tổng hợp bộ đề thi đại học môn tiếng trung năm 2014 _tài liệu ôn thi đại học khối d

30 1.5K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2015, 20:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 295 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 1: Phiên âm đúng của từ 技巧 là: jì______iǎo. A. x B. j C. t D. q Câu 2: Phiên âm đúng của từ 水土 là: ______. A. shuítǔ B. shuítú C. shuǐtǔ D. shuǐtù Câu 3: Phiên âm đúng của từ 攀登 là: p______dēng. A. ēn B. ān C. ēng D. āng Câu 4: Phiên âm đúng của từ 谦虚 là: ______. A. qiānxū B. qiānxù C. qiànxù D. qiànxū Câu 5: Phiên âm đúng của từ 祸害 là: ______uòhài. A. g B. k C. t D. h Câu 6: Phiên âm đúng của từ 懒惰 là: lǎnd______. A. ùn B. uì C. òu D. uò Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 7: 表演一结束,人们就陆续走出了______场。 A. 剧 B. 居 C. 据 D. 锯 Câu 8: 因为家里很穷,所以他要当家教______钱交学费。 A. 挣 B. 睁 C. 争 D. 净 Câu 9: 每天晚上我都上网______览新闻、阅览日报等。 A. 刘 B. 刈 C. 列 D. 浏 Câu 10: 弟弟很喜欢那顶海军帽,______其是上面那颗金黄的五角星。 A. 龙 B. 尤 C. 仇 D. 优 Câu 11: 利用假期去打工既能在实际活动中锻______自己,又能体会到生活中的风霜。 A. 炼 B. 冻 C. 练 D. 拣 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. Câu 12: 这次去岘港调查市场的事由你们三个人分别办理。 A. 副词 B. 形容词 C. 名词 D. 代词 Câu 13: 不管天冷天热,每次过这座桥时都要累出一身汗。 A. 数词 B. 量词 C. 动词 D. 名词 Câu 14: 我们不仅要学习理论知识,而且要在实践中具体运用。 A. 连词 B. 副词 C. 介词 D. 动词 Trang 1/5 – Mã đề 295 Trang 2/5 – Mã đề 295 Câu 15: 心理因素如焦虑、烦躁不安或情绪低落、不愉快等,都是引起失眠的重要原因。 A. 动词 B. 名词 C. 代词 D. 形容词 Câu 16: 虽然同样是解决健康问题,但是不同的人却有各自的健身理由。 A. 叹词 B. 副词 C. 介词 D. 助词 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 17: 日本虽然国土小,资源贫乏,却是黄金生产和消费大国。 A. 乏力 B. 疲乏 C. 缺少 D. 缺点 Câu 18: 这种情况的发生不能一味批评学生,学校和家长也应该自我检讨一下儿。 A. 才 B. 光 C. 可 D. 该 Câu 19: 我喜欢在雨中散步,而不在乎雨水淋湿我的衣服。 A. 在意 B. 呼吁 C. 喜欢 D. 在于 Câu 20: 他虽然是个平凡 的人,但在自己的岗位上做出了不平凡的事情。 A. 普遍 B. 危险 C. 普通 D. 重要 Câu 21: 她和丈夫青梅竹马 ,双方父母又是同窗好友,两家关系非常好。 A. 爱好相同 B. 都喜欢梅花 C. 从小就认识 D. 有共同语言 Câu 22: 有些问题,比如迟到,看起来是小事儿,但却是不容忽视的。 A. 不一定忽视 B. 不可以忽视 C. 容易忽略 D. 可以忽略 Câu 23: 先不说别的,这里连起码的生活条件都不具备,怎么让人工作呢? A. 基本 B. 起步 C. 本来 D. 充分 Câu 24: 这不过是我的一点儿意思,请你收下。 A. 心意 B. 希望 C. 建议 D. 意见 Câu 25: 有的客人专门从老远的地方赶来,请老板为他们缝制旗袍。 A. 又老又远的地方 B. 既落后又远的地方 C. 很远的地方 D. 原来的地方 Câu 26: 在生活和工作中,我们都希望受到别人的称赞,得到别人的肯定。 A. 埋怨 B. 表扬 C. 责怪 D. 赞成 Câu 27: 这孩子真不简单,小小年纪独自在国外生活。 A. 很复杂 B. 难以理解 C. 让人吃惊 D. 了不起 Câu 28: 小陈的成绩在全校都是数一数二的。 A. 非常突出 B. 排在第二 C. 可以数数 D. 排在第一 Câu 29: 小时候,父母常对我说:“现在不努力学习,以后就不可能有出息。” A. 信息 B. 好的前途 C. 消息 D. 到外地去 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. Câu 30: 在我们的身边,有______像他这样无私助人的好人啊! A. 多么 B. 那么 C. 这么 D. 多少 Câu 31: 在那么多的发言中,只有他的看法______,有独到的见解。 A. 乱七八糟 B. 理所当然 C. 莫名其妙 D. 与众不同 Câu 32: ______就是资料缺乏。 A. 最大困难研究人员所遇到的在研究中 B. 研究人员最大困难所遇到在研究中的 C. 研究人员在研究中所遇到的最大困难 D. 在研究中研究人员的最大困难所遇到 Trang 3/5 – Mã đề 295 Câu 33: 他们每次都让我一一指出问题,并用笔记录______。 A. 下来 B. 过去 C. 下去 D. 过来 Câu 34: 我舅舅是______地质的,经常出差,而且一走就是三四个月。 A. 做 B. 弄 C. 办 D. 搞 Câu 35: 为了准备校庆晚会,大家______几个双休日都没休息了。 A. 一连 B. 不停 C. 一直 D. 始终 Câu 36: 第五课学完了,请大家回去后认真复习,明天我们______接着学习第六课。 A. 在 B. 再 C. 又 D. 还 Câu 37: 他无非会写几句诗______,算不上什么作家。 A. 来着 B. 着呢 C. 罢了 D. 得了 Câu 38: ______海内外的法国巴黎残疾人艺术团将于今晚演出。 A. 著名 B. 闻名 C. 名声 D. 有名 Câu 39: 良好的生存环境______是生活质量的保证,______是社会文明程度的体现。 A. 哪怕……都…… B. 宁可……也不…… C. 不仅……反而…… D. 既……也…… Câu 40: 我们村里种植的蔬菜被运______全国各大城市销售。 A. 向 B. 朝 C. 冲 D. 往 Câu 41: 阳光太刺眼了,你把窗帘儿拉______吧。 A. 住 B. 上 C. 进 D. 起 Câu 42: 老师让学生反复练习这个句型,______加深学生的理解。 A. 以免 B. 为 C. 免得 D. 以 Câu 43: 美貌______让人动心,______内在美更加重要。 A. 即使……也…… B. 固然……但是…… C. 要就是……要就是…… D. 与其说……不如说…… Câu 44: 我这样做______因为一时的冲动,______经过深思熟虑的。 A. 是……还是…… B. 或是……或是…… C. 不是……就是…… D. 不是……而是…… Câu 45: 来中国以后,他的汉语进步很快,现在已经可以跟中国人做简单______交流了。 A. 的 B. 地 C. 着 D. 得 Câu 46: 你现在怎么对我______的,不是把我看成外人了吧? A. 客客气气 B. 客气 C. 客气客气 D. 客气了客气 Câu 47: 我不是有钱人,这么贵的东西我哪______? A. 买得起 B. 买不起 C. 买得不起 D. 卖得起 Câu 48: 最近半年来,我每天都按时起床、按时睡觉,从而改变了过去晚睡晚起的______。 A. 性格 B. 惯例 C. 毛病 D. 缺点 Câu 49: 正当他准备放弃的时候,一个______的机会改变了他的人生道路。 A. 偶然 B. 偶尔 C. 一时 D. 临时 Câu 50: 你______已经向对方许下了承诺,______应该说话算数,说到做到。 A. 连……都…… B. 尽管……但是…… C. 既然……就…… D. 首先……然后…… Câu 51: 走到门前,我敲了几______,可房间里面好像没人。 A. 遍 B. 趟 C. 下 D. 回 Trang 4/5 – Mã đề 295 Câu 52: 鸟类是人类的朋友,是重要的经济资源,______对农业生产起着巨大的作用,______ 还是自然艺术品,十分珍贵。 A. 如果……就…… B. 与其……不如…… C. 不但……而且…… D. 虽说……可是…… Câu 53: 这篇文章的最后一______还要修改一下。 A. 本 B. 段 C. 件 D. 片 Câu 54: 那本书前天______我给丢在车上忘了拿回来。 A. 把 B. 使 C. 叫 D. 派 Câu 55: 有了自己的家,可别忘了父母,希望你们以后______回家看看。 A. 往往 B. 通常 C. 曾 D. 常 Câu 56: 老王早上 5 点半起床,______才到了省城。 A. 坐了一个小时将近的三轮车 B. 坐了将近一个小时的三轮车 C. 将近坐了三轮车的一个小时 D. 坐了的三轮车将近一个小时 Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc. Câu 57: A 众所周知,茅台酒是 B 最受欢迎的 C 中国白酒之一 D 。 (国际上) Câu 58: 明天 A 我们 B 到 C 那儿吃 D 晚饭。 (他) Câu 59: 这首歌 A 难度确实有点儿大,我唱 B 了十 C 遍才 D 唱好。 (来) Câu 60: 只要 A 考上重点大学, B 吃 C 多的苦也是 D 应该的。 (再) Câu 61: 前天上午 A 两国 B 领导人 C 双方共同关心的问题 D 交换了意见。 (就) Câu 62: A 杨校长去过日本, B 买了不少日本 C 出版的 D 书。 (关于越南文化的) Câu 63: 我当时没注意 A ,他就站 B 在离 C 我不远的地方看 D 我。 (着) Câu 64: 这条 A 路重新修建 B 了一遍,比以前 C 走 D 多了。 (好) Câu 65: 今天 A 我们 B 本来是要出去 C 野餐的,可 D 会想到老天竟会下雨! (哪里) Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 66 đến câu 75. 研究发现,饮食中增加蛋白质,减少碳水化合物供应,可使由遗传(66)______而发生近 视的青少年减少或中止近视度数的。(67)______,为避免发生近视,少吃糖果和高糖食品。 研究表明,预防近视可补充蛋白质、钙质、磷质,胡萝卜、豆芽、橘子、红枣等蔬菜水果也对 预防近视有益。 体质因素方面除遗传外,主要和(68)______有关。眼睛在生长发育(69)______缺乏某 种或某些重要的营养物质,使眼球组织变得比较脆弱,在环境因素的作用下,眼球壁的巩膜容 易扩张,从而使眼睛的前后轴伸长而发生近视。 多数近视儿童有爱吃零食、挑食、偏食的(70)______。他们吃的(71)______精粮和快 餐食品,这些食品中缺乏营养物质或营养物质破坏较多。(72)______他们的膳食中缺乏乳、 蛋、鱼、肉、鸡等优质蛋白食品和粗粮食品。缺乏的食物种类越多,总量越大,近视的 (73)______越高,近视的程度也越高。 小孩子近视吃什么对视力(74)______?为防止近视的发生和发展,食疗所选用的食品主 要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(75)______固有功 能。 (据 2014 年 5 月 13 日《人民网》,有删改) Câu 66: A. 背影 B. 背景 C. 环境 D. 家境 Câu 67: A. 因为 B. 从此 C. 因此 D. 于是 Trang 5/5 – Mã đề 295 Câu 68: A. 营养过剩 B. 营养不良 C. 消化不良 D. 大吃大喝 Câu 69: A. 时刻 B. 时间 C. 期间 D. 岁月 Câu 70: A. 习惯 B. 习气 C. 习性 D. 习俗 Câu 71: A. 都是 B. 多是 C. 还是 D. 仍是 Câu 72: A. 同样 B. 以致 C. 所以 D. 同时 Câu 73: A. 发生率 B. 风险率 C. 比例 D. 效率 Câu 74: A. 有帮助 B. 有补助 C. 有协助 D. 有利益 Câu 75: A. 答复 B. 挽回 C. 回到 D. 恢复 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 76 đến câu 80. 国民阅读量持续低迷,“无暇阅读”只是一方面因素,但绝非最重要的因素,问题的关键 在于,过于功利的读书观束缚了很多人的阅读。 当前国民阅读的两大尴尬是,最该读书的人不读书,最该读的书没人读。前者更多是指中 小学生而言,处于黄金年龄的他们往往淹没在书山题海之中,一切与课本无关的内容都被打入 另类;后者则是指经典著作日渐式微,占据排行榜的往往是“快餐文化”。这两种现象是一个 连续的过程——既然应试教育的评价体系是以分数为本,学生只要集中精力应付考试就万事大 吉,根本就不需要广泛阅读;学生时代没有养成阅读习惯,成年之后如何会想起广泛阅读? 读书观束缚了很多人的阅读。自学生时代开始,阅读就被锁定范围、附加功能,抹杀了真 正的阅读兴趣之后,读书无疑成为一件索然无味的“苦差事”。因此,步入成人社会之后,面 对一本书,很多人首先考虑:阅读这本书能给我带来什么帮助?竟不知道,读书不仅是为了获 取知识,更是为了享受精神的愉悦、追求灵魂的自由。遗憾的是,在功利阅读中浸淫已久,很 多人已经失去了放飞灵魂的欲望。 国民阅读不仅关乎个人修养与素质,而且关乎国家文化软实力与核心竞争力。因此,全民 阅读成为一项已列入立法工作计划。除此之外,只有超越了功利主义色彩的束缚,才能扭转国 民阅读低迷的困境。 (据 2014 年 4 月 23 日《光明文化网》,有删改) Câu 76: 国民阅读量持续低迷的主要原因是什么? A. 