0

thiết kế nguồn mạ một chiều có đảo chiều dòng điện .

52 471 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 11:21

đồ án môn học ĐIệN Tử CÔNG SUấT Đồ áN MÔN HọC ĐIệN Tử CÔNG SUấT Đề TàI : THIếT Kế NGUồN Mạ MộT CHIềU Có ĐảO CHIềU DòNG ĐIệN . Giáo viên hớng dẫn : phạm quốc hải Họ Và TÊN : NGUYễN TRọNG THIÊM LớP :tĐH2-K48 PHƯƠNG áN 4: NGUồN ĐIệN Mạ : 20 48 (V). DòNG ĐIệN MAX : 50(A). ThờI GIAN THUậN : 60- 300 (s). Thời gian ngợc : 6- 50 (s). Mục lục : Lời nói đầu 2 Chơng 1 . Công nghệ mạ một chiều 3 Chơng 2 . Các phpng án tổng thể 9 Chơng 3 . Tính chọn và thiết kế mạch lực .17 Chơng 4 . Thiết kế và tính toán mạch điều khiển 28 Chơng 5 . Mô phỏng mạch điều khiển 47 Kết luận 51 Nguyễn Trọng Thiêm - TĐH2-K48 1 đồ án môn học ĐIệN Tử CÔNG SUấT Lời nói đầu !"##$%&$'()(*"& +,-./%%0%)1#2!3#+,45 ()(*67-28%289:;<!==">? @,4%=@,()(*ABC2!!" #%AD#!=A:%E=#%#%!;F"#8 &$'!=!!6E#$G+!9 &64E!"#GH(#+!!"#8# 9'#$"&8I#J)K12,8# 2!4&L?8< 8#8&5M (%BDMN4'2'=2!!"# O9'6&L!!=?+!2!! !I/C1&6PQ%R(5C?ES=Phạm Quốc Hải HK/LT?2! 8T"7 = U1&6R(5ES="2!VE(84(5 IE/1!R W!-X:YZZ[ \2>-<=]> Nguyễn Trọng Thiêm - TĐH2-K48 2 đồ án môn học ĐIệN Tử CÔNG SUấT Chơng i công nghệ mạ một chiều 1.Tìm hiểu về công nghệ mạ. Mạ điện đợc dùng nhiều trong các nghành công nghiệp khác nhau để chống ăn mòn,phục hồi kích thớc,làm đồ tranh sức,chống ăn mòn,tăng đj cứng ,dẫn điện ,dẫn nhiệt,phản quang,dễ hànVề nguyên tắc,vật liệu nền có thể là kim loại ,hợp kim,đôi khi còn là chất dẻo gốm sứ hoặc composit .Lớp mạ cũng vậy ,ngoài kim loại và hợp kim ra nó còn có thể là composit của kim loại -chất dẻo hoặc kim loại gốmTuy nhiên việc chọn vật liệu nền và mạ còn tuỳ thuộc vào trình độ và năng lực công nghệ ,vào tính chất cần có ở lớp mạ và vào giá thành .Xu hớng chung là dùng vật liệu nền rẻ ,sẵn có còn vật liệu mạ đắt,quí hiếm hơn nhng chỉ là lơp mỏng bên ngoài. Nh vậy : Mạ điện là một quá trình điện kết tủa kim loại lên bề mặt nền một lớp phủ có những tính chất cơ,lý ,hoá đáp ứng đợc nhu cầu mong muốn. 2.điều kiện tạo thành lớp mạ . Mạ điện là quá trình điện phân .Quá trình điện phân xảy ra trên hai cực nh sau: -Trên anốt xảy ra quá trình hoà tan kim loại . M - ne M + n (1) -Trên katôt cation nhận điện tử tạo thành nguyên tử kim loại mạ . M + n + ne M (2) Với cac điều kiện điện phân thích hợp thì quá trình (1) và quá trình (2) sẽ cân bằng nhau.Do đó nồng độ ion M + n trong dung dịch sẽ luôn không đổi ,điều này có ảnh hởng lớn đến chất lợng lớp mạ.Trong một số trờng hợp ngời ta dùng điện cực trơ khi đó dung dịch sẽ đóng vai trò chất nhờng điện tử ,vì vậy phải liên tục bổ sung vào dung dịch dới dạng muối .Lúc đó phản ứng chính trên anốt chỉ là quá trình giải phóng ôxi . Quá trình trên xảy ra trong bộ mạ điện có sơ đồ nh sau: Nguyễn Trọng Thiêm - TĐH2-K48 3 đồ án môn học ĐIệN Tử CÔNG SUấT a.Điện cực anốt: Trong mạ điện thờng dùng điện cực anốt tan bằng kim loại làm lớp mạ.Trong quá trình anốt bị tan để cung cấp ion kim loại cho dung dịch,đảm bảo nồng độ ion trong dung dịch là không đổi.Phản ứng trên anốt lúc này là: M - ne + n M Trong trờng hợp dùng anốt trơ nhơ :Platin,cacbonthì quá trình chính trên anốt là: 4OH - 4e 2H 2 O + O 2 (môI trờng kiềm) 2H 2 O - 4e 4H + +O 2 Để giữ cho nồng độ các ion kim loại không đổi thì phảI bổ sung thêm hó chất thích hợp. b.Điện cực catôt: Điện cực catốt là vật cần mạ ,đợc nối với cực âm của nguồn điện một chiều.Trên catôt xảy ra quá trình: M + n + ne M Thực ra quá trình này xảy ra theo nhiều bớc liên tiếp: Cation hyđrat hoá M + n .mH 2 O di chuyển từ dung dịch vào bề mặt catốt Catốt mất vỏ hyđrat hoá (mH 2 O) vào tiếp xúc trực tiếp với bề mặt catốt Nguyễn Trọng Thiêm - TĐH2-K48 4 đồ án môn học ĐIệN Tử CÔNG SUấT Điện tử (e) từ catốt điền vào vàn điện tử hoá trị của cation biến nó thành phân tử trung hoà. Các nguyên tử kim loại hoặc sẽ tham gia vào thành mầm tinh thể mới hoặc tham gia nuôI lớn mầm tinh thể đã sinh ra trớc đó .Mầm phát triển thành.Tinh thể kết thành lớp mạ. c.Dung dịch mạ. Dung dịch mạ giữ vai trò quyết định về năng lực mạ (tốc độ mạ ,chiều dày tối đa ,mặt hàng mạ)và chất lợng mạ.Dung dịch mạ thờng là một hỗn hợp khá phức tạp gồm ion kim loại mạ ,chất điện ly (dẫn điện) và các chất phụ gia nhằm đảm bảo thu đợc lớp mạ có chất lợng và tính chất mong muốn. .)L^:Còn gọi là dung dịch axit ,cấu tử chính là các muối của các axit vô cơ hoà tan nhiều trong nớc phân ly hoàn toàn thành các ion tự do.Dung dịch đơn th- ờng dùng để mạ với tốc độ mạ cao cho các vật có hình thù đơn giản. .)L9:Ion phức tạo thành ngay khi pha chế dung dịch.Ion kim loại mạ là ion trung tâm trong nội cầu phức.Dung dịch phức thờng dùng trong trờng hợpcần có khả năng phân bố cao để mạ cho vật có hình dáng phức tạp. d.Chất phụ gia. F*#:Đóng vai trò dẫn dòng đi trong dung dịch . F(:Chất bóng thờng đợc dùng với liều lợng tơng đối lớn (vài gam/lit) và có thể bị lẫn vào lớp mạ khá nhiều .Chúng cho lớp mạ nhẵn mịn và có thể làm thay đổi quá trình tạo mầm,làm tăng ứng suất nội và độ dòn. F&(_: Các chất này cho lớp mạ nhẵn, phẳng trong phạm vi khá rộng (vĩ mô). Nguyên nhân là chúng hấp phụ lên những điểm có tốc độ mạ lớn và làm giảm tốc độ ở đó xuống. Vậy là các phụ gia này đã u tiên hấp phụ lên các điểm lệch là chỗ có năng lợng tự do lớn hơn và lên các đỉnh lồi là chỗ có tốc độ khuếch tán lớn các phụ gia đến đó. Các phụ gia hấp phụ này sẽ làm giảm tốc độ chuyển dịch điện tử. Trong thực tế, nhiều phụ gia có cả tác dụng của chất bóng và chất san bằng. F,: Trờn Catot thng cú phn ng ph sinh khớ Hydro. Cht n y thỳc y bt khớ mau tỏch khi b m, l m cho quỏ trỡnh m nhanh hn. : L nh nh cht khụng mong mun nhng khú trỏnh khi. Chỳng cú th phúng in hoc hp th trờn Catot v l n v o l p m gõy nhiu tỏc hi nh : bong, dp, dũn, gai e.Nguồn điện một chiều. Có thể là các nguồn khác nhau nh:pin,ăc quy,máy phátđiện một chiều,có thể dùng nguồn điện hoá học để cung cấp dòng điện một chiều cho bể mạ,bể điện phân Các nguồn điện trên có công suất nhỏ,khó tạo ra ,lại không kinh tế .Do đó chỉnh lu đợc sử dụng rộng rãi trong các xởng mạ bởi vì nó đạt công suất lớn,dễ sản suất 3.Các giai đoạn của quy trình công nghệ mạ. Quy trình công nghệ mạ bao gồm rất nhiều bớc nhng có thể chia thành ba giai đoạn sau: a.Giai đoạn chuẩn b). Nguyễn Trọng Thiêm - TĐH2-K48 5 đồ án môn học ĐIệN Tử CÔNG SUấT Xột n bn cht vt liu h ng m (nn),mc nhim bn v nhỏm b mt ca chỳng. nhp nhụ H ca b mt m bo v khụng c vt quỏ 40àm, m trang sc _ bo v H < 2,5àm, m tng cng v m cỏch in H < 1,25àm. Chn dung dch m cn c v o c tớnh vt cn m. b.Giai đoạn mạ. Đợc tiến hành trong thời gian đã xác định trớc.Giai đoạn này cần giữ cho dòng mạ không đổi. c.Giai đoạn hoàn thiện Là giai đoạn gia công ,làm đẹp ,làm hoàn thiện sản phẩm.Thờng là các bớc trung hoà ,tẩy sáng,lấp đầy lỗ Khối lợng kim loại kết tủa lên diện tích S có thể dựa váo định luật Faraday: m=S.D 0 .t.H.C Trong đó: -S : diện tích mạ (dm 2 ) -D 0 : mật độ dòng điện catôt (A/ dm 2 ) -t : thời gian mạ (h) -H : hiệu suất dòng điện -C : đơng lợng điện hoá của kim loại mạ (g/h) 4.Các yếu tố ảnh hởng đến chất lợng mạ. Chất lợng mạ một chiều đợc qui định bởi các yếu tố sau: độ bóng lớp mạ ,độ dày lớp mạ ,độ bám chặt Chế độ dòng điện cũng ảnh hởng rất lớn đến chất lợng mạ. +Tuỳ theo yêu cầu của sản phẩm :cần độ bền cơ học cao hay thấp,tránh bị ôxi hoá mà độ dày lớp mạ có thể dày hay mỏng.Để dạt độ dày cần thiết cần phảI có thời gian mạ hợp lý. +Độ bám là một chỉ tiêu rất quan trọng ,nó quyết định độ bền của sản phẩm ,nếu lớp mạ sau khi mạ lại có độ bám kém thì nó rất dễ bị bung ra khi đó bề mặt vật cần mạ bị lộ ra rất dễ bị ôxi hoá có thể dẫn đến hỏng,vật mạ xấu không đáp ứng đợc yêu cầu của mạ. +Độ bóng của bề mặt lớp mạ cũng là một thông số quan trọng,nó tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm đặc biệt là đồ trang sức ,độ bóng cao cũng tạo cho sản phẩm tăng độ bền cơ học hơn.Để tăng độ bóng thì ta dùng mạ đảo chiều vì khi mạ thì lớp mạ phủ trên bề mặt không đều có chỗ dày có chỗ mỏng nên cần phảI có đảo chiều để cào bớt những chỗ dày hơn đi. Kỹ thuật mạ chỉ quan tâm đến hai trạng thái bề mặt nền là độ sạch và độ nhẵn: + Độ sạch của nền đảm bảo cho các nguyên tử kim loại mạ liên kết trực tiếp vào mạng tinh thể kim loại nền, đạt đợc độ gắn bám cao nhất. + Độ nhẵn của nền ảnh hởng rất lớn đến độ nhẵn bóng và vẻ đẹp của lớp mạ. Nếu bề mặt nền nhám, xớc quá thì phân bố điện thế và mật độ dòng điện sẽ không đều, chỗ lom, rãnh sâu Bản chất của kim loại nền cũng ảnh hởng đến chất lợng mạ. Thành phần dung dịch mạ. Nguyễn Trọng Thiêm - TĐH2-K48 6 đồ án môn học ĐIệN Tử CÔNG SUấT ảnh hởng của các yếu tố điện: Mật độ dòng điện là đại lợng gây ra sự phân cực điện cực .Lúc đang mạ, mật độ dòng điện là yếu tố quan trọng nhất có ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm mạ. Yêu cầu kỹ thuật của nguồn mạ là phải giữ dòng mạ không đổi trong suốt quá trình mạ.Để lớp mạ đợc phủ đều lên bề mặt thì dòng điện phải giữ không đổi .Cờng độ dòng điện I tính toán xuất phát từ mật độ dòng điện D 0 và phụ tải y trong bể: I = D 0 .y (A) Trong đó: D 0 : mật độ dòng catôt y : phụ tải của bể mạ Mt dũng in cao s thu c lp m cú tinh th nh, mn, sớt cht v ng u, bi vỡ lỳc ú mm tinh th c sinh ra t khụng ch ti cỏc im li (im cú li th) m c trờn cỏc mt phng (ớt li th) ca tinh th. Mt khỏc khi mt dũng in cao l m cho ion kim lo i m nghốo i nhanh chúng trong lp dung dch sỏt catot, do ú phõn cc s tng lờn to iu kin sinh ra lp m cú tinh th nh mn. Nu mt dũng in quỏ cao (gn n dũng gii hn) cng khụng c vỡ lỳc úng lp m s b gai, cõy hoc chỏy. Ngo i ra n u dựng anot tan thỡ nú d b th ng hn v dung d ch s nghốo dn ion kim loi m. Ngợc lại nếu mật độ dòng điện quá thấp thì tốc độ mạ sẽ chậm và kết tủa thô ,không đều.Vì vậy mỗi dung dịch mạ chỉ cho lớp mạ có chất lợng mạ cao trong một khoảng mật độ dòng điện nhất định. Trong quá trình mạ thì điện trở của bể mạ là luôn thay đổi do có các iôn kim loại bám vào vật mạ nên nồng độ dung dịch thay đổi. Công thức tính điện trở dung dịch nh sau: R = l.(100. y) () l : khong cỏch gia cỏc in cc (cm) : dn in riờng ca dung dch ( -1 .cm -1 ) y : ph ti ca b m (dm 2 ) Do đó muốn cho dòng điện không đổi thì ta phải điều chỉnh điện áp sao cho tỉ số giữa điện áp và điện trở dung dịch là không thay đổi 5.Mạ có đảo chiều dòng mạ. Do yêu cầu công nghệ mạ mà bắt buộc phải có bộ nguồn một chiều. Thông thờng để thực hiện mạ ta dùng dòng điện không đảo chiều cấp vào anôt và catôt.Nhng trong một số trờng hợp mạ đặc biệt ,mạ đồ trang sức bằng các kim loại quí nh:vàng ,bạch Nguyễn Trọng Thiêm - TĐH2-K48 7 đồ án môn học ĐIệN Tử CÔNG SUấT kim hay các sản phẩm yêu cầu chất l ợng cao,nền mạ khó bám thì ng ời ta dùng dòng mạ có đảo chiều. Nguyên tắc mạ đảo chiều nh sau: W?`GI) Ca1 Trong thời gian t c vật mạ chịu phân cực catôt nên đợc mạ vào với cờng độ dòng thuận I c , sau đó dòng điện đổi chiều và trong thời gian t a vật mạ chịu phân cực anôt nên sẽ tan ra một phần.Sau đó lại bắt đầu một chu kì mới .Thời gian mỗi chu kỳ bằng T= t c + t a .Nếu I c .t c > I a .t a thì vật vẫn đợc mạ. Khi lớp mạ bị hòa tan bởi điện lợng I a . t a , thì chính những đỉnh nhọn, gai, khuyết tật là những chỗ hoạt động anôt nhất nên tan mạnh nhất, kết quả là thu đợc lớp mạ nhẵn, hoàn hảo hơn. Tu tng dung dch m ch n t l t c : t a thng t ( 5:1 n 10:1) v T th ng 5 10s.Với yêu cầu cụ thể ở đây thì tỉ số t c : t a luôn không đổi là 10 lần Phơng pháp này có thể dùng đợc mật độ dòng điện lớn hơn khi dùng dòng điện một chiều thông thờng.M o chiu l m t ng cng quá trình m m v n thu c lp m tt. Nguyễn Trọng Thiêm - TĐH2-K48 8 đồ án môn học ĐIệN Tử CÔNG SUấT Chơng ii Các phơng án tổng thể Để lựa chọn đợc một phơng án thích hợp với yêu cầu Cấp điện cho bể mạ có đảo chiều dòng điện ta cần phải lựa chọn 1 phơng án điều chỉnh và sơ đồ mạch lực phù hợp I .Lựa chọn phơng án Để thay đổi và đảo chiều dòng điện để cấp vào bể mạ chúng ta buộc phải thiết kế các bộ chỉnh lu đảo chiều với sơ đồ nguyên lý nh sau . W?Y`\^I=>+VR+5 Gồm hai bộ chỉnh lu , mỗi bộ cấp một chiều dòng điện ra tải. Vấn đề cơ bản nhất là quá trình đảo chiều. 1. Phơng pháp điều khiển riêng . L ph ơng pháp mà mỗi một chiều dòng điện ra tải ,chỉ có một bộ phát xung ra tải , còn bộ kia đợc nghỉ không có xung điều khiển Phơng pháp này phải đảm bảo bộ chỉnh lu I nghỉ rồi mới phát xung chỉnh lu II , nếu không sẽ gây ngắn mạch nguồn . Để đảm bảo nghỉ: - Dòng qua van về đến 0 - Có một khoảng thời gian khoá chắc chắn .Sau khi bộ chỉnh lu I nghỉ , phải phát bộ kia ở chế độ nghịch lu rồi mới chuyển dần về chế độ nhỉnh lu , trong đó luôn khống chế I đ không vợt quá giá trị cho phép Trong phơng pháp điều khiển riêng cần có một mạch logic đảo chiều, điều này làm cho bộ đảo chiều làm việc không nhanh vì nó có thời gian chết khi đảo chiều. Nguyễn Trọng Thiêm - TĐH2-K48 9 đồ án môn học ĐIệN Tử CÔNG SUấT W?YY\^IP((J5/^ 4> 2. Phơng pháp điều khiển chung . Là phơng pháp mà cả hai bộ đều phát xung điều khiển cùng hoạt động ,xong hoạt động ở chế độ trái nhau ,một bộ ở chế độ chỉnh lu ,một bộ ở chế độ nghịch lu , lúc đó bộ đảo chiều không cần bộ logic do đó cho phép đảo chiều nhanh Để tránh dòng điện xuyên giữa hai bộ chỉnh lu , buộc phải đa vào các cuộn kháng cân bằng , và cuộn kháng này phải tồn tại cả hai đầu cực của tải Nh vậy phơng pháp này sẽ đòi hỏi tăng kích thớc và giá thành thiết bị, nhng bù lại cho phép đảo chiều nhanh, không có thời gian chết. W?Yb\^IP((J5/^ 4 Nhận xét Theo yêu cầu của công nghệ , dòng cấp cho bể mạ phải đảm bảo dòng điện chất l- ợng tốt ,và phải đợc cấp điện liên tục ,tức là không có thời gian chết.Trong trờng hợp này, công suất ra tải nhỏ,vì vậy ta chọn bộ đảo chiều theo phơng pháp điều khiển riêng . Nguyễn Trọng Thiêm - TĐH2-K48 10 [...] .. . 30 Nguyễn Trọng Thiêm - TĐH2-K48 đồ án môn học ĐIệN Tử CÔNG SUấT B 0,3 àtb = H à = 3 0.1 ,2 5.1 0 6 = 8.1 03 0 -6 Với à0 = 1,2 5.1 0 (H/m) là độ từ thẩm của không khí Thể tích của lõi thép cần có : V = Q.l = (àtb.à0.tx.sx.U1.I1)/B2 Thay số : V= ( 8.1 0 3.1 ,2 5.1 0- 6.1 6 7.1 0- 6.0 ,1 5.1 5.0 ,05)/0,32 = 2,08 7.1 0-6m3 = 2,087cm3 Dựa vào bảng tra cứu ta lựa chọn đợc mạch từ có thể tích V= 1,4cm 3 và kích thớc cụ thể nh sau :.. . 100.w.I d 10 0.1 6 3.5 0 = = 9432,84 (A/m) 86,4 lth *Tính cờng độ từ cảm Chỉnh lu tia hai pha có 2 đập mạch trong một chu kỳ điện áp lới điện nên tần số đập mạch là fđm = 2.5 0 = 100 Hz,nên: B= ~ 10 4 U 3, 6.1 0 4 = = 4,4 4.1 6 3.1 0 0.1 21,5 4.4 4.w f dm Sth 0,004 (T) *Tính hệ số à theo H và B Vì B < 0,005 T nên à = 717( H )-0,8 3.1 0-6 = 111,3 2.1 0-6 (H/m) 1000 *Tính trị số điện cảm nhận đợc : LH = à.w2 Sth 100.lth .. . Pcu = 1,02.U I d 1,0 2.3 , 6.5 0 = 1 + 4,2 6.1 0 3.( 40 20) = 169,2 3 0 1 + 4,2 6.1 0 (T 20 C ) (W) Tổng diện tích bề mặt của cuộn dây : Scu = 2.hsd.(a + b + cd ) + 1,4 cd( cd + 2.a) = 2.2 6.( 9 + 13,5 + 6,3 ) + 1,4 6, 3.( 6,3 + 2.9 ) = 2531,9 (cm2) Hệ số phát nhiệt : 0 6 = 1,0 3.1 0 -3 5 hsd -3 = 1,0 3.1 0 6 5 26 = 0,782 5.1 0-3 w C.cm 2 Độ chênh lệch nhiệt độ : T P cu .S = cu 169,2 = 93,4 0C 0,782 5.1 0 3.2 315, 9.. . chế độ nghịch lu Chọn một Aptomat có: Idm = 1,1.Il = 1, 1.1 0,45 = 11,49(A) Điện áp định mức : Udm = 220 V Có thể đóng cắt bằng tay hoặc nam châm điện Chỉnh định dòng ngắn mạch : Inm = 2,5.I1 = 2, 5.1 0,45 =26,125 A Dòng quá tải : Iqt =1,5.I1 = 1, 5.1 0,45 = 15,67 A Vậy ta chọn 1 áptômát có : Loại LK Uđm (V) 220 Iđm( A) 12 Inm (A) 30 Iqr (A) 20 3.Bảo vệ quá áp cho van : Bảo vệ quá điện áp : do quá trình .. . đến khi điện áp tải đập mạch có tần số bằng 2 lần tần số điện áp xoay chiều Với : là góc điều khiển mở + Điện áp trung bình trên tải Ud = Udo = 2 2 + 2 2 2 U2.sind = 2 2 U2.cos = Udo.cos U2 = 0,9.U2 : Điện áp chỉnh lu không điều khiển khi tải là thuần trở + Điện áp ngợc trên van là lớn Unv = 2 2 U2 12 Nguyễn Trọng Thiêm - TĐH2-K48 đồ án môn học ĐIệN Tử CÔNG SUấT Tải có điện cảm lớn nên dòng. .. tới vài độ điện b.Mạch điều khiển một kênh Mạch này chỉ có một khối xác định góc cho các van ,góc điều khiển chỉ đợc xác định một hay hai lần trong một chu kỳ điện áp lực Một bộ phân phối PPX đảm nhận phát xung lần lợt đến các van bằng cách dịch xung đi một góc cần thiết IV tính toán mạch điều khiển : -Việc tính toán mạch điều khiển thờng đợc tiến hành từ tầng khuếch đại ngợc trở lên Mạch điều khiển .. . học ĐIệN Tử CÔNG SUấT Mạch điện phần ứng là mạch chỉnh lu hình tia một pha hai nửa chu kỳ , nên ta cần lựa chọn máy biến áp có mạch từ hình chữ E (có một trụ) đợc làm mát bằnag các lá tản nhiệt 1 Tính các thông số của MBA a . iện áp pha sơ cấp của MBA U1=220(V) b . iện áp pha thứ cấp của máy biến áp Phơng trình cân bằng điện áp khi có tải : Udo 90% = Ud + Uv + Udn + Uba Trong đó:90% là độ suy giảm điện. .. 150,4 (V) Unv =kdtU.Ulv Với kdtU =1,6ữ2 Ta chọn kdtU=2 Unv =2 150,4 = 300,8 (V) b Dòng điện định mức của van : Dòng định mức đợc tính theo dòng điện trung bình Vì là ta chọn mạch là chỉnh lu tia hai pha I1v = 1 1 1 Itb = ktb Id = 0, 5.5 0 =12,5(A) 2 2 2 I1v ,Itb là dòng điện làm việc và dòng điện trung bình của van Ktbhệ số dòng điện trung bình Chọn điều kiện làm việc của van là có cánh tản nhiệt .. . Thyristor Khi có sự chuyển mạch các điện tích tích tụ trong các lớp bán dẫn phóng ra ngoài tạo ra dòng điện ngợc trong khoảng thời gian ngắn ,sự biến thiên nhanh chóng của dòng điện ngợc gây ra sức điện động cảm ứng rất lớn trong các điện cảm làm cho quá điện áp giữa anode và cathode của Thyristor Khi có mạch R-C mắc song song với Tiristor tạo ra mạch vòng phóng điện tích trong quá trình chuyển mạch nên .. . 0,187( m 2 ) 8.4 0 Chọn loại cánh toả nhiệt có 10 cánh Kích thớc mỗi cánh a.b=1 0.1 0(cm2) Tổng diện tích toả nhiệt của cánh S=1 0.2 .1 0.1 0=2000(cm2) 2 Vệ quá dòng của van : 22 Nguyễn Trọng Thiêm - TĐH2-K48 đồ án môn học ĐIệN Tử CÔNG SUấT Sử dụng một Aptomat để đóng cắt mạch lực, tự động bảo vệ khi quá tải và ngắn mạch Thyristo, ngắn mạch đầu ra bộ biến đổi, ngắn mạch thứ cấp máy biến áp, ngắn mạch ở chế độ . gai e .Nguồn điện một chiều. Có thể là các nguồn khác nhau nh:pin,ăc quy,máy phátđiện một chiều, có thể dùng nguồn điện hoá học để cung cấp dòng điện một chiều cho bể mạ, bể điện phân Các nguồn điện. đồ án môn học ĐIệN Tử CÔNG SUấT Đồ áN MÔN HọC ĐIệN Tử CÔNG SUấT Đề TàI : THIếT Kế NGUồN Mạ MộT CHIềU Có ĐảO CHIềU DòNG ĐIệN . Giáo viên hớng dẫn : phạm quốc hải Họ. cho dòng điện không đổi thì ta phải điều chỉnh điện áp sao cho tỉ số giữa điện áp và điện trở dung dịch là không thay đổi 5 .Mạ có đảo chiều dòng mạ. Do yêu cầu công nghệ mạ mà bắt buộc phải có
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế nguồn mạ một chiều có đảo chiều dòng điện ., thiết kế nguồn mạ một chiều có đảo chiều dòng điện .,

Từ khóa liên quan