0

thiết kế máy phay vạn năng cỡ trũng

101 539 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 11:32

äư ạn täút nghiãûp Thiãút kãú mạy  phay vản n ng cåỵ trungà PHÁƯN I PHÁƯN I CHN PHÁN TÊCH MẠY CHØN I. I. CHN MẠY CHØN CHN MẠY CHØN Tỉì cạc säú liãûu â cho ban âáưu: - Kêch thỉåïc bn mạy 1250x320(mm). - Säú vng quay giåïi hản trủc chênh (v/ph) : 30 ÷1500. - Lỉåüng chảy dao giåïi hản (mm/ph) 19,5 ÷ 950. - Säú cáúp trủc chênh : 18. - Säú cáúp chảy dao :18. ⇒ Chn may chøn l mạy 6H82. II. II. PHÁN TÊCH MẠY CHØN PHÁN TÊCH MẠY CHØN 1. Âàûc tênh k thût mạy - Kêch thỉåïc bn mạy 1250 x 320 (mm) - Dëch chuøn låïn nháút ca bn mạy (mm) : + Dc : 700 + Ngang : 2600 + Thàóng âỉïng : 370 - Khong cạch tỉì trủc chênh âãún bn mạy 30 ÷850 (mm). - Khong cạch tỉì sọng trỉåüt thán mạy tåïi bn mạy 220÷ 480 (mm). - Lỉûc kẹo låïn nháút ca häüp chảy dao (kg): + Dc : 1500 + Ngang : 1250 + Thàóng âỉïng : 500 - Säú cáúp täúc â trủc chênh: 18 - Phảm vi âiãưu chènh täúc âäü trủc chênh : 30 ÷1500 (v/ph). - Cäng sút âäüng cå trủc chênh : 7KW. SVTH : Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A Trang 1 ọử aùn tọỳt nghióỷp Thióỳt kóỳ maùy phay vaỷn n ng cồợ trung - Cọng suỏỳt õọỹng cồ chaỷy dao : 1,7KW. - Khọỳi lổồỹng maùy 2700kg - Kờch thổồùc phuớ bỗ maùy: 2100 x 1740 x1915(mm 3 ). - Goùc quay lồùn nhỏỳt cuớa baỡn maùy : 150. - Sọỳ raợnh chổớ T :3. - Bóử rọỹng raợnh chổớ T : 18 (mm). - Khoaớng caùch giổợa 2 raợnh chổợ T : 70mm. - Dởch chuyóứn nhanh cuớa baỡn maùy (mm/ph): + Doỹc : 2800 + Ngang : 2300 + Thúng õổùng : 250 - Phaỷm vi chay dao nhanh : 770ữ2800(mm/ph). - Sọỳ bổồùc tióỳn cuớa baỡn maùy: 18 cỏỳp: + Doỹc : 19,5 ữ 950 + Ngang : 19,5 ữ 950 + Thúng õổùng : 8 ữ 890 2. Caùc xờch truyóửn õọỹng cuớa maùy 1. Xờch tọỳc õọỹ. Phổồng trỗnh xờch õọỹng: SVTH : Ló Maỷnh Huỡng - Lồùp 98C1A Trang 2 ọử aùn tọỳt nghióỷp Thióỳt kóỳ maùy phay vaỷn n ng cồợ trung )chờnhTruỷc()V( 71 19 38 82 )IV( 26 39 37 28 47 18 )III( 36 19 33 22 39 16 )II( 54 26 )I(cồọỹng Sọỳ voỡng quay (v/ph): n 1 = 30 n 2 = 37.5 n 3 = 47.5 n 4 = 60 n 5 = 75 n 6 = 90 n 7 = 118 n 8 = 130 n 9 = 190 SVTH : Ló Maỷnh Huỡng - Lồùp 98C1A Trang 3 ọử aùn tọỳt nghióỷp Thióỳt kóỳ maùy phay vaỷn n ng cồợ trung n 10 = 235 n 11 = 300 n 12 = 375 n 13 = 475 n 14 = 600 n 15 = 750 n 16 = 900 n 17 = 1180 n 18 = 1500 * Nhỏỷn thỏỳy: Trong chuọứi sọỳ voỡng quay coù tố sọỳ giổợa 2 sọỳ voỡng quay bỏỳt kyỡ kóử nhau n k vaỡ n k+1 laỡ mọỹt sọỳ khọng õọứi vaỡ bũng 1,26. 2. Lổồùi kóỳt cỏỳu. PAKG 3 x 3 x 2 PATT (1)(3)(9) 3. Lổồùi õọử thở voỡng quay. Trón cồ sồớ lổồùi kóỳt cỏỳu vaỡ caùc tố sọỳ truyóửn õaợ bióỳt trong sồ õọử õọỹng ta veợ õổồỹc lổồùi voỡng quay họỹp tọỳc õọỹ maùy phay 6H82. SVTH : Ló Maỷnh Huỡng - Lồùp 98C1A Trang 4 3[1] 3[3] 2[9] 3[1] 3[3] 2[9] ọử aùn tọỳt nghióỷp Thióỳt kóỳ maùy phay vaỷn n ng cồợ trung * Vồùi quy ổồùc: - Caùc õióứm nũm trón truỷc ngang chố sọỳ voỡng quay cuỷ thóứ. - Caùc tia nọỳi caùc õióứm tổồng ổùng giổợa caùc truỷc bióứu dióứn trở sọỳ truyóửn cuớa tổỡng cỷp baùnh rng. + Tia nghióng phaới : i > 1 ( tng tọỳc) + Tia nghióng traùi : i < 1 ( giaớm tọỳc) + Tia thúng õổùng : i = 1 3. Xờch chaỷy dao - Trong họỹp chaỷy dao coù cồ cỏỳu phaớn họửi giaớm sọỳ truỷc cuớa họỹp. - Trong họỹp chaỷy dao coù ly hồỹp ma saùt õóứ taùch õổồỡng truyóửn cọng taùc khi chaỷy dao nhanh. d) Phổồng trỗnh xờch õọỹng. SVTH : Ló Maỷnh Huỡng - Lồùp 98C1A Trang 5 M P M T 40 40 . 40 18 . 45 13 40 40 33 18 . 35 28 43 57 . 57 44 M mồớ M õoùng 33 18 . 35 28 Sõt. 34 34 . 37 22 Snt. 18 18 . 16 18 . 37 33 Sdt. 18 18 . 16 18 . 37 33 x x x = = = äö aïn täút nghiãûp Thiãút kãú maïy  phay vaûn n ng cåî trungà Säú læåüng chaûy dao (mm/ph): s 1 = 19.5 s 2 = 23.5 s 3 = 30 s 4 = 37.5 s 5 = 47.5 s 6 = 60 s 7 = 75 s 8 = 95 s 9 = 118 s 10 = 150 s 11 = 190 s 12 = 235 s 13 = 300 s 14 = 375 s 15 = 475 s 16 = 600 s 17 = 750 s 18 = 950 5. Læåïi kãút cáúu. PAKG 3 x 3 x 2 PATT (3)(1)(9) SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 6 3[3] 3[1] 2[9] ọử aùn tọỳt nghióỷp Thióỳt kóỳ maùy phay vaỷn n ng cồợ trung 6. Lổồùi õọ thở voỡng quay. Trón cồ sồớ lổồùi kóỳt cỏỳu vaỡ caùc tố sọỳ truyóửn õaợ bióỳt trong sồ õọử õọỹng ta veợ õổồỹc lổồùi voỡng quay họỹp chaỷy dao maùy phay 6H82. SVTH : Ló Maỷnh Huỡng - Lồùp 98C1A Trang 7 i 8 i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i6 i 7 äư ạn täút nghiãûp Thiãút kãú mạy  phay vản n ng cåỵ trungà PHÁƯN II PHÁƯN II TÊNH TOẠN THIÃÚT KÃÚ ÂÄÜNG HC TON MẠY I. I. THIÃÚT KÃÚ HÄÜP TÄÚC ÂÄÜ THIÃÚT KÃÚ HÄÜP TÄÚC ÂÄÜ 1. Cäng dủng v u cáưu Häüp täúc âäü l mäüt bäü pháûn quan trng ca mạy càõt kim loải dng âãø thỉûc hiãûn cạc nhiãûm vủ sau: - Truưn âäüng cäng sút tỉì âäüng cå âiãûn âãún trủc chênh. - Âm bo phảm vi âiãưu chènh cáưn thiãút cho trủc chênh hồûc trủc cúi cng ca häüp täúc âäü våïi cäng bäüi ϕ v säú cáúp váûn täúc z u cáưu. Häüp täúc âäü cọ thãø âỉåüc chãú tảo cng mäüt khäúi våïi trủc chênh. Trong trỉåìng ny, häüp täúc âỉåüc gi l häüp trủc chênh. Trong trỉåìng häüp täúc âäü v häüp trủc chênh âỉåüc thiãút kãú thnh hai bäü pháûn riãng biãût v âỉåüc näúi liãưn bàòng mäüt cå cáúu truưn âäüng no âọ, thç häüp täúc âäü âỉåüc gi l häüp gim täúc. Häüp gim täúc thỉåìng âỉåüc âàût dỉåïi chán mạy hồûc âỉa ra ngoi mạy nhàòm lm gim rung âäüng v biãún dảng nhiãût cho häüp trủc chênh. Tỉì cạc thäng säú cå bn R n , ϕ, v z cọ thãø thỉûc hiãûn âỉåüc nhiãưu phỉång vãư kãút cáúu ca häüp täúc âäü, våïi cạch bäú trê säú vng quay, säú trủc, hãû thäúng bäi trån, âiãưu khiãøn, v, v, ráút khạc nhau. Do âọ ta phi chn phỉång ạn thêch håüp nháút âãø dỉûa vo u cáưu sau âáy: - Cạc giạ trë säú vng quay tỉì n 1 ÷ n z v hãû säú cáúp säú vng quay ϕ phi ph håüp våïi trë säú tiãu chøn. - Cạc chi tiãút mạy tham gia vo viãûc thỉûc hiãûn truưn âäüng phi â âäü bãưn, âäü cỉïng vỉỵng v âm bo truưn âäüng chênh xạc, nháút l âäúi våïi trủc chênh. - Kãút cáúu ca häüp täúc däü phi âån gin, xêch truưn âäüng phi håüp l âãø âảt hiãûu sút truưn âäüng cao. Cå cáúu phi dãù dng thạo làõp v sỉỵa chỉỵa. - Âiãưu khiãøn phi nhẻ nhng v an ton. SVTH : Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A Trang 8 ọử aùn tọỳt nghióỷp Thióỳt kóỳ maùy phay vaỷn n ng cồợ trung Vồùi nhổợng yóu cỏửu trón, ta tióỳn haỡnh phỏn tờch , lổỷa choỹn mọỹt phổồng aùn tọỳt nhỏỳt phuỡ hồỹp vồùi caùc chố tióu kyợ thuỏỷt, kinh tóỳ trong õióửu kióỷn cho pheùp. 2. Tọứng hồỹp truyóửn õọỹng chờnh Caùc sọỳ lióỷu cho trổồùc: Sọỳ cỏỳp tọỳc õọỹ Z v = 18 Tọỳc õọỹ voỡng quay n = 30 ữ 1500 v/ph. Phaỷm vi dióửu chốnh sọỳ voỡng quay R n 30 1500 n n min max === 50 Cọng bọỹi = 1z Rn = 118 50 = 1,26. Tổỡ cọng bọỹi = 1,26, vaỡ chuọứi sọỳ voỡng quay phỏn bọỳ theo cỏỳp sọỳ nhỏn ta xaùc õởnh õổồỹc chuọứi sọỳ voỡng quay cuớa maùy cỏửn thióỳt kóỳ : n 1 ữ n 18 . n 1 = n min = 30 (v/ph), n 2 = n 1 . = 30 ì 1,26 = 37,5 (v/ph) n 3 = n 2 . = 37,5 ì 1,26 =47,5 (v/ph) n 4 = n 3 . = 47,5 ì 1,26 =60 (v/ph) n 5 = n 4 . =60 ì1,26 =75 (v/ph) n 6 = n 5 . = 75 ì 1,26 = 95 (v/ph) n 7 = n 6 . = 95ì 1,26 = 118 (v/ph) n 8 = n 7 . =118 ì 1,26 = 150 (v/ph) n 9 = n 8 . = 150 ì 1,26 =190 (v/ph) n 10 = n 9 . = 190235 ì 1,26 =235 (v/ph) n 11 = n 10 . =235 ì 1,26 =300 (v/ph) n 12 = n 11 . =300 ì 1,26 =375 (v/ph) n 13 = n 12 . = 375 ì 1,26 =475 (v/ph) n 14 = n 13 . = 475 ì 1,26 = 600 (v/ph) n 15 = n 14 . = 600 ì 1,26 =750 (v/ph) n 16 = n 15 . = 750 ì 1,26 = 950 (v/ph). n 17 = n 16 . = 950ì 1,26 = 1180 (v/ph) n 18 =n 17 . = 1180 ì 1,26 = 1500 (v/ph). SVTH : Ló Maỷnh Huỡng - Lồùp 98C1A Trang 9 ọử aùn tọỳt nghióỷp Thióỳt kóỳ maùy phay vaỷn n ng cồợ trung 3. Thióỳt kóỳ õọỹng hoỹc vaỡ xaùc õởnh tyớ sọỳ truyóửn Nhióỷm vuỷ cuớa họỹp tọỳc õọỹ laỡ õaớm baớo chuọứi sọỳ voỡng quay n cuớa truỷc chờnh vồùi cọng bọỹi vaỡ phaỷm vi õióửu chốnh R n õaợ cho. óứ õaớm baớo yóu cỏửu trón, ta cỏửn bióỳt mọỳi quan hóỷ dọỹng hoỹc giổợa caùc nhoùm truyóửn õọỹng cuớa truỷc chờnh, giổợa caùc tyớ sọỳ truyóửn trong tổỡng nhoùm truyóửn õọỹng, cuợng nhổ sổỷ phọỳi hồỹp giổợa chuùng vồùi nhau. Trong truyóửn õọỹng phỏn cỏỳp, sọỳ voỡng quay cuớa truỷc chờnh thổồỡng õổồỹc thổỷc hióỷn vồùi sổỷ thay õọứi tyớ sọỳ truyóửn cuớa caùc nhoùm truyóửn õọỹng giổợa hai truỷc vaỡ sổỷ phọỳi hồỹp giổợa chuùng vồùi nhau. óứ xaùc õởnh tyớ sọỳ truyóửn trong caùc nhoùm truyóửn õọỹng cuớa họỹp tọỳc õọỹ, ngổồỡi ta duỡng hai phổồng phaùp: phổồng phaùp giaới tờch vaỡ phổồng phaùp õọỹ thở. õỏy ta duỡng phổồng phaùp õọử thở. óứ xaùc õởnh tyớ sọỳ truyóửn bũng phổồng phaùp õọử thở giaới, ngổồỡi ta duỡng hai loaỷi sồ õọử goỹi laỡ lổồùi kóỳt cỏỳu vaỡ lổồùi õọử thở voỡng quay. Lổồùi kóỳt cỏỳu cuớa họỹp tọỳc õọỹ: laỡ sồ õọử bióứu dióựn cọng thổùc kóỳt cỏỳu vaỡ phổồng trỗnh õióửu chốnh. Trón lổồùi kóỳt cỏỳu mọựi õổồỡng nũm ngang bióứu dióựn sọỳ truỷc cuớa họỹp tọỳc õọỹ, caùc õióứm trón õổồỡng nũm ngang seợ bióứu dióựn sọỳ cỏỳp tọỳc õọỹ cuớa truỷc chờnh, caùc õoaỷn thúng nọỳi caùc õióứm tổồng ổùng trón caùc truỷc bióứu dióứn caùc tyớ sọỳ truyóửn giổợa caùc truỷc õoù. óứ bióứu dióựn chuọứi n theo cỏỳp sọỳ nhỏn ta veợ lổồùi kóỳt cỏỳu theo toaỷ õọỹ logarit õọỳi xổùng. ọử thi lổồùi voỡng quay: chuyóứn tổỡ lổồùi kóỳt cỏỳu bióứu dióựn õọỳi xổùng sang bióứu dióựn caùc tyớ sọỳ truyóửn thỏỷt. Ta quy ổồùc õióứm trón cuớa truỷc nũm ngang chố sọỳ voỡng quay cuỷ thóứ. Caùc õổồỡng thúng (caùc tia) nọỳi caùc õióứm tổồng ổùng giổợa caùc truỷc bióứu dióựn trở sọỳ tyớ sọỳ truyóửn cuớa tổỡng cỷp baùnh rng ( hay caùc cỷp truyóửn õọỹng khaùc) , tia nghióng traùi bióứu thở i< 1, tia nghióng phaới bióứu thở 1> 1, tia thúng õổùng bióứu thở i= 1. 7. Phổồng aùn khọng gian (PAKG). óứ õaớm baớo vióỷc thay õọứi sọỳ voỡng quay, họỹp tọỳc õọỹ maùy cọng cuỷ coù thóứ laỡ họỹp tọỳc õọỹ vọ cỏỳp hay laỡ họỹp tọỳc õọỹ phỏn cỏỳp. Dổỷa vaỡo chuọứi sọỳ voỡng quay nhổ trón vaỡ phaỷm vi sổớ duỷng , ồớ õỏy ta thióỳt kóỳ họỹp tọỳc õọỹ phỏn cỏỳp duỡng baùnh rng di trổồỹt. o Tờnh sọỳ nhoùm truyóửn tọỳi thióứu min o n n log6,1x = (n 0 : laỡ sọỳ voỡng quay truỷc vaỡo cuớa họỹp). SVTH : Ló Maỷnh Huỡng - Lồùp 98C1A Trang 10 [...]... láúy tỉì chãú âäü thỉí mảnh PZ = (0,5 ÷ 0,6) P0 PS = (1 ÷ 1,2) P0 Pa = ± 0,2 P0 Px = 0,3 P0.tgβ3 Våïi mạy phay cọ P0 =0 → Pmax β : l gọc nghiãng ràng ca dao, Z : säú ràng SZ (mm/ràng), D : âỉåìng kênh dao phay B : chiãưu räüng phay B = 50 (mm) , v = 235 (m/ph) , n = 750 (v/p) , t = 3 (mm) Dao phay P18 cọ D = 100 (mm) , Z = 4, chi tiãút gang HRB = 195 Cạc hãû säú càõt tra (Bng II,1/IV - 90) C = 682... n16 950 946 0.42 n17 1180 1196 -1.4 n18 SVTH : ntc 1500 1488 0.8 Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A Trang 22  äư ạn täút nghiãûp phay vản n àng cåỵ trung Thiãút kãú mạy ∆n 2,6 2 1 n(logn ) -1 -2 -2,6 6 Så âäư âäüng häüp täúc âäü SVTH : Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A Trang 23  äư ạn täút nghiãûp phay vản n àng cåỵ trung Thiãút kãú mạy II THIÃÚ T KÃÚ HÄÜ P CHẢY DAO 1 Âàûc âiãøm v u cáưu i) Âàûc âiãøm Häüp chảy dao... 286,66 282,8 1,3 n17 361,2 356,6 1,3 n18 SVTH : nlt 445,12 443,6 0,4 Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A Trang 30  äư ạn täút nghiãûp phay vản n àng cåỵ trung Thiãút kãú mạy ∆n 2,6 2 1 n(logn) -1 -2 -2,6 Så âäư âäüng häüp täúc âäü : SVTH : Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A Trang 31  äư ạn täút nghiãûp phay vản n àng cåỵ trung Thiãút kãú mạy PHÁƯN III TÊNH TOẠN THIÃÚT KÃÚ CHI TIÃÚT MẠY I CHN CHÃÚ ÂÄÜ TI - XẠC ÂËN H SÅ BÄÜ... (1,26 -1).% = ± 2,6% SVTH : Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A Trang 20  äư ạn täút nghiãûp phay vản n àng cåỵ trung Thiãút kãú mạy Tỉì säú vng quay tênh toạn v säú vng quay tiãu chøn, ta láûp bng so sạnh âãø tênh sai säú vng quay v biãøu diãùn âäư thë sai säú vng quay : SVTH : Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A Trang 21  äư ạn täút nghiãûp phay vản n àng cåỵ trung Thiãút kãú mạy n ntt ∆n% n1 30 29.7 1 n2 37.5 37.5 0 n3... ạn (I),(II),(III) v (II),(I),(III) Trong 2 phỉång ạn ny ta chn phỉång ạn (I),(II),(III) vç phỉång ạn ny cọ lỉåüng måí âãưu âàûn v tàng dáưn SVTH : Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A Trang 14  äư ạn täút nghiãûp phay vản n àng cåỵ trung Thiãút kãú mạy Xáy dỉûng lỉåïi kãút cáúu o Tỉì PATT trãn ta cọ cäng thỉïc kãút cáúu l Zv = 3[1]×3[3] × 2[9] 3[1] 3[3] 2[9] o Xáy dỉûng lỉåïi âä thë vng quay * Âäúi våïi nhọm Pa... kiãøm tra lải tè säú truưn ta chè cáưn kiãøm tra lải nhọm cúi cng i7 = 1 1 ≈ ; 6 4 ϕ ⇒ i 8 = ϕ3 ≈ 2 Lỉåïi âäư thë vng quay: 3[1] 3[3] SVTH : Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A 2[9] Trang 15  äư ạn täút nghiãûp phay vản n àng cåỵ trung Thiãút kãú mạy 4 Xạc âënh säú ràng ca cạc bạnh ràng Sỉí dủng phỉång phạp tênh chênh xạc khi chỉa biãút khong cạnh trủc A Nhọm truưn I cọ 3 t säú truưn i1,i2 v i3 i1 = 1 1 17 f... ràng ca bạnh ch âäüng v bạnh bë âäüng tỉång ỉïng: Z 1 = E.K f1 60.17 = = 17 g1 + f 1 17 + 43 Z 1' = E.K SVTH : g1 60.43 = = 43 g1 + f 1 17 + 43 Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A Trang 16  äư ạn täút nghiãûp phay vản n àng cåỵ trung Z 2 = E.K Thiãút kãú mạy f2 60.1 = = 20 g2 + f 2 1+ 2 Z 2' = E.K f1 2.60 = = 40 g1 + f 1 1+ 2 Z 3 = E K f3 60.5 = = 23,07 g3 + f3 5 + 8 = E K f3 60.8 = = 36,92 g3 + f 3 5... 2 = Emin c = f8 ⇒ f 8 + g8 = 1 + 2 = 3 g8 Z min (f 7 + g 7 ) 17(1 + 4) = = 5.6 f 7 k 1.5 Ta cọ BSCNN l: K= 3.5 = 15 ; SVTH : Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A Z = K.E =15.6 = 90 Trang 17  äư ạn täút nghiãûp phay vản n àng cåỵ trung Thiãút kãú mạy Tênh säú ràng ca bạnh ch âäüng v bë âäüng tỉång ỉïng: Z 7 = EK f7 1 = 90 = 18 f 7 + g7 5 Z 7' = EK f 7' 4 = 90 = 72 f 7' + g7' 5 Z 8 = EK f8 1 = 90 = 30 f 8 +... n0 ⇒ n1 = 1440 24 17 20 18 = 29,7 (v/ph) 46 43 50 72 n2 = n0 i 2 i 4 i 7 = n0 SVTH : Z1 Z 3 Z 7 Z1' Z 3' Z 7' Z2 Z 4 Z7 Z 2' Z 4' Z 7' Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A Trang 18  äư ạn täút nghiãûp phay vản n àng cåỵ trung ⇒ n 2 = 1440 Thiãút kãú mạy 24 20 20 18 = 37,5 (v/ph) 46 40 50 72 Z3 Z4 Z7 Z 3' Z 4' Z 7' n3 = n0 i 3.i 4 i 7 = n0 ⇒ n 3 = 1440 24 23 20 18 = 47 (v/ph) 46 37 50 72 n4... = n0 ⇒ n10 = 1440 24 17 20 60 = 237(v/ph) 46 43 50 30 n11 = n0 i 2 i 4 i 8 = n0 SVTH : Z1 Z 4 Z8 Z1' Z 4' Z8' Z 2 Z 4 Z8 Z 2' Z 4' Z8' Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A Trang 19  äư ạn täút nghiãûp phay vản n àng cåỵ trung ⇒ n11 = 1440 Thiãút kãú mạy 24 20 20 60 = 300(v/ph) 46 40 50 30 n12 = n0 i 3.i 4 i 8 = n0 ⇒ n12 = 1440 24 23 20 60 = 374(v/ph) 46 37 50 30 n13 = n0 i 1.i 5.i 8 = n0 . lổồùi voỡng quay họỹp tọỳc õọỹ maùy phay 6H82. SVTH : Ló Maỷnh Huỡng - Lồùp 98C1A Trang 4 3[1] 3[3] 2[9] 3[1] 3[3] 2[9] ọử aùn tọỳt nghióỷp Thióỳt kóỳ maùy phay vaỷn n ng cồợ trung * Vồùi quy. maùy phay vaỷn n ng cồợ trung 6. Lổồùi õọ thở voỡng quay. Trón cồ sồớ lổồùi kóỳt cỏỳu vaỡ caùc tố sọỳ truyóửn õaợ bióỳt trong sồ õọử õọỹng ta veợ õổồỹc lổồùi voỡng quay họỹp chaỷy dao maùy phay. xờch õọỹng: SVTH : Ló Maỷnh Huỡng - Lồùp 98C1A Trang 2 ọử aùn tọỳt nghióỷp Thióỳt kóỳ maùy phay vaỷn n ng cồợ trung )chờnhTruỷc()V( 71 19 38 82 )IV( 26 39 37 28 47 18 )III( 36 19 33 22 39 16 )II( 54 26 )I(cồọỹng Sọỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế máy phay vạn năng cỡ trũng, thiết kế máy phay vạn năng cỡ trũng, , II. PHN TấCH MAẽY CHUỉN, I. THIT K HĩP TC ĩ, II. THIT K HĩP CHAY DAO, I. CHOĩN CH ĩ TAI - XAẽC ậNH S Bĩ CNG SUT ĩNG C IN - LP BANG TấNH, II. TấNH TOAẽN MĩT S Bĩ TRUYệN ĩNG, I. tờnh toaùn H THNG IệU KHIỉN, II. H THNG BI TRN, LAèM MAẽT, H THNG IN