tổng hợp bộ đề thi đại học môn tiếng trung năm 2014 _tài liệu ôn thi đại học khối d

30 1.5K 0
tổng hợp bộ đề thi đại học môn tiếng trung năm 2014 _tài liệu ôn thi đại học khối d

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 295 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 1: Phiên âm đúng của từ 技巧 là: jì______iǎo. A. x B. j C. t D. q Câu 2: Phiên âm đúng của từ 水土 là: ______. A. shuítǔ B. shuítú C. shuǐtǔ D. shuǐtù Câu 3: Phiên âm đúng của từ 攀登 là: p______dēng. A. ēn B. ān C. ēng D. āng Câu 4: Phiên âm đúng của từ 谦虚 là: ______. A. qiānxū B. qiānxù C. qiànxù D. qiànxū Câu 5: Phiên âm đúng của từ 祸害 là: ______uòhài. A. g B. k C. t D. h Câu 6: Phiên âm đúng của từ 懒惰 là: lǎnd______. A. ùn B. uì C. òu D. uò Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 7: 表演一结束,人们就陆续走出了______场。 A. 剧 B. 居 C. 据 D. 锯 Câu 8: 因为家里很穷,所以他要当家教______钱交学费。 A. 挣 B. 睁 C. 争 D. 净 Câu 9: 每天晚上我都上网______览新闻、阅览日报等。 A. 刘 B. 刈 C. 列 D. 浏 Câu 10: 弟弟很喜欢那顶海军帽,______其是上面那颗金黄的五角星。 A. 龙 B. 尤 C. 仇 D. 优 Câu 11: 利用假期去打工既能在实际活动中锻______自己,又能体会到生活中的风霜。 A. 炼 B. 冻 C. 练 D. 拣 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. Câu 12: 这次去岘港调查市场的事由你们三个人分别办理。 A. 副词 B. 形容词 C. 名词 D. 代词 Câu 13: 不管天冷天热,每次过这座桥时都要累出一身汗。 A. 数词 B. 量词 C. 动词 D. 名词 Câu 14: 我们不仅要学习理论知识,而且要在实践中具体运用。 A. 连词 B. 副词 C. 介词 D. 动词 Trang 1/5 – Mã đề 295 Trang 2/5 – Mã đề 295 Câu 15: 心理因素如焦虑、烦躁不安或情绪低落、不愉快等,都是引起失眠的重要原因。 A. 动词 B. 名词 C. 代词 D. 形容词 Câu 16: 虽然同样是解决健康问题,但是不同的人却有各自的健身理由。 A. 叹词 B. 副词 C. 介词 D. 助词 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 17: 日本虽然国土小,资源贫乏,却是黄金生产和消费大国。 A. 乏力 B. 疲乏 C. 缺少 D. 缺点 Câu 18: 这种情况的发生不能一味批评学生,学校和家长也应该自我检讨一下儿。 A. 才 B. 光 C. 可 D. 该 Câu 19: 我喜欢在雨中散步,而不在乎雨水淋湿我的衣服。 A. 在意 B. 呼吁 C. 喜欢 D. 在于 Câu 20: 他虽然是个平凡 的人,但在自己的岗位上做出了不平凡的事情。 A. 普遍 B. 危险 C. 普通 D. 重要 Câu 21: 她和丈夫青梅竹马 ,双方父母又是同窗好友,两家关系非常好。 A. 爱好相同 B. 都喜欢梅花 C. 从小就认识 D. 有共同语言 Câu 22: 有些问题,比如迟到,看起来是小事儿,但却是不容忽视的。 A. 不一定忽视 B. 不可以忽视 C. 容易忽略 D. 可以忽略 Câu 23: 先不说别的,这里连起码的生活条件都不具备,怎么让人工作呢? A. 基本 B. 起步 C. 本来 D. 充分 Câu 24: 这不过是我的一点儿意思,请你收下。 A. 心意 B. 希望 C. 建议 D. 意见 Câu 25: 有的客人专门从老远的地方赶来,请老板为他们缝制旗袍。 A. 又老又远的地方 B. 既落后又远的地方 C. 很远的地方 D. 原来的地方 Câu 26: 在生活和工作中,我们都希望受到别人的称赞,得到别人的肯定。 A. 埋怨 B. 表扬 C. 责怪 D. 赞成 Câu 27: 这孩子真不简单,小小年纪独自在国外生活。 A. 很复杂 B. 难以理解 C. 让人吃惊 D. 了不起 Câu 28: 小陈的成绩在全校都是数一数二的。 A. 非常突出 B. 排在第二 C. 可以数数 D. 排在第一 Câu 29: 小时候,父母常对我说:“现在不努力学习,以后就不可能有出息。” A. 信息 B. 好的前途 C. 消息 D. 到外地去 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. Câu 30: 在我们的身边,有______像他这样无私助人的好人啊! A. 多么 B. 那么 C. 这么 D. 多少 Câu 31: 在那么多的发言中,只有他的看法______,有独到的见解。 A. 乱七八糟 B. 理所当然 C. 莫名其妙 D. 与众不同 Câu 32: ______就是资料缺乏。 A. 最大困难研究人员所遇到的在研究中 B. 研究人员最大困难所遇到在研究中的 C. 研究人员在研究中所遇到的最大困难 D. 在研究中研究人员的最大困难所遇到 Trang 3/5 – Mã đề 295 Câu 33: 他们每次都让我一一指出问题,并用笔记录______。 A. 下来 B. 过去 C. 下去 D. 过来 Câu 34: 我舅舅是______地质的,经常出差,而且一走就是三四个月。 A. 做 B. 弄 C. 办 D. 搞 Câu 35: 为了准备校庆晚会,大家______几个双休日都没休息了。 A. 一连 B. 不停 C. 一直 D. 始终 Câu 36: 第五课学完了,请大家回去后认真复习,明天我们______接着学习第六课。 A. 在 B. 再 C. 又 D. 还 Câu 37: 他无非会写几句诗______,算不上什么作家。 A. 来着 B. 着呢 C. 罢了 D. 得了 Câu 38: ______海内外的法国巴黎残疾人艺术团将于今晚演出。 A. 著名 B. 闻名 C. 名声 D. 有名 Câu 39: 良好的生存环境______是生活质量的保证,______是社会文明程度的体现。 A. 哪怕……都…… B. 宁可……也不…… C. 不仅……反而…… D. 既……也…… Câu 40: 我们村里种植的蔬菜被运______全国各大城市销售。 A. 向 B. 朝 C. 冲 D. 往 Câu 41: 阳光太刺眼了,你把窗帘儿拉______吧。 A. 住 B. 上 C. 进 D. 起 Câu 42: 老师让学生反复练习这个句型,______加深学生的理解。 A. 以免 B. 为 C. 免得 D. 以 Câu 43: 美貌______让人动心,______内在美更加重要。 A. 即使……也…… B. 固然……但是…… C. 要就是……要就是…… D. 与其说……不如说…… Câu 44: 我这样做______因为一时的冲动,______经过深思熟虑的。 A. 是……还是…… B. 或是……或是…… C. 不是……就是…… D. 不是……而是…… Câu 45: 来中国以后,他的汉语进步很快,现在已经可以跟中国人做简单______交流了。 A. 的 B. 地 C. 着 D. 得 Câu 46: 你现在怎么对我______的,不是把我看成外人了吧? A. 客客气气 B. 客气 C. 客气客气 D. 客气了客气 Câu 47: 我不是有钱人,这么贵的东西我哪______? A. 买得起 B. 买不起 C. 买得不起 D. 卖得起 Câu 48: 最近半年来,我每天都按时起床、按时睡觉,从而改变了过去晚睡晚起的______。 A. 性格 B. 惯例 C. 毛病 D. 缺点 Câu 49: 正当他准备放弃的时候,一个______的机会改变了他的人生道路。 A. 偶然 B. 偶尔 C. 一时 D. 临时 Câu 50: 你______已经向对方许下了承诺,______应该说话算数,说到做到。 A. 连……都…… B. 尽管……但是…… C. 既然……就…… D. 首先……然后…… Câu 51: 走到门前,我敲了几______,可房间里面好像没人。 A. 遍 B. 趟 C. 下 D. 回 Trang 4/5 – Mã đề 295 Câu 52: 鸟类是人类的朋友,是重要的经济资源,______对农业生产起着巨大的作用,______ 还是自然艺术品,十分珍贵。 A. 如果……就…… B. 与其……不如…… C. 不但……而且…… D. 虽说……可是…… Câu 53: 这篇文章的最后一______还要修改一下。 A. 本 B. 段 C. 件 D. 片 Câu 54: 那本书前天______我给丢在车上忘了拿回来。 A. 把 B. 使 C. 叫 D. 派 Câu 55: 有了自己的家,可别忘了父母,希望你们以后______回家看看。 A. 往往 B. 通常 C. 曾 D. 常 Câu 56: 老王早上 5 点半起床,______才到了省城。 A. 坐了一个小时将近的三轮车 B. 坐了将近一个小时的三轮车 C. 将近坐了三轮车的一个小时 D. 坐了的三轮车将近一个小时 Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc. Câu 57: A 众所周知,茅台酒是 B 最受欢迎的 C 中国白酒之一 D 。 (国际上) Câu 58: 明天 A 我们 B 到 C 那儿吃 D 晚饭。 (他) Câu 59: 这首歌 A 难度确实有点儿大,我唱 B 了十 C 遍才 D 唱好。 (来) Câu 60: 只要 A 考上重点大学, B 吃 C 多的苦也是 D 应该的。 (再) Câu 61: 前天上午 A 两国 B 领导人 C 双方共同关心的问题 D 交换了意见。 (就) Câu 62: A 杨校长去过日本, B 买了不少日本 C 出版的 D 书。 (关于越南文化的) Câu 63: 我当时没注意 A ,他就站 B 在离 C 我不远的地方看 D 我。 (着) Câu 64: 这条 A 路重新修建 B 了一遍,比以前 C 走 D 多了。 (好) Câu 65: 今天 A 我们 B 本来是要出去 C 野餐的,可 D 会想到老天竟会下雨! (哪里) Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 66 đến câu 75. 研究发现,饮食中增加蛋白质,减少碳水化合物供应,可使由遗传(66)______而发生近 视的青少年减少或中止近视度数的。(67)______,为避免发生近视,少吃糖果和高糖食品。 研究表明,预防近视可补充蛋白质、钙质、磷质,胡萝卜、豆芽、橘子、红枣等蔬菜水果也对 预防近视有益。 体质因素方面除遗传外,主要和(68)______有关。眼睛在生长发育(69)______缺乏某 种或某些重要的营养物质,使眼球组织变得比较脆弱,在环境因素的作用下,眼球壁的巩膜容 易扩张,从而使眼睛的前后轴伸长而发生近视。 多数近视儿童有爱吃零食、挑食、偏食的(70)______。他们吃的(71)______精粮和快 餐食品,这些食品中缺乏营养物质或营养物质破坏较多。(72)______他们的膳食中缺乏乳、 蛋、鱼、肉、鸡等优质蛋白食品和粗粮食品。缺乏的食物种类越多,总量越大,近视的 (73)______越高,近视的程度也越高。 小孩子近视吃什么对视力(74)______?为防止近视的发生和发展,食疗所选用的食品主 要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(75)______固有功 能。 (据 2014 年 5 月 13 日《人民网》,有删改) Câu 66: A. 背影 B. 背景 C. 环境 D. 家境 Câu 67: A. 因为 B. 从此 C. 因此 D. 于是 Trang 5/5 – Mã đề 295 Câu 68: A. 营养过剩 B. 营养不良 C. 消化不良 D. 大吃大喝 Câu 69: A. 时刻 B. 时间 C. 期间 D. 岁月 Câu 70: A. 习惯 B. 习气 C. 习性 D. 习俗 Câu 71: A. 都是 B. 多是 C. 还是 D. 仍是 Câu 72: A. 同样 B. 以致 C. 所以 D. 同时 Câu 73: A. 发生率 B. 风险率 C. 比例 D. 效率 Câu 74: A. 有帮助 B. 有补助 C. 有协助 D. 有利益 Câu 75: A. 答复 B. 挽回 C. 回到 D. 恢复 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 76 đến câu 80. 国民阅读量持续低迷,“无暇阅读”只是一方面因素,但绝非最重要的因素,问题的关键 在于,过于功利的读书观束缚了很多人的阅读。 当前国民阅读的两大尴尬是,最该读书的人不读书,最该读的书没人读。前者更多是指中 小学生而言,处于黄金年龄的他们往往淹没在书山题海之中,一切与课本无关的内容都被打入 另类;后者则是指经典著作日渐式微,占据排行榜的往往是“快餐文化”。这两种现象是一个 连续的过程——既然应试教育的评价体系是以分数为本,学生只要集中精力应付考试就万事大 吉,根本就不需要广泛阅读;学生时代没有养成阅读习惯,成年之后如何会想起广泛阅读? 读书观束缚了很多人的阅读。自学生时代开始,阅读就被锁定范围、附加功能,抹杀了真 正的阅读兴趣之后,读书无疑成为一件索然无味的“苦差事”。因此,步入成人社会之后,面 对一本书,很多人首先考虑:阅读这本书能给我带来什么帮助?竟不知道,读书不仅是为了获 取知识,更是为了享受精神的愉悦、追求灵魂的自由。遗憾的是,在功利阅读中浸淫已久,很 多人已经失去了放飞灵魂的欲望。 国民阅读不仅关乎个人修养与素质,而且关乎国家文化软实力与核心竞争力。因此,全民 阅读成为一项已列入立法工作计划。除此之外,只有超越了功利主义色彩的束缚,才能扭转国 民阅读低迷的困境。 (据 2014 年 4 月 23 日《光明文化网》,有删改) Câu 76: 国民阅读量持续低迷的主要原因是什么? A. 没有质量好的书 B. 没有时间读书 C. 阅读决不重要 D. 功利读书观的束缚 Câu 77: 中小学生会看哪种书? A. 与课本有关的书 B. 打入另类的书 C. 日渐式微的经典著作 D. 与课本无关的书 Câu 78: 文中的“快餐文化”指的是什么? A. 快捷方便的食品 B. 内容非常简单的书 C. 具有权威性的著作 D. 具有民族特色的快餐 Câu 79: 成人读书的目的是什么? A. 满足自己的兴趣 B. 获取知识、享受精神的愉悦 C. 为了自己的利益 D. 放飞灵魂的欲望 Câu 80: 根据上文,下列哪项不正确? A. 阅读不仅与个人素质而且与整个国家软实力有着密切的关系 B. 改变国民阅读低迷情况,要有法律规定和个人功利超越的努力 C. 学生只要集中精力认真应付考试,根本就不需要广泛阅读 D. 成年之后的阅读习惯与学生时代形成的阅读习惯有很大的关系 HẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 496 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 1: 因为家里很穷,所以他要当家教______钱交学费。 A. 净 B. 争 C. 睁 D. 挣 Câu 2: 表演一结束,人们就陆续走出了______场。 A. 锯 B. 居 C. 剧 D. 据 Câu 3: 弟弟很喜欢那顶海军帽,______其是上面那颗金黄的五角星。 A. 优 B. 尤 C. 仇 D. 龙 Câu 4: 利用假期去打工既能在实际活动中锻______自己,又能体会到生活中的风霜。 A. 拣 B. 练 C. 冻 D. 炼 Câu 5: 每天晚上我都上网______览新闻、阅览日报等。 A. 刘 B. 浏 C. 刈 D. 列 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 6 đến câu 10. 国民阅读量持续低迷,“无暇阅读”只是一方面因素,但绝非最重要的因素,问题的关键 在于,过于功利的读书观束缚了很多人的阅读。 当前国民阅读的两大尴尬是,最该读书的人不读书,最该读的书没人读。前者更多是指中 小学生而言,处于黄金年龄的他们往往淹没在书山题海之中,一切与课本无关的内容都被打入 另类;后者则是指经典著作日渐式微,占据排行榜的往往是“快餐文化 ”。这两种现象是一个 连续的过程——既然应试教育的评价体系是以分数为本,学生只要集中精力应付考试就万事大 吉,根本就不需要广泛阅读;学生时代没有养成阅读习惯,成年之后如何会想起广泛阅读? 读书观束缚了很多人的阅读。自学生时代开始,阅读就被锁定范围、附加功能,抹杀了真 正的阅读兴趣之后,读书无疑成为一件索然无味的“苦差事”。因此,步入成人社会之后,面 对一本书,很多人首先考虑:阅读这本书能给我带来什么帮助?竟不知道,读书不仅是为了获 取知识,更是为了享受精神的愉悦、追求灵魂的自由。遗憾的是,在功利阅读中浸淫已久,很 多人已经失去了放飞灵魂的欲望。 国民阅读不仅关乎个人修养与素质,而且关乎国家文化软实力与核心竞争力。因此,全民 阅读成为一项已列入立法工作计划。除此之外,只有超越了功利主义色彩的束缚,才能扭转国 民阅读低迷的困境。 (据 2014 年 4 月 23 日《光明文化网》,有删改) Câu 6: 国民阅读量持续低迷的主要原因是什么? A. 没有质量好的书 B. 阅读决不重要 C. 功利读书观的束缚 D. 没有时间读书 Câu 7: 中小学生会看哪种书? A. 打入另类的书 B. 与课本有关的书 C. 与课本无关的书 D. 日渐式微的经典著作 Trang 1/5 – Mã đề 496 Trang 2/5 – Mã đề 496 Câu 8: 文中的“快餐文化”指的是什么? A. 具有民族特色的快餐 B. 内容非常简单的书 C. 快捷方便的食品 D. 具有权威性的著作 Câu 9: 成人读书的目的是什么? A. 获取知识、享受精神的愉悦 B. 满足自己的兴趣 C. 放飞灵魂的欲望 D. 为了自己的利益 Câu 10: 根据上文,下列哪项不正确? A. 阅读不仅与个人素质而且与整个国家软实力有着密切的关系 B. 成年之后的阅读习惯与学生时代形成的阅读习惯有很大的关系 C. 学生只要集中精力认真应付考试,根本就不需要广泛阅读 D. 改变国民阅读低迷情况,要有法律规定和个人功利超越的努力 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. Câu 11: 不管天冷天热,每次过这座 桥时都要累出一身汗。 A. 数词 B. 量词 C. 名词 D. 动词 Câu 12: 这次去岘港调查市场的事由你们三个人分别办理。 A. 代词 B. 副词 C. 名词 D. 形容词 Câu 13: 心理因素如焦虑、烦躁不安或情绪低落、不愉快等,都是引起失眠的重要原因。 A. 形容词 B. 名词 C. 动词 D. 代词 Câu 14: 虽然同样是解决健康问题,但是不同的人却有各自的健身理由。 A. 叹词 B. 介词 C. 副词 D. 助词 Câu 15: 我们不仅要学习理论知识,而且要在实践中具体运用。 A. 副词 B. 动词 C. 连词 D. 介词 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. Câu 16: ______就是资料缺乏。 A. 在研究中研究人员的最大困难所遇到 B. 研究人员在研究中所遇到的最大困难 C. 研究人员最大困难所遇到在研究中的 D. 最大困难研究人员所遇到的在研究中 Câu 17: 美貌______让人动心,______内在美更加重要。 A. 固然……但是…… B. 与其说……不如说…… C. 即使……也…… D. 要就是……要就是…… Câu 18: 我们村里种植的蔬菜被运______全国各大城市销售。 A. 冲 B. 向 C. 朝 D. 往 Câu 19: 我舅舅是______地质的,经常出差,而且一走就是三四个月。 A. 搞 B. 办 C. 做 D. 弄 Câu 20: 他无非会写几句诗______,算不上什么作家。 A. 着呢 B. 罢了 C. 得了 D. 来着 Câu 21: 我这样做______因为一时的冲动,______经过深思熟虑的。 A. 不是……而是…… B. 或是……或是…… C. 是……还是…… D. 不是……就是…… Câu 22: 你现在怎么对我______的,不是把我看成外人了吧? A. 客气了客气 B. 客气客气 C. 客气 D. 客客气气 Câu 23: ______海内外的法国巴黎残疾人艺术团将于今晚演出。 A. 闻名 B. 有名 C. 名声 D. 著名 Trang 3/5 – Mã đề 496 Câu 24: 这篇文章的最后一______还要修改一下。 A. 件 B. 片 C. 段 D. 本 Câu 25: 你______已经向对方许下了承诺,______应该说话算数,说到做到。 A. 首先……然后…… B. 既然……就…… C. 尽管……但是…… D. 连……都…… Câu 26: 走到门前,我敲了几______,可房间里面好像没人。 A. 遍 B. 趟 C. 回 D. 下 Câu 27: 阳光太刺眼了,你把窗帘儿拉______吧。 A. 上 B. 住 C. 进 D. 起 Câu 28: 老师让学生反复练习这个句型,______加深学生的理解。 A. 以免 B. 以 C. 免得 D. 为 Câu 29: 为了准备校庆晚会,大家______几个双休日都没休息了。 A. 不停 B. 一直 C. 始终 D. 一连 Câu 30: 鸟类是人类的朋友,是重要的经济资源,______对农业生产起着巨大的作用,______ 还是自然艺术品,十分珍贵。 A. 与其……不如…… B. 如果……就…… C. 虽说……可是…… D. 不但……而且…… Câu 31: 有了自己的家,可别忘了父母,希望你们以后______回家看看。 A. 常 B. 曾 C. 往往 D. 通常 Câu 32: 在我们的身边,有______像他这样无私助人的好人啊! A. 多么 B. 那么 C. 多少 D. 这么 Câu 33: 最近半年来,我每天都按时起床、按时睡觉,从而改变了过去晚睡晚起的______。 A. 毛病 B. 性格 C. 缺点 D. 惯例 Câu 34: 第五课学完了,请大家回去后认真复习,明天我们______接着学习第六课。 A. 再 B. 在 C. 又 D. 还 Câu 35: 在那么多的发言中,只有他的看法______,有独到的见解。 A. 理所当然 B. 乱七八糟 C. 与众不同 D. 莫名其妙 Câu 36: 良好的生存环境______是生活质量的保证,______是社会文明程度的体现。 A. 哪怕……都…… B. 宁可……也不…… C. 不仅……反而…… D. 既……也…… Câu 37: 来中国以后,他的汉语进步很快,现在已经可以跟中国人做简单______交流了。 A. 地 B. 得 C. 着 D. 的 Câu 38: 我不是有钱人,这么贵的东西我哪______? A. 买得不起 B. 买得起 C. 买不起 D. 卖得起 Câu 39: 他们每次都让我一一指出问题,并用笔记录______。 A. 过去 B. 过来 C. 下来 D. 下去 Câu 40: 正当他准备放弃的时候,一个______的机会改变了他的人生道路。 A. 临时 B. 偶尔 C. 一时 D. 偶然 Câu 41: 那本书前天______我给丢在车上忘了拿回来。 A. 派 B. 叫 C. 把 D. 使 Câu 42: 老王早上 5 点半起床,______才到了省城。 A. 坐了的三轮车将近一个小时 B. 将近坐了三轮车的一个小时 C. 坐了将近一个小时的三轮车 D. 坐了一个小时将近的三轮车 Trang 4/5 – Mã đề 496 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 43: Phiên âm đúng của từ 技巧 là: jì______iǎo. A. x B. t C. q D. j Câu 44: Phiên âm đúng của từ 攀登 là: p______dēng. A. ēn B. ēng C. āng D. ān Câu 45: Phiên âm đúng của từ 谦虚 là: ______. A. qiànxù B. qiānxū C. qiānxù D. qiànxū Câu 46: Phiên âm đúng của từ 祸害 là: ______uòhài. A. h B. g C. t D. k Câu 47: Phiên âm đúng của từ 懒惰 là: lǎnd______. A. ùn B. òu C. uò D. uì Câu 48: Phiên âm đúng của từ 水土 là: ______. A. shuítú B. shuǐtǔ C. shuítǔ D. shuǐtù Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 49 đến câu 58. 研究发现,饮食中增加蛋白质,减少碳水化合物供应,可使由遗传(49)______而发生近 视的青少年减少或中止近视度数的。(50)______,为避免发生近视,少吃糖果和高糖食品。 研究表明,预防近视可补充蛋白质、钙质、磷质,胡萝卜、豆芽、橘子、红枣等蔬菜水果也对 预防近视有益。 体质因素方面除遗传外,主要和(51)______有关。眼睛在生长发育(52)______缺乏某 种或某些重要的营养物质,使眼球组织变得比较脆弱,在环境因素的作用下,眼球壁的巩膜容 易扩张,从而使眼睛的前后轴伸长而发生近视。 多数近视儿童有爱吃零食、挑食、偏食的(53)______。他们吃的(54)______精粮和快 餐食品,这些食品中缺乏营养物质或营养物质破坏较多。(55)______他们的膳食中缺乏乳、 蛋、鱼、肉、鸡等优质蛋白食品和粗粮食品。缺乏的食物种类越多,总量越大,近视的 (56)______越高,近视的程度也越高。 小孩子近视吃什么对视力(57)______?为防止近视的发生和发展,食疗所选用的食品主 要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(58)______固有功 能。 (据 2014 年 5 月 13 日《人民网》,有删改) Câu 49: A. 背影 B. 环境 C. 家境 D. 背景 Câu 50: A. 从此 B. 因此 C. 于是 D. 因为 Câu 51: A. 营养不良 B. 大吃大喝 C. 营养过剩 D. 消化不良 Câu 52: A. 时刻 B. 时间 C. 期间 D. 岁月 Câu 53: A. 习气 B. 习俗 C. 习性 D. 习惯 Câu 54: A. 还是 B. 多是 C. 仍是 D. 都是 Câu 55: A. 同时 B. 所以 C. 以致 D. 同样 Câu 56: A. 比例 B. 风险率 C. 效率 D. 发生率 Câu 57: A. 有帮助 B. 有补助 C. 有利益 D. 有协助 Câu 58: A. 答复 B. 回到 C. 恢复 D. 挽回 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 59: 日本虽然国土小,资源贫乏,却是黄金生产和消费大国。 A. 疲乏 B. 乏力 C. 缺点 D. 缺少 Câu 60: 有些问题,比如迟到,看起来是小事儿,但却是不容忽视 的。 A. 不一定忽视 B. 不可以忽视 C. 容易忽略 D. 可以忽略 Trang 5/5 – Mã đề 496 Câu 61: 有的客人专门从老远的地方赶来,请老板为他们缝制旗袍。 A. 又老又远的地方 B. 很远的地方 C. 原来的地方 D. 既落后又远的地方 Câu 62: 先不说别的,这里连起码的生活条件都不具备,怎么让人工作呢? A. 起步 B. 基本 C. 充分 D. 本来 Câu 63: 小陈的成绩在全校都是数一数二的。 A. 可以数数 B. 非常突出 C. 排在第一 D. 排在第二 Câu 64: 我喜欢在雨中散步,而不在乎雨水淋湿我的衣服。 A. 在意 B. 在于 C. 呼吁 D. 喜欢 Câu 65: 她和丈夫青梅竹马,双方父母又是同窗好友,两家关系非常好。 A. 从小就认识 B. 爱好相同 C. 都喜欢梅花 D. 有共同语言 Câu 66: 这种情况的发生不能一味批评学生,学校和家长也应该自我检讨一下儿。 A. 该 B. 才 C. 光 D. 可 Câu 67: 在生活和工作中,我们都希望受到别人的称赞,得到别人的肯定。 A. 表扬 B. 埋怨 C. 赞成 D. 责怪 Câu 68: 小时候,父母常对我说:“现在不努力学习,以后就不可能有出息。” A. 信息 B. 消息 C. 到外地去 D. 好的前途 Câu 69: 这孩子真不简单,小小年纪独自在国外生活。 A. 了不起 B. 难以理解 C. 让人吃惊 D. 很复杂 Câu 70: 这不过是我的一点儿意思,请你收下。 A. 建议 B. 心意 C. 希望 D. 意见 Câu 71: 他虽然是个平凡的人,但在自己的岗位上做出了不平凡的事情。 A. 重要 B. 普遍 C. 危险 D. 普通 Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc. Câu 72: 前天上午 A 两国 B 领导人 C 双方共同关心的问题 D 交换了意见。 (就) Câu 73: 明天 A 我们 B 到 C 那儿吃 D 晚饭。 (他) Câu 74: A 众所周知,茅台酒是 B 最受欢迎的 C 中国白酒之一 D 。 (国际上) Câu 75: 今天 A 我们 B 本来是要出去 C 野餐的,可 D 会想到老天竟会下雨! (哪里) Câu 76: 这条 A 路重新修建 B 了一遍,比以前 C 走 D 多了。 (好) Câu 77: 我当时没注意 A ,他就站 B 在离 C 我不远的地方看 D 我。 (着) Câu 78: A 杨校长去过日本, B 买了不少日本 C 出版的 D 书。 (关于越南文化的) Câu 79: 这首歌 A 难度确实有点儿大,我唱 B 了十 C 遍才 D 唱好。 (来) Câu 80: 只要 A 考上重点大学, B 吃 C 多的苦也是 D 应该的。 (再) HẾT [...]...BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 571 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) D NH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch... D 弄 Câu 80: 就是资料缺乏。 A 在研究中研究人员的最大困难所遇到 B 研究人员在研究中所遇到的最大困难 C 研究人员最大困难所遇到在研究中的 D 最大困难研究人员所遇到的在研究中 HẾT -Trang 5/5 – Mã đề 846 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 925 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ... TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 629 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) D NH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau Câu 1: 走到门前,我敲了几 ,可房间里面好像没人。 A 遍 B 趟 C 回 D 下... C 呼吁 D 喜欢 Câu 78: 她和丈夫青梅竹马,双方父母又是同窗好友,两家关系非常好。 A 从小就认识 B 爱好相同 C 都喜欢梅花 D 有共同语言 Câu 79: 有的客人专门从老远的地方赶来,请老板为他们缝制旗袍。 A 又老又远的地方 B 很远的地方 C 原来的地方 D 既落后又远的地方 Câu 80: 小时候,父母常对我说:“现在不努力学习,以后就不可能有出息。” A 信息 B 消息 C 到外地去 D 好的前途 HẾT Trang 5/5 – Mã đề 629 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời... 要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(74) 固有功 能。 (据 2014 年 5 月 13 日《人民网》,有删改) Câu 65: A 背影 B 环境 C 背景 D 家境 Câu 66: A 因此 B 于是 C 因为 D 从此 Câu 67: A 大吃大喝 B 营养不良 C 消化不良 D 营养过剩 Câu 68: A 期间 B 时间 C 岁月 D 时刻 Câu 69: A 习气 B 习惯 C 习性 D 习俗 Câu 70: A 多是 B 还是 C 仍是 D 都是 Câu 71: A 同时 B 以致 C 所以 D 同样 Câu 72: A 比例 B 效率 C 风险率 D 发生率 Câu 73: A 有帮助 B 有补助 C 有利益 D 有协助 Câu 74: A 回到 B 挽回 C 恢复 D 答复 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống... 要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(62) 固有功 能。 (据 2014 年 5 月 13 日《人民网》,有删改) Câu 53: A 背景 B 家境 C 环境 D 背影 Câu 54: A 因为 B 从此 C 因此 D 于是 Câu 55: A 营养不良 B 营养过剩 C 消化不良 D 大吃大喝 Câu 56: A 岁月 B 期间 C 时刻 D 时间 Câu 57: A 习性 B 习俗 C 习惯 D 习气 Câu 58: A 仍是 B 还是 C 都是 D 多是 Câu 59: A 同样 B 以致 C 同时 D 所以 Câu 60: A 发生率 B 比例 C 效率 D 风险率 Câu 61: A 有利益 B 有帮助 C 有协助 D 有补助 Câu 62: A 挽回 B 回到 C 答复 D 恢复 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại... 要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(51) 固有功 能。 (据 2014 年 5 月 13 日《人民网》,有删改) Câu 42: A 环境 B 家境 C 背景 D 背影 Câu 43: A 因此 B 因为 C 从此 D 于是 Câu 44: A 营养不良 B 大吃大喝 C 消化不良 D 营养过剩 Câu 45: A 时间 B 岁月 C 时刻 D 期间 Câu 46: A 习俗 B 习气 C 习性 D 习惯 Câu 47: A 还是 B 都是 C 多是 D 仍是 Câu 48: A 同时 B 所以 C 同样 D 以致 Câu 49: A 效率 B 比例 C 发生率 D 风险率 Câu 50: A 有帮助 B 有利益 C 有协助 D 有补助 Câu 51: A 挽回 B 恢复 C 回到 D 答复 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống... 岁月 B 时刻 C 时间 D 期间 Câu 34: A 习性 B 习气 C 习俗 D 习惯 Câu 35: A 都是 B 多是 C 还是 D 仍是 Câu 36: A 同时 B 以致 C 同样 D 所以 Câu 37: A 发生率 B 效率 C 比例 D 风险率 Câu 38: A 有补助 B 有协助 C 有利益 D 有帮助 Câu 39: A 回到 B 恢复 C 答复 D 挽回 Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc Câu 40: 这首歌 A 难度确实有点儿大,我唱 B 了十 C 遍才 D 唱好。 (来) Câu 41: 我当时没注意 A ,他就站 B 在离 C 我不远的地方看 D 我。 (着) Câu 42: A 众所周知,茅台酒是 B 最受欢迎的 C 中国白酒之一 D 。 (国际上) Câu... shuǐtǔ D shuítǔ Câu 76: Phiên âm đúng của từ 谦虚 là: A qiānxū B qiānxù C qiànxū D qiànxù Câu 77: Phiên âm đúng của từ 技巧 là: jì iǎo A x B t C q Câu 78: Phiên âm đúng của từ 懒惰 là: lǎnd A uì B uò C òu Câu 79: Phiên âm đúng của từ 攀登 là: p d ng A āng B ēng C ēn Câu 80: Phiên âm đúng của từ 祸害 là: uòhài A h B k C g HẾT D j D ùn D ān D t Trang 5/5 – Mã đề 571 BỘ GIÁO D C VÀ... Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 846 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) D NH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau Câu 1: 不管天冷天热,每次过这座桥时都要累出一身汗。 A 数词 B 量词 C 名词 D 动词 Câu 2: 这次去岘港调查市场的事由你们三个人分别办理。 A 代词 B 副词 C 名词 D 形容词 Câu 3: 心理因素如焦虑、烦躁不安或情绪低落、不愉快等,都是引起失眠的重要原因。 . BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề . (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 571 Họ, tên thí sinh: Số báo danh:. HẾT BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Ngày đăng: 09/02/2015, 20:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan