Đồ án môn học: Thiết kế máy phay vạn năng

46 897 1
Đồ án môn học: Thiết kế máy phay vạn năng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đồ án môn học thiết kế máy Chơng I: Tính toán thiết kế động học của máy 1.1. Tính toán thiết kế động học hộp tốc độ 1.1.1. Tính toán thông số thứ t và lập chuỗi số vòng quay: Với ba thông số cho trớc: Z = 18 , = 1.26 Và n min = 30 v/p pvn /1500 max = Ta có : 927,171 26,1lg 30 1500 lg 1 lg lg min max 1 min max =+=+== n n Z n n Z Chọn Z=18 Ta xác định đợc chuỗi số vòng quay trục chính n 1 = n min = 30 v/p n 2 = n 1 . = 37,8 n 3 = n 2 . = 47,63 n 4 = n 3 . = 60,01 n 5 = n 4 . = 75,61 n 6 = n 5 . = 95,27 n 7 = n 6 . = 120,05 n 8 = n 7 . = 151,26 n 9 = n 8 . = 190,58 n 10 = n 9 . = 240,14 v/p n 11 = n 10 . = 302,57 n 12 = n 11 . = 381,24 n 13 = n 12 . = 480,36 n 14 = n 13 . = 605,25 n 15 = n 14 . = 762,62 n 16 = n 15 . = 960,90 n 17 = n 16 . = 1210,74 n 18 = n 17 . =1525,53 Vậy n max = n 18 = 1525.,53 v/p 1.1.2. Phơng án không gian, lập bảng so sánh phơng án KG, vẽ sơ đồ động a. Phơng án không gian có thể bố trí Z=18 = 9 . 2 (1) Z=18 = 6. 3 (2) Z=18 = 3. 3. 2 (3) Z=18 = 2. 3. 3 (4) Z=18 = 3. 2. 3 (5) Để chọn đợc PAKG ta đi tính số nhóm truyền tối thiểu: Số nhóm truyền tối thiểu(i) đợc xác định từ U min gh =1/4 i = n min /n đc dc n n min = i 4 1 i min = lg ' 11 11 Z Z /lg4 = lg 30 1440 /lg4 =2,79 Số nhóm truyền tối thiểulà i 3 Do i 3 cho nên hai phơng án (1) và (2) bị loại. 1 Đồ án môn học thiết kế máy Vậy ta chỉ cần so sánh các phơng án KG còn lại. Lập bảng so sánh phơng án KG Phơng án Yếu tố so sánh 3. 3. 2 2.3.3 3.2.3 + Tổng số bánh răng S br =2(P 1 +P 2 + +P i ) 2(3+3+2) =16 2(2+3+3) =16 2(3+2+3) =16 + Tổng số trục(không kể trục chính) S = i+1 4 4 4 +Số bánh răng chịu M xmax 2 3 3 +Chiều dài L 17b +16f 17b +16f 17b +16f + Cơ cấu đặc biệt Ta thấy rằng trục cuối cùng thờng là trục chính hay trục kế tiếp với trục chính vì trục này có thể thực hiện chuyển động quay với số vòng quay từ n min ữ n max nên khi tính toán sức bền dựa vào vị trí số n min ta có M xmax . Do đó kích thớc trục lớn suy ra các bánh răng lắp trên trục có kích thớc lớn. Vì vậy, ta tránh bố trí nhiều chi tiết trên trục cuối cùng, do đó 2 PAKG cuối có số bánh răng chịu M xmax lớn hơn cho nên ta chọn phơng án (1) đó là phơng án 3x3x2. 1.1.3. Chọn phơng án thứ tự ứng với PAKG 3x3x2 . Theo công thức chung ta có số phơng án thứ tự đợc xác đinhlà K! Với K là số nhóm truyền, K=i = 3 => ta có số phơng án thứ tự là: 3! = 6 Bảng lới kết cấu nhóm nh sau: 3 x 3 x 2 3 x 3 x 2 3 x 3 x 2 I II III II I III III II I [1] [3] [9] [3] [1] [9] [6] [2] [1] 1 1 3 3 9 3 3 1 1 9 6 6 2 2 1 6 6 1 1 32 2 6 6 11 1 6 6 3 3 x 3 x 2 3 x 3 x 2 3 x 3 x 2 I III II II III I III II I [1] [6] [3] [2] [6] [1] [6] [1] [3] 2 Đồ án môn học thiết kế máy Ta có bảng so sánh các PATT nh sau : PAKG 3 x 3 x 2 3 x 3 x 2 3 x 3 x 2 PATT I II III II I III III II I Lợng mở (X) [1] [3] [9] [3] [1] [9] [6] [2] [1] x max 9 = 8 9 = 8 2x6 = 16 Kết quả Đạt Đạt Không đạt PATT I III II II III I III I II Lợng mở (X) [1] [6] [3] [2] [6] [1] [6] [1] [3] x max 2x6 = 16 2x6 = 16 2x6 = 16 Kết quả Không đạt Không đạt Không đạt Theo điều kiện (P-1)Xmax 8 có 2 PATT đạt, kết hợp với lới kết cấu ta chọn PATT là PATT đầu tiên : [1] [3] [9] Vì với PATT này thì lới kết cấu phân bố theo hình rẽ quạt đều đặn và chặt chẽ nhất. 1.1.4. Qua bảng so sánh lới kết cấu nhóm ta chọn 4 phơng án điển hình để vẽ lới kết cấu đặc trng. xmax= 9 =8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PATT 2 2(3) IV III 3(1) 3(6) II I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PATT 1 II IV 2(9) III 3(3) 3(1) I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PATT 3 2(9) IV III 3(3) 3(1) II I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PATT 4 II IV 2(1) III 3(6) 3(2) I xmax= 9 =8 Rõ ràng ta thấy PATT 1 có lới kết cấu phân bố theo hình rẽ quạt đều đặn và chặt chẽ nhất 3 Đồ án môn học thiết kế máy 1.1.5 Vẽ đồ thị vòng quay và chọn tỉ số truyền các nhóm . Lới kết cấu chỉ thể hiện đợc tính định tính để xác định đợc hộp tốc độ có phân bố theo hình rẽ quạt chặt chẽ hay không ? Còn đồ thị vòng quay cho ta tính đợc cụ thể tỷ số truyền , số vòng quay và số răng của các bánh răng trong hộp tốc độ. Động cơ đã chọn theo máy chuẩn có P = 7 (KW) và n đc = 1440 v/p Ta chọn số vòng quay trên trục I qua bộ truyền bánh răng theo máy chuẩn có tỷ số truyền i o = 26 / 54 là n 0 . Với i o = 26 / 54 => ta có n o = n đc .i o = 1440 . 26 / 54 = 693.33 v/p Để dễ vẽ ta chọn trong chuỗi vòng quay và lấy n o = n 15 = 762,62 v/p Tính tỷ số truyền các nhóm với nhóm 1: chọn i 1 =1/ 4 vì i 1 : i 2 : i 3 =1:: 2 ta có : i 2 =1/ 3 i 3 =1/ 2 với nhóm 2: chọn i 4 =1/ 4 vì i 4 : i 5 : i 6 =1: 3 : 6 ta có: i 5 =1/ i 6 = 2 với nhóm 3: chọn i 7 =1/ 6 vì i 7 : i 8 =1: 9 ta có : i 8 = 3 Từ đó ta vẽ đợc đồ thị vòng quay: 4 n đc =1440 v/ph i o i 1 i 4 i 8 i 5 i 7 i 6 i 3 i 2 n o I II III IV 3(1) 3(3) 2(9) Đồ án môn học thiết kế máy 2.1.6 Tính số răng của các bánh răng theo từng nhóm truyền Ta tính số răng của các bánh răng theo phơng pháp bội số chung nhỏ nhất : Với nhóm 1: i 1 =1/ 4 = 1/ 1.26 4 = 16/ 39 = f 1 / g 1 ta có f 1 +g 1 = 55 i 2 =1/ 3 = 1/ 1.26 3 = 19/ 36 = f 2 / g 2 ta có f 2 +g 2 = 55 i 3 =1/ 2 = 1/ 1.26 2 = 22/ 33 = f 3 / g 3 ta có f 3 +g 3 = 55 bội số chung nhỏ nhất là K=55 với Z min =17 để tính E min ta chọn cặp ăn khớp có lợng mở lớn nhất Do giảm tốc cho nên ta tính : E min = Z min C = ( ) kf gfZ . )min 1 11 + = 55.16 55.17 = 1,1 từ đó ta có E=1 Z = E.K = 1.55 = 55. Z 1 = + Z gf f . 11 1 = 55 16 .55 =16 Z 1 = + Z gf g . 11 1 = 55 39 .55 = 39 i 1 =16/ 39 Z 2 = + Z gf f . 22 2 = 55 19 .55 = 19 Z 2 = + Z gf g . 22 2 = 55 36 .55 = 36 i 2 = 19/ 36 Z 3 = + Z gf f . 33 3 = 55 22 .55 = 22 Z 3 = + Z gf g . 33 3 = 55 33 .55 = 33 i 3 =22/ 33 nhóm 2 i 4 = 1/ 4 = 1/ 1.26 4 = 18/ 47 ta có f 4 +g 4 = 65 i 5 = 1/ = 1/ 1.26 = 28/37 ta có f 5 +g 5 = 65 i 6 = 2 = 1.26 2 = 39/ 26 ta có f 6 +g 6 = 65 bội số chung nhỏ nhất là K= 65 với Z min =17để tính E min ta chọn cặp ăn khớp có lợng mở lớn nhất Do giảm tốc cho nên ta tính : E min = Z min C = ( ) kf gfZ . ) 4 44min + = 65.18 65.17 <1 , ta chọn E=1 Z = E.K = 1.65 = 65. Z 4 = + Z gf f . 44 4 = 65 18 .65 =18 Z 4 = + Z gf g . 44 4 = 65 47 .65 = 47 i 4 =18/47 Z 5 = + Z gf f . 55 5 = 65 28 .65 = 28 Z 5 = + Z gf g . 55 5 = 65 37 .65 = 37 i 5 =28/37 5 Đồ án môn học thiết kế máy Z 6 = + Z gf f . 66 6 = 65 39 .65 = 39 Z 6 = + Z gf g . 66 6 = 65 26 .65 = 26 i 6 = 39/26 nhóm 3 i 7 = 1 / 6 = 1/ 1.26 6 = 71 19 ta có f 7 +g 7 =90 i 8 = 3 = 1.26 2 = 38 82 ta có f 8 +g 8 = 120 Trong máy phay ở nhóm truyền này có điều đặc biệt là dùng 2 loại modul khác nhau là m 7 & m 8 cho nên điều kiện làm việc của nhóm này là : 2A= m 7 (Z 7 + Z 7 ) = m 8 (Z 8 + Z 8 ) Với A là khoảng cách trục. Từ đó ta có Z 7 / Z 8 = m 8 / m 7 Do 2 cặp bánh răng có modul khác nhau cho nên ta tính riêng cho từng cặp : E minC = ( ) kf gfZ . min 7 77 + = 90.19 )7119(17 + < 1 từ đó ta có E = 1 Z 7 = + Z gf f . 77 7 = 90 90.19 = 19 Z 7 = + Z gf g . 77 7 = 90 90.71 =71 i 7 =19/71 E minB = ( ) kg gfZ . min 8 88 + = 120.38 )8238.(17 + < 1 từ đó ta có E = 1 Z 8 = + Z gf f . 88 8 = 120 120.82 = 182 Z 8 = + Z gf g . 88 8 = 120 120.38 = 38 i 8 =82/ 38 1.1.7 Tính sai số vòng quay. Theo máy chuẩn ta lấy i 0 =26/54 khi đó ta có bảng tính sai số vòng quay Tính toán lại số vòng quay thực tế : n min = n 1 = n đc . i o .i 1 . i 4 . i 7 = n đc . 54 26 . ' 1 1 Z Z . ' 4 4 Z Z . ' 7 7 Z Z = 29.15 n 2 = n đc . i o .i 2 . i 4 . i 7 = n đc . 54 26 . ' 2 2 Z Z . ' 4 4 Z Z . ' 7 7 Z Z = 37.5 n 3 = n đc . i o .i 3 . i 4 . i 7 = n đc . 54 26 . ' 3 3 Z Z . ' 4 4 Z Z . ' 7 7 Z Z = 47.37 n 4 = n đc . i o .i 1 . i 5 . i 7 = n đc . 54 26 . ' 1 1 Z Z . ' 5 5 Z Z . ' 7 7 Z Z = 57.6 6 §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y n 5 = n ®c . i o .i 2 . i 5 . i 7 = n ®c . 54 26 . ' 2 2 Z Z . ' 5 5 Z Z . ' 7 7 Z Z = 74.1 n 6 = n ®c . i o .i 3 . i 5 . i 7 = n ®c . 54 26 . ' 3 3 Z Z . ' 5 5 Z Z . ' 7 7 Z Z = 93.61 n 7 = n ®c . i o .i 1 . i 6 . i 7 = n ®c . 54 26 . ' 1 1 Z Z . ' 6 6 Z Z . ' 7 7 Z Z = 114.18 n 8 = n ®c . i o .i 2 . i 6 . i 7 = n ®c . 54 26 . ' 2 2 Z Z . ' 6 6 Z Z . ' 7 7 Z Z = 146.89 n 9 = n ®c . i o .i 3 . i 6 . i 7 = n ®c . 54 26 . ' 3 3 Z Z . ' 6 6 Z Z . ' 7 7 Z Z = 185.54 n 10 = n ®c . i o .i 1 . i 4 . i 8 = n ®c . 54 26 . ' 1 1 Z Z . ' 4 4 Z Z . ' 8 8 Z Z = 235.07 n 11 = n ®c . i o .i 2 . i 4 . i 8 = n ®c . 54 26 . ' 2 2 Z Z . ' 4 4 Z Z . ' 8 8 Z Z = 302.41 n 12 = n ®c . i o .i 3 . i 4 . i 8 = n ®c . 54 26 . ' 3 3 Z Z . ' 4 4 Z Z . ' 8 8 Z Z = 381.99 n 13 = n ®c . i o .i 1 . i 5 . i 8 = n ®c . 54 26 . ' 1 1 Z Z . ' 5 5 Z Z . ' 8 8 Z Z = 464.5 n 14 = n ®c . i o .i 2 . i 5 . i 8 = n ®c . 54 26 . ' 2 2 Z Z . ' 5 5 Z Z . ' 8 8 Z Z = 597.56 n 15 = n ®c . i o .i 3 . i 5 . i 8 = n ®c . 54 26 . ' 3 3 Z Z . ' 5 5 Z Z . ' 8 8 Z Z = 754.81 n 16 = n ®c . i o .i 1 . i 6 . i 8 = n ®c . 54 26 . ' 1 1 Z Z . ' 6 6 Z Z . ' 8 8 Z Z = 920.7 n 17 = n ®c . i o .i 2 . i 6 . i 8 = n ®c . 54 26 . ' 2 2 Z Z . ' 6 6 Z Z . ' 8 8 Z Z = 1184.44 n 18 = n ®c . i o .i 3 . i 6 . i 8 = n ®c . 54 26 . ' 3 3 Z Z . ' 6 6 Z Z . ' 8 8 Z Z = 1469.14 7 Đồ án môn học thiết kế máy Bảng kết quả số vòng quay của hộp tốc độ: n Phơng trình xích n = n lt n t.toán n% n 1 = n đc . i o .i 1 . i 4 . i 7 30 29.15 2.83 n 2 = n đc . i o .i 2 . i 4 . i 7 37,8 37.5 0.79 n 3 = n đc . i o .i 3 . i 4 . i 7 47,63 47.37 0.55 n 4 = n đc . i o .i 1 . i 5 . i 7 60,01 57.6 4.02 n 5 = n đc . i o .i 2 . i 5 . i 7 75,61 74.1 2 n 6 = n đc . i o .i 3 . i 5 . i 7 952,7 93.61 1.74 n 7 = n đc . i o .i 1 . i 6 . i 7 120,04 115.18 4.05 n 8 = n đc . i o .i 2 . i 6 . i 7 151,26 146.89 2.89 n 9 = n đc . i o .i 3 . i 6 . i 7 190,58 185.54 2.64 n 10 = n đc . i o .i 1 . i 4 . i 8 240,14 235.07 2.11 n 11 = n đc . i o .i 2 . i 4 . i 8 302,57 302.41 0.05 n 12 = n đc . i o .i 3 . i 4 . i 8 381,24 381.99 -0.2 n 13 = n đc . i o .i 1 . i 5 . i 8 480,36 464.5 3.3 n 14 = n đc . i o .i 2 . i 5 . i 8 605,25 597.56 1.27 n 15 = n đc . i o .i 3 . i 5 . i 8 762,67 754.81 1.02 n 16 = n đc . i o .i 1 . i 6 . i 8 960,90 920.7 4.18 n 17 = n đc . i o .i 2 . i 6 . i 8 1210,74 1184.44 2.17 n 18 = n đc . i o .i 3 . i 6 . i 8 1525,53 1496.14 1.93 Ta có đồ thị sai số vòng quay. Sai số n <5% nằm trong giới hạn cho phép n 1 n 18 8 Đồ án môn học thiết kế máy Sơ đồ động và đồ thị số vòng quay: 9 N =7 (KW) n =1440 vòng /phút IV iiI iI I 26 54 39 28 16 22 19 18 33 36 47 37 26 38 71 19 82 i 7 i 4 II i 3 i 5 i 6 2(9) i 8 IV III 3(3) i 1 i 2 n o i o 3(1) I n đc =1440 v/ph Đồ án môn học thiết kế máy 2.2 Tính toán thiết kế động học hộp chạy dao. 2.2.1 Tính thông số thứ t và lập chuỗi số lợng chạy dao. Với : S đứng min = S ngang min = S dọc min = 30 mm/p t =1,26. Dựa vào máy tơng tự (6H82) ta thấy cơ cấu tạo ra chuyển động chạy dao dọc, chạy dao ngang và chạy dao đứng là cơ cấu vít đai ốc với bớc vít t x = 6 mm . Mặt khác, do S đứng min = S ngang min = S dọc min = 30 mm/p cho nên ta chỉ cần tính toán với 1 đờng truyền còn các đờng truyền khác là tính tơng tự Giả sử ta tính với đờng chạy dao dọc . Theo máy tơng tự thì ta dùng hộp chạy dao có chuỗi lợng chạy dao theo cấp số nhân: S 1 = S dọc min = 30 mm/p S 2 = S 1 . S 3 = S 2 . = S 1 . 2 S 18 = S 17 . = S 1 . 17 (*) Từ công thức (*) ta xác định đợc chuỗi lợng chạy dao nh sau : S 1 = S min = 30 mm/p S 2 = S 1 . = 37,8 S 3 = S 2 . = S 1 . 2 = 47,63 S 4 = S 3 . = S 1 . 3 = 60,01 S 5 = S 4 . = S 1 . 4 = 75,61 S 6 = S 5 . = S 1 . 5 = 95,27 S 7 = S 6 . = S 1 . 6 = 120,04 S 8 = S 7 . = S 1 . 7 = 151,25 S 9 = S 8 . = S 1 . 8 = 190,58 S 10 = S 9 . = S 1 . 9 = 240,13 mm/p S 11 = S 10 . = S 1 . 10 = 302,57 S 12 = S 11 . = S 1 . 11 = 381,24 S 13 = S 12 . = S 1 . 12 = 480,36 S 14 = S 13 . = S 1 . 13 = 605,25 S 15 = S 14 . = S 1 . 14 = 762,62 S 16 = S 15 . = S 1 . 15 = 960,9 S 17 = S 16 . = S 1 . 16 = 1210,7 S 18 =S 17 .=S 1 . 17 =1525,5 10 [...]... toàn một máy mới đã thiết kế, chế tạo xong phải quy định chế độ làm việc của máy trớc khi đa vào sản xuất Trong mục này quy định chế độ làm việc giới hạn của máy làm cơ sở tính toán động lực học của máy cắt kim loại hiện nay có nhiều phơng pháp xác định chế độ cắt gọt giới hạn khác nhau:1> Chế độ cắt gọt cực đại; 2> Chế độ cắt gọt tính toán; 3> Chế độ cắt gọt thử máy Máy ta thiết kế tơng tự nh máy 6H82... /lg5 = lg 30 / 6 /lg5 =3,5 ' 11 Chọn số nhóm truyền tối thiểulà i = 3 Do i = 3 cho nên hai phơng án (1) và (2) bị loại Vậy ta chỉ cần so sánh các phơng án KG còn lại b) Lập bảng so sánh phơng án KG Phơng án Yếu tố so sánh + Tổng số bánh răng Sbr=2(P1+P2+ +Pi) + Tổng số trục(không kể trục chính) S = i+1 +Số bánh răng chịu Mxmax +Chiều dài L + Cơ cấu đặc biệt 3 3 2 2.3.3 3.2.3 2(3+3+2) =16 2(2+3+3) =16... nmax nên khi tính toán sức bền dựa vào vị trí số nmin ta có Mxmax Do đó kích thớc trục lớn suy ra các bánh răng lắp trên trục có kích thớc lớn Vì vậy, ta tránh bố trí nhiều chi tiết trên trục cuối cùng, do đó 2 PAKG cuối có số bánh răng chịu Mxmax lớn hơn cho nên ta chọn phơng án (1) đó là phơng án 3x3x2 2.2.3 Chọn phơng án thứ tự ứng với PAKG 3x3x2 Theo công thức chung ta có số phơng án thứ tự đợc xác... tróc mỏi, do đó ta tính toán theo độ bền tiếp xúc ta xác định ứng suất tiếp xúc cho phép Giới hạn bền mỏi tiếp xúc của bánh răng nhỏ và bánh răng lớn (theo bảng 10.7 sách tính toán thiết kế T1) Hgh = 2.HB + 70 = 2.300 + 70 = 670 MPa ứng suất tiếp xúc cho phép của mỗi bánh răng đợc xác định theo công thức : [H ] = (Hgh /SH ) ZR ZV KL.KXH Tính sơ bộ lấy ZR ZV KL.KXH = 1 Do bánh răng không đợc tăng... của 2 bánh : Xác định theo công thức 10.74 và bảng 10.6( giáo trình CTM) Fgh = oFgh = 1,8.300 = 540 MPa Bộ truyền làm việc một chiều => lấy KFC = 1 - hệ số ảnh hởng đặt tải, Hệ số an toàn SF = 1,75 - bảng 6.2 (sách tính toán thiết kế T1) Do đó theo công thức 6.2a (sách tính toán thiết kế T1) Ta có : [F] = Fgh KFL KFC/SF = 540 1 1 / 1,75 = 309 MPa Vậy ta chọn [ F ] = 309 Mpa Ta có môđun bánh răng... min đến nmax cho nên khi máy làm việc ở các cấp tốc độ thấp máy đợc làm việc đến mômen xoắn giới hạn, không làm việc hết công suất N Thực tế cho thấy do yêu cầu về công nghệ và chất lợng cũng nh trình độ nghề nghiệp và những yếu tố khác dẫn đến hạn chế khả năng sử dụng hết công suất của máy Để tính toán hợp lý thì ngời ta dùng chế độ cắt gọt tính toán, lấy số vòng quay tính toán trên từng trục là ntinh... V N(kw) n (vg/ph) 1,64 852 1,58 383,4 1,52 271 T(N.mm) 18382,6 39355,8 53564,6 1,47 144 97489,6 1,42 29,58 458451,6 4.4 Tính bánh răng Trong thiết kế máy cắt kim loại, việc tính động lực học bánh răng không cần phải xác định số răng Z vì đã biết ở phần tính toán động học của máy Cho nên chủ yếu là xác định modul của nó Modul đợc tính theo sức bền uốn và sức bền tiếp xúc, nói chung thì ta thờng tính... đạt yêu cầu 2.3 Thiết kế các truyền dẫn còn lại Dựa vào máy tơng tự ta có các cặp bánh răng ăn khớp nh sau: Đờng chạy dao ngang: các cặp bánh răng ăn khớp từ trục V-VI là :40/40 VI-VII là 28/35 vii-viii là 18/33 viii-ix là 33/37 ix-Vít ngang là 37/33 Đờng chạy dao thẳng đứng: Ta chọn cặp bánh răng ăn khớp nh chạy dao ngang V-VI là :40/40 VI-VII là 28/35 vii-viii là 18/33 sau đó đến cặp bánh răng 22/33... Không đạt Theo điều kiện (P-1)Xmax 8 có 2 PATT đạt, đó là 2 PATT 1 và PATT 3 có lợng mở tơng ứng là [1] [3] [9] và [3] [1] [9] Qua bảng so sánh lới kết cấu nhóm ta chọn 4 phơng án điển hình để vẽ lới kết cấu đặc trng Ta thấy trong hộp chạy dao máy phay phải đảm bảo đồng thời cả 2 xích truyền động là chạy dao nhanh và chạy dao làm việc Nếu ta sử dụng cơ cấu truyền động bình thờng nh các hộp tốc độ khác... lỗ Theo máy tơng tự ta chọn đờng kính các lỗ trên đĩa 1 là 9 mm và trên đĩa 2 là 10 mm ứng với chốt 1 còn với chốt 2 thì đờng kính các lỗ trên đĩa 1 là 7 mm và trên đĩa 2 là 8 mm Hai đĩa đợc nghép trên cối trụ có kết cấu nh trên và đợc cố định bằng 4 chốt đinh tán nh hình bên Vị trí 2 chốt điều khiển khối A Chơng III: Tính toán sức bền chi tiết máy 4.1 Chế độ cắt thử : Chế độ làm việc của máy bao . Đồ án môn học thiết kế máy Chơng I: Tính toán thiết kế động học của máy 1.1. Tính toán thiết kế động học hộp tốc độ 1.1.1. Tính toán thông số thứ t. thiết kế máy 2.2 Tính toán thiết kế động học hộp chạy dao. 2.2.1 Tính thông số thứ t và lập chuỗi số lợng chạy dao. Với : S đứng min = S ngang min = S dọc min = 30 mm/p t =1,26. Dựa vào máy. thấy PATT 1 có lới kết cấu phân bố theo hình rẽ quạt đều đặn và chặt chẽ nhất 3 Đồ án môn học thiết kế máy 1.1.5 Vẽ đồ thị vòng quay và chọn tỉ số truyền các nhóm . Lới kết cấu chỉ thể hiện

Ngày đăng: 15/01/2015, 11:02

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 4.4 Tính bánh răng .

  • 4.5 Tính toán trục :

  • a.Tính sơ bộ các trục

  • b. Tính chính xác 1 trục trung gian.

    • Xét tại tiết diện I lắp bánh răng Z40 có đường kính chân d = 40 (mm)

      • Tài liệu tham khảo

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan