ứng vật tư thiết bị; Nguyễn Tam Hưng Lớp C150 – Khóa 2012-2013 - 4 - Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp Lí luận Chính trị - Hành chính + Sửa chữa, lắp ráp, chế tạo các sản phẩm cơ khí, xe vận tải, phương tiện vận tải, thiết bị điện, thiết bị chịu áp lực và các thiết bị công nghiệp khác. Các hoạt động kinh doanh của Công ty được phép tiến hành trên phạm vi trong nước và nước ngoài theo sự phân công, phân cấp điều hành của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Hiện nay, sản phẩm than các loại của Công ty là nguồn cung cấp chủ yếu cho Nhà máy điện Uông Bí, Nhà máy điện Phả lại, Nhà máy xi măng, khu vực các tỉnh Tây Bắc, các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và xuất khẩu ra các nước trên thế giới Các phong trào thi đua “An toàn - Hiệu quả - Tăng trưởng - Phát triển” của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt nam phát động đã được cán bộ, công nhân viên Công ty phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, chủ động, sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, xây dựng Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh. b. Cơ cấu tổ chức - Đảng bộ Công ty Kho vận Đá Bạc Ban chấp hành Đảng bộ của Công ty gồm có 15 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí làm Bí thư Đảng bộ, 01 đồng chí là Phó Bí thư thường trực, 13 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ thuộc các đơn vị trực thuộc và phòng ban chức năng. Ban Chấp hành Đảng bộ của Công ty có độ tuổi bình quân 45 tuổi, 100% có trình độ cao đẳng và đại học. Hiện nay, trong toàn Đảng bộ có 329 đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại 11 chi bộ, bình quân mỗi chi bộ có 18 - 37 đảng viên. Đảng bộ Công ty Kho vận Đá Bạc đã nhiều năm được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của Công ty hôm nay và mai sau. - Bộ phận chuyên môn Bộ phận chuyên môn của Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin bao gồm: Giám đốc, Phó giám đốc, các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ, các phân xưởng, bộ phận phục vụ của Công ty. Tất cả các bộ phận này trực tiếp phục vụ nhiệm vụ chính trị của Công ty theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nguyễn Tam Hưng Lớp C150 – Khóa 2012-2013 - 5 - Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp Lí luận Chính trị - Hành chính Ban Ciám đốc Công ty gồm 5 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí Phó Bí thư đảng ủy kiêm Giám đốc Công ty, 01 đồng chí Phó giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn và các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, đầu tư, sản xuất, đời sống; các phòng kỹ thuật, nghiệp vụ có trưởng, phó phòng; các phân xưởng có quản đốc, phó quản đốc, đội trưởng. - Công đoàn Công ty Công đoàn Công ty là một lực lượng quần chúng đông đảo nhất trong Công ty, tổng số đoàn viên Công đoàn là 1.273 người. Ban chấp hành Công đoàn có 15 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí Chủ tịch, 01 đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách, còn lại là hoạt động bán chuyên trách và kiêm nhiệm. - Ban nữ công Công ty Ban Nữ công có 01 đồng chí làm Trưởng ban; Ban Nữ công gồm 6 tiểu ban với tổng số nữ công nhân, viên chức là 231 người, trong đó có 50 người là đảng viên. - Đoàn Thanh niên Công ty Năm 2012, Đoàn Thanh niên Công ty có 8 chi đoàn trực thuộc, trong đó có tổng số 385 đoàn viên, thanh niên chiếm 30,2% tổng số CBCNV trong Công ty. Ban Chấp hành chi đoàn gồm 9 đồng chí đều có trình độ đại học. Ban Thường vụ có 03 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí chuyên trách (Bí thư chi đoàn), 02 đồng chí kiêm nhiệm. Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Công ty đã phát huy vai trò xung kích với các phong trào thi đua: “Thanh niên xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Thanh niên tham gia quản lý”. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Đảng, chào mừng các ngày lẽ lớn của đất nước, của Ngành Than đạt kết quả tốt, đã tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức Đoàn trong khu vực. c. Chức năng, nhiệm vụ Công ty được Tập đoàn giao nhiệm vụ sản xuất chính cho Công ty là: Tiếp nhận - vận chuyển - chế biến - tiêu thụ than cho các Công ty sản xuất trong vùng than Uông Bí - Đông Triều, đồng thời làm nhiệm vụ chuyển tải than xuất khẩu và giao than về cuối nguồn cho các hộ tiêu thụ theo kế hoạch tiêu thụ của Tập đoàn Vinacomin. Nguyễn Tam Hưng Lớp C150 – Khóa 2012-2013 - 6 - Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp Lí luận Chính trị - Hành chính Đến nay, sau 5 năm hoạt động, Công ty đã dần đi vào nề nếp, bộ máy quản lý đã tiếp cận nhanh chóng với mô hình hoạt động mới của doanh nghiệp, đời sống cán bộ, công nhân được cải thiện, đảm bảo thu nhập của người lao động ngang bằng với mức thu nhập bình quân chung của Tập đoàn. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh từ năm 2007 đến 2011 và 9 tháng đầu năm 2012, Công ty đều hoàn thành toàn diện kế hoạch Tập đoàn giao, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Tập đoàn Vinacomin. 2. Tổ chức Công đoàn Công ty kho vận Đá Bạc- Vinacomin a. Hệ thống tổ chức Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin hiện có 1.273 đoàn viên, Ban Chấp hành Công đoàn có 15 đồng chí, trong đó 10 đồng chí có trình độ đại học, 5 đồng chí có trình độ trung cấp, cao đẳng. Độ tuổi bình quân là 43 tuổi. Dưới Ban chấp hành Công đoàn Công ty có 11 Công đoàn bộ phận; Công đoàn bộ phận ít người nhất là 35 người, đông người nhất là 252 người. b. Chức năng, nhiệm vụ Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin có 3 chức năng nhiệm vụ, đó là chức năng bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động, chức năng tham gia quản lý và chức năng giáo dục. * Chức năng bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động Đây là chức năng quan trọng nhất của Công đoàn, Công đoàn là người bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động, chống tệ nạn quan liêu, chống các biểu hiện tiêu cực. Thực hiện chức năng này, năm 2012 Công đoàn Công ty đã cùng chuyên môn tổ chức tốt đời sống, đảm bảo việc làm cho cán bộ công nhân viên chức lao động trong Công ty được ổn định, các phong trào được duy trì và mở rộng; cán bộ công nhân viên yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển của Công ty. * Chức năng tham gia quản lý: Công đoàn thực hiện chức năng tham gia quản lý không có nghĩa là làm thay công việc quản lý của doanh nghiệp. ở đây, chức năng này thể hiện quyền của tổ chức Công đoàn, của công nhân, lao động trong các phân xưởng, công trường, các phòng ban kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm động viên CNVC nâng cao ý thức tự giác, Nguyễn Tam Hưng Lớp C150 – Khóa 2012-2013 - 7 - Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp Lí luận Chính trị - Hành chính nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Công đoàn Công ty đã vận động CBCNV phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng nghiên cứu chuyên giao khoa học, công nghệ, giúp Công ty tiết kiệm hàng chục tỷ đồng. * Chức năng giáo dục Đây là chức năng giúp cho người lao động nhận thức đầy đủ về lợi ích cá nhân gắn liền với kết quả SXKD của đơn vị. Thực hiện chức năng này, Công đoàn Công ty luôn giáo dục đoàn viên có lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng, củng cố và thực hiện tốt kỷ luật lao động, xây dựng ý thức tự nguyện tự giác trong lao động. Công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai nhiều giải pháp trong công tác an toàn BHLĐ, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, huấn luyện an toàn cho công nhân viên chức; tổ chức cho công nhân đăng ký “tự bảo hiểm”. Công tác học tập nâng cao trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ được duy trì và phát triển tốt. Để phát huy quyền làm chủ của đoàn viên Công đoàn, Giám đốc và Công đoàn thường xuyên gặp mặt, đối thoại trực tiếp với công nhân. Hàng năm Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên cử cán bộ xuống các Công đoàn bộ phận dự sinh hoạt để nắm bắt tình hình, đồng thời tuyên truyền, giáo dục công nhân viên chức thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Tập đoàn Vinacomin nói chung và Công ty kho vận Đá Bạc nói riêng. II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHO VẬN ĐÁ BẠC – VINACOMIN 1. Vai trò của tổ chức Công đoàn trong bộ máy Công ty Tổ chức Công đoàn Công ty là nền tảng tổ chức đơn vị, nơi trực tiếp với người lao động, nơi thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên cũng như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nguyễn Tam Hưng Lớp C150 – Khóa 2012-2013 - 8 - Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp Lí luận Chính trị - Hành chính Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, với nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách từng mặt do Ban chấp hành phân công. Trong quá trình hoạt động, các đồng chí trong Ban Chấp hành luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trước tập thể, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp cho hoạt động của Ban Chấp hành có hiệu quả. 2. Mối quan hệ của tổ chức Công đoàn với các tổ chức khác trong và ngoài đơn vị - Với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam: Công đoàn Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo và quan tâm của Công đoàn cấp trên. Việc thực hiện các chế độ, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động luôn được quan tâm giải quyết kịp thời. - Với Đoàn Thanh niên Công ty: Hoạt động của Đoàn Thanh niên được nâng cao là nhiệm vụ và trách nhiệm của Công đoàn Công ty. Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức các hoạt động thu hút đông đảo các đoàn viên, thanh niên tham gia và thu được nhiều thành tích lớn, đặc biệt là các hoạt động từ thiện, nhân đạo - Với bộ phận Chuyên môn: Công đoàn Công ty là cộng tác viên tích cực cho hoạt động chuyên môn của đơn vị. Công đoàn duy trì công tác thanh tra nhân dân nhằm phát huy vai trò của mình trong việc bảo vệ đoàn kết nội bộ và thực hiện công tác quản lý quỹ phúc lợi chung của Công ty. Công đoàn kết hợp với chuyên môn giải quyết tốt các chính sách liên quan đến lợi ích chính đáng của người lao động. - Với Ban Nữ công Công ty: Công đoàn phối hợp với Ban Nữ công động viên chị em tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, chấp hành kỷ luật lao động, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Hàng năm, Công đoàn cùng với Ban Nữ công Công ty tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 kết hợp với Ban Nữ công tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện các chuyên đề về phụ nữ. 3. Hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin những năm qua Nguyễn Tam Hưng Lớp C150 – Khóa 2012-2013 - 9 - Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp Lí luận Chính trị - Hành chính Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sản xuất của Công ty được giữ vững và phát triển. Việc làm, đời sống của CBCNV ổn định, phong trào được duy trì và mở rộng, tư tưởng cán bộ đoàn viên yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển của Công ty. Tổ chức Công đoàn cũng như cán bộ, đoàn viên trong toàn Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ Công ty, của Công đoàn Than,- Khoáng sản Việt Nam và của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh. Sự phối hợp giúp đỡ tạo điều kiện của cơ quan quản lý, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cũng như các đơn vị bạn đã tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động Công đoàn. Công đoàn Công ty có những bài học kinh nghiệm của quá trình hoạt độngutrong cơ chế thị trường và những truyền thống tốt đẹp của đơn vị. Với tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu của tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong Công ty, phong trào CNVC, lao động và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả nhất định. a. Công đoàn với hoạt động chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động * Giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên Hàng năm, để chuẩn bị cho Đại hội CNVC, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, từ đó chủ động đề xuất và thảo luận với Giám đốc Công ty kế hoạch chỉ đạo Đại hội CNVC từ cấp tổ sản xuất đến các phân xưởng, phòng ban và cấp Công ty. Bộ máy quản lý đã giao kế hoạch và những điều kiện cơ bản, các quy định để CBCNV bàn bạc, thảo luận như: các nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể Ngoài việc tham gia đóng góp vào các mặt quản lý, tổ chức sản xuất, các đơn vị còn thống nhất đưa ra những kiến nghị. Cụ thể: Năm 2008 có 27 kiến nghị; năm 2009 có 09 kiến nghị; năm 2010 có 07 kiến nghị; năm 2011 có 8 kiến nghị; năm 2012 có 16 kiến nghị. Những kiến nghị trên đã được Công đoàn cùng cơ quan quản lý giải quyết một cách kịp thời. Công đoàn tham gia với lãnh đạo Công ty bố trí và đảm bảo việc làm cho 1.273 CBCNV. Bên cạnh đó, hàng năm còn giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động hợp đồng thời vụ (làm công việc xả dỡ than) trên địa bàn, chủ yếu là con em Nguyễn Tam Hưng Lớp C150 – Khóa 2012-2013 - 10 - [...]... những thực trạng hoạt động của Công đoàn sơ sở Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomim và nguyên nhân của những tồn tại như đã nêu trên, nhằm nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong việc vận động công nhân, lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh ở các cơ sở thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển, tổ chức Công đoàn Công ty cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: - Mọi hoạt động của Công. .. trọng của tổ chức Công đoàn cơ sở cũng ngày càng được khẳng định Là một tổ chức chính trị, - xã hội của công nhân viên chức, lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, Công đoàn cơ sở thực sự là cầu nối giữa người lao động với Đảng và chính quyền Trong mọi hoạt động nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn cơ sở luôn là người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. .. sản Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng, vai trò của tổ chức Công đoàn ở Công ty Kho vận Đá Bạc đang ngày càng được khẳng định Để phát huy hơn nữa chất lượng của hoạt động Công đoàn Công ty, đòi hỏi trong thời gian tới, Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc phải tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững vàng về lập trường tư tưởng, có trình độ nghiệp vụ công đoàn, am hiểu về chính. .. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ chính Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp Lí luận Chính trị - Hành hoạt động theo 6 tháng, sau đó Công đoàn Công ty tổ chức kiểm tra chấm điểm và công nhận tổ, bộ phận vững mạnh * Xây dựng đội ngũ, đào tạo cán bộ Công đoàn Nhằm nâng cao nghiệp vụ và hiệu quả hoạt động của cán bộ Công đoàn, Công đoàn Công ty đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho 84 lượt cán bộ công đoàn từ tổ trưởng... công tác công đoàn Bên cạnh đó phải tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức hoạt động phù hợp với tình hình mới, thúc đẩy việc hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất hàng năm của Công ty Những năm qua, Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin đã có nhiều cố gắng nỗ lực thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc được Công đoàn cấp. .. công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở, Nxb Chính trị Hành chính, năm 2009 3 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI 4 Báo cáo tổng kết công tác năm 2011-2012 của Công ty Kho vận Đá Bạc Vinacomin 5 Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin nhiệm kỳ 2010 - 2012 6 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin nhiệm kỳ 2010 -2012 7 Công đoàn Việt Nam -... kiện thực tế của cơ sở trên nguyên tắc quản lý tài chính của Công đoàn Than - Kho ng sản Việt Nam và của Công đoàn được thực hiện tốt, đảm bảo đầy đủ các thủ tục, đúng chính sách chế độ Trong các năm qua Công đoàn Công ty luôn thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí, đoàn phí do Công đoàn Than - Kho ng sản Việt Nam phê duyệt Qua các lần kiểm tra, duyệt quyết toán hàng năm luôn được Công đoàn Than - Kho ng... đến uỷ viên BCH Công đoàn cơ sở Trang bị Điều lệ và Thông tri hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; những vấn đề cơ bản ở Đại hội Công đoàn các cấp cũng như các tài liệu khác cho Công đoàn các bộ phận f Công tác tài chính Công đoàn Xác định công tác tài chính là động lực quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở, do vậy ngay tháng đầu của các năm, Công đoàn Công ty đã xây dựng... các đoàn viên ưu tú vào Đảng * Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty về việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, BCH Công đoàn Công ty đã kiện toàn bộ máy tổ chức và các Ban của Công đoàn Hàng quý duy trì việc sinh hoạt theo định kỳ ở cấp tổ; 6 tháng sinh hoat định kỳ ở cấp bộ phận Mỗi tổ có sổ ghi chép Nghị quyết và nhật ký công. .. chặt chẽ của người lao động với Công ty - Cán bộ Công đoàn nhiệt tình, hoạt động có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo và am hiểu về tình hình sản xuất kinh doanh, có phương pháp hoạt động Công đoàn, được quần chúng tín nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty III NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHO VẬN ĐÁ BẠC – . tài: Vai trò của tổ chức Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc trong việc vận động công nhân, lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh . Đi vào khảo sát hình thức và nội dung hoạt động của Công. về Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin 4 2. Tổ chức Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin 7 II. Thực trạng hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin 8 1. Vai trò. riêng. II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHO VẬN ĐÁ BẠC – VINACOMIN 1. Vai trò của tổ chức Công đoàn trong bộ máy Công ty Tổ chức Công đoàn Công ty là nền tảng tổ chức đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: vai trò của tổ chức công đoàn công ty kho vận đá bạc trong việc vận động công nhân, lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh_tiểu luận trung cấp chính trị, vai trò của tổ chức công đoàn công ty kho vận đá bạc trong việc vận động công nhân, lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh_tiểu luận trung cấp chính trị, vai trò của tổ chức công đoàn công ty kho vận đá bạc trong việc vận động công nhân, lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh_tiểu luận trung cấp chính trị