0

Thiết kế cung cấp điện cho một khu khai thác than hầm lò có khí bụi nổ hạng III

35 339 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 11:08

§å ¸n m«n häc§iÖn khÝ ho¸ GVHD: PGS.TS NguyÔn Anh NghÜa NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Thiết kế cung cấp điện cho một khu khai thác than hầm lò có khí bụi nổ hạng III. 1. Phương pháp và kích thước khu khai thác (theo từng phương án ở trang 3). a) Kích thước khu khai thác : - Chiều dài theo vỉa a = 1000m; - Chiều dài theo phương dốc b = (c + 20)*n =480m; - Chiều dài lò chợ c = 100m; - Bề dày vỉa d =2m; - Góc dốc α = 0 ữ15 độ. b) Phương pháp khai thác : Tại trung tâm của khu khai thác đào lò thượng, từ đó mở ra hai cánh của khu khai thác. Số phân tầng là 4, số lò chợ hoạt động đồng thời là 3, số lò chuẩn bị bằng số lò chợ hoạt động đồng thời. Phương pháp khai thác theo phương án khấu đuổi. 2. Phương tiện khai thác và vận chuyển - Khấu than ở lò chợ dùng máy liên hợp (com bai); - Đào lò chuẩn bị: + Trong than dùng khoan điện cầm tay; + Trong đá dùng khoan khí ép kết hợp nổ mìn. - Vận chuyển: ở lò thượng dùng tời trục, ở lò song song dùng tàu điện ắc quy, ở lò chợ dùng máng cào. - Thông gió các gương lò chuẩn bị dùng quạt cục bộ. 3. Vị trí và các phụ tải cao áp khác - Khoảng cách từ trạm biến áp chính đến miệng giếng L 1 = 1000m dùng đường dây trên không; - Chiều sâu giếng L 2 = 200m; - Khoảng cách từ chân giếng đến chân thượng (chiều dài lò xuyên vỉa) L 3 = 2000m; - Tổng công suất của các phụ tải cao áp còn lại của mỏ là: S = 1400kVA Các số liệu này lấy theo cột 9 trang 3. cosϕ = 0,6 Điện áp mạng cao áp 6kV; điện áp mạng hạ áp điện lực 660V; điện áp khoan và thắp sáng 127V. 4. Yêu cầu thiết kế a) Chọn phương án và thiết kế hệ thống cung cấp điện mạng hạ áp cho khu vực khai thác ; b) Thiết kế mạng cao áp, các số liệu về phụ tải cho tuỳ theo từng phương án. Trong đó các số liệu để tính toán ngắn mạch mạng 6kV chọn như sau: S cb = 100MVA, điện kháng tương đối cơ bản tính từ hệ thống năng lượng Quốc gia đến thanh cái 6kV của trạm biến áp xí nghiệp 35/6kV là: X * cb = 6,55 Điều kiện để tính cơ khí đường dây là: Sinh viªn: TrÞnh H÷u BÝch Líp:§iÖn KhÝ Ho¸ K50 1 §å ¸n m«n häc§iÖn khÝ ho¸ GVHD: PGS.TS NguyÔn Anh NghÜa θ ma x = 40 o C khi tốc độ gió V = 0 m/s; θ min = 5 o C khi tốc độ gió V = 0 m/s; θ bão = 25 o C khi tốc độ gió bão V = 35 m/s. Ở các nhiệt độ khác: V= 5 m/s. Tính cơ khí đường dây cho một khoảng vượt trung gian, khoảng vượt thực tế tuỳ ý chọn. c) Thiết kế hệ thống tiếp đất bảo vệ cho mạng hầm lò. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TT P/A a, m b, m c, m d,m n m Phương pháp khai thác S, kVA; cosϕ 28 1000 480 100 2 4 3 Khấu đuổi 1400; 0,6 Sinh viªn: TrÞnh H÷u BÝch Líp:§iÖn KhÝ Ho¸ K50 2 §å ¸n m«n häc§iÖn khÝ ho¸ GVHD: PGS.TS NguyÔn Anh NghÜa Chương 1 XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC KHU KHAI THÁC 1.1. Kích thước khu khai thác Căn cứ vào chiều dài và chiều rộng của ruộng mỏ, phân chia khu khai thác như sau: 1) Chiều dài theo vỉa a = 1000m 2) Chiều rộng theo phương dốc: b = (c + 20) n = 480m 3) Chiều dài lò chợ c = 100m; 4) Trụ bảo vệ lò thượng trung tâm: 20m; 5) Chiều rộng lò thượng: 3m 6) Chiều rộng lò song song vận chuyển: 2,8m; 7) Chiều rộng trụ bảo vệ trong than: 7m; 8) Chiều rộng lò thông gió: 2,2m; 9) Chiều rộng trụ bảo vệ lò thông gió: 5m; 10) Chiều dài một cánh khai thác là: 487 2 6201000 2 )3.2(20 = −− = −− = a L m 1.2. Phương pháp khai thác Dùng phương pháp khai thác: Khấu duổi với số lò chợ hoạt động đồng thời là 3 (theo phương án). Trong quá trình khai thác để lại các trụ than bảo vệ như hình vẽ 1.1. Đồng thời với quá trình khấu than ở 3 lò chợ 3 lò chuẩn bị cùng tiến hành đào lò. Phân chia khu vực khai thác như hình vẽ 1.1. có 4 phân tầng khai thác và 3 lò chợ hoạt động đồng thời. Chương 2 CHỌN PHƯƠNG THIỆN KHAI THÁC Sinh viªn: TrÞnh H÷u BÝch Líp:§iÖn KhÝ Ho¸ K50 3 §å ¸n m«n häc§iÖn khÝ ho¸ GVHD: PGS.TS NguyÔn Anh NghÜa Dựa vào tình hình cụ thể, theo yêu cầu thiết kế và kích thước khu khai thác, có thể chọn được các thiết bị khai thác than (theo phụ lục 1) như sau: 2.1. Lựa chọn thiết bị đào khấu và vận chuyển than ở lò chợ và lò vận chuyển 2.1.1Máy liên hợp Theo chiều dài lò chợ, góc dốc và chiều dày của vỉa, chọn máy liên hợp theo phụ lục 1, kèm theo là com bai trong tổ hợp có mã hiệu ∋∆Κ04-2M, các thông số kỹ thuật được ghi trong bảng 2.1.a và 2.1.b Bảng 2.1.a Các thông số chính, tên thiết bị Máy liên hợp 70 −Π OK Bề dày vỉa ,m 1,9-3,5 Góc dốc , độ 0-15 Combai Kỉ1Kà Vì chống thuỷ lực 70−ΠOK Bơm thuỷ lực CHY5 Máng cào lò chợ 70 −Π OK ,CP-70A Chiều dài lò chợ , m 100 Máng cào chân lò chợ Π TK1 Bảng 2.1.b Các thông số chính Năng suất (T/ph) Động cơ Mã hiệu Công suất (kw) Tốc độ (vg/ph) U dm (V) Combai 3 ∋∆Κ04-2M 105 1460 660 Kỉ1Kà 2.1.2. Máng cào vận chuyển than trong lò chợ Chọn máng cào lò chợ (theo phụ lục 1), các thông số kỹ thuật được ghi trong bảng 2.2 Bảng 2.2 Các thông số chính Năng suất (T/h) Tốc độ (m/s) Động cơ: Mã hiệu Công suất (kW) Số lượng động cơ Chiều dài (m) Máng cào 70 −Π OK 200 1,024 ∋∆ΚΟΦ42/4 42 1 90 2.1.3. Máng cào chân lò chợ: Chọn máng cào chân lò chợ (theo phụ lục 1), thông số kỹ thuật được ghi trong bảng 2.3 Bảng 2.3 Các thông số chính Năng suất (T/h) Chiều dài (m) Động cơ Mã hiệu Công suất (kw) Máng cào chân lò chợ Π TK1 340 55 ∋∆ΚΟΦ 43/4 55 Sinh viªn: TrÞnh H÷u BÝch Líp:§iÖn KhÝ Ho¸ K50 4 §å ¸n m«n häc§iÖn khÝ ho¸ GVHD: PGS.TS NguyÔn Anh NghÜa 2.1.4. Máy khoan điện cầm tay: Chọn máy khoan điện cầm tay có mã hiệu íéẽ với các thông số kỹ thuật được ghi trong bảng 2.4. Bảng 2.4 P yc , kW U đm , V I đm , A n đc , vg/ph n T , vg/ph cosϕ 1,4 127 8,5 2750 400 ÷600 0,72 Chọn thiết bị điều khiển khoan là bộ khởi động Aẽ có các thông số kỹ thuật được ghi trong bảng 2.5. Bảng 2.5 Mã hiệu Điện áp bên sơ cấp, V Điện áp phía thứ cấp, V Dòng điện phía sơ cấp, A Dòng điện phía thứ cấp, A η cosϕ Aẽ-3,5 660 133 3,15 15,2 0,95 0,9 Aẽ-4 660 133 3,52 17,5 0,95 0,9 2.2. Lựa chọn thiết bị cho lò chuẩn bị Để đào lò chuẩn bị, sử dụng các thiết bị như sau: - Khoan điện cầm tay; - Khoan khí ép; - Máy cào vơ; - Quạt gió cục bộ; - Máy ép khí cung cấp khí ép cho khoan. 2.2.1. Máy khoan điện cầm tay: Ở lò chuẩn bị cũng chọn loại máy khoan điện cầm tay mã hiệu íéẽ với các thông số kỹ thuật như trong bảng 2.4 và bộ khởi động Aẽ có các thông số kỹ thuật như trong bảng 2.5 2.2.2. Khoan khí ép: Trường hợp gặp đất đá cứng dùng khoan khí ép kết hợp nổ mìn, chọn loại ậÁC-4 với các thông số kỹ thuật được ghi trong bảng 2.6 Bảng 2.6 Tốc độ tiến mũi khoan, m/s Động cơ điện Động cơ khí ép Mã hiệu P, kW n, vg/ph Mã hiệu n, vg/ph H, at N,m 3 / ph 0,0035 BAọ-42 4,2 1450 ẽéẩ-10 1500 3,5 7,36 2.2.3. Máy ép khí Để cung cấp khí ép cho khoan, chọn máy ép khí có mã hiệu 3ốụứờõ-10 với công suất định mức của động cơ là 40kW. 2.2.4. Máy cào vơ Chọn máy cào vơ mã hiệu C-153 với các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau: - Năng suất bốc: 50T/h; - Động cơ mã hiệu: MA-143-2/4, công suất : 17 kW. Sinh viªn: TrÞnh H÷u BÝch Líp:§iÖn KhÝ Ho¸ K50 5 §å ¸n m«n häc§iÖn khÝ ho¸ GVHD: PGS.TS NguyÔn Anh NghÜa 2.2.5. Quạt gió cục bộ Chọn quạt gió cục bộ có mã hiệu CBM-6 có các thông số kỹ thuật ghi trong bảng 2.7 Bảng 2.7 Q,m 3 /ph H,mm H 2 0 P dm , kW n, ng/ph U đm ,V Đường kính bánh công tác, mm 200 ÷400 200 ÷80 14 2950 660 600 2.3. Lựa chọn thiết bị cho lò thượng Chọn tời trục mã hiệu ÁÃ-800/63m với các thông số kỹ thuật được ghi trong bảng 2.8. Bảng 2.8 Mã hiệu Tang Tải trọn g, kG Đườn g kính cáp, mm Chiề u dài cáp mm Tỷ số truyề n Động cơ Khố i lượn g quy đổi, kg Trọng lượng , kG Số lượn g Đườn g kính, mm Rộn g mm Tố c độ cá p Tốc độ độn g cơ , vg/p h công suất , kW Áậ120 0/ 1030- 2M 1 1200 100 0 250 0 17,5 515 30 1,5 2 720 960 45 60 850 0 7150 2.4. Tổng hợp thiết bị sử dụng trong khu khai thác Tổng hợp thiết bị sử dụng trong khai thác được cho trong bảng 2.9 Bảng 2.9 TT Tên khu vực Số lượng Thiết bị sử dụng Số lượng 1 Lò chợ 3 Máy combai 3 Máng cào lò chợ 3 Máng cào họng sáo 3 Máy khoan điện cầm tay 6 2 Lò vận chuyển Tàu điện ắc quy 3 Lò chuẩn bị 3 Máy cào vơ 3 Máy khoan khí ép 3 Máy ép khí 3 Quạt gió cục bộ 3 Khoan điện cầm tay 3 4 Lò thượng 2 Tời trục 2 Sinh viªn: TrÞnh H÷u BÝch Líp:§iÖn KhÝ Ho¸ K50 6 §å ¸n m«n häc§iÖn khÝ ho¸ GVHD: PGS.TS NguyÔn Anh NghÜa Căn cứ vào các thiết bị điện ở khu khai thác như trên, tính toán thiết kế và chọn phương án cung cấp điện. Sinh viªn: TrÞnh H÷u BÝch Líp:§iÖn KhÝ Ho¸ K50 7 Đồ án môn họcĐiện khí hoá GVHD: PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa Chng 3 TNH TON THP SNG ( Mt ng lũ tớnh theo phng phỏp im, cỏc ng lũ cũn li tớnh theo phng phỏp cụng sut riờng) c im khu khai thỏc ca m cú khớ bi n hng III, do ú chn thit b thp sỏng m bo iu kin an ton n. 3.1. Tớnh toỏn thp sỏng cho lũ vn chuyn tớnh toỏn thp sỏng cho lũ vn chuyn dựng phng phỏp im. Hỡnh 3.1 biu din mt ct dc ca lũ v s b trớ ốn dc theo lũ, tớnh E min A v E max B. Khong cỏch t tõm ốn n mt ng: h = H - a = 2,5 - 0,2 = 2,3 m trong ú: H = 2,5m - chiu cao lũ; a = 0,2 m - khong cỏch t tõm ốn n núc lũ; Theo ph lc 2 chn ốn cú mó hiu ộ-20 vi cỏc thụng s k thut ghi trong bng 3.1 Bng 3.1 Loi ốn Mó hiu Cụng sut búng, W Quang thụng, Lm Hiu sut ốn cos Cụng sut tng, W Hunh quang ộ-20 20/26 980 0,65 0,5 Theo ph lc 2, ri ti thiu vi ng lũ ny l: E min = 2Lx H s: C = F/1000 = 980/1000 = 0,98 trong ú: F - quang thụng thc t ca ốn hunh quang ộ-20. sỏng A ch yu to nờn bi búng ốn 2,3,4,5; cỏc ốn khỏc vỡ xa nh hng khụng ỏng k nờn cú th b qua. Do ú: Sinh viên: Trịnh Hữu Bích Lớp:Điện Khí Hoá K50 8 §å ¸n m«n häc§iÖn khÝ ho¸ GVHD: PGS.TS NguyÔn Anh NghÜa )coscos( . 2 2 3 21 3 1 2 αα αα II hk C E A += k = 1,5 - hệ số dự trữ kể đến sự bụi bẩn, già hoá của bóng đèn; cosỏ1, cosỏ2 - phụ thuộc vào chiều cao cheo đèn và khoảng cách giữa các đèn (sơ bộ chọn theo phụ lục 2 hoặc theo giáo trình Điện khí hoá). Chọn khoảng cách giữa các đèn: l= 7m Ta có : ( ) ( ) ( ) 55,0 19,4 3,2 5,33,2 3,2 2/ cos 222 2 1 == + = + = lh h α ⇒ α 1 = 57 o ( ) ( ) 2,0 75,10 3,2 5,10)3,2( 3,2 2/ cos 2 2 2 2 2 == + = ++ = llh h α ⇒ α 2 = 78 o Dựa vào giá trị α 1 và α 2 , biểu đồ phân bố cường độ sáng của loại đèn huỳnh quang phòng nổ PBậ - 20, trang 140, tài liệu Giáo trình Điện khí hoá mỏ - Nguyễn Anh Nghĩa (chủ biên) Trần Bá Đề Ta có : Cường độ sáng theo hướng α 1 , α 2 của đèn quy ước trong mặt cắt ngang (do đặc thù của mỏ nên ta chỉ quan tâm đến cường độ sáng trong mặt cắt ngang) I ’ α 1 = 116Cđ I ’ α 2 = 122Cđ ⇒ Cường độ sáng theo hướng α 1 , α 2 của đèn PBậ - 20 I α 1 = C. I ’ α 1 = 0,98 . 116 = 114Cđ I α 2 = C. I ’ α 2 = 0,98 . 122 = 120Cđ ( ) ( ) ( ) [ ] )(9,42,0.12055,0.114 3,2.5,1 98,0.2 33 2 LxE A =+=⇒ Độ sáng ở B chủ yếu do các đèn 3,4,5 tạo nên. Do đó: 3 3 3 0 3 0 3 3 2 2 ( .cos 0 2 .cos 3) ( 2 cos ) . . B C C E I I I I k h k h α α α α = + = + Cũng tương tự như trên, giá trị cosỏ 3 phụ thuộc vào chiều cao cheo đèn và khoảng cách giữa các đèn. ( ) 3,0 4,7 3,2 7)3,2( 3,2 cos 2 2 22 3 == + = + = lh h α ⇒ α 3 = 73 o Cường độ sáng theo hướng α 3 của đèn quy ước trong mặt cắt ngang Sinh viªn: TrÞnh H÷u BÝch Líp:§iÖn KhÝ Ho¸ K50 9 Đồ án môn họcĐiện khí hoá GVHD: PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa I 3 = 113C Cng sỏng theo hng 3 ca ốn PB 20 I 3 = C. I 3 = 0,98 . 113 = 111C Cng sỏng trung bỡnh w/m278 14,3.4 980 4 0 === F I ( ) ( ) [ ] )(103,0.111.21.78 3,2.5,1 98,0 3 3 2 LxE B =+= iu ho ỏnh sỏng: 49,0 10 9,4 max min === E E So sỏnh kt qu tớnh toỏn vi iu kin tiờu chun: E min E qc ừ ừ qc Nu cỏc iu kin trờn khụng tho món, yờu cu gim khong cỏch gia cỏc ốn hoc tng cụng sut ca mi ốn. S ốn cn thit thp sỏng lũ cỏi vn chuyn: 70 7 487 === a L n d trong ú: L - chiu di mt cỏnh; a- khong cỏch gia cỏc ốn. Cụng sut thp sỏng cho lũ cỏi vn chuyn: P ts = n d .P d = 70.26 =1820W 3.2. Thp sỏng cho lũ ch, lũ thng, trm bin ỏp, trm ti v cỏc li i Din tớch cn thp sỏng cho 01 lũ ch: S = c.d = 100.2 = 200m 2 Din tớch cn thp sỏng cho 2 lũ thng: S = 2(3.b) = 2.3.480 = 2880m 2 trong ú: b = 480 - chiu di theo phng dc. Din tớch cn thp sỏng cho mt trm bin ỏp khu vc: S = 6 x 3 = 18m 2 Din tớch cn thp sỏng cho mt trm ti: S = 3x6 =18m 2 Din tớch cn thp sỏng cho cỏc li i: S b d tớnh S = 100m 2 cho tng khu vc khai thỏc. Tớnh cụng sut thp sỏng cn thit theo cụng thc: P ts = S. trong ú: Sinh viên: Trịnh Hữu Bích Lớp:Điện Khí Hoá K50 10 [...]... phng ỏn cung cp in cho khu khai thỏc Vỡ cỏc khu vc khai thỏc cỏch xa trm bin ỏp trung tõm hm lũ nờn cn phi a sõu in cao ỏp ti gn khu vc khai thỏc cung cp cho cỏc ph ti Dựng chung mt mỏy bin ỏp di ng cung cp cho c lũ ch v lũ chun b, mt mỏy bin ỏp cung cp cho ti v chiu sỏng lũ thng S nguyờn lý cung cp in c biu din trờn hỡnh 4.1 14 Sinh viên: Trịnh Hữu Bích Lớp :Điện Khí Hoá K50 Đồ án môn họcĐiện khí hoá... nhỏnh khụng phõn YAK- 12 7III PB 127 3 4,1 3,3 nhỏnh S nguyờn lý cung cp in ca khu khai thỏc c biu th trờn hỡnh 4.3 24 Sinh viên: Trịnh Hữu Bích Lớp :Điện Khí Hoá K50 Đồ án môn họcĐiện khí hoá GVHD: PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa 25 Sinh viên: Trịnh Hữu Bích Lớp :Điện Khí Hoá K50 Đồ án môn họcĐiện khí hoá GVHD: PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa Chng 5 TNH TON, THIT K H THNG CUNG CP IN CAO P CA KHU KHAI THC 5.1 Tớnh chn... H ỏp,V hiu kVA ỏp dng ỏp,V cos =1 TC4x2 660 380;133 4,50,45 20+1 0,945 PB-thp sỏng 4/0,7 12 Sinh viên: Trịnh Hữu Bích Lớp :Điện Khí Hoá K50 Đồ án môn họcĐiện khí hoá GVHD: PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa Chng 4 THIT K H THNG CUNG CP IN H P CHO KHU KHAI THC 4.1 Xỏc nh cụng sut mỏy bin ỏp khu vc 4.1.1 Xỏc nh ph ti ca mt gng lũ ch Ph ti trong gng lũ ch bao gm mỏy combai, mỏng co lũ ch, mỏng co chõn lũ ch, mỏy... Bích Lớp :Điện Khí Hoá K50 Đồ án môn họcĐiện khí hoá GVHD: PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa Da vo s liu tớnh toỏn chn t iu khin cao th hm lũ cung cp cho cỏc mỏy bin ỏp khu vc mó hiu YPBM-6/3 Cỏc thụng s k thut ca t phõn phi cao ỏp c ghi trong bng 5.8 Bng 5.8 Idm ,A 100 Di iu chnh dũng cc i 100-300 Dũng gii hn ngt A 4800 Cụng sut gii hn ngt , kVA 50000 Dũng n nh in ng ,A 7700 + Chn t trung tõm cung cp in cho cỏp... + Chnh nh cho bo v u ng cỏp L3 ( bo v tang t phõn phi trung tõm) Ic sau = ktt.Ic.truoc trong ú: ktt = 1,1 ữ 1,3 l h s tng thớch Thay s: Ic sau = 1,2*200 = 240A 30 Sinh viên: Trịnh Hữu Bích Lớp :Điện Khí Hoá K50 Đồ án môn họcĐiện khí hoá GVHD: PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa Chn Ic sau = 250A, khi ú: Kn = 1204,6 = 4,8 2 250 m bo 31 Sinh viên: Trịnh Hữu Bích Lớp :Điện Khí Hoá K50 Đồ án môn họcĐiện khí hoá GVHD:... 11,3V 100 100 Tn tht in ỏp trờn cỏp cung cp cho ng c combai: U ba = 17 Sinh viên: Trịnh Hữu Bích Lớp :Điện Khí Hoá K50 Đồ án môn họcĐiện khí hoá GVHD: PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa U cm = Pi li 10 3 105.1,05.150.10 3 = 15,6V = S i U d 50.35.660.0,918 Tn tht in ỏp trong cỏp chớnh : Ucc = Ucf (Uba + Ucm max) = 63 (11,3 + 15,6) = 36,1V Tit din cỏp chớnh theo iu kin tn hao in ỏp cho phộp S cc = k yc Pdmi.l cc 10... Sinh viên: Trịnh Hữu Bích Lớp :Điện Khí Hoá K50 Đồ án môn họcĐiện khí hoá GVHD: PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa L5 MB -61 155 660 240 3,750 500 4,51 L7 MB -61 155 660 240 3,750 1000 2,508 L8 MB -23M 100 660 120 2,4 300 3,495 L9 MB -23M 100 660 120 2,4 300 3,495 L10 MB -23M 100 660 120 2,4 300 3,495 L11 MB -23M 100 660 120 2,4 300 3,495 m bo an ton in git v an ton tia la cho khu khai thỏc, dựng rle bo v rũ... trong ú: P - cụng sut ca mi ốn thp sỏng ó chn 3.3 Tng hp ph ti thp sỏng cho mt khu vc khai thỏc thp sỏng cho lũ vn chuyn, lũ ch dựng ốn hunh quang ộ-20, cỏc lũ cũn li v cỏc trm bin ỏp, trm ti, cỏc li i dựng ốn P Ph ti thp sỏng ca mt khu vc khai thỏc c thng kờ trong bng 3.2 Bng 3.2 Cụng sut Cụng sut Di Rng Din tớch (W) STT Tờn khu vc riờng () (m) (m) (S), m2 2 (W/m ) 1 Lũ cỏi vn chuyn 2,8 1820 2 Lũ... Nghĩa 4.2 Tớnh toỏn mng cỏp h ỏp S thay th tớnh toỏn mng cỏp h ỏp theo phng ỏn khu ui nh hỡnh 4.2 15 Sinh viên: Trịnh Hữu Bích Lớp :Điện Khí Hoá K50 Đồ án môn họcĐiện khí hoá GVHD: PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa 4.2.1 Tớnh toỏn la chn cỏp theo iu kin dũng nung núng cho phộp v bn c hc ( S 16mm2) Chiu di ca cỏp chớnh v cỏp mm cho c th nh sau: l1= l2= 150m; l3 = c+50m; l4 = l5 =l8 =l9 = l10 = 50m Xỏc nh dũng... Sinh viên: Trịnh Hữu Bích Lớp :Điện Khí Hoá K50 Đồ án môn họcĐiện khí hoá l7 l8 l9 l10 l11 0,5 0,75 0,72 0,75 0,72 GVHD: PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa 1,12 14 17 40 1,4 127 660 660 660 127 0,9 0,9 0,77 0,81 0,93 11,3 18,14 26,8 57,6 9,5 Pớ Pớ Pớ Pớ Pớ 16 16 16 16 16 80 80 80 80 80 4.2.2 Xỏc nh tit din cỏp theo iu kin tn hao in ỏp cho phộp Xỏc nh tn tht in ỏp trong cỏp mm cung cp cho ph ti xa nht v cú cụng sut . VỤ THIẾT KẾ Thiết kế cung cấp điện cho một khu khai thác than hầm lò có khí bụi nổ hạng III. 1. Phương pháp và kích thước khu khai thác (theo từng phương án ở trang 3). a) Kích thước khu khai thác. Chọn phương án cung cấp điện cho khu khai thác Vì các khu vực khai thác cách xa trạm biến áp trung tâm hầm lò nên cần phải đưa sâu điện cao áp tới gần khu vực khai thác để cung cấp cho các phụ. áp mạng hạ áp điện lực 660V; điện áp khoan và thắp sáng 127V. 4. Yêu cầu thiết kế a) Chọn phương án và thiết kế hệ thống cung cấp điện mạng hạ áp cho khu vực khai thác ; b) Thiết kế mạng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế cung cấp điện cho một khu khai thác than hầm lò có khí bụi nổ hạng III, Thiết kế cung cấp điện cho một khu khai thác than hầm lò có khí bụi nổ hạng III,

Từ khóa liên quan