没有质量好的书 B. 没有时间读书 C. 阅读决不重要 D. 功利读书观的束缚 Câu 77: 中小学生会看哪种书? A. 与课本有关的书 B. 打入另类的书 C. 日渐式微的经典著作 D. 与课本无关的书 Câu 78: 文中的“快餐文化”指的是什么? A. 快捷方便的食品 B. 内容非常简单的书 C. 具有权威性的著作 D. 具有民族特色的快餐 Câu 79: 成人读书的目的是什么? A. 满足自己的兴趣 B. 获取知识、享受精神的愉悦 C. 为了自己的利益 D. 放飞灵魂的欲望 Câu 80: 根据上文,下列哪项不正确? A. 阅读不仅与个人素质而且与整个国家软实力有着密切的关系 B. 改变国民阅读低迷情况,要有法律规定和个人功利超越的努力 C. 学生只要集中精力认真应付考试,根本就不需要广泛阅读 D. 成年之后的阅读习惯与学生时代形成的阅读习惯有很大的关系 HẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 496 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 1: 因为家里很穷,所以他要当家教______钱交学费。 A. 净 B. 争 C. 睁 D. 挣 Câu 2: 表演一结束,人们就陆续走出了______场。 A. 锯 B. 居 C. 剧 D. 据 Câu 3: 弟弟很喜欢那顶海军帽,______其是上面那颗金黄的五角星。 A. 优 B. 尤 C. 仇 D. 龙 Câu 4: 利用假期去打工既能在实际活动中锻______自己,又能体会到生活中的风霜。 A. 拣 B. 练 C. 冻 D. 炼 Câu 5: 每天晚上我都上网______览新闻、阅览日报等。 A. 刘 B. 浏 C. 刈 D. 列 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 6 đến câu 10. 国民阅读量持续低迷,“无暇阅读”只是一方面因素,但绝非最重要的因素,问题的关键 在于,过于功利的读书观束缚了很多人的阅读。 当前国民阅读的两大尴尬是,最该读书的人不读书,最该读的书没人读。前者更多是指中 小学生而言,处于黄金年龄的他们往往淹没在书山题海之中,一切与课本无关的内容都被打入 另类;后者则是指经典著作日渐式微,占据排行榜的往往是“快餐文化 ”。这两种现象是一个 连续的过程——既然应试教育的评价体系是以分数为本,学生只要集中精力应付考试就万事大 吉,根本就不需要广泛阅读;学生时代没有养成阅读习惯,成年之后如何会想起广泛阅读? 读书观束缚了很多人的阅读。自学生时代开始,阅读就被锁定范围、附加功能,抹杀了真 正的阅读兴趣之后,读书无疑成为一件索然无味的“苦差事”。因此,步入成人社会之后,面 对一本书,很多人首先考虑:阅读这本书能给我带来什么帮助?竟不知道,读书不仅是为了获 取知识,更是为了享受精神的愉悦、追求灵魂的自由。遗憾的是,在功利阅读中浸淫已久,很 多人已经失去了放飞灵魂的欲望。 国民阅读不仅关乎个人修养与素质,而且关乎国家文化软实力与核心竞争力。因此,全民 阅读成为一项已列入立法工作计划。除此之外,只有超越了功利主义色彩的束缚,才能扭转国 民阅读低迷的困境。 (据 2014 年 4 月 23 日《光明文化网》,有删改) Câu 6: 国民阅读量持续低迷的主要原因是什么? A. 没有质量好的书 B. 阅读决不重要 C. 功利读书观的束缚 D. 没有时间读书 Câu 7: 中小学生会看哪种书? A. 打入另类的书 B. 与课本有关的书 C. 与课本无关的书 D. 日渐式微的经典著作 Trang 1/5 – Mã đề 496 Trang 2/5 – Mã đề 496 Câu 8: 文中的“快餐文化”指的是什么? A. 具有民族特色的快餐 B. 内容非常简单的书 C. 快捷方便的食品 D. 具有权威性的著作 Câu 9: 成人读书的目的是什么? A. 获取知识、享受精神的愉悦 B. 满足自己的兴趣 C. 放飞灵魂的欲望 D. 为了自己的利益 Câu 10: 根据上文,下列哪项不正确? A. 阅读不仅与个人素质而且与整个国家软实力有着密切的关系 B. 成年之后的阅读习惯与学生时代形成的阅读习惯有很大的关系 C. 学生只要集中精力认真应付考试,根本就不需要广泛阅读 D. 改变国民阅读低迷情况,要有法律规定和个人功利超越的努力 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. Câu 11: 不管天冷天热,每次过这座 桥时都要累出一身汗。 A. 数词 B. 量词 C. 名词 D. 动词 Câu 12: 这次去岘港调查市场的事由你们三个人分别办理。 A. 代词 B. 副词 C. 名词 D. 形容词 Câu 13: 心理因素如焦虑、烦躁不安或情绪低落、不愉快等,都是引起失眠的重要原因。 A. 形容词 B. 名词 C. 动词 D. 代词 Câu 14: 虽然同样是解决健康问题,但是不同的人却有各自的健身理由。 A. 叹词 B. 介词 C. 副词 D. 助词 Câu 15: 我们不仅要学习理论知识,而且要在实践中具体运用。 A. 副词 B. 动词 C. 连词 D. 介词 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. Câu 16: ______就是资料缺乏。 A. 在研究中研究人员的最大困难所遇到 B. 研究人员在研究中所遇到的最大困难 C. 研究人员最大困难所遇到在研究中的 D. 最大困难研究人员所遇到的在研究中 Câu 17: 美貌______让人动心,______内在美更加重要。 A. 固然……但是…… B. 与其说……不如说…… C. 即使……也…… D. 要就是……要就是…… Câu 18: 我们村里种植的蔬菜被运______全国各大城市销售。 A. 冲 B. 向 C. 朝 D. 往 Câu 19: 我舅舅是______地质的,经常出差,而且一走就是三四个月。 A. 搞 B. 办 C. 做 D. 弄 Câu 20: 他无非会写几句诗______,算不上什么作家。 A. 着呢 B. 罢了 C. 得了 D. 来着 Câu 21: 我这样做______因为一时的冲动,______经过深思熟虑的。 A. 不是……而是…… B. 或是……或是…… C. 是……还是…… D. 不是……就是…… Câu 22: 你现在怎么对我______的,不是把我看成外人了吧? A. 客气了客气 B. 客气客气 C. 客气 D. 客客气气 Câu 23: ______海内外的法国巴黎残疾人艺术团将于今晚演出。 A. 闻名 B. 有名 C. 名声 D. 著名 Trang 3/5 – Mã đề 496 Câu 24: 这篇文章的最后一______还要修改一下。 A. 件 B. 片 C. 段 D. 本 Câu 25: 你______已经向对方许下了承诺,______应该说话算数,说到做到。 A. 首先……然后…… B. 既然……就…… C. 尽管……但是…… D. 连……都…… Câu 26: 走到门前,我敲了几______,可房间里面好像没人。 A. 遍 B. 趟 C. 回 D. 下 Câu 27: 阳光太刺眼了,你把窗帘儿拉______吧。 A. 上 B. 住 C. 进 D. 起 Câu 28: 老师让学生反复练习这个句型,______加深学生的理解。 A. 以免 B. 以 C. 免得 D. 为 Câu 29: 为了准备校庆晚会,大家______几个双休日都没休息了。 A. 不停 B. 一直 C. 始终 D. 一连 Câu 30: 鸟类是人类的朋友,是重要的经济资源,______对农业生产起着巨大的作用,______ 还是自然艺术品,十分珍贵。 A. 与其……不如…… B. 如果……就…… C. 虽说……可是…… D. 不但……而且…… Câu 31: 有了自己的家,可别忘了父母,希望你们以后______回家看看。 A. 常 B. 曾 C. 往往 D. 通常 Câu 32: 在我们的身边,有______像他这样无私助人的好人啊! A. 多么 B. 那么 C. 多少 D. 这么 Câu 33: 最近半年来,我每天都按时起床、按时睡觉,从而改变了过去晚睡晚起的______。 A. 毛病 B. 性格 C. 缺点 D. 惯例 Câu 34: 第五课学完了,请大家回去后认真复习,明天我们______接着学习第六课。 A. 再 B. 在 C. 又 D. 还 Câu 35: 在那么多的发言中,只有他的看法______,有独到的见解。 A. 理所当然 B. 乱七八糟 C. 与众不同 D. 莫名其妙 Câu 36: 良好的生存环境______是生活质量的保证,______是社会文明程度的体现。 A. 哪怕……都…… B. 宁可……也不…… C. 不仅……反而…… D. 既……也…… Câu 37: 来中国以后,他的汉语进步很快,现在已经可以跟中国人做简单______交流了。 A. 地 B. 得 C. 着 D. 的 Câu 38: 我不是有钱人,这么贵的东西我哪______? A. 买得不起 B. 买得起 C. 买不起 D. 卖得起 Câu 39: 他们每次都让我一一指出问题,并用笔记录______。 A. 过去 B. 过来 C. 下来 D. 下去 Câu 40: 正当他准备放弃的时候,一个______的机会改变了他的人生道路。 A. 临时 B. 偶尔 C. 一时 D. 偶然 Câu 41: 那本书前天______我给丢在车上忘了拿回来。 A. 派 B. 叫 C. 把 D. 使 Câu 42: 老王早上 5 点半起床,______才到了省城。 A. 坐了的三轮车将近一个小时 B. 将近坐了三轮车的一个小时 C. 坐了将近一个小时的三轮车 D. 坐了一个小时将近的三轮车 Trang 4/5 – Mã đề 496 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 43: Phiên âm đúng của từ 技巧 là: jì______iǎo. A. x B. t C. q D. j Câu 44: Phiên âm đúng của từ 攀登 là: p______dēng. A. ēn B. ēng C. āng D. ān Câu 45: Phiên âm đúng của từ 谦虚 là: ______. A. qiànxù B. qiānxū C. qiānxù D. qiànxū Câu 46: Phiên âm đúng của từ 祸害 là: ______uòhài. A. h B. g C. t D. k Câu 47: Phiên âm đúng của từ 懒惰 là: lǎnd______. A. ùn B. òu C. uò D. uì Câu 48: Phiên âm đúng của từ 水土 là: ______. A. shuítú B. shuǐtǔ C. shuítǔ D. shuǐtù Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 49 đến câu 58. 研究发现,饮食中增加蛋白质,减少碳水化合物供应,可使由遗传(49)______而发生近 视的青少年减少或中止近视度数的。(50)______,为避免发生近视,少吃糖果和高糖食品。 研究表明,预防近视可补充蛋白质、钙质、磷质,胡萝卜、豆芽、橘子、红枣等蔬菜水果也对 预防近视有益。 体质因素方面除遗传外,主要和(51)______有关。眼睛在生长发育(52)______缺乏某 种或某些重要的营养物质,使眼球组织变得比较脆弱,在环境因素的作用下,眼球壁的巩膜容 易扩张,从而使眼睛的前后轴伸长而发生近视。 多数近视儿童有爱吃零食、挑食、偏食的(53)______。他们吃的(54)______精粮和快 餐食品,这些食品中缺乏营养物质或营养物质破坏较多。(55)______他们的膳食中缺乏乳、 蛋、鱼、肉、鸡等优质蛋白食品和粗粮食品。缺乏的食物种类越多,总量越大,近视的 (56)______越高,近视的程度也越高。 小孩子近视吃什么对视力(57)______?为防止近视的发生和发展,食疗所选用的食品主 要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(58)______固有功 能。 (据 2014 年 5 月 13 日《人民网》,有删改) Câu 49: A. 背影 B. 环境 C. 家境 D. 背景 Câu 50: A. 从此 B. 因此 C. 于是 D. 因为 Câu 51: A. 营养不良 B. 大吃大喝 C. 营养过剩 D. 消化不良 Câu 52: A. 时刻 B. 时间 C. 期间 D. 岁月 Câu 53: A. 习气 B. 习俗 C. 习性 D. 习惯 Câu 54: A. 还是 B. 多是 C. 仍是 D. 都是 Câu 55: A. 同时 B. 所以 C. 以致 D. 同样 Câu 56: A. 比例 B. 风险率 C. 效率 D. 发生率 Câu 57: A. 有帮助 B. 有补助 C. 有利益 D. 有协助 Câu 58: A. 答复 B. 回到 C. 恢复 D. 挽回 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 59: 日本虽然国土小,资源贫乏,却是黄金生产和消费大国。 A. 疲乏 B. 乏力 C. 缺点 D. 缺少 Câu 60: 有些问题,比如迟到,看起来是小事儿,但却是不容忽视 的。 A. 不一定忽视 B. 不可以忽视 C. 容易忽略 D. 可以忽略 Trang 5/5 – Mã đề 496 Câu 61: 有的客人专门从老远的地方赶来,请老板为他们缝制旗袍。 A. 又老又远的地方 B. 很远的地方 C. 原来的地方 D. 既落后又远的地方 Câu 62: 先不说别的,这里连起码的生活条件都不具备,怎么让人工作呢? A. 起步 B. 基本 C. 充分 D. 本来 Câu 63: 小陈的成绩在全校都是数一数二的。 A. 可以数数 B. 非常突出 C. 排在第一 D. 排在第二 Câu 64: 我喜欢在雨中散步,而不在乎雨水淋湿我的衣服。 A. 在意 B. 在于 C. 呼吁 D. 喜欢 Câu 65: 她和丈夫青梅竹马,双方父母又是同窗好友,两家关系非常好。 A. 从小就认识 B. 爱好相同 C. 都喜欢梅花 D. 有共同语言 Câu 66: 这种情况的发生不能一味批评学生,学校和家长也应该自我检讨一下儿。 A. 该 B. 才 C. 光 D. 可 Câu 67: 在生活和工作中,我们都希望受到别人的称赞,得到别人的肯定。 A. 表扬 B. 埋怨 C. 赞成 D. 责怪 Câu 68: 小时候,父母常对我说:“现在不努力学习,以后就不可能有出息。” A. 信息 B. 消息 C. 到外地去 D. 好的前途 Câu 69: 这孩子真不简单,小小年纪独自在国外生活。 A. 了不起 B. 难以理解 C. 让人吃惊 D. 很复杂 Câu 70: 这不过是我的一点儿意思,请你收下。 A. 建议 B. 心意 C. 希望 D. 意见 Câu 71: 他虽然是个平凡的人,但在自己的岗位上做出了不平凡的事情。 A. 重要 B. 普遍 C. 危险 D. 普通 Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc. Câu 72: 前天上午 A 两国 B 领导人 C 双方共同关心的问题 D 交换了意见。 (就) Câu 73: 明天 A 我们 B 到 C 那儿吃 D 晚饭。 (他) Câu 74: A 众所周知,茅台酒是 B 最受欢迎的 C 中国白酒之一 D 。 (国际上) Câu 75: 今天 A 我们 B 本来是要出去 C 野餐的,可 D 会想到老天竟会下雨! (哪里) Câu 76: 这条 A 路重新修建 B 了一遍,比以前 C 走 D 多了。 (好) Câu 77: 我当时没注意 A ,他就站 B 在离 C 我不远的地方看 D 我。 (着) Câu 78: A 杨校长去过日本, B 买了不少日本 C 出版的 D 书。 (关于越南文化的) Câu 79: 这首歌 A 难度确实有点儿大,我唱 B 了十 C 遍才 D 唱好。 (来) Câu 80: 只要 A 考上重点大学, B 吃 C 多的苦也是 D 应该的。 (再) HẾT [...]...BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 571 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) D NH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch... D 弄 Câu 80: 就是资料缺乏。 A 在研究中研究人员的最大困难所遇到 B 研究人员在研究中所遇到的最大困难 C 研究人员最大困难所遇到在研究中的 D 最大困难研究人员所遇到的在研究中 HẾT -Trang 5/5 – Mã đề 846 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 925 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ... TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 629 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) D NH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau Câu 1: 走到门前,我敲了几 ,可房间里面好像没人。 A 遍 B 趟 C 回 D 下... C 呼吁 D 喜欢 Câu 78: 她和丈夫青梅竹马,双方父母又是同窗好友,两家关系非常好。 A 从小就认识 B 爱好相同 C 都喜欢梅花 D 有共同语言 Câu 79: 有的客人专门从老远的地方赶来,请老板为他们缝制旗袍。 A 又老又远的地方 B 很远的地方 C 原来的地方 D 既落后又远的地方 Câu 80: 小时候,父母常对我说:“现在不努力学习,以后就不可能有出息。” A 信息 B 消息 C 到外地去 D 好的前途 HẾT Trang 5/5 – Mã đề 629 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời... 要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(74) 固有功 能。 (据 2014 年 5 月 13 日《人民网》,有删改) Câu 65: A 背影 B 环境 C 背景 D 家境 Câu 66: A 因此 B 于是 C 因为 D 从此 Câu 67: A 大吃大喝 B 营养不良 C 消化不良 D 营养过剩 Câu 68: A 期间 B 时间 C 岁月 D 时刻 Câu 69: A 习气 B 习惯 C 习性 D 习俗 Câu 70: A 多是 B 还是 C 仍是 D 都是 Câu 71: A 同时 B 以致 C 所以 D 同样 Câu 72: A 比例 B 效率 C 风险率 D 发生率 Câu 73: A 有帮助 B 有补助 C 有利益 D 有协助 Câu 74: A 回到 B 挽回 C 恢复 D 答复 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống... 要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(62) 固有功 能。 (据 2014 年 5 月 13 日《人民网》,有删改) Câu 53: A 背景 B 家境 C 环境 D 背影 Câu 54: A 因为 B 从此 C 因此 D 于是 Câu 55: A 营养不良 B 营养过剩 C 消化不良 D 大吃大喝 Câu 56: A 岁月 B 期间 C 时刻 D 时间 Câu 57: A 习性 B 习俗 C 习惯 D 习气 Câu 58: A 仍是 B 还是 C 都是 D 多是 Câu 59: A 同样 B 以致 C 同时 D 所以 Câu 60: A 发生率 B 比例 C 效率 D 风险率 Câu 61: A 有利益 B 有帮助 C 有协助 D 有补助 Câu 62: A 挽回 B 回到 C 答复 D 恢复 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại... 要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(51) 固有功 能。 (据 2014 年 5 月 13 日《人民网》,有删改) Câu 42: A 环境 B 家境 C 背景 D 背影 Câu 43: A 因此 B 因为 C 从此 D 于是 Câu 44: A 营养不良 B 大吃大喝 C 消化不良 D 营养过剩 Câu 45: A 时间 B 岁月 C 时刻 D 期间 Câu 46: A 习俗 B 习气 C 习性 D 习惯 Câu 47: A 还是 B 都是 C 多是 D 仍是 Câu 48: A 同时 B 所以 C 同样 D 以致 Câu 49: A 效率 B 比例 C 发生率 D 风险率 Câu 50: A 有帮助 B 有利益 C 有协助 D 有补助 Câu 51: A 挽回 B 恢复 C 回到 D 答复 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống... 岁月 B 时刻 C 时间 D 期间 Câu 34: A 习性 B 习气 C 习俗 D 习惯 Câu 35: A 都是 B 多是 C 还是 D 仍是 Câu 36: A 同时 B 以致 C 同样 D 所以 Câu 37: A 发生率 B 效率 C 比例 D 风险率 Câu 38: A 有补助 B 有协助 C 有利益 D 有帮助 Câu 39: A 回到 B 恢复 C 答复 D 挽回 Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc Câu 40: 这首歌 A 难度确实有点儿大,我唱 B 了十 C 遍才 D 唱好。 (来) Câu 41: 我当时没注意 A ,他就站 B 在离 C 我不远的地方看 D 我。 (着) Câu 42: A 众所周知,茅台酒是 B 最受欢迎的 C 中国白酒之一 D 。 (国际上) Câu... shuǐtǔ D shuítǔ Câu 76: Phiên âm đúng của từ 谦虚 là: A qiānxū B qiānxù C qiànxū D qiànxù Câu 77: Phiên âm đúng của từ 技巧 là: jì iǎo A x B t C q Câu 78: Phiên âm đúng của từ 懒惰 là: lǎnd A uì B uò C òu Câu 79: Phiên âm đúng của từ 攀登 là: p d ng A āng B ēng C ēn Câu 80: Phiên âm đúng của từ 祸害 là: uòhài A h B k C g HẾT D j D ùn D ān D t Trang 5/5 – Mã đề 571 BỘ GIÁO D C VÀ... Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 846 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) D NH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau Câu 1: 不管天冷天热,每次过这座桥时都要累出一身汗。 A 数词 B 量词 C 名词 D 动词 Câu 2: 这次去岘港调查市场的事由你们三个人分别办理。 A 代词 B 副词 C 名词 D 形容词 Câu 3: 心理因素如焦虑、烦躁不安或情绪低落、不愉快等,都是引起失眠的重要原因。 . BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề . (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 571 Họ, tên thí sinh: Số báo danh:. HẾT BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan