0

áp dụng sản xuất sạch hơn vào quá trình sản xuất tại xưởng dệt công ty cpđt phong phú sơn trà chương

30 873 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 15:50

Đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng PHẦN 2: ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI XƯỞNG DỆT CÔNG TY CPĐT PHONG PHÚ SƠN TRÀ Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tố Nguyên – Lớp 05MT Trang 91 Đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN 1.1. KHÁI NIỆM Sản xuất sạch hơn (SXSH) là việc áp dụng liên tục một chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường đối với các quy trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ, để tăng hiệu quả sản xuất và giảm các rủi ro cho con người và môi trường (theo UNEP) - Đối với các công đoạn sản xuất, SXSH bao gồm việc bảo quản nguyên vật liệu thô và năng lượng, loại bỏ nguyên liệu thô độc hại và giảm số lượng, độc tính của các chất phát sinh hoặc chất thải. - Đối với sản phẩm, sản xuất sạch hơn bao gồm việc làm giảm các ảnh hưởng tiêu cực trong một chu trình sống của một sản phẩm, từ khâu tuyển chọn nguyên liệu thô đến khâu loại bỏ cuối cùng. - Đối với dịch vụ, sản xuất sạch hơn là kết hợp những lợi ích về môi trường vào thiết kế và cung cấp dịch vụ. 1.2. CÁC LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN (SXSH) Đầu tư vào SXSH nhằm ngăn ngừa ô nhiễm và tăng cường sử dụng tài nguyên thiên nhiên rẻ hơn khi tiếp tục dựa vào những công nghệ kiểm soát ô nhiễm hoặc công nghệ xử lý cuối đường ống đắt tiền. Đầu tư ban đầu cho các quy trình kiểm soát ô nhiễm và SXSH có thể tương tự nhau, nhưng thời gian trôi qua thì chi phí kiểm soát ô nhiễm tiếp tục tăng lên trong khi đầu tư SXSH giảm đi. Một số lý do khi đầu tư vào SXSH là: - Đưa đến những cải thiện về sản phẩm và công nghệ. - Tiết kiệm nguyên liệu thô và năng lượng, từ đó làm giảm chi phí sản xuất. - Tăng tính cạnh tranh thông qua việc sử dụng công nghệ mới đã được cải thiện. - Có thể thu hồi một vài loại nguyên liệu bị bỏ phí. - Giảm rủi ro từ việc xử lý trong nhà máy, thu gom và phân hủy các chất thải độc hại. - Cải thiện sức khỏe và an toàn cho người lao động. - Cải thiện hình ảnh của công ty trước công chúng. - Giảm chi phí xử lý cuối đường ống ngày càng tăng. Khi các giải pháp SXSH và kiểm soát ô nhiễm cùng giải quyết những vấn đề môi trường như nhau được đem ra đánh giá, so sánh thì giải pháp SXSH thường ít tốn kém hơn khi thực hiện, vì chi phí nguyên vật liệu thô, năng lượng, kiểm soát ô nhiễm, xử lý Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tố Nguyên – Lớp 05MT Trang 92 Đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng chất thải và những yêu cầu khác giảm đi. Thời gian thu hồi vốn có thể thay đổi từ vài tháng đến vài năm. Hơn nữa, lợi ích và hiệu quả môi trường được cải thiện khi áp dụng hiệu quả các giải pháp SXSH. Lợi ích từ hiệu quả môi trường có thể được hiểu thành các cơ hội thị trường cho những sản phẩm “xanh hơn”. Những sản phẩm được tạo hiệu quả môi trường tốt từ khâu thiết kế sẽ ít ô nhiễm hơn và ít gây hại cho sức khỏe con người. Do đó, SXSH mang lại cho các ngành sản xuất một số lợi ích mới. Nó cũng giới thiệu cho các ngành sản xuất những công cụ mới như đánh giá chu kỳ sống và nhãn hiệu kinh tế. 1.3. CÁC KỸ THUẬT SẢN XUẤT SẠCH HƠN Kỹ thuật SXSH có thể chia thành 3 nhóm: - Giảm chất thải tại nguồn. - Tái sinh chất thải (tuần hoàn). - Cải tiến sản phẩm. Các kỹ thuật SXSH được minh họa ở hình 1.1. Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tố Nguyên – Lớp 05MT Trang 93 Kỹ thuật SXSH Giảm chất thải tại nguồn Tái sinh chất thải (Tuần hoàn) Cải tiến sản phẩm Quản lý nội vi tốt Thay đổi quá trình sản xuất Tái sử dụng cho sản xuất Tạo sản phẩm phụ Thay đổi nguyên liệu đầu vào Kiểm soát quá trình sản xuất Cải tiến thiết bị Thay đổi công ghệ Hình 1.1 - Các kỹ thuật sản xuất sạch hơn Đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI XƯỞNG DỆT 2.1. LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐÁNH GIÁ SXSH 2.1.1. Thành lập đội SXSH Đội SXSH bao gồm đại diện các phòng, ban khác nhau trong công ty có quan tâm đến SXSH. Với qui mô của phân xưởng như hiện nay, thành phần của nhóm SXSH vừa có vai trò chỉ đạo, vừa tham gia thực hiện, có thể đề xuất đội SXSH bao gồm các thành phần như bảng 2.1. Bảng 2.1 – Đội Sản xuất sạch hơn 2.1.2. Liệt kê các bước công nghệ và xác định định mức 2.1.2.1. Nguyên liệu và sản phẩm 1. Sản phẩm: Sản phẩm chính của xưởng Dệt - Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà bao gồm: khăn và vải mộc. Qua thu thập số liệu của phân xưởng từ 1/3/2010 đến 29/4/2010, sản lượng của 2 loại vải và khăn như sau: - Sản lượng vải: 665674,8m hay 202798,1 kg - Sản lượng khăn: 650157 cái hay 40510,3 kg. 2. Nguyên liệu: Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tố Nguyên – Lớp 05MT Trang 94 STT Chức vụ Vai trò trong đội 1 Giám đốc nhà máy Đội trưởng 2 Trưởng phòng kỹ thuật Đội phó 3 Đội trưởng đội xử lý nước thải Thành viên 4 Kế toán trưởng Thành viên 5 Các tổ trưởng phân xưởng Thành viên Đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng Nguyên liệu chính trong quy trình dệt các loại vải mộc và khăn là sợi. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất còn sử dụng các loại nguyên nhiên liệu, năng lượng sau: Hóa chất; điện; nước; dầu FO… Lượng nguyên nhiên liệu sử dụng tương ứng với lựợng sản phẩm từ 1/3/2010 đến 29/4/2010 được tổng hợp như bảng 2.2. Bảng 2.2 – Lượng nguyên nhiên liệu sử dụng từ 1/3/2010 đến 29/4/2010 2.1.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất Quy trình công nghệ sản xuất phân xưởng Dệt được trình bày ở hình 2.1. Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tố Nguyên – Lớp 05MT Trang 95 STT Tên nguyên nhiên liệu Ngành vải (kg) Ngành khăn (kg) 1 Sợi dọc 200 992,3 42 533,3 2 Sợi ngang 75 673,2 11 143,3 3 Sợi biên 103,9 136,5 4 Peony 8650 8360,0 0,0 5 Peony 8665 180 0,00 6 LOTUS 2088 4302,0 0,00 7 Bột mỳ 1213 1052,0 8 PQ90 161 0,00 9 Peony 8640 6850 730 10 Parafin 147,0 0,00 11 Điện 2 199 560 KW 12 Nước 4774 m 3 13 Dầu FO 76 500 kg Nguyên liệu Kéo sợi, chải, ghép, đánh ống Mắc sợi Hồ sợi Xâu go Dệt Kiểm tra Sản phẩm (Vải, khăn) Đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng * Sơ bộ về các công đoạn: Mắc - Hồ - Dệt 1. Công đoạn mắc Côn sợi được đặt trên giàn mắc với số lượng theo yêu cầu nhưng không vượt quá 672 côn. - Căng và duy trì sức căng: Dùng bộ phận cảm ứng tác dụng lên trục chính để khi có sự cố như đứt sợi, chùm sợi thì sẽ dừng làm việc trục chính. - Giàn mắc: Giữ chặt các côn sợi, cũng là nơi bố trí các bộ phận căng và chia sợi. Giàn mắc là bộ khung để định hướng đường sợi trước khi sợi vào lược. - Lược: Chia và rẽ sợi trước khi sợi được quấn vào trục beam, lược rất quan trọng, khi chia sợi cần hạn chế sự trùng chập nhiều sợi vào cùng một kẽ lược vì như vậy sẽ làm rối và ảnh hưởng đến các công đoạn tiếp theo. 2. Công đoạn hồ sợi Quy trình công đoạn hồ sợi được trình bày ở hình 2.2. Công đoạn hồ sợi với mục đích ngâm sợi vào tinh bột đã đun nóng nhằm làm tăng thêm độ dai và tính chịu nhiệt của sợi, đảm bảo cho quá trình dệt được liên tục. Sợi sau khi mắc thành trục sẽ được đem sang máy hồ. Các trục sợi được mắc trên dàn beam và sợi được mắc qua các trục để dẫn vào bể ngấm hồ, sau đó được Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tố Nguyên – Lớp 05MT Trang 96 Hình 2.1 - Quy trình công nghệ sản xuất của công ty Hình 2.2 - Quy trình công đoạn hồ sợi Trục hồ Trục sợi Máy hồ Thiết bị nấu hồ Tinh bột, hóa chất Nhiệt lò hơi Nước Dung dịch hồ Điện Nhiệt Nhiệt Nước thải Nước thải Nước Đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng kéo qua các lô sấy để sấy khô và được bộ phận lược chia ra trước khi quấn vào trục sợi. 3. Công đoạn dệt Trên máy dệt, sợi dọc và sợi ngang được đan kết với nhau để tạo thành vải hoặc khăn. Tùy theo kiểu dệt, mật độ và chỉ số sợi mà ta dệt ra những mặt hàng khác nhau. Công đoạn dệt được minh họa qua sơ đồ ở hình 2.3. 2.1.3. Xác định và lựa chọn công đoạn gây lãng phí nhất Với dây chuyền công nghệ của quá trình sản xuất và các yêu cầu công nghệ của ngành Dệt, ta có thể nhận thấy trong quá trình sản xuất chất thải phát sinh ở tất cả các công đoạn chủ yếu là sợi đứt và bụi bông. Do vậy, việc thực hiện SXSH chủ yếu tập trung giảm thiểu việc tiêu thụ nguyên nhiên liệu trên một đơn vị sản phẩm mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Việc này được thực hiện hầu như xuyên suốt quy trình sản xuất, và đặc biệt chú trọng đến các công đoạn hồ sợi vì lượng nhiệt tổn thất trong công đoạn này khá lớn. 2.2. PHÂN TÍCH CÁC BƯỚC CÔNG NGHỆ 2.2.1. Chuẩn bị sơ đồ dòng của quá trình Sơ đồ dòng của quy trình dệt được trình bày trong hình 2.4 Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tố Nguyên – Lớp 05MT Trang 97 Công đoạn dệt Sợi dọc Điện Vải (Khăn) Bụi bông Sợi đứt, Vải phế Sợi ngang Sợi biên Hình 2.3 – Quy trình công đoạn dệt Nguyên liệu (côn sợi loại nhỏ- sợi dọc) Bụi sơ sợi bám vào côn sợi Sợi đứt Kéo sợi, chải, ghép, đánh ống Mắc sợi Hồ sợi Xâu go Dệt Kiểm tra Điện Sản phẩm Côn sợi lớn 1,6 2 kg Trục sợi Trục hồ Khung go (sợi) Khăn, vải mộc Điện Nước, tinh bột, hóa chất Điện Hơi nước Nước thải Sợi đứt Sợi đứt Bụi bông Bụi bông Sợi đứt, vải phế Côn Sợi ngang Điện Sợi đứt Hơi nóng, nước ngưng (nhiệt) Điện Bụi bông (Khăn, vải mộc) Sợi biên Điện Sợi đứt, vải phế Đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng * Thuyết minh quy trình công nghệ: (xem mục 1.3.2.1- Chương 1 – phần 1) 2.2.2. Cân bằng vật chất và năng lượng * Mục đích của bài toán cân bằng vật chất và năng lượng là: - Cung cấp một cách đầy đủ các thông tin về công nghệ sản xuất, nguyên nhiên vật liệu sử dụng, sản phẩm và các loại chất thải. - Xác định nguồn thải, các loại chất thải. - