0

ứng dụng topsolid trong thiết kế và gia công chi tiết tấm đỡ khóa trục cầu trước chrysler 4wd

48 420 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 12:15

Chương trình gia công MỤC LỤC MỤC LỤC 1 B1. Phay mặt đầu thứ nhất 2 B2: Phay contour biên dạng ngoài 8 B3: Phay hốc 10 B4: Phay vát mép trong thứ nhất 13 B5: Phay vát mép ngoài thứ nhất 14 B6: Phay biên dạng răng 15 B6: Phay mặt đầu thứ hai 37 B7: Phay vát mép ngoài thứ hai 46 B8: Phay vát mép trong thứ hai 47 Chương trình gia công B1. Phay mặt đầu thứ nhất % O0001 (Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986) N1 G17 G40 G80 G90 N2 T02 M06 N3 G54 N4 G00 X-59.044 Y-10.669 N5 G43 H02 Z2. M08 N6 M03 S2000 (SLOT MILL FR_2TAI-010040Z-SA50) (FACING THE PART AT Z=-7.5) (WCS PART 2) N7 Z10. N8 Z-0.5 N9 G01 Z-2.5 F250. N10 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150. N11 G02 X0.065 Y48.4 R48.4 N12 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4 N13 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4 N14 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4 N15 G01 X-36.139 Y14.121 N16 G02 X14.121 Y36.139 R38.8 N17 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8 N18 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8 Chương trình gia công N19 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8 N20 G01 X-18.926 Y22.236 N21 G02 X17.661 Y23.253 R29.2 N22 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2 N23 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2 N24 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2 N25 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2 N26 G01 X0.579 Y19.591 N27 G02 X18.272 Y7.092 R19.6 N28 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6 N29 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6 N30 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6 N31 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6 N32 G02 X0.579 Y19.591 R19.6 N33 G01 X9.949 Y1.011 N34 G02 X7.585 Y-6.517 R10. N35 G02 X0.499 Y-9.988 R10. N36 G02 X-6.897 Y-7.241 R10. N37 G02 X-10. Y0.014 R10. N38 G02 X-0.499 Y9.988 R10. N39 G02 X9.949 Y1.011 R10. N40 G01 X-0.091 Y0.39 N41 X0.4 Y-0.001 N42 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4 N43 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4 N44 G00 Z2. N45 X-59.044 Y-10.669 N46 Z-3. N47 G01 Z-5. F250. Chương trình gia công N48 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150. N49 G02 X0.065 Y48.4 R48.4 N50 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4 N51 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4 N52 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4 N53 G01 X-36.139 Y14.121 N54 G02 X14.121 Y36.139 R38.8 N55 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8 N56 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8 N57 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8 N58 G01 X-18.926 Y22.236 N59 G02 X17.661 Y23.253 R29.2 N60 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2 N61 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2 N62 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2 N63 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2 N64 G01 X0.579 Y19.591 N65 G02 X18.272 Y7.092 R19.6 N66 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6 N67 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6 N68 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6 N69 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6 N70 G02 X0.579 Y19.591 R19.6 N71 G01 X9.949 Y1.011 N72 G02 X7.585 Y-6.517 R10. N73 G02 X0.499 Y-9.988 R10. N74 G02 X-6.897 Y-7.241 R10. N75 G02 X-10. Y0.014 R10. N76 G02 X-0.499 Y9.988 R10. Chương trình gia công N77 G02 X9.949 Y1.011 R10. N78 G01 X-0.091 Y0.39 N79 X0.4 Y-0.001 N80 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4 N81 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4 N82 G00 Z2. N83 X-59.044 Y-10.669 N84 Z-5.5 N85 G01 Z-7.5 F250. N86 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150. N87 G02 X0.065 Y48.4 R48.4 N88 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4 N89 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4 N90 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4 N91 G01 X-36.139 Y14.121 N92 G02 X14.121 Y36.139 R38.8 N93 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8 N94 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8 N95 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8 N96 G01 X-18.926 Y22.236 N97 G02 X17.661 Y23.253 R29.2 N98 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2 N99 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2 N100 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2 N101 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2 N102 G01 X0.579 Y19.591 N103 G02 X18.272 Y7.092 R19.6 N104 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6 N105 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6 Chương trình gia công N106 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6 N107 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6 N108 G02 X0.579 Y19.591 R19.6 N109 G01 X9.949 Y1.011 N110 G02 X7.585 Y-6.517 R10. N111 G02 X0.499 Y-9.988 R10. N112 G02 X-6.897 Y-7.241 R10. N113 G02 X-10. Y0.014 R10. N114 G02 X-0.499 Y9.988 R10. N115 G02 X9.949 Y1.011 R10. N116 G01 X-0.091 Y0.39 N117 X0.4 Y-0.001 N118 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4 N119 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4 N120 G00 Z2. N121 X-59.044 Y-10.669 N122 Z-6. N123 G01 Z-8. F250. N124 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150. N125 G02 X0.065 Y48.4 R48.4 N126 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4 N127 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4 N128 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4 N129 G01 X-36.139 Y14.121 N130 G02 X14.121 Y36.139 R38.8 N131 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8 N132 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8 N133 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8 N134 G01 X-18.926 Y22.236 Chương trình gia công N135 G02 X17.661 Y23.253 R29.2 N136 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2 N137 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2 N138 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2 N139 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2 N140 G01 X0.579 Y19.591 N141 G02 X18.272 Y7.092 R19.6 N142 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6 N143 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6 N144 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6 N145 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6 N146 G02 X0.579 Y19.591 R19.6 N147 G01 X9.949 Y1.011 N148 G02 X7.585 Y-6.517 R10. N149 G02 X0.499 Y-9.988 R10. N150 G02 X-6.897 Y-7.241 R10. N151 G02 X-10. Y0.014 R10. N152 G02 X-0.499 Y9.988 R10. N153 G02 X9.949 Y1.011 R10. N154 G01 X-0.091 Y0.39 N155 X0.4 Y-0.001 N156 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4 N157 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4 N158 G00 Z2. N159 Z2.5 N160 Z10. N161 M30 % Chương trình gia công B2: Phay contour biên dạng ngoài % O0002 (Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986) N1 G21 N2 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N3 T2 M6 N4 G0 G90 G54 X-61.5 Y-7. S2000 M3 N5 G43 H2 Z25. M8 N6 S2000 M3 (SLOT MILL FR_2TAI-010040Z-SA50) (WCS PART 2) N7 Z5. N8 G1 Z-1.625 F70. N9 X-54.5 F150. N10 G3 X-47.5 Y0. R7. N11 G2 X47.5 R47.5 N12 X-47.5 R47.5 N13 G3 X-54.5 Y7. R7. N14 G1 X-61.5 N15 Y-7. N16 Z-3.25 F70. N17 X-54.5 F150. N18 G3 X-47.5 Y0. R7. N19 G2 X47.5 R47.5 N20 X-47.5 R47.5 Chương trình gia công N21 G3 X-54.5 Y7. R7. N22 G1 X-61.5 N23 Y-7. N24 Z-4.875 F70. N25 X-54.5 F150. N26 G3 X-47.5 Y0. R7. N27 G2 X47.5 R47.5 N28 X-47.5 R47.5 N29 G3 X-54.5 Y7. R7. N30 G1 X-61.5 N31 Y-7. N32 Z-6.5 F70. N33 X-54.5 F150. N34 G3 X-47.5 Y0. R7. N35 G2 X47.5 R47.5 N36 X-47.5 R47.5 N37 G3 X-54.5 Y7. R7. N38 G1 X-61.5 N39 Y-7. N40 Z-7. F70. N41 X-54.5 F150. N42 G3 X-47.5 Y0. R7. N43 G2 X47.5 R47.5 N44 X-47.5 R47.5 N45 G3 X-54.5 Y7. R7. N46 G1 X-61.5 N47 G0 Z25. N48 M5 N49 G91 G28 Z0. M9 Chương trình gia công N50 G28 X0. Y0. N51 M30 % B3: Phay hốc % O0003 (Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986) N1 G21 N2 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N3 T2 M6 N4 G0 G90 G54 X1.25 Y0. N5 G43 H2 Z25. M8 N6 S2000 M3 (SLOT MILL FR_2TAI-010040Z-SA50) (POCKET ROUGHING) (WCS PART 2) N7 Z5. N8 G1 Z-1.4 F70. N9 G3 X-1.25 R1.25 F150. N10 X1.25 R1.25 N11 G1 X5. N12 G3 X-5. R5. N13 X5. R5. N14 G1 X1.183 Y4.858 N15 X 356 Y4.987 N16 X 5 Y7. [...]... X1.25 R1.25 N71 G1 X5 N72 G3 X-5 R5 N73 X5 R5 N74 G1 X1.183 Y4.858 Chương trình gia công N75 X-.356 Y4.987 N76 X-.5 Y7 N77 F70 N78 G3 X-7.5 Y0 R7 F150 N79 X7.5 R7.5 N80 X-7.5 R7.5 N81 X-.5 Y-7 R7 N82 G0 Z25 N83 M5 N84 G91 G28 Z0 M9 N85 G28 X0 Y0 N86 M30 % B4: Phay vát mép trong thứ nhất % O0004 (Chamfering1_Phay vát mép trong 1) N1 G17 G40 G80 G90 N2 T04 M06 N3 G54 N4 G00 X0.695 Y-59.096 N5 G43 H04... X7.5 R7.5 N35 X-7.5 R7.5 N36 X-.5 Y-7 R7 N37 G1 X1.25 Y0 N38 Z-4.2 F70 N39 G3 X-1.25 R1.25 F150 N40 X1.25 R1.25 N41 G1 X5 N42 G3 X-5 R5 N43 X5 R5 N44 G1 X1.183 Y4.858 N45 X-.356 Y4.987 Chương trình gia công N46 X-.5 Y7 N47 F70 N48 G3 X-7.5 Y0 R7 F150 N49 X7.5 R7.5 N50 X-7.5 R7.5 N51 X-.5 Y-7 R7 N52 G1 X1.25 Y0 N53 Z-5.6 F70 N54 G3 X-1.25 R1.25 F150 N55 X1.25 R1.25 N56 G1 X5 N57 G3 X-5 R5 N58 X5 R5...Chương trình gia công N17 F70 N18 G3 X-7.5 Y0 R7 F150 N19 X7.5 R7.5 N20 X-7.5 R7.5 N21 X-.5 Y-7 R7 N22 G1 X1.25 Y0 N23 Z-2.8 F70 N24 G3 X-1.25 R1.25 F150 N25 X1.25 R1.25 N26 G1 X5 N27 G3 X-5 R5 N28 X5 R5 N29 G1 X1.183... trong 1) N1 G17 G40 G80 G90 N2 T04 M06 N3 G54 N4 G00 X0.695 Y-59.096 N5 G43 H04 Z-6 M08 N6 M03 S3000 (CHAMFER MILL FR_CHAN-013010PN7 Z-3 N8 G1 Z-11 F70 N9 G3 X10 R10 F200 N10 X-10 R10 Chương trình gia công N11 G0 Z25 N12 M5 N13 G91 G28 Z0 M9 N14 G28 X0 Y0 N15 M30 % B5: Phay vát mép ngoài thứ nhất % O0005 (Chamfering2_Phay vát mép ngoài 1) N1 G17 G40 G80 G90 N2 T04 M06 N3 G54 N4 G00 X0.695 Y-59.096... Y-45.597 R13.5 N11 G02 X-41.973 Y-17.821 R45.6 N12 G02 X-32.433 Y32.054 R45.6 N13 G02 X17.326 Y42.18 R45.6 N14 G02 X45.6 Y0 R45.6 N15 G02 X32.054 Y-32.433 R45.6 N16 G02 X-0.536 Y-45.597 R45.6 Chương trình gia công N17 G03 X-12.306 Y-52.209 R13.5 N18 G01 G40 X-0.695 Y-59.096 F200 N19 G00 Z-7 M09 N20 Z10 N21 M30 % B6: Phay biên dạng răng % O0006 (Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986) N1 G17 G40 G80 G90 N2 T03 M06... G01 Z-9.625 F150 N9 G41 X-26.115 Y-44.222 D3 F120 N10 X-22.69 Y-32.337 N11 G02 X-23.828 Y-31.508 R37 N12 G01 X-26.928 Y-33.593 N13 G02 X-29.364 Y-33.436 R2 N14 G02 X-33.516 Y-29.274 R44.5 Chương trình gia công N15 G02 X-33.666 Y-26.837 R2 N16 G01 X-31.573 Y-23.743 N17 G02 X-32.398 Y-22.603 R37 N18 G01 X-35.991 Y-23.628 N19 G02 X-38.259 Y-22.726 R2 N20 G02 X-40.921 Y-17.484 R44.5 N21 G02 X-40.311 Y-15.121... X-40.874 Y17.595 R2 N38 G02 X-38.198 Y22.829 R44.5 N39 G02 X-35.927 Y23.725 R2 N40 G01 X-32.337 Y22.69 N41 G02 X-31.508 Y23.828 R37 N42 G01 X-33.593 Y26.928 N43 G02 X-33.436 Y29.364 R2 Chương trình gia công N44 G02 X-29.274 Y33.516 R44.5 N45 G02 X-26.837 Y33.666 R2 N46 G01 X-23.743 Y31.573 N47 G02 X-22.603 Y32.398 R37 N48 G01 X-23.628 Y35.991 N49 G02 X-22.726 Y38.259 R2 N50 G02 X-17.484 Y40.921 R44.5... R37 N66 G01 X15.23 Y40.27 N67 G02 X17.595 Y40.874 R2 N68 G02 X22.829 Y38.198 R44.5 N69 G02 X23.725 Y35.927 R2 N70 G01 X22.69 Y32.337 N71 G02 X23.828 Y31.508 R37 N72 G01 X26.928 Y33.593 Chương trình gia công N73 G02 X29.364 Y33.436 R2 N74 G02 X33.516 Y29.274 R44.5 N75 G02 X33.666 Y26.837 R2 N76 G01 X31.573 Y23.743 N77 G02 X32.398 Y22.603 R37 N78 G01 X35.991 Y23.628 N79 G02 X38.259 Y22.726 R2 N80 G02... X37.329 Y-12.925 R37 N96 G01 X40.27 Y-15.23 N97 G02 X40.874 Y-17.595 R2 N98 G02 X38.198 Y-22.829 R44.5 N99 G02 X35.927 Y-23.725 R2 N100 G01 X32.337 Y-22.69 N101 G02 X31.508 Y-23.828 R37 Chương trình gia công N102 G01 X33.593 Y-26.928 N103 G02 X33.436 Y-29.364 R2 N104 G02 X29.274 Y-33.516 R44.5 N105 G02 X26.837 Y-33.666 R2 N106 G01 X23.743 Y-31.573 N107 G02 X22.603 Y-32.398 R37 N108 G01 X23.628 Y-35.991... Y-37.766 N125 G02 X-12.925 Y-37.329 R37 N126 G01 X-15.23 Y-40.27 N127 G02 X-17.595 Y-40.874 R2 N128 G02 X-22.829 Y-38.198 R44.5 N129 G02 X-23.725 Y-35.927 R2 N130 G01 X-23.069 Y-33.652 Chương trình gia công N131 G40 X-25.952 Y-32.821 N132 G00 Z-6 N133 X-28.998 Y-43.391 N134 Z-9.25 N135 G01 Z-11.25 F150 N136 G41 X-26.115 Y-44.222 F120 N137 X-22.69 Y-32.337 N138 G02 X-23.828 Y-31.508 R37 N139 G01 X-26.928 . Chương trình gia công MỤC LỤC MỤC LỤC 1 B1. Phay mặt đầu thứ nhất 2 B2: Phay contour biên dạng ngoài 8 B3: Phay hốc 10 B4: Phay vát mép trong thứ nhất 13 B5: Phay vát mép. 15 B6: Phay mặt đầu thứ hai 37 B7: Phay vát mép ngoài thứ hai 46 B8: Phay vát mép trong thứ hai 47 Chương trình gia công B1. Phay mặt đầu thứ nhất % O0001 (Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986) N1 G17 G40. X14.121 Y36.139 R38.8 N17 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8 N18 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8 Chương trình gia công N19 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8 N20 G01 X-18.926 Y22.236 N21 G02 X17.661 Y23.253 R29.2 N22
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng topsolid trong thiết kế và gia công chi tiết tấm đỡ khóa trục cầu trước chrysler 4wd, ứng dụng topsolid trong thiết kế và gia công chi tiết tấm đỡ khóa trục cầu trước chrysler 4wd, , B1. Phay mặt đầu thứ nhất