0

phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_14

12 211 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 21:59

       Người thực hiện:   !"#$%&'##('#)'*+,  /0123+0 4-+ Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay? Phương thức điều hành tổ chức là cách thức, phương pháp của người lãnh đạo, quản lý dùng để chỉ đạo, vận hành hướng tổ chức hoạt động, hoàn thành những mục tiêu, định hướng đã đặt ra. Muốn điều hành tổ chức công, chúng ta cần phải đặt ra mục tiêu, bao gồm hai hình thức mục tiêu hướng nội và mục tiêu hướng ngoại. Mục tiêu hướng nội đó là xác định hợp lý trách nhiệm và nghĩa vụ của các đối tượng liên quan đến tổ chức; Xây dựng các quy trình thủ tục làm việc hiệu quả; Phát triển nhân viên thông qua việc được tham gia đào tạo, bồi dưỡng phát triển tốt hơn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu; Xây dựng bầu không khí làm việc tốt, thân mật, hòa đồng trong toàn thể tổ chức; Quản lý hiệu quả nguồn thông tin; Tăng cường hiệu quả kiểm tra, giám sát; Xây dựng tổ chức thành tổ chức học tập, tất cả đồng nghiệp trong tổ chức có ý thức học hỏi, truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công việc; Mở rộng khả năng và kích thích tiềm năng cho từng đối tượng, từng bộ phận trong tổ chức. Bên cạnh những mục tiêu hướng nội, để diều hành tổ chức tốt cần có mục tiêu hướng ngoại, cần tạo dựng sự hiểu biết đúng đắn, sự hỗ trợ đối với tổ chức công; Tạo dựng hình ảnh tích cực về tổ chức công; Mở rộng quan hệ hợp tác; Tăng cam kết và sự hứng khởi làm việc cho nhân viên. Để điều hành tổ chức công chúng ta cần nắm vững những nguyên tắc cơ bản sau: - Về nhóm nguyên tắc chung, đó là việc tuân thủ pháp luật, những văn bản quy phạm của Nhà nước; tính khoa học nhằm hướng tới hiệu lực và hiệu quả trong công việc. - Nhóm nguyên tắc cụ thể, bao gồm: Công khai, dân chủ trong tổ chức công; Tăng cường sự tham gia của mọi bộ phận, mọi thành viên trong tổ chức vào hoạt động của tổ chức; Đảm bảo tính liên tục, ổn định trong suốt quá trình hoạt động; Theo thẩm quyền và trách nhiệm, có sự phân chia, phân cấp trong tổ chức; Theo kế hoạch; Tăng cường hiệu quả kiểm tra, phát huy tính tự giác; Vận dụng tri thức về tâm lý quản lý (tính lan truyền); Phù hợp văn hóa - đạo đức công vụ; Thích ứng và đổi mới. Một tổ chức nói chung, tổ chức công nói riêng cần đảm bảo những nguyên tắc trên trong quá trình hoạt động, chỉ đạo, điều hành. Trong thời kỳ hiện nay, 2 điều hành các tổ chức công đang gặp nhiều vấn đề khó khăn, thách thức: cơ cấu tổ chức bất hợp lí; tình trạng lãnh phí nhân công; Quy trình, thủ tục rườm rà hoặc không thực chất; Một số xung đột đang trở nên phổ biến, có khi trở nên gay gắt làm ảnh hưởng đến nội bộ của tổ chức; tình trạng chậm thay đổi, sức ỳ lớn; Xáo trộn thường xuyên, mang tính hình thức; Cá nhân lãnh đạo không đủ năng lực, thiếu tầm nhìn trong điều hành;… Từ những thực trạng ở trên, chúng ta thấy rằng một trong những yếu tố liên quan, ảnh hưởng đến phương pháp điều hành tổ chức công đó là các trình tự, thủ tực hành chính, do đó, phương thức điều hành tổ chức công có sự liên quan mật thiết với quá trình cải cách hành chính của chúng ta hiện nay. Cải cách hành chính là một khái niệm đã được nhiều học giả, các nhà nghiên cứu hành chính trên thế giới đưa ra, dựa trên các điều kiện về chế độ chính trị, kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia, cũng như phụ thuộc vào quan điểm và mục tiêu nghiên cứu, do đó hầu hết các định nghĩa này là khác nhau. Tuy nhiên, qua xem xét, phân tích dưới nhiều góc độ định nghĩa của khái niệm, có thể thấy các khái niệm về cải cách hành chính được nêu ra có một số điểm thống nhất sau: - Cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn so với trước, chất lượng các thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn, cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước sau khi tiến hành cải cách hành chính đạt hiệu quả, hiệu lực hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội của một quốc gia; - Cải cách hành chính tuỳ theo điều kiện của từng thời kỳ, giai đoạn của lịch sử, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia, có thể được đặt ra những trọng tâm, trọng điểm khác nhau, hướng tới hoàn thiện một hoặc một số nội dung của nền hành chính, đó là tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, thể chế pháp lý, hoặc tài chính công v.v Ở Việt Nam hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào chính thức định nghĩa khái niệm cải cách hành chính là gì. Tuy nhiên, nhiều văn bản quan trọng của Đảng đã đề cập đến thuật ngữ này, như Nghị quyết Đại hội VII, Nghị 3 quyết TW 8 - khoá VII, Nghị quyết Đại hội VIII v.v đã nêu ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho công cuộc cải cách hành chính nhà nước. Đồng thời, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 -2010 của Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu 4 nội dung cơ bản của cải cách hành chính Việt Nam, đó là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công. Mục tiêu của cải cách hành chính nhà nước đến 2010 theo Chương trình tổng thể là “Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đến năm 2010, hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.” Mối liên hệ giữa phương thức điều hành tổ chức công với cải cách hành chính được biểu hiện ở một số điểm sau: - Một tổ chức công hình thành và phát triển đều gắn với chức năng, nhiệm vụ nhất định, được quy định bởi cơ quan nhà nước cấp trên, để thuận tiên cho vận hành, hoạt động yêu cầu đặt ra phải có văn bản quy chế hoạt động trong tổ chức. Cải cách hành chính tạo ra bước cải cách thủ tục hành chính là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách, nâng cao chất lượng thể chế nhà nước nói chung. Mỗi thể chế đơn vị, tổ chức công phải xuất phát từ ý chí, chủ trương, thể hiện được nội dung của thể chế nhà nước quy định. - Cải cách hành chính sẽ làm nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm, nếp nghĩ của đội ngũ cán bộ, công chức công tác trong các tổ chức công, đưa họ đến lối suy nghĩ tích cực, toàn diện, vì cái chung nhằm đạt hiệu quả cho tổ chức mình đang tham gia hoạt động. - Cải cách hành chính làm thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh việc phân công, phân cấp trong các tổ chức công, thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp của bộ máy hành chính được thuận lợi, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời, tinh giảm biên chế, giảm tải lao động, giải quyết tình trạng nhàn rỗi, dư thừa của một số cán bộ trong các tổ chức công hiện nay, 4 - Thông qua quá trình áp dụng cải cách hành chính, theo quy định của Chính phủ, thủ tục hành chính bắt buộc phải được niêm yết công khai tại nơi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức và đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Do đó, người dân có thể tiếp cận ngay với các thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, người dân được tăng cường khả năng giám sát của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước. Từ đó, yêu cầu các cơ quan này nhất là đội ngũ cán bộ công chức phải thay đổi thái độ, ý thức được trách nhiệm của mình trước người dân hơn. - Yêu cầu đổi mới mọi mặt trong tổ chức được đặt ra, phương thức điều hành cần linh hoạt, sáng tạo, có khả năng thích ứng cao. - Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của các tổ chức công, đây là những giá trị vô hình nhưng có tác động to lớn đến việc phát triển của một tổ chức, khửng định vị trí của mình đối với các tổ chức khác trong và ngoài nước. - Đổi mới phương thức điều hành trong tổ chức công là một yêu cầu của cải cách hành chính hiện nay, là điều kiện quan trọng để tiến tới xây dựng và củng cố nền hành chính công tiến bộ, hiệu quả và góp phần thức đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính quốc gia đi đến thành công. 4-2 Phân tích các yếu tố cấu thành Văn hóa tổ chức công và vai trò của văn hóa trong tổ chức công? * Các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức công: Khi bàn về văn hóa chúng ta đề cập một khái niệm hết sức mênh mông, vô tận, điều này thể hiện ở chỗ hầu như mỗi nhà văn hóa học đều có một định nghĩa riêng về văn hóa. Trong số hàng trăm định nghĩa ấy, ngoại trừ những khác biệt trong cách diễn đạt, phần lớn người ta đồng ý với nhau rằng văn hóa là một hệ thống của những giá trị được chấp nhận bởi một nhóm người, một cộng đồng, hoặc một đất nước, có thể học hỏi và lưu truyền từ đời này qua đời khác. Văn hóa ảnh hưởng đến từng bộ phận, mọi đối tượng, có sức lan tỏa mọi nơi, trong tất cả ngõ ngách đời sống xã hội con người. Có thể hiểu một cách rằng: Văn hoá tổ chức là hệ thống những giá trị niềm tin, sự mong đợi của các thành viên trong tổ chức, tác động qua lại với các cơ cấu chính thức và tạo nên những chuẩn mực hành động như những giả thiết không bị chất vấn về truyền 5 thống và cách thức là việc của tổ chức mà mọi người trong đó đều tuân theo khi làm việc. Văn hóa của tổ chức có liên quan đến cách nhận thức và lối hành xử của các thành viên đối với bên trong và bên ngoài tổ chức đó. Đồng thời, văn hóa của tổ chức chính là sự hiện diện sinh động và cụ thể nhất của tổ chức đó mà mọi người có thể dễ dàng nhận ra. Một tổ chức sẽ tạo cho mình một hình ảnh riêng, một lề lối làm việc, một nét văn hóa đặc trưng nhất, hình ảnh đó có thể do nhiều yếu tố cấu thành nên. Vì thế, chỉ cần một yếu tố có sự thay đổi, thì về lý thuyết, hình ảnh về tổ chức đó sẽ bị khác đi. Do đó, trên phương diện lý thuyết, sẽ không có tổ chức này có văn hóa giống tổ chức kia, dù họ có thể giống nhau nhiều điểm. Các yếu tố cấu thành nên văn hóa công sở đó là: 5678'9:"'* ;"''*<=> Chủ thể của mọi hoạt động là con người, văn hóa tổ chức hình thành bởi mỗi nhân viên trong tổ chức đó. Vì vậy, các cá nhân có những nền tảng văn hóa, lối sống, nhận thức khác nhau, ở những vị trí làm việc khác nhau trong một tổ chức, có khuynh hướng hiển thị văn hóa tổ chức đó theo cùng một cách hoặc ít nhất có một mẫu số chung. Văn hóa trong tổ chức thể hiện qua yếu tố con người bằng những biểu hiện như: tự giác thực hiện các quy chế, nội quy của đơn vị, có thái độ, tinh thần tự giác cao trong công sở, bầu không khí cởi mở, vui tươi khi làm việc, cách ứng xử với người dân, các xung đột được giải quyết một cách tốt nhất, hạn chế những mâu thuẫn nảy sinh càng nhiều, nghiêm trọng trong từng cá nhân tỏ chức, và kể cả kỷ năng điều hành, vận hành của lãnh đạo đơn vị trong quá trình hoạt động tổ chức,… Như vậy, các biểu hiện hành vi của con người để tạo nên văn hóa tổ chức rất đa dạng và phong phú, nó ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lao động quản lý, tới hiệu quả hoạt động của tổ chức. Có thể thấy các tác động đó ngay khi điều động một nhân viên bất kỳ, khi điều động nhân viên từ bộ phận này qua bộ phận khác, cán bộ nhân sự cũng cần xem xét tính thích hợp với nền văn hóa chung của cộng đồng và tác động khi có nhân viên mới đó hay không. Ngược lại, cũng cần xem xét văn hóa của cộng đồng mới có thích hợp với người mới đến hay không. 6 Tương tự, khi tuyển dụng nhân viên hay cán bộ quản lý mới, người ta cũng cần tính đến sự phù hợp lẫn nhau giữa nhân viên mới đến và nhóm cộng đồng mới của người đó. Trong việc tuyển nhân viên từ ngoài vào tổ chức, người ta không chỉ cần tìm người làm việc giỏi mà còn phải cân nhắc việc tuyển mộ nh ững nhân viên đó có phù hợp với văn hóa hiện tại của tổ chức không. Các nhân viên mới sẽ bị ảnh hưởng bởi văn hóa hiện có của tổ chức đó, nên nếu không phù hợp, nhân viên đó sẽ rời bỏ tổ chức sớm. Thường thì chiều tác động chủ yếu của văn hóa của tổ chức là từ tổ chức đến cá nhân và chỉ một số ít trường hợp (thường là cán bộ lãnh đạo) mới có ảnh hưởng ngược lại với văn hóa của tổ chức đó. ;#?%#.9:"'*9@%#A% Thể chế và con người thực hiện thể chế là một phần quan trọng của văn hóa tổ chức. Các quy chế, quy định, nội quy, điều lệ ban hành để điều chỉnh các đối tượng hoạt động trong một cơ quan, tổ chức hướng vào mục tiêu ổn định, trật tự, nề nếp, khuôn mẫu vì mục tiêu của tổ chức đã đề ra. Thông thường chúng được lập ra để từng cá nhân trong tổ chức thực hiện và mang tính chất bắt buộc, trong trường hợp chuyển từ chỗ bắt buộc sang chỗ tự giác thực hiện là biểu hiện của sự tiến bộ, văn minh trong tổ chức và ý thức của các thành viên trong công sở đạt ở mức độ cao. Đây là vấn đề cần được quan tâm vì nó đánh vào ý thức của mỗi người các bộ công chức, người cán bộ phải xem công việc của cơ quan như công việc của gia đình mình và có trách nhiệm cao trong công việc. Có như vậy hiệu quả, năng suất làm việc mới cao được. Các chuẩn mực được đề ra phù hợp và mức độ hoàn thành công việc theo chuẩn mực cao hay thấp. Có những trường hợp đề ra chuẩn mực quá cao trong khi tổ chức đó không có đủ điều kiện để thực hiện thì mức độ hoàn thành công việc cũng không cao. Cho nên khi đề ra các chuẩn mực cần chú ý tới điều kiện hoàn cảnh ở trong tổ chứ đó. ;9#A%/A'*BC%D!%E%'#4'9:"'*9@%#A% Mức độ của bầu không khí cởi mở trong công sở. Ở đây đánh giá vào tâm lí của từng cá nhân trong công sở, trên thực tế cho thấy, khi làm việc, nếu tinh thần thoải mái thì làm việc rất hiệu quả, và ngược lại. Do vậy tạo bầu không khí cởi mở là vấn đề cần được chú ý tới. 7 Các xung đột nội bộ được giải quyết tốt hay không? Bất kì một cơ quan nào thì việc xung đột giữa các thành viên trong cơ quan chắc chắn sẽ có nhưng ở mức độ lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, nếu biết nắm bắt tình hình và tâm lí của từng người thì sẽ dễ dàng giải quyết các xung đột đó Thực tế cho thấy rằng, công sở là nơi phải thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, các cơ quan hữu quan, bạn đồng nghiệp và các cơ quan cấp trên. Yếu tố cơ sở vật chất chỉ một phần, nhưng quan trọng hơn cả là yếu tố con người sẽ quyết định Văn hoá công sở. Một số ví dụ cụ thể như sau: Vệ sinh sạch sẽ, công sở thoáng mát, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp bàn ghế, … Quan hệ giữa lãnh đạo và công chức là quan hệ cấp trên với cấp dưới thì phải xưng hô cho phù hơp, tôi và chẳng hạn ;F%9>8-9@%#A% Không tổ chức nào có thể duy trì hoạt động nếu lãnh đạo không đặt ra các mục tiêu để hướng đến. Mục tiêu quá dễ dàng đạt được, hoặc mục tiêu quá tầm với đều mang lại những "tác dụng phụ" ảnh hưởng tiêu cực đến thái độ và sự quyết tâm của nhân viên. Một tổ chức tốt sẽ truyền đạt được đến mọi nhân viên tầm nhìn cũng như sự phát triển trong tương lai. Là một lãnh đạo, bạn cần phải khiến cho mọi người tin tưởng và cống hiến cho sự phát triển chung của tổ chức. Sử dụng công cụ lãnh đạo trong hướng dẫn này, cùng với tính trung thực và công bằng sẽ giúp bạn đạt được sự tin tưởng đó. Để khiến họ cống hiến hết mình cho tư tưởng của bạn, bạn cần phải tập hợp lại mọi người và cho họ thấy một thái độ tích cực. Nhân viên của bạn sẽ muốn một khung cảnh huy hoàng của tổ chức mà mình đang phục vụ. Không một người nào lại muốn bị kẹt ở trong một tổ chức đang cùng quẫn và chẳng có lối thoát. Cũng không một ai lại muốn đâm đầu vào một tổ chức có những định hướng sai trái. Nhân viên luôn muốn được phục vụ những ông chủ thắng cuộc. Và họ sẽ giúp bạn đi đến cái đích mà bạn đặt ra. Bạn không thể nào tự làm một mình được cả. ;G%H-9@%#A% Cơ cấu tổ chức làm nên một sự khác biệt lớn trong vấn đề quyết định hiệu quả hoạt động của một tổ chức. Một bộ máy cồng kềnh được thiết kế một cách lỏng lẽo vừa không tạo ra năng suất cao lại dễ nãy sinh những vấn đề phức tạp 8 trong khó quản lý. Ngược lại, một bộ máy tinh gọn, được thiết kế khoa học, phù hợp với yêu cầu thường tạo ra năng suất cao mà lại dễ quản lý. 2678''*"&> ;)>9:<='*%#('#9:I/#J9#K'*%GLM #E 5-N9 Môi trường chính trị và hành lang pháp lý của một quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp tới mọi hoạt động đời sống xã hội, trong đó có trực tiếp nhất là các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức công. Sự ổn định về mặt chính trị sẽ giúp cho mối quan hệ giữa cá nhân trong tổ chức, giữa các tổ chức với nhau được thưc hiện theo những chuẩn mực chung của xã hội. Những quyết định, chính sách, lề lối làm việc của tổ chức luôn chịu tác động mạnh mẽ của những diễn biến trong môi trường chính trị. Môi trường này gồm có luật pháp, các cơ quan nhà nước và những nhóm gây sức ép có ảnh hưởng và hạn chế các tổ chức và cá nhân khác nhau trong xã hội. - O-9#.#"P9QR'*%D!9#.*>> Thế giới đa cực hóa phát triển sâu rộng khiến so sánh lực lượng trên thế giới đang có những thay đổi mới, các nước đang phát triển, đặc biệt là sức mạnh tổng thể của các nước thuộc nền kinh tế mới nổi đang tăng lên nhanh chóng. Xu thế này có lợi cho việc thúc đẩy xây dựng trật tự thế giới mới về kinh tế, chính trị quốc tế theo hướng công bằng, hợp lý; có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới. Kinh tế toàn cầu hóa phát triển sâu rộng khiến sự phụ thuộc và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các nền kinh tế ngày càng tăng lên, xu thế mới về sáp nhập, mua lại các tập đoàn, đầu tư xuyên quốc gia, hợp tác kỹ thuật và chuyển dịch công nghiệp ngày càng diễn ra phổ biến. Xu thế này sẽ có lợi cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế thế giới, có lợi cho các nước tham gia hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế, mở rộng không gian phát triển, cũng như hòa bình và phát triển trên thế giới. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là trào lưu thời đại, trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi tăng cường hợp tác hữu nghị giữa các nước, tìm kiếm và mở rộng điểm song trùng về lợi ích, thúc đẩy phát triển và cùng phồn vinh. Những yếu tố trên yêu cầu mỗi tổ chức công đều phải tự mình nắm bắt, tìm hiểu để tạo cho mình định hướng phát triển, đề ra quyết sách phù hợp với những xũ thế của thời đại. Là những cơ quan hình thành và tồn tại dựa trên tiêu chí về tổ chức, quản lý và thực thi chức năng nhiệm vụ trong các hoạt động của xã hội, 9 các tổ chức công cần nắm vững những nguyên lý, xu thế thời đại, từ đó xây dựng chương trình hành động, định hướng phát triển trong tổ chức, hướng đến sự hội nhập, phát triển bền vững. Để thực hiện mục tiêu này, các tổ chức công cần có văn hóa về ứng xử không chỉ là đặc trưng riêng của đất nước mình mà còn mang nét văn hóa phù hợp với tính quốc tế, tính hội nhập quốc tế cao. ;E%S 9K%D!T)>9:<='*9U'#>8' Môi trường tự nhiên bao gồm đất đai, vị trí địa lý, khí hậu, khung cảnh làm việc của cán bộ công chức. Môi trường tự nhiên có ảnh hưởng rất cao, kèm theo đó là những đòi hỏi rất cao: Vị trí khung cảnh nơi làm việc của cán bộ công chức bao gồm các yếu tố nghỉ ngơi, giải trí, làm việc ảnh hưởng đến tâm lý, thể trạng, thể lực và năng suất lao động của cán bộ công chức. Nếu bố trí nơi làm việc của cán bộ công chức không hợp lý thì năng suất lao động của tổ chức sẽ bị hạn chế ngược lại nếu nơi làm việc của công chức, nhân viên nhà nước được bố trí hợp lý thì sẽ kích thích tinh thần và thái độ làm việc của cán bộ công chức, làm cho công chức gắn bó hơn với công sở. ;V'#W!#&'#%#('#%D!#J9#K'*%)'*XF Văn hóa hành chính bao gồm những giá trị, chuẩn mực, niềm tin, sự trông đợi,… Giá trị chung là Chân - Thiện - Mỹ quy định hành vi ứng xử của con người trong cơ quan hành chính nhà nước. Những giá trị của văn hóa có tác dụng điều chỉnh hành vi của con người và tổ chức xã hội theo một quy chuẩn nhất định và quy chuẩn ấy luôn được nhiều người ủng hộ. Trong cấu trúc của văn hóa hành chính, trước hết là sự góp mặt của yếu tố cá nhân. Yếu tố cá nhân là những con người cá nhân, là những cán bộ công chức, bao gồm người quản lý, lãnh đạo hay những nhân viên trong cơ quan hành chính Nhà nước. Mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong tổ chức hành chính ấy sẽ tạo ra văn hóa và bản sắc riêng có. Ở lĩnh vực cá nhân, trước hết, văn hóa hành chính có vai trò định hướng các giá trị. Để các thành viên trong tổ chức hành chính nhà nước nhận thức và hành động theo chuẩn mực của công sở, thì văn hóa hành chính phải tạo ra các giá trị hay hệ giá trị để định hướng cho người cán bộ, công chức hoạt động có hiệu quả. Giá trị văn hóa hành chính tích cực sẽ tạo ra môi trường an toàn, thuận lợi trong công tác, giúp hình thành nhân cách, trải nghiệm kiến thức kỹ năng làm việc và đặc biệt là các kỹ năng “phục vụ nhân dân”. 10 [...]... văn hóa được hình thành, phát huy và duy trì sẽ tạo được một nếp văn hóa, giúp các thành viên trong tổ chức hành động tận tụy vì mục đích, mục tiêu chung cho nền hành chính và cũng sẽ hạn chế được những thành viên không có ý thức xây dựng cho mục tiêu chung của tổ chức, hoặc gây ảnh hưởng tích cực đến những thành viên nhưng chưa thực sự đóng góp tích cực cho tổ chức Khi văn hóa hành chính là nền tảng... được mục tiêu của tổ chức + Văn hóa hình thành nhân cách cá nhân, giúp xây dựng, đổi mới, chấn chỉnh không ngừng hoàn thiện từng cá nhân trong tổ chức giúp phát triển bền vững, nhanh chóng đạt hiệu quả cao + Khi đánh giá mức độ thành công của một tổ chức công, chúng ta không chỉ đề cập, nhìn nhận ở các mục tiêu kinh tế, chính trị hay xã hội mà trước hết và hơn hết đó là văn hóa trong tổ chức + Văn hóa... động đến việc hình thành văn hóa tổ chức công thì đồng thời văn hóa tổ chức công với những giá trị bền vững của nó sẽ tác động trở lại đối với việc hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, năng lực của mỗi cá nhân tồn tại trong nó Chúng ta đang phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phong cách ứng xử chuẩn mực trong hoạt động công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm... tiêu phương hướng của nhà nước đạt hiệu quả, chính là lúc phản ánh chất lượng định hướng giá trị của nền văn hóa hành chính đối với tổ chức Nếu giá trị văn hóa tích cực sẽ tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức, tạo bầu không khí cởi mở, tác động đến hiệu quả hoạt động của tổ chức thì ngược lại nó sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội Ngoài ra, một số yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức gồm có: các công. .. các cơ quan nhà nước nét văn hóa có vai rất quan trọng, đó là: + Góp phần tạo nên nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ Tạo được tình đoàn kết và chống lại bệnh quan liêu, cửa quyền Môi trường văn hóa công sở tốt đẹp sẽ tạo được niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức với cơ quan, với nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công sở + Mỗi cán bộ công chức có tính tự giác, ý thức trong... có tính tự giác, ý thức trong công việc sẽ đưa tổ chức này phát triển vượt hơn lên so với tổ chức khác + Văn hóa trong các tổ chức công có sự kế thừa và tiếp thu có chọn lọc những tính văn hóa từ bên trong và bên ngoài, từ quá khứ đến tương lai cho nên trong một chừng mực nào đó sẽ giúp công sở tạo nên những chuẩn mực, phá tính cục bộ, sự đối lập có tính bản thể của các thành viên Hướng các CBCC đến... có: các công dân tại nơi tổ chức hoạt động; tiến độ phát triển của Khoa học kỹ thuật; đời sống Kinh tế văn hóa của đất nước * Vai trò của văn hóa trong tổ chức công: Văn hóa bao giờ cũng gắn liền với sự phát triển, là chìa khóa của sự tiến bộ xã hội Văn hoá nơi công sở không chỉ thể hiện đạo đức, phẩm chất của cán bộ, công nhân viên chức trong khi thực thi nhiệm vụ mà còn thể hiện trình độ văn hoá của... tắc, quy tắc và chuẩn mực văn hóa của tổ chức Đó chính là làm cho đội ngũ cán bộ công chức hoàn thiện mình 11 + Mỗi kiểu văn hóa có vai trò khác nhau đối với tiến trình phát triển của công sở Kiểu văn hóa quyền lực giúp công sở có khả năng vận động nhanh, tạo nên tính bền vững trong khi theo đuổi mục tiêu của mình, giúp đơn vị phát huy hết năng lực của CBCC, khuyến khích họ hăng say với công việc từ... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Thiết nghĩ, tại các công sở, đặc biệt là những nơi tiếp xúc với nhân dân, cán bộ công chức cần nghiêm chỉnh tuân theo các quy định cụ thể về trang phục, cách giao tiếp, trong đó đặc biệt cần tôn trọng dân, chú ý ứng xử với dân một cách có văn hoá Điều đó góp phần tạo ra môi trường văn hoá lành mạnh nơi công sở 12 . !"#$%&'##('#)'*+,  /0123+0 4-+ Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay? Phương thức điều hành tổ chức là cách thức, phương pháp của người. cải cách hành chính Việt Nam, đó là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công. Mục tiêu của cải cách. chủ nghĩa.” Mối liên hệ giữa phương thức điều hành tổ chức công với cải cách hành chính được biểu hiện ở một số điểm sau: - Một tổ chức công hình thành và phát triển đều gắn với chức năng, nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_14, phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_14,

Từ khóa liên quan