0

Hoàn thiện hoạt động nhập khẩu bông ,xơ tại công ty dệt may hà nội

86 672 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 07:07

Bùi Đăng Thắng-TMQT-45-QN GVHD:Th.S Nguyễn Thị Liên Hương Khoa Thương Mại MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 6 1.1.Cơ sở lý luận về hoạt động nhập khẩu của công ty 6 1.1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động nhập khẩu 6 1.1.1.1.Khái niệm hoạt động nhập khẩu 6 1.1.1.2.Vai trò của hoạt động nhập khẩu. 6 1.1.2.Các hình thức nhập khẩu 7 1.1.2.1.Nhập khẩu uỷ thác 7 1.1.2.2.Nhập khẩu tự doanh. 7 1.1.2.3.Nhập khẩu liên doanh 7 1.1.2.4 Nhập khẩu hàng đổi hàng 8 1.1.2.5 Nhập khẩu tái xuất 8 1.1.3 Nội dung của hoạt động nhập khẩu 8 1.1.3.1 Nghiên cứu thị trường và nhu cầu nhập khẩu nội địa 8 1.1.3.2 Lập phương án nhập khẩu 8 1.1.3.3 Tổ chức thực hiện hoạt động nhập khẩu 9 1.1.3.4 Đánh giá hoạt động nhập khẩu 9 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp.(Yếu tố khách quan) 9 1.2 Khái quát về công ty Dệt may Hà Nội 10 1.2.1 Khái quát quá trình phát triển của công ty 10 1.2.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 10 1.2.3 Chức năng nhiệm vụ của công ty 11 1.2.4 Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty 12 1.2.4.1 Các đơn vị thành viên 13 1.2.4.2 Các phòng ban trực thuộc 15 1.3 Thực trạng hoạt động của công ty trong thời gian hiện nay 21 1.3.1 Hoạt động chung của công ty hiện nay 21 1.3.2 Hiện trạng hoạt động xuất nhập khẩu của công ty 23 CHƯƠNG 2 : HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU NHÓM NGUYÊN LIỆU BÔNG XƠ SỢI CỦA CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 30 2.1 Đặc điểm nhóm nguyên liệu bông xơ sợi và hoạt động nhập khẩu nhóm nguyên liệu này của công ty 31 2.1.1 Đặc điểm của nhóm nguyên liệu bông xơ 31 2.1.2 Đặc điểm hoạt động nhập khẩu bông xơ của công ty 33 2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu nhóm nguyên liệu bông xơ của công ty 34 2.2.1 Nhân tố chủ quan 35 Chuyên đề thực tập 1 Bùi Đăng Thắng-TMQT-45-QN GVHD:Th.S Nguyễn Thị Liên Hương Khoa Thương Mại 2.2.2 Nhân tố khách quan 36 2.2.3. Vấn đề thông tin trong giao dịch quốc tế 38 2.3 Giá cả chung của thị trường thế giới 39 2.4 Thực trạng hoạt động nhập khẩu nhóm nguyên liệu bông xơ của Cty 41 2.4.1 Hoạt động nhập khẩu theo mặt hàng : 41 2.4.2 Kim ngạch nhập khẩu của nhóm nguyên liệu bông xơ 45 2.4.3 Cơ cấu nhập khẩu nhóm bông xơ nguyên liệu theo chủng loại 47 2.4.4 Hoạt động nhập khẩu nhóm bông xơ theo thị trường 49 2.5 Hình thức nhập khẩu bông xơ nguyên liệu 53 2.6 Qui trình nhập khẩu của công ty. 53 2.6.1 Nhu cầu hàng hóa 53 2.6.2 Mua hàng 54 2.6.3 Kiểm tra hàng hóa 63 2.6.4 Thanh toán và làm thủ tục nộp thuế 64 2.6.5 Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng và hành động khắc phục 65 2.6.6 Đánh giá nhà cung ứng 65 2.7 Đánh giá hoạt động nhập khẩu nhóm bông xơ sợi của công ty thời gian qua 67 2.7.1 Các ưu điểm trong hoạt động nhập khẩu nhóm nguyên liệu bông xơ 67 2.7.2 Các tồn tại trong hoạt động nhập khẩu bông xơ nguyên liệu 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU BÔNG XƠ SỢI CỦA CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 70 3.1 Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 70 3.1.1 Phương hướng phát triển của ngành dệt may trong thờI gian tới 70 3.1.1.1 Chiến lược phát triển và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chiến lượcphát triển ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2010 70 3.1.1.2 Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Dệt - May đến năm 2010. 74 3.1.2 Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 76 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu nhóm nguyên liệu bông xơ sợi của công ty 76 3.2.1 Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tham gia vào quá trình nhập khẩu 76 3.2.2 Hoàn thiện khâu lên kế hoạch nhập khẩu bông ,xơ phục vụ quá trình sản xuất và dự trữ bông xơ 78 3.2.3 Hoàn thiện khâu vận chuyển và thanh toán trong hoạt động nhập khẩu 79 3.2.4 Tìm nguồn cung cấp bông xơ ổn định trong thời gian dài ,phục vụ cho nhu cầu nhập khẩu của công ty 79 3.2.5Mở rộng hoạt động kinh doanh thêm mặt hàng bông xơ . 79 3.3 Một số kiến nghị. 80 3.3.1 Nghiên cứu hướng phát triển nguồn cung cấp nguyên liệu bông xơ trong nước phục vụ cho quá trình hoạt động lâu dài của doanh nghiệp 80 3.3.2 Về chính sách thuế nhập khẩu 80 Chuyên đề thực tập 2 Bùi Đăng Thắng-TMQT-45-QN GVHD:Th.S Nguyễn Thị Liên Hương Khoa Thương Mại KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 Chuyên đề thực tập 3 Bùi Đăng Thắng-TMQT-45-QN GVHD:Th.S Nguyễn Thị Liên Hương Khoa Thương Mại DANH MỤC BẢNG Bảng 1 Các chỉ tiêu tổng hợp của công ty giai đoạn 2001-1006 21 Bảng 2 Kim ngạch xuất khẩu theo thị trường 24 Bảng 3 Kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng 26 Bảng 4 Kim ngạch nhập khẩu theo thị trường 28 Bảng 5 Thống kê và dự báo bông thế giới và bông Mĩ tháng 3/2007 40 Bảng 6 Kim ngạch nhập khẩu theo mặt hàng 41 Bảng 7 Kim ngạch nhập khẩu bông trong giai đoạn 2003-2006 45 Bảng 8: Kim ngạch nhập khẩu xơ trong giai đoạn 2003-2006 46 Bảng 9 Cơ cấu nhập khẩu bông giai đoạn 2003-2006 47 Bảng 10 Cơ cấu nhập khẩu xơ giai đoạn 2003-2006 48 Bảng 11 Kim ngạch nhập khẩu bông theo thị trường 49 Bảng 12 Kim ngạch nhập khẩu xơ theo thị trường 52 Chuyên đề thực tập 4 Bùi Đăng Thắng-TMQT-45-QN GVHD:Th.S Nguyễn Thị Liên Hương Khoa Thương Mại LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay Dệt may Việt Nam đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ và đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.Là một trong các doanh nghiệp dệt may hàng đầu của Việt Nam, công ty Dệt may Hà Nội hiện đang có đóng góp quan trọng cho ngành dệt may Việt Nam.Công ty hiện có qui trình sản xuất khép kín từ khâu sản xuất nguyên liệu đầu vào cho đến hoạt động sản xuất thành phẩm xuất khẩu. Hiện nay khâu nhập khẩu nguyên liệu đang là vấn đề nổi cộm của ngành dệt may Việt Nam.Với mục đích đóng góp một phần lý luận của mình trong hoạt động nhập khẩu nhóm nguyên liệu phục vụ sản xuất cho ngành dệt may nói chung.Trong thờI gian thực tập tạI công ty Dệt may Hà NộI em đã lựa chọn đề tài chuyên đề thực tập là: “ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU BÔNG ,XƠ TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI ” Bài viết bao gồm 3 chương : Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động nhập khẩu và khái quát về công ty Dệt may Hà Nội. Chương 2: Hoạt động nhập khẩu nhóm nguyên liệu bông xơ của công ty Dệt may Hà Nội. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu bông xơ của công ty Dệt may Hà Nội. Chuyên đề thực tập 5 Bùi Đăng Thắng-TMQT-45-QN GVHD:Th.S Nguyễn Thị Liên Hương Khoa Thương Mại CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI. 1.1.Cơ sở lý luận về hoạt động nhập khẩu của công ty. 1.1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động nhập khẩu. 1.1.1.1.Khái niệm hoạt động nhập khẩu. Nhập khẩu: trong lý luận thương mại quốc tế, là việc quốc gia này mua hàng hóa và dịch vụ từ quốc gia khác. Nói cách khác, đây chính là việc nhà sản xuất nước ngoài cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người cư trú trong nước. Tuy nhiên, theo cách thức biên soạn cán cân thanh toán quốc tế của IMF, chỉ có việc mua các hàng hóa hữu hình mới được coi là nhập khẩu và đưa vào mục cán cân thương mại. Còn việc mua dịch vụ được tính vào mục cán cân phi thương mại. Đơn vị tính khi thống kê về nhập khẩu thường là đơn vị tiền tệ (Dollar, triệu Dollar hay tỷ Dollar) và thường tính trong một khoảng thời gian nhất định. Đôi khi, nếu chỉ xét tới một mặt hàng cụ thể, đơn vị tính có thể là đơn vị số lượng hoặc trọng lượng (cái, tấn, v.v ) Nhập khẩu phụ thuộc vào thu nhập của người cư trú trong nước, vào tỷ giá hối đoái. Thu nhập của người dân trong nước càng cao, thì nhu cầu của hàng đối với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu càng cao. Tỷ giá hối đoái tăng, thì giá hàng nhập khẩu tính bằng nội tệ trở nên cao hơn; do đó, nhu cầu nhập khẩu giảm đi. 1.1.1.2.Vai trò của hoạt động nhập khẩu. Nhập khẩu là một hoạt động quan trọng của ngoại thương. Nhập khẩu tác động một cách trực tiếp và quyết định đến sản xuất và đời sống trong nước. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, vai trò quan trọng của nhập khẩu được thể hiện ở các khía cạnh sau: - Tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa đất nước. Chuyên đề thực tập 6 Bùi Đăng Thắng-TMQT-45-QN GVHD:Th.S Nguyễn Thị Liên Hương Khoa Thương Mại - Bổ sung kịp thời những mặt mất cân đối của nền kinh tế đảm bảo phát triển kinh tế cân đối và ổn định. - Góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân. Nhập khẩu vừa thỏa mãn nhu cầu trực tiếp về hàng tiêu dùng đồng thời đảm bảo đầu vào cho sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động đồng thời qua đó tác động tích cực lại công tác xuất khẩu. - Nhập khẩu có vai trò đáp ứng nhu cầu về trang thiết bị, máy móc, phụ tùng, nguyên liệu phục vụ hoạt động của các ngành kinh tế trong nước - Nhập khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội về một số loại mặt hàng mà trong nước chưa sản xuất được. - Nhập khẩu hàng hoá làm tăng khả năng lựa chọn sản phẩm hàng hoá cho người tiêu dùng,cho xã hội. 1.1.2.Các hình thức nhập khẩu. Hiện nay ở nước ta có những hình thức nhập khẩu sau 1.1.2.1.Nhập khẩu uỷ thác. Nhập khẩu uỷ thác là việc một doanh nghiệp có vốn ,có nhu cầu nhập khẩu hàng hoá dịch vụ nhưng không có quyền tham gia vào hoạt động nhập khẩu và uỷ thác cho một doanh nghiệp khác có chức năng tiến hành nhập khẩu trực tiếp nhập khẩu hàng hoá cho mình và trả một khoản thù lao gọi là phí uỷ thác. 1.1.2.2.Nhập khẩu tự doanh. Nhập khẩu tự doanh là việc một doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp hàng hoá với mục đích kinh doanh lấy lợi nhuận.Doanh nghiệp nhập khẩu sẽ phải tiến hành nghiên cứu thị trường ,tính toán chi phí để hoạt động khẩu hàng hoá sẽ mang lại lợi nhuận. 1.1.2.3.Nhập khẩu liên doanh. Hoạt động nhập khẩu liên doanh là sự liên kết một cách tự nguyện trong hoạt động nhập khẩu giữa các doanh nghiệp, nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động Chuyên đề thực tập 7 Bùi Đăng Thắng-TMQT-45-QN GVHD:Th.S Nguyễn Thị Liên Hương Khoa Thương Mại nhập khẩu theo hướng có lợi cho tất cả các bên đồng thờI giảm tỷ lệ rủI ro trong hoạt động nhập khẩu. 1.1.2.4 Nhập khẩu hàng đổi hàng Đây là phương thức giao dịch kết hợp chặt chẽ giữa nhập khẩu với xuất khẩu trong đó người nhập khẩu cũng đóng vai trò là người xuất khẩu .Hoạt động này dựa trên nguyên tắc lượng hàng hoá trao đổI giữa các bên có giá trị ngang nhau. 1.1.2.5 Nhập khẩu tái xuất. Là việc một doanh nghiệp tiến hành nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào trong nước nhưng không tiến hành lưu thông trong nước mà xuất tiếp hàng hoá đó (không qua chế biến tiếp tạI nước tái xuất) sang nước thứ ba nhằm mục đích thu lợi nhuận. 1.1.3 Nội dung của hoạt động nhập khẩu. 1.1.3.1 Nghiên cứu thị trường và nhu cầu nhập khẩu nội địa. Đây là điểm xuất phát của hoạt động nhập khẩu.Nó có thể là việc phát hiện nhu cầu từ thị trường của doanh nghiệp thương mại hoặc là xuất phát từ nhu cầu sử dụng hàng hoá vật tư máy móc của một đơn vị sản xuất. - Đối với doanh nghiệp thương mại : sau khi xuất hiện một nhu cầu hàng hoá vào một thời điểm nhất định, doanh nghiệp sẽ tiến hành các hoạt động nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu thị trường và dựa vào các kết quẻ đó đưa ra các quyết định về hoạt động nhập khẩu. - Đối với doanh nghiệp sản xuất hoạt động nhập khẩu chủ yếu là căn cứ vào nhu cầu phục vụ sản xuất để tiến hành hoạt động nhập khẩu. Đó có thể là các loại máy móc ,dây chuyền sản xuất hay nguyên phụ liệu đầu vào… 1.1.3.2 Lập phương án nhập khẩu. Căn cứ vào nhu cầu hàng hoá nhập khẩu doanh nghiệp sẽ lựa chọn các loại hàng hoá nhập khẩu ,tiến hành tìm đối tác nhập khẩu , chào mua hàng hoá Chuyên đề thực tập 8 Bùi Đăng Thắng-TMQT-45-QN GVHD:Th.S Nguyễn Thị Liên Hương Khoa Thương Mại với các đối tác trên thị trường thế giới,so sánh và lựa chọn nhà cung cấp,từ đó quyết định hình thức nhập khẩu cho thích hợp. 1.1.3.3 Tổ chức thực hiện hoạt động nhập khẩu. - Lựa chọn nhà cung ứng - Chào mua hàng hoá với các nhà cung ứng hàng hoá trên thị trường quốc tế - Nhận và kiểm tra thông tin chào bán của các nhà cung cấp hàng hóa. - Tiến hành kí kết hợp đồng . Hợp đồng kí kết theo thoả thuận giữa hai bên phù hợp với pháp luận của nhà nước và luật quốc tế. - Tiến hành theo dõi quá trình giao hàng của nhà cung cấp và thực hiện hoạt động thanh toán dựa trên các điều khoản trong hợp đồng đã kí. - Tiến hành làm các thủ tục hải quan mở tờ khai và nhận hàng hoá từ các kho hải quan chuyển tới các địa điểm ,kho bãi của doanh nghiệp. - Đưa hàng hoá nhập khẩu vào quá trình lưu thông hoặc sản xuất. 1.1.3.4 Đánh giá hoạt động nhập khẩu. Việc đánh giá hoạt động nhập khẩu được tiến hành sau khi hoạt động nhập khẩu đã kết thúc. Đánh giá hoạt động nhập khẩu được tiến hành dựa trên một số tiêu chí liên quan tới chất lượng hàng hoá nhập khẩu,tiến độ giao nhận hàng hoá nhập khẩu. 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp.(Yếu tố khách quan). - Giá nhập khẩu của nhiều vật tư, nguyên liệu trên thế giới có có xu hướng tăng cao theo các năm, điển hình là: xăng dầu, thép và ở hầu hết các chế phẩm dầu mỏ, đã góp phần làm tăng kim ngạch nhập khẩu. - Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng khá góp phần làm tăng khối lượng nhập khẩu nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. - Thị trường trong nước tiếp tục phát triển, cầu tăng theo từng năm là nhân tố tích cực góp phần làm tăng nhu cầu nhập khẩu phục vụ sản xuất và tiêu dùng nội địa. Chuyên đề thực tập 9 Bùi Đăng Thắng-TMQT-45-QN GVHD:Th.S Nguyễn Thị Liên Hương Khoa Thương Mại 1.2 Khái quát về công ty Dệt may Hà Nội. 1.2.1 Khái quát quá trình phát triển của công ty. Công ty Dệt may Hà Nội – HANOSIMEX Địa chỉ :Số 1 Mai Động-Quận Hoàng Mai-Hà Nội Địa chỉ website : http://www.hanosimex.com.vn Địa chỉ email: hanosimex@hn.vnn.vn Tổng giám đốc: Nguyễn Khánh Sơn 1.2.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Chính thức đi vào hoạt động từ 21 tháng 11 năm 1984 với cái tên ban đầu là nhà máy sợi Hà Nội. Đây là nhà máy đầu tiên ở miền Bắc có qui mô 10 vạn cọc sợi và một dây truyền hiện đại ,công nghệ tiên tiến của Tây Đức.Chỉ sau 3 năm hoạt động công ty đã đưa hoạt động sản xuất đi vào ổn định liên tục đầu tư thêm dây chuyền dệt kim may mặc nhằm mở rộng sản xuất. Kim ngạch xuất khẩu năm 1990 đã đạt tới 500 ngàn USD.Sau 7 năm hoạt động, để đáp ứng với tình hình mới và nhu cầu phát triển của công ty, ngày 30 tháng 4 năm 1991 Nhà máy sợi Hà Nội đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp sợi dệt kim Hà Nội lấy tên giao dịch quốc tế là Hanosimex.Và tới 19-06-1995 lại tiếp tục đổi tên thành Công ty Dệt Hà Nội.Từ đây doanh nghiệp có những bước phát triển vững chắc trong thời kì mới của đất nước.Trong giai đoạn này xuất khẩu chủ yếu của công ty là vào thị trường Nhật Bản với nhiều loại sản phẩm như Polo Shirt, T.Shirt…Tới năm 1998 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp là 16 triệu USD, năm 2006 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp đã đạt con số 39 triệu USD. Là một doanh nghiệp ổn định và phát triển ,doanh nghiệp luôn ý thức được trách nhiệm đối với ngành đệt may Việt Nam.Trong giai đoạn này doanh nghiệp đã lầm lượt tiếpa nhận Nhà máy sợ Vinh( 1993) và công ty dệt Hà Đông (1995) là hai doanh nghiệp yếu kếm của ngành dệt may Việt Nam đang có nguy cơ phá sản. Sau một thời gian nỗ lực với việc đầu tư vốn ,cải tạo ,xây dựng nhà Chuyên đề thực tập 10 [...]... khẩu bông xơ của công ty có vai trò là nguồn nguyên liệu đầu vào cho các hoạt động sản xuất Đặc điểm chủ yếu trong hoạt động nhập khẩu bông ,xơ nguyên liệu của công ty là sự phụ thuộc hoàn toàn theo các kế hoạch sản xuất năm của công ty và các đơn vị thành viên.Do đó quá trình nhập khẩu bông ,xơ nguyên liệu được tiến hành thường xuyên với khối lượng nhập khẩu lớn về khối lượng và giá trị nhập khẩu .Nhập. .. USD Năm 2005 công ty đã xuất khẩu 1 lượng vải Denim trị giá 521.163,30 USD Năm 2006 công ty đã xuất khẩu tăng đến 1.179.637,06 USD Tuy đây không phải là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của công ty nhưng hoạt động xuất khẩu các mặt hàng này của công ty cũng đóng góp một lượng giá trị đáng kể trong hoạt động xuất khẩu của công ty Nhập khẩu là hoạt động đầu vào của doanh nghiệp tiến hành nhằm đảm bảo phục... chuyển đổi mô hình hoạt động theo mô hình “ Công ty mẹ -công ty con” và tiến hành cổ phần hoá các đơn vị thành viên 1.2.3 Chức năng nhiệm vụ của công ty Công ty chuyên sản xuất – kinh doanh - xuất nhập khẩu hàng dệt may gồm : - Các loại nguyên liệu bông - Xơ, sợi , vải dệt kim - Các sản phẩm may mặc dệt kim - Vải denim - Các sản phẩm may mặc dệt thoi - Các loại khăn bông - Thiết bị phụ tùng ,động cơ,vật liệu,điện... trường bông ,xơ thế giới có nhiều biến động như hiện nay Vấn đề trình độ nghiệp vụ của các cán bộ phụ trách hoạt động nhập khẩu cũng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động nhập khẩu nhóm nguyên liệu bông, xơ của công ty. Do đặc thù của hoạt động nhập khẩu bông xơ là khối lượng nhập khẩu và giá trị nhập khẩu lớn nên đòi hỏi trình độ của cán bộ phụ trách phải đáp ứng được các nhu cầu phụ vụ cho hoạt động. .. may tới việc hoàn thiện các sản phẩm may. Do đó hoạt động sản xuất nguyên liệu may như sợi ,vải có vai trò quan trọng giúp công ty chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất,giảm giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm may xuất khẩu của công ty. Các sản phẩm chủ lực của công ty hiện nay là các mặt hàng sợi , các sản phẩm vải và các sản phẩm may mặc từ vải dệt kim ,vải denim.Do đó hoạt động nhập khẩu. .. triển của công ty trong tương lai CHƯƠNG 2 : HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU NHÓM NGUYÊN LIỆU BÔNG XƠ SỢI CỦA CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI Chuyên đề thực tập Bùi Đăng Thắng-TMQT-45-QN Khoa Thương Mại 31 GVHD:Th.S Nguyễn Thị Liên Hương 2.1 Đặc điểm nhóm nguyên liệu bông xơ sợi và hoạt động nhập khẩu nhóm nguyên liệu này của công ty 2.1.1 Đặc điểm của nhóm nguyên liệu bông xơ a Đặc điểm của bông nguyên liệu Bông là nguyên... Nguồn : Phòng xuất nhập khẩu công ty Hanosimex Qua bảng xuất khẩu theo mặt hàng ta thấy : Mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của công ty là quần áo dệt kim Đây là mặt hàng xuất khẩu có giá trị xuất khẩu luôn đóng góp phần quan trọng nhất trong hoạt động xuất khẩu của công ty. Năm 2003 giá trị xuất của mặt hàng này đạt 18.151.560,49 USD chiếm tỷ trọng 63,5% kim ngạch xuất khẩu của công ty, năm 2004 giá... công ty và tập hợp báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng ,quí ,năm - Triển khai công tác tiêu thụ sản phẩm sợi của công ty theo chức năng được phân công - Triển khai công tác gia công cơ khí ,phụ tùng cho toàn công ty - Tổ chức tiếp nhận các đơn hàng của khách hàng Dệt may xuất khẩu nội địa ∗ • • - Phòng xuất nhập khẩu Chức năng : Tham mưu cho tổng giám đốc về công tác suất nhập khẩu. .. ngạch nhập khẩu của công ty Năm 2005 nhập khẩu từ Châu Á là 12.130.580,88 USD chiếm 51,25% kim ngạch nhập khẩu của công ty Năm 2006 nhập khẩu Châu Á tăng mạnh lên đến 18.745.184,63USD, chiếm hơn 70% tổng kim ngạch nhập khẩu Như vậy thị trường Châu Á đóng vai trò là thị trường nhập khẩu chính của công ty Đây là thị trường cung cấp các loại nguyên liệu chính cho hoạt động sản xuất của công ty như : Bông. .. doanh nghiệp hoạt động kinh doanh khác luôn lập nên các kế hoạch kinh doanh hàng năm nhằm kế hoạch hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tất cả các hoạt động của công ty trong đó có hoạt động nhập khẩu bông ,xơ đều được lên kế hoạch theo từng năm.Kế hoạch sản xuất năm của công ty do phòng kế hoạch thị trường lập ra dựa trên khả năng sản xuất của các đơn vị thành viên trong công ty và căn cứ . về hoạt động nhập khẩu và khái quát về công ty Dệt may Hà Nội. Chương 2: Hoạt động nhập khẩu nhóm nguyên liệu bông xơ của công ty Dệt may Hà Nội. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập. ngành dệt may nói chung.Trong thờI gian thực tập tạI công ty Dệt may Hà NộI em đã lựa chọn đề tài chuyên đề thực tập là: “ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU BÔNG ,XƠ TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI. QUÁT VỀ CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI. 1.1.Cơ sở lý luận về hoạt động nhập khẩu của công ty. 1.1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động nhập khẩu. 1.1.1.1.Khái niệm hoạt động nhập khẩu. Nhập khẩu: trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động nhập khẩu bông ,xơ tại công ty dệt may hà nội, Hoàn thiện hoạt động nhập khẩu bông ,xơ tại công ty dệt may hà nội,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm