0

phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_16

15 286 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 21:59

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH CƠ SỞ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH KHU VỰC MIỀN TRUNG  BÀI TIỂU LUẬN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC CÔNG Giáo viên hướng dẫn : Ts. Nguyễn Thị Hà Học viên thực hiện : Hoàng Nam Lớp : Cao học Hành chính công 16M Huế, tháng 3 năm 2013 BÀI TIỂU LUẬN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC CÔNG Câu hỏi: 1. Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính nhà nước hiện nay. 2. Phân tích các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức công và vai trò của văn hóa trong tổ chức công. Quản Lý Và Điều Hành Tổ Chức Công Giảng viên: Ts. Nguyễn Thị Hà   Trang1  Câu 1: Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính nhà nước hiện nay. Ở nước ta, quan niệm về tổ chức công được hiểu là nơi tổ chức hoạt động công vụ; là bộ phận cấu thành nên khu vực công hoạt động theo luật định; có trụ sở công, công sản để hoạt động; có quyền lực công, là một pháp nhân; được thiết lập để kiểm soát các công việc quản lý hành chính của các mặt đời sống xã hội. Để điều hành m ột tổ chức công tốt, cần phải đảm bảo những mục tiêu sau: - Mục tiêu hướng nội: xác định hợp lý trách nhiệm và nghĩa vụ; xây dựng các quy trình thủ tục làm việc hiệu quả; phát triển nhân viên (được đào tạo, phát triển tốt hơn); xây dựng bầu không khí làm việc tốt; quản lý hiệu quả nguồn thông tin; tăng cường hiệu quả kiểm tra, giám sát; xây dựng tổ chức thành tổ chứ c học tập; mở rộng khả năng và kích thích tiềm năng… - Mục tiêu hướng ngoại: tạo dựng sự hiểu biết đúng đắn, sự hỗ trợ đối với tổ chức công; tạo dựng hình ảnh tích cực về tổ chức công; mở rộng quan hệ hợp tác; tăng cam kết và sự hứng khởi làm việc cho nhân viên… Nhà nước cũng đã đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện cải cách nền hành chính từ nay cho đến năm 2020, gồm các nội dung cơ bản: - Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tị ch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chương trình trong phạm vi quản lý của mình; xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cán bộ , công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình. - Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả. Quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức danh, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm c ủa cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, tổ chức, từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, làm cơ sở cho tinh giản tổ chức và tinh giản biên chế. Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công Quản Lý Và Điều Hành Tổ Chức Công Giảng viên: Ts. Nguyễn Thị Hà   Trang2  chức làm công tác cải cách hành chính ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp. Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ. Có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân; có chế độ, chính sách h ợp lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác cải cách hành chính các cấp. - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính để có những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính. Xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quy định kết quả thực hiện c ải cách hành chính là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. - Phát triển đồng bộ và thúc đẩy sự tác động tương hỗ trong ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông với cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, của tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác cải cách hành chính và giám sát chấ t lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. - Cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm đạt mục tiêu đề ra. Cải cách tài chính công bao gồm huy động và phân phối và sử dụng có hiệu quả mọ i nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục hoàn thiện chính sách về thuế, tiền lương, tiền công; thực hiện cân đối ngân sách tích cực; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước; đổi mới căn bản cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước; phát triển các doanh nghiệp khoa học, công nghệ, các quỹ đổi mới công nghệ và quỹ đầu tư mạo hi ểm; xây dựng đồng bộ chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng nhân tài khoa học và công nghệ; đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay thế bằng cơ chế cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhi ệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; tăng đầu tư, đồng thời đẩy Quản Lý Và Điều Hành Tổ Chức Công Giảng viên: Ts. Nguyễn Thị Hà   Trang3  mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao; đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; chuẩn hóa chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế; đổi mới và hoàn thiện đồng bộ các chính sách bảo hiể m y tế, khám, chữa bệnh; có lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính nhà nước hiện nay là mối quan hệ biện chứng, đa chiều. Căn cứ vào đặc trưng thể chế nhà nước và đặc thù chính trị - kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn phát triển mà hành chính công mỗi nước có những nét riêng. Tính thích ứng của hành chính công với điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý. Xét trên góc độ nhà nước, hành chính công là một thiết chế để thực hiện quyền lực nhà nước, bao gồm hoạt động quản lí của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, từ thực tế hệ thống chính trị của chúng ta, hành chính công không giớ i hạn thuần tuý trong cơ quan hành pháp mà còn bao gồm một số hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể chính trị - xã hội. Cho dù xem xét dưới góc độ nào thì yếu tố quan trọng nhất của hành chính công vẫn là việc thực thi quyền hành pháp và quản lí, cung ứng các dịch vụ công cho xã hội. Nền hành chính phát triển luôn đề cao mục tiêu hiệu quả của hoạt động quản lí. Khu vực công của các nước phát triển cũng nh ư đang phát triển đều đứng trước những thách thức lớn từ xu hướng toàn cầu hoá, sự tiến bộ vượt bậc của khoa học - công nghệ, mối quan hệ ngày càng đa dạng, phức tạp giữa chính trị - hành chính - thị trường, sự phát triển của kinh tế tri thức và trình độ dân trí được nâng cao về mọi mặt Các nền hành chính chịu nhiều sức ép về hiệu quả sử dụ ng nguồn lực nhà nước và sự cạnh tranh để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công dân cả về số lượng và chất lượng dịch vụ. Tiến trình thực hiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta đòi hỏi sự thay đổi vai trò điều hành của Nhà nước. Mặc dù không thể bỏ qua vai trò quản lí, bao gồm các bi ện pháp trực tiếp hay gián tiếp, nhưng Nhà nước cần quan tâm đến cách thức, phạm vi, lĩnh vực hoạt động cho hợp lý. Mặt khác, tuy phải tôn trọng sự vận hành của thị trường, nhưng trong nhiều trường hợp, Nhà nước cần có những hành động can thiệp phù hợp, nhanh nhạy để nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội. Tuy nhiên, Nhà nước phải tránh bao biện, làm thay mà thông qua nền hành Quản Lý Và Điều Hành Tổ Chức Công Giảng viên: Ts. Nguyễn Thị Hà   Trang4  chính của mình, tập trung quản lí bằng pháp luật và các công cụ điều tiết vĩ mô nhằm định hướng, lôi cuốn các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp cùng tham gia phục vụ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nhà nước phải vận dụng các yếu tố cạnh tranh tích cực của thương trường, những nội dung văn hoá doanh nghiệp phù hợp, phương pháp quản lý linh hoạt và cách thức sử d ụng ngân sách một cách kinh tế, hiệu quả của khu vực tư vào các lĩnh vực công vụ, nhưng không làm lu mờ tính công quyền, tính thứ bậc và chức năng phục vụ công của nền hành chính. Tuy khu vực tư nước ta chưa phát triển mạnh nhưng vẫn có thể vận dụng các phương pháp và kỹ thuật quản trị kinh doanh như: hướng dẫn, phối hợp, đánh giá theo kết quả đầu ra, kiểm soát theo chu trình qu ản lí chất lượng, khuyến khích vật chất, động viên tinh thần và một số nghệ thuật quản lý con người để nâng cao hiệu quả công vụ. Cán bộ, công chức không đơn thuần thừa hành mệnh lệnh, thực thi nhiệm vụ theo những chu trình có sẵn mà chủ động lập và thực hiện kế hoạch hoàn thành các mục tiêu của cơ quan, tổ chức. Để tạo điều kiện cho công tác đánh giá, cầ n tiến hành song song việc áp dụng các quy trình, thể thức công vụ với việc xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành công tác theo hướng định lượng được. Trong các nền hành chính phát triển, đội ngũ công chức hành chính, đặc biệt là công chức cao cấp không phải là những người trung lập, không còn hoàn toàn là “chính trị ra đi, hành chính ở lại”. Đội ngũ này là những người được rèn luyện chính trị, tham gia hoạt động chính tr ị và thực hiện nhiệm vụ chính trị - hành chính trong bộ máy hành pháp. Có thể xem họ là chiếc cầu nối giữa quyền lực chính trị với nền hành chính. Ở nước ta, Đảng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội. Nhà nước là trung tâm của quyền lực trong hệ thống chính trị, quản lí mọi mặt đời sống xã hội. Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tham gia quản lý nhà nước với nh ững hình thức và phương thức khác nhau. Như vậy, bộ máy hành chính phải phục vụ chính trị, phục vụ việc thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, phục vụ lợi ích hợp pháp của nhân dân một cách hiệu lực và hiệu quả. Cải cách hành chính phải được tiến hành trong tổng thể đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chứ c và hoạt động của cả hệ thống chính trị, nhằm hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo của Nhà nước trong quản lý đất nước và xã hội. Để quản lí công có hiệu quả, cần chú trọng làm rõ vai trò, trách nhiệm và nâng cao năng lực các cấp uỷ Đảng trong từng cơ quan. Quản Lý Và Điều Hành Tổ Chức Công Giảng viên: Ts. Nguyễn Thị Hà   Trang5  Đây là lực lượng đảm đương các vị trí chủ chốt, chuyển hoá các chủ trương, đường lối thành chương trình công tác, kế hoạch hành động cụ thể trong thực tiễn quản lí. Cần ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cho nhóm cán bộ, công chức cao cấp những nội dung về đạo đức và kỹ năng lãnh đạo, quản lí trong nền kinh tế thị trường. Phân quyền và tư nhân hoá một phần các hoạ t động nhà nước là đặc tính tiếp theo của mô hình quản lí công mới ở nhiều nước. Phân quyền được thể hiện dưới nhiều hình thức, mức độ khác nhau như tản quyền, uỷ quyền, trao quyền, hay phân công, phân cấp… nhưng xu hướng chung là Chính phủ phân giao quyền hạn, trách nhiệm nhiều hơn cho các chính quyền địa phương, các bộ hay các cơ quan cấp dưới trong việc chủ động quản lý các nguồn lực đượ c phân bổ. Phân quyền giúp cho cấp trung ương tập trung thực hiện vai trò hoạch định chính sách, giảm bớt các hoạt động tác nghiệp; phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương, đơn vị cơ sở, đưa nền hành chính sát hơn với những đặc điểm kinh tế - xã hội cụ thể; đảm bảo công bằng, phát triển dịch vụ đa dạng, cung ứng hiệu quả h ơn theo hướng công dân là khách hàng sử dụng dịch vụ; phát triển nền dân chủ, tạo điều kiện cho công dân và các tổ chức của mình tham gia vào các hoạt động quản lý công và giám sát quá trình thực thi công vụ. Trong công cuộc cải cách hành chính hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang quan tâm hoàn thiện thể chế phân cấp trung ương - địa phương nhằm trao cho chính quyền địa phương các cấp đủ quyền và trách nhiệm để chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, thu hút sự tham gia của người dân vào quản lí công từ cấp chính quyền cơ sở; áp dụng chế độ tự chủ toàn diện của các đơn vị sự nghiệp, cung ứng dịch vụ công. Chúng ta đang nỗ lực nghiên cứu, xác định những dịch vụ thiết yếu Nhà nước chịu trách nhiệm trực tiếp cung ứng và những công việc nên ủy nhiệm cho cộng đồng xã hội thực hiện; phân định ch ức năng quản lí hành chính nhà nước với quản lí, cung ứng dịch vụ công và quản trị sản xuất, kinh doanh; tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, cơ cấu hợp lý, rành mạch trách nhiệm, quyền hạn; quy định cụ thể những việc cơ quan, tổ chức hay công chức (nhóm nào) thực hiện việc gì (hay bị cấm làm việc gì) để tránh lạm quyền hay thiếu hiệu quả quản lí khi cấp trên phải giả i quyết công việc của cấp dưới; ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình cung ứng dịch vụ công… Tuy nhiên, khi tiến hành phân cấp, thực hiện xã hội hoá, cần có kế hoạch nâng cao năng lực, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, cơ chế quản lí, các điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương, đơn vị cơ sở. Đồng thời, tăng cường chế Quản Lý Và Điều Hành Tổ Chức Công Giảng viên: Ts. Nguyễn Thị Hà   Trang6  độ thông tin, báo cáo và vai trò hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp trên, của các cơ quan hữu quan. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi của các đề án phân cấp, xã hội hoá, tránh nguy cơ phân phối dịch vụ không đồng đều, bất bình đẳng giữa các công dân và giữa các vùng miền. Theo cách tiếp cận quản lí công, nền hành chính hiện đại không đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống quy chế nghiêm ngặt, cứng nhắc mà thay vào đó là những cơ chế mềm dẻo, linh hoạt, thích nghi với những biến đổi của tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Đây chính là việc phi quy chế hoá các thể chế pháp luật, thủ tục hành chính đã trở nên rườm rà, phức tạp, khó áp dụng. Nước ta đang tiến hành cải cách thủ tục hành chính, xoá bỏ cơ chế “xin - cho”, coi đó là một bước đột phá trong CCHC để đơn giản hoá và loại bỏ thủ tục hành chính gây khó kh ăn, phiền hà cho các hoạt động dân sự, sản xuất, kinh doanh. Công khai quy trình giải quyết công việc và áp dụng cơ chế “một cửa” là một trong những biện pháp nhằm đổi mới mối quan hệ giữa cơ quan công quyền với công dân, tổ chức; tạo sự liên thông giữa các cơ quan chức năng trong phối hợp công tác, xử lí công việc nhanh chóng, rõ trách nhiệm từng khâu; giúp cơ cấu lại tổ chức bộ máy h ợp lý hơn. Tuy cải cách thủ tục hành chính đã đem lại một số kết quả đáng ghi nhận song chưa đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ mới. Thực tế đòi hỏi phải gắn công tác cải cách thủ tục hành chính với việc rà soát, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính các cấp và đẩy mạnh phân cấp, mở rộng xã hội hoá nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn, thích ứng hơn với yêu cầu quản lý nhà nước trong cơ chế thị trường. Cần luật hoá các quy định liên quan đến thủ tục hành chính. Cuối cùng, xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế - xã hội cũng ảnh hưởng đến quản lí công. Nhiều nước điều chỉnh hệ thống thể chế, thủ tục hành chính cho phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế. Vi ệt Nam đang ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới. Do đó, một mặt nền hành chính cần gìn giữ, phát huy các giá trị, truyền thống quý báu trong lịch sử dựng nước, giữ nước và trị quốc của cha ông. Mặt khác, tiếp thu có chọn lọc các tri thức phát triển hành chính của nhân loại; đúc rút kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, với cơ cấu vị trí việc làm được thi ết kế theo nhu cầu thực tế từng cơ quan, đơn vị. Tiến hành mô tả yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng vị trí, chức danh để tuyển chọn người đảm nhiệm có phẩm chất, năng lực phù hợp nhất, sử dụng “đúng người, đúng việc”, đánh giá công tác được khách quan và có chính sách cán bộ hợp lý, tạo Quản Lý Và Điều Hành Tổ Chức Công Giảng viên: Ts. Nguyễn Thị Hà   Trang7  động lực cho công chức nỗ lực sáng tạo, say mê lao động. Áp dụng các hình thức cạnh tranh như: thí điểm thi để bổ nhiệm đối với một số chức danh chuyên môn hay chức vụ lãnh đạo, quản lí; vận dụng cơ chế khoán, đấu thầu công vụ, tạo cạnh tranh giữa các công chức, giữa các cơ quan, đơn vị với nhau và với các tổ chức ngoài hệ thống hành chính về năng suấ t, chi phí và chất lượng công vụ … Mỗi cá nhân và từng đơn vị phải tích cực học tập, nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới tư duy, tác phong phục vụ và cải tiến lề lối làm việc để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh. Qua đó, hiệu quả quản lí công hay chất lượng phục vụ của nền hành chính được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn các quyền và lợi ích c ủa nhân dân./. Câu 2: Phân tích các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức công và vai trò của văn hóa trong tổ chức công. “Văn hóa phản ánh và thể hiện một cách tổng quát sống động mọi mặt của cuộcsống con người đã diễn ra trong qúa khứ và cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao nhiêu thế kỷ, nó đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên đó từng dân tộc từng khẳng định bản sắc riêng của mình”. UNESCO “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới phát minh và sáng tạo ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặt ăn, ở và các phương thức sử dụng, toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó gọi là văn hóa” HCM Trên đây là một số quan niệ m tiêu biểu về văn hoá. Có thể nói, văn hóa là tổng thể những giá trị (vật chất lẫn tinh thần), tồn tại qua nhiều thế hệ, được nhân loại thừa nhận, chia sẻ, giữ gìn và áp dụng; văn hóa gắn liền với chân lý, với tính nhân bản và cái đẹp (Chân, Thiện, Mỹ); văn hóa gắn liền với nhận thức, với đời sống con người, với truyền thống dân tộc; v ăn hóa là cốt lõi của văn minh. Trong đó, văn hóa tổ chức là một phần văn hoá tổng thể của một quốc gia. Văn hóa tổ chức là sự pha trộn riêng biệt của các giá trị, niềm tin, trông đợi và chuẩn mực được hình thành và duy trì trong tổ chức, phù hợp với chuẩn mực chung của xã hội, tạo nên một dấu ấn riêng biệt, giúp phân biệt tổ chức này với tổ chức khác. V ăn hoá tổ chức đóng vai trò tạo nên niềm tin, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Nó phản ánh các quan hệ trong tổ chức công; cụ thể hóa Quản Lý Và Điều Hành Tổ Chức Công Giảng viên: Ts. Nguyễn Thị Hà   Trang8  những giá trị trong tổ chức (lòng trung thành, sự say mê công việc, …); tác động đến nhận thức, suy nghĩ, hành động của các cá nhân; tạo nên dấu ấn của tổ chức (phân biệt tổ chức này với tổ chức khác). Ngoài ra, văn hoá tổ chức còn phản ánh uy tín và năng lực của đội ngũ quản lý trong tổ chức; ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành và sự phát triển bền vững củ a tổ chức. Có thể nói, văn hoá tổ chức đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và phát triển một bộ máy hành chính công dù ở quy mô lớn hay nhỏ. Văn hóa tổ chức công bao gồm những giá trị, chuẩn mực, niềm tin, sự trông đợi… Giá trị chung là Chân - Thiện - Mỹ quy định hành vi ứng xử của con người trong cơ quan hành chính nhà nước. Những giá trị của văn hóa có tác dụng điều chỉnh hành vi của con người và tổ chức xã hội theo một quy chuẩn nhất định và quy chuẩn ấy luôn được nhiều người ủng hộ. Vì vậy, với tư cách là một sản phẩm độc đáo của trình độ xã hội loài người, văn hóa tổ chức công có những tác động nhất định và thể hiện vai trò quan trọng của mình trên nhiều phương diện khác nhau của đời sống xã hội. 1. Trong cấu trúc của văn hóa tổ chức công, tr ước hết là sự góp mặt của yếu tố cá nhân. Yếu tố cá nhân là những con người cá nhân, là những cán bộ công chức (CBCC), bao gồm người quản lý, lãnh đạo hay những nhân viên trong cơ quan hành chính Nhà nước. Mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong tổ chức hành chính ấy sẽ tạo ra văn hóa và bản sắc riêng có. Đó là toàn bộ tri thức, kinh nghiệm tích lũy vào mỗi cá nhân, biểu hiện ở hệ thống quan niệm và hành xử của cá nhân ấy trong đời số ng thực tiễn. Trong thực tế, sự hoạt động của bộ máy hành chính lại có sự định hướng của các giá trị văn hóa hành chính. Các giá trị cốt lõi của văn hóa hành chính liên quan đến nhận thức về thế giới, bản thân, đối tác, về cái đẹp; quan niệm về nền công vụ, cách ứng xử cấp trên với cấp dưới, sự công bằng, tinh thần phục vụ… trở thành các giá trị hữu hình và vô hình. Đặc biệt là giá trị vô hình, gồm những yếu tố thuộc tinh thần: chuẩn mực, đạo đức, lối sống, cái đẹp, niềm tin… đều hướng tới giá trị chung Chân - Thiện - Mỹ. Trước hết, ở lĩnh vực cá nhân, văn hóa tổ chức công có vai trò định hướng các giá trị. Để các thành viên trong tổ chức hành chính nhà nước nhận thức và hành động theo chuẩn mực của công sở, thì văn hóa tổ chức công phải t ạo ra các giá trị hay hệ giá trị để định hướng cho người CBCC hoạt động có hiệu quả. Giá trị văn hóa tổ chức công tích cực sẽ tạo ra môi trường an toàn, thuận lợi trong công tác, [...]... không khí tổ chức thuận lợi, hợp tác, liên kết tổ chức hành chính tạo nên sự đồng thuận cao Văn hoá tổ chức công có thể được thể hiện trong quan hệ dọc và quan hệ ngang Vì vậy, mỗi một mô hình tổ chức lại có một đặc trưng văn hóa nhất định và thực hiện một nhiệm vụ nhất định của văn hóa hành chính   Trang10 Quản Lý Và Điều Hành Tổ Chức Công Giảng viên: Ts Nguyễn Thị Hà   3 Văn hóa tổ chức công là một... đức là yếu tố trở thành thước đo cho chuẩn mực của văn hóa tổ chức công “Đạo đức mang phương thức kết hợp sự thuyết phục và sự thực hiện các yêu cầu của mình”, nó được cụ thể hóa thành nội quy, quy định, quy chế của các công sở, tổ chức hành chính, quy định về những điều cán bộ công chức được làm và không được làm Chính vì vậy, một cách có ý thức, mỗi thành viên, cá nhân trong cơ quan hành chính Nhà nước... hóa, giúp các thành viên trong tổ chức hành động tận tụy vì mục đích, mục tiêu chung cho nền hành chính và cũng sẽ hạn chế được những thành viên không có ý thức xây dựng cho mục tiêu chung của tổ chức, hoặc gây ảnh hưởng tích cực đến những thành viên nhưng chưa thực sự đóng góp tích cực cho tổ chức 2 Văn hóa tổ chức công không chỉ tác động đến yếu tố cá nhân mà còn tác động đến tổ chức một cách sinh động,... tinh thần Những giá trị văn hóa đó trong cơ quan hành chính Nhà nước trở thành những chuẩn mực, thói quen, truyền thống, muốn quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, thành viên với thành viên, với tổ chức công dân… sẽ định hướng và điều khiển hành vi của con người Cho nên, văn hóa tổ chức công là “chất keo dính” tạo ra khối thống nhất giữa các thành viên trong tổ chức với nhau, các tập thể với nhau để tạo... văn hóa tổ chức công để có cách ứng xử của riêng mình Cũng do có sự khác nhau trong cách ứng xử văn hóa   Trang9 Quản Lý Và Điều Hành Tổ Chức Công Giảng viên: Ts Nguyễn Thị Hà   của tổ chức này với tổ chức khác, nên chỉ cần tiếp xúc với một nhân viên của một tổ chức nào đó, ta sẽ thấy được đặc trưng của văn hóa của tổ chức ấy Các giá trị văn hóa, chuẩn mực văn hóa được hình thành, phát huy và duy trì... phải xây dựng và phát triển một nền văn hóa tổ chức công vững mạnh Hiện nay, việc xây dựng văn hóa tổ chức công ở Việt Nam đã được Nhà nước   Trang12 Quản Lý Và Điều Hành Tổ Chức Công Giảng viên: Ts Nguyễn Thị Hà   quan tâm và bước đầu đạt được những thành quả đáng quý Song vẫn tồn tại một số hạn chế như: vai trò của văn hóa tổ chức công chưa thực sự được đề cao; lề lối làm việc, thủ tục hành chính rườm... được thể hiện ở mối quan hệ đồng thuận, sự thống nhất hài hòa của mọi thành viên trong tổ chức Từ đó tạo điều kiện cho các tổ chức hành chính gắn kết với nhau, có trách nhiệm với vị trí công việc đảm nhiệm, cùng nhau thực hiện mục tiêu chung của Nhà nước Sự gắn kết và trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức công là nhờ vẻ đẹp, giá trị của văn hóa truyền thống tạo nên sự đoàn kết giữa chặt chẽ giữa các... trị được cho là tốt đẹp, là chuẩn mực ấy, nền văn hóa tổ chức công đã vô hình chung điều khiển tình cảm, ý chí, hành vi, cách ứng xử của mỗi thành viên vào một chuẩn mực nhất định, thống nhất hành động chung của một hệ thống tổ chức Khi nói đến giá trị đạo đức công chức là nói đến cái đúng, cái tốt, cái đẹp và phân biệt với cái xấu, cái ác Vì vậy, ở phương diện cá nhân, người CBCC phải là người có tài,...Quản Lý Và Điều Hành Tổ Chức Công Giảng viên: Ts Nguyễn Thị Hà   giúp hình thành nhân cách, trải nghiệm kiến thức kỹ năng làm việc và đặc biệt là các kỹ năng “phục vụ nhân dân” Cán bộ công chức phải là người có trách nhiệm với công việc, phục phụ nhân dân một cách tận tụy không vụ lợi, trung thực với Tổ quốc, với nhân dân, không ngừng nâng cao trình độ chuyên... với nhân dân sẽ là nền tảng quan trọng cho mối quan hệ ấy Một mặt, văn hóa tổ chức công là một bộ phận cấu thành văn hóa dân tộc, đồng thời lại góp phần làm phong phú giá trị của văn hóa dân tộc Như tinh thần trách nhiệm, đức tính liêm khiết, không vụ lợi của người cán bộ công chức, sự gắn bó thân thiện của người CBCC với cộng đồng 4 Văn hóa tổ chức công là văn hóa của nền hành chính của một quốc gia, . Lý Và Điều Hành Tổ Chức Công Giảng viên: Ts. Nguyễn Thị Hà   Trang1  Câu 1: Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính nhà nước hiện nay. . giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính nhà nước hiện nay. 2. Phân tích các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức công và vai trò của văn hóa trong tổ chức công. . trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính nhà nước hiện nay là mối quan hệ biện chứng, đa chiều. Căn cứ vào đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_16, phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách tổ chức hiện nay_16,

Từ khóa liên quan