0

Nghiên cứu hoàn thiện theo thời kỳ các giải pháp kích thích đầu tư trong một số lĩnh vực hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam

25 226 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 05:42

1 Mở Đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Dầu khí đợc xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nớc nh Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị (khóa VI) đã vạch rõ: "Đất nớc ta có nguồn tiềm năng dầu khí đáng kể ở thềm lục địa. Đảng, Nhà nớc và nhân dân ta phải tập trung cố gắng đến mức cao nhất để biến tiềm năng đó thành hiện thực, từng bớc đa dầu khí trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng trong chiến lợc phát triển kinh tế trong những thập kỷ tới". Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 9 và Đại hội 10 của Đảng cộng sản Việt Nam, ngành dầu khí Việt Nam phải tiếp tục phấn đấu để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng bộ, hoàn chỉnh, ngang tầm với các nớc trong khu vực. Việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí phải đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên và an toàn môi trờng dầu khí. Để thực hiện nhiệm vụ nặng nề đó, PetroVietnam tiếp tục tăng cờng cùng các Bộ ngành liên quan kêu gọi đầu t nớc ngoài vào các hoạt động dầu khí. Tổng nhu cầu vốn đầu t cho hoạt động dầu khí giai đoạn 2006 - 2025 khoảng 28 tỷ USD, trong đó phải kêu gọi vốn từ nớc ngoài khoảng 12 tỷ USD và trong những thập kỷ tiếp theo nhu cầu vốn đầu t còn cao hơn. Trong bối cảnh đó, việc đòi hỏi cấp bách của thực tiễn sản xuất và sự quan tâm của lãnh đạo ngành, tác giả nghiên cứu đề tài luận án là: "Nghiên cứu hoàn thiện theo thời kỳ các giải pháp kích thích đầu t trong một số lĩnh vực hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam" làm luận án tiến sĩ kinh tế. 2. mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp kích thích đầu t cho một số lĩnh vực hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam phù hợp với giai đoạn mới. Nhằm tăng cờng thu hút và nâng cao hiệu quả đầu t để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ trong hoạt động dầu khí đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế quốc dân. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt đợc mục đích và mục tiêu nêu trên nhiệm vụ nghiên cứu của luận án gồm có: 2 a. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn đầu t, kích thích đầu t trong hoạt động dầu khí qua từng thời kỳ nhằm làm rõ bản chất, đặc điểm và mối quan hệ giữa các phạm trù đầu t, kích thích đầu t và các nhân tố ảnh hởng đến kết quả hoạt động dầu khí trong các thời kỳ; đồng thời làm rõ kinh nghiệm của các nớc trong lĩnh vực đầu t vào hoạt động dầu khí. b. Tổng hợp, phân tích, so sánh và đánh giá cơ chế, chính sách khuyến khích đầu t trong hoạt động dầu khí của Việt Nam qua các thời kỳ nhằm làm rõ mối quan hệ và sự tác động qua lại giữa kết quả đầu t, các giải pháp khuyến khích đầu t vào các hoạt động dầu khí trong từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế vừa qua; làm rõ những bất cập của các giải pháp chính sách khuyến khích đầu t hiện hành cho hoạt động dầu khí. c. Nêu rõ phơng hớng phát triển, các thuận lợi và thách thức cũng nh nhu cầu vốn đầu t của ngành dầu khí nớc ta trong giai đoạn tới đến năm 2025. d. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu 3 nhiệm vụ nêu trên, đề xuất các nội dung hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích đầu t cho một số lĩnh vực hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam. 3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu a. Đối tợng nghiên cứu: Các cơ chế chính sách kích thích đầu t đối với hoạt động dầu khí tại Việt Nam với điều kiện trớc đây cũng nh bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay. Thực tiễn hoạt động dầu khí qua các thời kỳ từ trớc đến nay và dự báo tơng lai theo quy luật hoạt động dầu khí. Pháp luật về khuyến khích đầu t ngoài nớc và những điều ớc quốc tế b. Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động dầu khí bao gồm các khâu tìm kiếm, thăm dò và khai thác (thợng nguồn). Việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí đợc triển khai ở nớc ta hàng chục năm nay và đã có những kết quả tốt đẹp, có nhiều triển vọng và đang có những bớc tiếp theo khẩn trơng để hoàn thiện cả quá trình hoạt động dầu khí tiến đến lọc hóa dầu (hạ nguồn). Để đa nhanh quan điểm, đờng lối đổi mới của 3 Đảng và Nhà nớc vào ngành dầu khí, việc nghiên cứu hoàn thiện cơ chế khuyến khích đầu t toàn bộ hoạt động dầu khí là một vấn đề lớn. Trong luận án này, phạm vi nghiên cứu chỉ đề cập đến chính sách đầu t và các vấn đề có liên quan trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tức là liên quan đến thợng nguồn ở thềm lục địa Việt Nam. 4. Phơng pháp nghiên cứu Các nội dung của luận án đợc nghiên cứu giải quyết trên cơ sở kết hợp nghiên cứu lý thuyết với khảo sát, phân tích, đánh giá thực tế thông qua sử dụng phơng pháp t duy lôgic và phơng pháp duy vật biện chứng, phơng pháp quy nạp, so sánh có chứng minh bằng thực tiễn. Các phơng pháp chuyên môn cụ thể đợc áp dụng trong luận án là: Phơng pháp thống kê, so sánh, nghiên cứu hệ thống, phân tích kinh tế và các phơng pháp khoa học khác. 5. Điểm mới của luận án. a. Tổng quan tơng đối toàn diện, sâu sắc trên các mặt về đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) trên thế giới và Việt Nam, là hình thức đang đợc áp dụng phổ biến hiện nay trong ngành dầu khi trên thế giới cũng nh ở nớc ta. b. Tổng hợp đợc một cách tơng đối đầy đủ, toàn diện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu t vào hoạt động dầu khí của các nớc trên thế giới. Phân tích rõ điều kiện áp dụng và rút ra những bài học kinh nghiệm cần tham khảo cho Việt Nam. c. Đã tổng kết, phân tích tơng đối sâu sắc, toàn diện tình hình đầu t, kết quả kinh doanh và cơ chế chính sách khuyến khích đầu t cho dầu khí ở nớc ta qua các thời kỳ từ trớc đến nay, đặc biệt là mô hình của Vietsovpetro, làm cơ sở cho việc đề xuất và hoàn thiện các giải pháp kích thích đầu t cho thời kỳ tiếp theo. d. Đã đề xuất hoàn thiện một số giải pháp kích thích đầu t cho hoạt dộng thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam, có giá trị tham khảo cho ngành dầu khí và các cơ quan nhà nớc có thẩm quyền. Các giải pháp đã đề xuất phân tích rõ các giải pháp kích thích đầu t và các giải pháp tăng cờng quản lý đối với hoạt động dầu khí. 4 6. Luận điểm khoa học của luận án a. Các giải pháp kích thích đầu t nói chung và đối với đầu t cho dầu khí nói riêng (bao gồm mức độ và hình thức) tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế - xã hội và trình độ phát triển của nền kinh tế trong từng thời kỳ. b. Quá trình hoạt động dầu khí gồm: tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, khai thác và dịch vụ dầu khí. Các loại hoạt động này có các đặc điểm, khó khăn, thuận lợi và mức độ rủi ro khác nhau ngay trong từng hoạt động dầu khí ở mỗi giai đoạn khác nhau, nên các giải pháp kích thích đầu t đối với từng loại hoạt động đó cũng khác nhau và khác nhau cho từng giai đoạn, từng địa điểm. c. Hiệu quả hoạt động dầu khí của mỗi quốc gia phụ thuộc nhiều vào trữ lợng tài nguyên; đặc điểm cấu tạo, vị trí của mỏ dầu khí, mức độ đầu t công nghệ và trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, nên các giải pháp kích thích đầu t vào hoạt động này không thể nhất quán cho tất cả các mỏ dầu khí, các giai đoạn phát triển mà nó phải đợc hoàn thiện theo từng thời kỳ. d. Các khu vực, các mỏ dầu khí có sự khác nhau về trữ lợng, chất lợng tài nguyên, và có độ rủi ro trong tìm kiếm, thăm dò và khai thác cung nh sự khác nhau về tính phức tạp của điều kiện mỏ địa chất phức tạp, khác nhau về vị trí địa lý (vùng nớc sâu, xa bờ, ) nên cần phải có cơ chế tài chính và chính sách kinh tế khác nhau nhằm thu hút vốn đầu t đối với từng mỏ, từng khu vực. 7. ý nghĩa khoa học và thực tiễn ý nghĩa khoa học: Việc nghiên cứu, làm rõ bản chất kích thích của đầu t nói chung và mối quan hệ có tính thời kỳ giữa đầu t và các giải pháp kích thích đầu t trong hoạt động dầu khí ở Việt Nam là cơ sở khoa học quan trọng góp phần hoàn thiện phơng pháp luận xây dựng cơ chế chính sách đầu t nói chung và chính sách khuyến khích đầu t đối với hoạt động dầu khí nói riêng. Nhờ đó nâng cao tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của cơ chế chính sách đầu t. ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị tham khảo đối với các cơ quan hoạch định chính sách đầu t nói chung và chính sách đầu t đối với hoạt động dầu khí Việt Nam nói riêng. 5 Các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy việc khuyến khích thu hút đầu t trong và ngoài nớc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần kích thích đầu t trong hoạt động dầu khí, nâng cao hiệu quả kinh tế trong thu hút đầu t vào hoạt động dầu khí, nhất là khâu đầu và thúc đẩy các hoạt động khâu sau là lọc hóa dầu. Chơng 1 Tổng quan lý luận v thực tiễn về đầu t, kích thích đầu t v các chính sách đầu t trong hoạt động Dầu khí 1.1. Các khái niệm về đầu t 1.1.1. Đầu t Khái niệm đầu t thờng đợc nhìn nhận dới hai giác độ: Một là, giác độ quản lý. Theo giác độ này, khái niệm đầu t đợc quy định trong pháp luật đầu t. Chẳng hạn, Luật đầu t (2005) của Việt Nam định nghĩa: Đầu t là việc nhà đầu t bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu t theo quy định của Luật đầu t và các quy định khác của pháp luật có liên quan. [26] Hai là, trên giác độ kích thích. Từ giác độ này, đầu t đợc hiểu là sự hy sinh tiêu dùng hiện tại để đạt đợc mức tiêu dùng cao hơn trong tơng lai. Nh vậy, nếu không đạt đợc mục đích nâng cao mức tiêu dùng trong tơng lai thì sẽ không có đầu t. Đây là bản chất và nguồn gốc cần phải có sự kích thích của đầu t vì rằng hởng lợi từ đầu t có hai nhóm đối tợng là các nhà đầu t và xã hội. 1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của đầu t Một trong những mục tiêu và kết quả quan trong nhất của đầu t là tăng trởng kinh tế. Vốn đầu t là yếu tố vật chất trực tiếp quyết định đến tốc độ tăng trởng. Yếu tố này đợc xét trên hai mặt: thứ nhất là số lợng vốn, thứ hai có tầm quan trọng hơn nhiều là hiệu quả đầu t vốn (mà nghịch đảo của nó là suất đầu t). Mối quan hệ giữa đầu t và tăng trởng kinh tế đợc biểu hiện bằng chỉ tiêu tổng hợp nhất là suất đầu t tăng trởng (ICOR) 1.1.3. Nguồn vốn đầu t phát triển Để có đủ vốn cho sự phát triển nền kinh tế thì không chỉ huy động 6 nguồn vốn đầu t trong nớc mà cần phải huy động nguồn vốn đầu t từ nớc ngoài, ngay cả với các nớc rất giàu trên thế giới. 1.1.4. Đầu t nớc ngoài Đầu t nớc ngoài là việc xuất khẩu t bản của nớc mình ra nớc ngoài để thu lợi bằng cách xây dựng những xí nghiệp mới, mở rộng những xí nghiệp cũ hay mua thêm chứng khoán của các công ty ở nớc ngoài. [27] 1.1.5. Đầu t trực tiếp nớc ngoài Đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) là một hình thức đầu t quốc tế đợc đặc trng bởi quá trình di chuyển t bản từ nớc này sang nớc khác. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF): Đầu t trực tiếp nớc ngoài là một khoản đầu t với những quan hệ lâu dài, theo đó, một tổ chức trong một nền kinh tế muốn kinh doanh với một tổ chức trong một nền kinh tế khác. Mục đích của nhà đầu t trực tiếp là muốn có nhiều ảnh hởng trong việc quản lý doanh nghiệp đặt tại nền kinh tế khác đó.[27] 1.1.5.1. Đặc điểm của FDI Là hình thức đầu t quốc tế mang tính khả thi cùng với hiệu quả kinh tế cao và không bị các ràng buộc, đặc biệt là ràng buộc về chính trị; Các chủ đầu t phải cam kết và tiến hành thực hiện về mặt tài chính góp vốn tối thiểu tham gia vào việc điều hành và quản lý doanh nghiệp. 1.1.5.2. Vai trò của FDI a. Đối với các nớc chủ đầu t: Tìm kiếm và khai thác các nguồn lực kinh tế (khoáng sản, lao động, ); Tìm kiếm và xâm nhập thị trờng; Nâng cao hiệu quả sản xuất; Tranh thủ chính sách khuyến khích đầu t của nớc chủ nhà; Phân tán rủi ro khi tình hình kinh tế chính trị trong nớc bất ổn, giúp ổn định nền kinh tế ở chính quốc, chống lạm phát cao và thâm hụt cán cân thanh toán; ra các điều kiện chính trị, kinh tế trói buộc các nớc nhận đầu t phụ thuộc vào họ. b. Đối với các nớc tiếp nhận đầu t là các nớc đang phát triển Nhằm giải quyết vấn đề thiếu vốn, tăng trởng kinh tế; giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội, mở rộng thị trờng tiêu thụ, gia nhập vào thị trờng quốc tế, gia tăng xuất khẩu. Tạo ra môi trờng cạnh tranh mới, kích thích nền kinh tế tăng 7 trởng, làm giảm bớt rủi ro về tài chính; có cơ hội tiếp nhận kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới, kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, năng lực marketing và một đội ngũ lao động đợc đào tạo, bồi dỡng về nhiều mặt. 1.1.5.3. Các hình thức của FDI gồm: Doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài; Doanh nghiệp liên doanh; Các doanh nghiệp hợp tác kinh doanh. 1.2. Kích thích đầu t Kích thích đầu t đợc thể hiện ở các chính sách mà Chính phủ hay chính quyền địa phơng đa ra để khuyến khích đầu t vốn vào khu vực t nhân hay vào khu vực chuyên biệt. Các chính sách có thể đặt dới dạng trợ cấp vốn đối với chi phí thiết bị hay giảm thuế trên lợi nhuận kiếm đợc. Các chính sách của chính quyền địa phơng thờng có dới dạng giảm hay miễn thuế địa phơng hay tổ chức hạ tầng cơ sở địa phơng tạo thuận tiện cho tiềm năng các nhà đầu t. Kích thích đầu t dựa trên các nhân tố khuyến khích đầu t theo từng thời kỳ để có các giải pháp đa ra phù hợp. 1.2.1. Cơ chế tác động kích thích đầu t Cơ chế tác động (transmition mechannism): là mối quan hệ nhân quả giữa việc vận dụng một công cụ chính sách và sự thay đổi quy mô của các biến số kinh tế.[59] Cơ chế này quyết định việc kích thích đầu t thông qua các nhân tố đợc khuyến khích: Thứ nhất, lợi thế về vị trí có nguồn gốc từ lý thuyết về tài chính; Thứ hai, là lợi thế về quyền sở hữu có nguồn gốc từ lý thuyết về độc quyền và lý thuyết về tổ chức công nghiệp, theo đó có nhân tố về độc quyền và nhân tố về vòng đời của sản phẩm; Cuối cùng là lợi thế về nội bộ hóa đợc bắt nguồn từ lý thuyết về doanh nghiệp, lý thuyết về chi phí giao dịch và thông tin mà theo đó, sẽ kiểm định nhân tố nội bộ hóa. 1.2.2 Khuyến khích đầu t nớc ngoài của Chính phủ trên thế giới Những chính sách khuyến khích trong thu hút FDI ; Những chính sách nhằm hạn chế thu hút đầu t; Quản lý quá trình hoạt động đầu t. 1.3. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật công nghệ ảnh hởng đến việc kích thích đầu t trong hoạt động dầu khí 8 1.3.1 Các đặc thù của công nghiệp mỏ Quy luật tài nguyên không đợc tái tạo; Quy luật về vai trò tác động đặc biệt của nhân tố mỏ địa chất tự nhiên đến hiệu quả sản xuất kinh doanh; Quy luật tăng giá thành sản phẩm theo quá trình khai thác. 1.3.2. Đặc điểm cơ bản trong hoạt động dầu khí Hoạt động dầu khí là tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ, khai thác dầu khí, kể cả xử lý, thu gom, tàng trữ, vận chuyển dầu khí trong khu vực khai thác cho tới điểm giao nhận và các hoạt động dịch vụ dầu khí trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, cũng nh trên các công trình, phơng tiện, thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí. 1.3.3. Dầu khí và vai trò của dầu khí trong nền kinh tế quốc dân Theo Luật dầu khí: "Dầu khí là hydrocarbon ở thể khí, lỏng, rắn hoặc nửa rắn trong trạng thái tự nhiên kể cả sulphur và các chất tơng tự khác kèm theo hydrocarbon nhng không kể than đá phiến sét, bitum hoặc các sản khác có thể chiết suất đợc dầu" [29]. Dầu khí đóng vai trò quan trọng trong kinh tế toàn cầu, thu nhập về dầu khí chiếm tỷ lệ rất lớn trong nền kinh tế của nớc sản xuất cũng nh sở hữu nguồn thu nhập từ dầu mỏ. So với các loại năng lợng khác, dầu khí vẫn giữ vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu tiêu thụ năng lợng trên toàn thế giới. 1.3.4. Các mô hình hợp tác đầu t trong hoạt động dầu khí Hợp đồng đặc nhợng; Liên doanh giữa hai Chính phủ; Hợp đồng phân chia sản phẩm; Hợp đồng Liên doanh điều hành chung; Hợp đồng sản xuất kinh doanh và chia lãi 1.4. Chính sách, cơ chế khuyến khích đầu t phổ biến trong hoạt động dầu khí trên thế giới và của một số nớc 1.4.1. Các chính sách khuyến khích đầu t phổ biến trong hoạt động dầu khí trên thế giới Thang dầu khí đầu tiên; Việc chia lãi; Tín dụng đầu t thông qua hợp đồng dầu khí; Tính thơng mại của hợp đồng dầu khí; Giá nghĩa vụ với thị trờng nội địa; Việc mở cửa hợp tác; Tăng cờng và bổ sung năng lực tài chính cho các công 9 ty dầu trong nớc; Chính sách u đãi thuế quan; Tỷ lệ cổ phần của các công ty trong nớc; Chính sách về ngoại hối; Chính sách khai thác chung; 1.4.2. Chính sách, cơ chế trong hoạt động dầu khí của Trung Quốc Chính sách mở cửa và hợp tác; Tăng cờng và bổ sung năng lực tài chính. Chính sách u đãi về thuế; Chính sách đối với dầu thu hồi chi phí; Cổ phần đợc khống chế của phía tham gia nớc ngoài; Chính sách ngoại hối; Thuế tài nguyên dầu khí; Thuế chia theo thang sản lợng; Thu hồi chi phí đầu t; Ưu tiên miễn giảm thuế thu nhập trong một số năm; 1.4.3. Chính sách, cơ chế trong hoạt động dầu khí của Indonesia Chính sách về thuế và phân chia sản phẩm; Những thay đổi chính sách và luật pháp của Indonesia; Chính sách khuyến khích, u đãi của chính phủ Indonesia 1.4.4. Đầu t ở vùng khó khăn và vùng nớc sâu của một số nớc Nhiều năm nay do nguồn dầu cạn kiệt khi nhu cầu dầu khí của thế giới tăng, giá dầu luôn biến động và có chiều hớng tăng lên. Vì vậy, đã có nhiều nhà đầu t và các công ty trên thế giới đã đầu t và dự tính đầu t vào những vùng khó khăn và vùng nớc sâu. Chơng 2 Phân tích, đánh giá chính sách v cơ chế khuyến khích đầu t theo thời kỳ trong hoạt động dầu khí tại việt nam 2.1. Đầu t và khuyến khích đầu t tại Việt Nam 2.1.1. Tình hình đầu t trực tiếp nớc ngoài trong nền kinh tế Việt Nam Tính đến hết tháng 12/2005, Việt Nam đã thu hút đợc 7.279 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 66,2 tỷ USD (tính cả tăng vốn). Trừ các dự án kết thúc hoạt động và giải thể trớc thời hạn, hiện có 5.918 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký là 50,53 tỷ USD. Đầu t vào Việt Nam những năm gần đây đều tăng,tốc độ thực hiện các dự án vẫn đợc duy trì và có làn sóng đầu t mới. 2.1.2. Khuyến khích đầu t tại Việt Nam Nghị định 115/CP ngày 18/4/1977 ban hành điều lệ về đầu t nớc ngoài; Luật đầu t nớc ngoài tại Việt Nam công bố 29/12/1987 là luật đầu tiên về FDI của thời kỳ đổi mới. Sau đó là hàng loạt các văn bản pháp quy chi tiết và hớng 10 dẫn thi hành, cùng các văn bản liên quan đợc ban hành đồng bộ nhằm tạo đồng bộ về pháp lý thi hành luật. ở Việt Nam, luật điều chỉnh FDI trớc ngày 1/7/2006 là Luật đầu t trực tiếp nớc ngoài và các văn bản pháp luật có liên quan. Luật đầu t mới ban hành năm 2005 có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/7/2006 cùng với Nghị định 108/2006/NĐ-CP ban hành ngày 22/09/2006. 2.2. Đầu t và kích thích đầu t theo thời kỳ vào dầu khí Việt Nam 2.2.1. Thời kỳ trớc năm 1975 Giai đoạn 1955-1975, đầu t để xác định các vùng có dấu hiệu và có triển vọng dầu khí và tập trung tại vùng trũng sông Hồng và vùng trũng An Châu. Trong giai đoạn 1970-1975 tiến hành tìm kiếm thăm dò và năm 1976 đã phát hiện mỏ khí Tiền Hải; năm 1981 đã tiến hành khai thác khí. Tại miền Nam, trớc 1975 các công ty Pecten/Shell, Mobil đã khoan và phát hiện dầu khí ở cấu tạo Dừa và Bạch Hổ và công bố thùng dầu đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ vào 1974-1975. Trong khi đó, chính quyền Sài gòn tuyên bố về thềm lục địa, Luật dầu lửa, hợp đồng đặc nhợng, sắc luật thành lập cơ quan dầu lửa, phân lô đấu thầu, 2.2.2. Thời kỳ năm 1975 - 1981 Bộ Chính trị đã có Nghị Quyết số 244/NQTW về việc triển khai thăm dò dầu khí trong cả nớc. Chính phủ đã ra Nghị định số 170/CP ngày 03/9/1975 về việc thành lập Tổng cục dầu khí Việt Nam. Các công ty Deminex, Agip, Bow Valley, đã đầu t hàng trăm triệu USD. Đầu thập kỷ 80, hợp tác chặt chẽ với Liên Xô, chuyên gia hai phía đã đa ra những kết luận khoa học về triển vọng vững chắc về dầu khí ở thềm lục địa Nam Việt Nam. 2.2.3. Thời kỳ 1981 - 1990 Hình thức liên doanh giữa hai Chính phủ đã đợc chọn lựa áp dụng cho giai đoạn này, Vietsovpetro ra đời để tiến hành thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam. 2.2.4. Thời kỳ năm 1991 - 2000: Khi Luật đầu t nớc ngoài của Việt Nam đợc ban hành năm 1987, đã đàm phán sửa đổi Hiệp định liên chính phủ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, [...]... cơ hội đầu t Đây là một thế mạnh cơ bản quyết định đến các chính sách kích thích đầu t của Việt Nam Chính sách phân chia sản phẩm và chính sách thuế cần linh hoạt và có quan hệ chặt chẽ với nhau và thúc đẩy đầu t rõ nhất Chơng 3 hon thiện các giải pháp kích thích đầu t trong một số hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam 3.1 Định hớng cho các giải pháp hoàn thiện đầu t của nền kinh tế Việt Nam và... nguyên, quyền sở hữu tài sản, kích thích đầu t tăng hệ số thu hồi dầu trong điều kiện tận thu tối đa nguồn dầu khí đang trong quá trình cạn kiệt nhằm khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trờng sinh thái Việc nghiên cứu và hoàn thiện theo thời kỳ các giải pháp kích thích đầu t trong các hoạt động dầu khí phải đạt các mục đích sau: - Khuyến khích các công ty dầu chấp nhận rủi ro đối với... Kết luận Hiệu quả hoạt động dầu khí phụ thuộc nhiều vào trữ lợng tài nguyên dầu khí, mức độ đầu t công nghệ, sự phát triển của nền kinh tế và trình độ quản lý sản xuất nên các giải pháp kích thích đầu t vào hoạt động này không thể nhất quán cho tất cả các giai đoạn phát triển mà nó phải đợc hoàn thiện theo từng thời kỳ Để kích thích hoạt động dầu khí ngày càng phát triển tại các khu vực có độ rủi ro... một luật thuế hay chính sách thuế riêng điều chỉnh đối với lĩnh vực hoạt động dầu khí mà chỉ đợc quy định tại Luật dầu khí Đối với các hợp đồng PSC thì các nghĩa vụ về thuế có thể đợc cộng vào phần sản phẩm đợc chia của phía Việt Nam Trong quá trình hoạt động dầu khí, nếu có phát sinh các loại thuế có tính chất khấu trừ tại nguồn thì những ngời tiến hành hoạt động dầu khí còn có nghĩa vụ khấu trừ các. .. khi các nhà thầu thực hiện các hoạt động dầu khí ở những vùng nớc sâu, xa bờ, vùng tranh chấp 5 Khuyến khích các công ty dầu khí (Nhà đầu t) tăng hệ số thu hồi dầu khí và cần đa vào Luật dầu khí điều khoản khuyến khích này Những nhà thầu đã bỏ vốn đầu t sẽ đợc hoàn vốn nếu phát hiện và khai thác các mỏ sau đó 6 Khuyến khích các công ty dầu đầu t theo hình thức liên doanh điều hành chung trên cơ sở hoàn. .. hơn Đối với các phát hiện khí mới (chiếm hơn 60% tổng trữ lợng) chỉ có thể 16 đa vào khai thác trong giai đoạn 2016-2020 do phải chờ thị trờng khí Chỉ tiêu phát triển đến năm 2010 dầu thô đạt 21,6 triệu tấn và khí đạt 13,2 triệu m3 3.4 Hoàn thiện cơ chế tài chính khuyến khích đầu t trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam 3.4.1 Hoàn thiện môi trờng đầu t ở khu vực có độ... t trong hoạt động dầu khí, Tạp chí Thuế Nhà nớc, kỳ 1 - tháng 5, tr 34-35 Nguyễn Xuân Thắng (2005), Một số phơng pháp tính và xác định chi phí thu dọn mỏ dầu khí, Tạp chí dầu khí, số 7, tr 41-43 Nguyễn Xuân Thắng (2005), Phơng pháp tính chi phí thu dọn mỏ dầu khí, Tạp chí Công nghiệp - Bộ Công Nghiệp, kỳ 1 - tháng 10, tr 38-39 Nguyễn Xuân Thắng (2006), Một số giải pháp đầu t nâng cao hệ số thu hồi dầu. .. với hoạt động đầu t tại Việt Nam 3.3 Tiềm năng dầu khí của Việt Nam và những dự báo Từ các kết quả tìm kiếm thăm dò đã đạt đợc theo thời kỳ, các mỏ dầu tập trung chủ yếu ở bể Cửu Long, các mỏ khí thiên nhiên đợc phát hiện phân tán ở các bể Nam Côn Sơn, Malay - Thổ Chu và Sông Hồng Trong khoảng 3 tỷ tấn quy dầu tiềm năng cha phát hiện, các phát hiện mới chỉ có thể khai thác sau năm 2010 đối với dầu. .. vụ trong các hoạt động dầu khí 3.4.6 Các giải pháp chung hoàn thiện cơ chế khuyến khích đầu t Để thực hiện đợc những mong muốn và có những kết quả thúc đẩy tăng trởng hơn nữa các hoạt động dầu khí cần có những giải pháp sau: Tập trung nhân tài vật lực, trí tuệ và tài năng, nguồn vốn cho thăm dò các lô đã đợc đánh giá có triển vọng Có các định chế và cơ chế khai thác, đầu t công nghệ cao và thu hút các. .. lãi theo thi k Lãi/ Doanh thu (%) Lãi/Vốn pháp định (%) 2.4 1991-1995 1,358 34,8 90,6 1996 -2000 2,636 33,1 175,7 2001-2005 5,874 37,1 391,6 1991- 2005 9,868 35,6 657,9 Đánh giá tình hình đầu t và khuyến khích đầu t trong hoạt động dầu khí tại Việt Nam 2.4.1 Thực tiễn môi trờng pháp lý về đầu t trong hoạt động dầu khí Năm 1993 Nhà nớc ban hành Luật dầu khí và năm 2000 đã bổ sung và sửa đổi góp phần hoàn . việc đề xuất và hoàn thiện các giải pháp kích thích đầu t cho thời kỳ tiếp theo. d. Đã đề xuất hoàn thiện một số giải pháp kích thích đầu t cho hoạt d ng thăm d và khai thác d u khí tại thềm. ngành, tác giả nghiên cứu đề tài luận án là: " ;Nghiên cứu hoàn thiện theo thời kỳ các giải pháp kích thích đầu t trong một số lĩnh vực hoạt động d u khí tại thềm lục địa Việt Nam" làm luận. các giải pháp kích thích đầu t vào hoạt động này không thể nhất quán cho tất cả các mỏ d u khí, các giai đoạn phát triển mà nó phải đợc hoàn thiện theo từng thời kỳ. d. Các khu vực, các mỏ d u
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hoàn thiện theo thời kỳ các giải pháp kích thích đầu tư trong một số lĩnh vực hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam, Nghiên cứu hoàn thiện theo thời kỳ các giải pháp kích thích đầu tư trong một số lĩnh vực hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam,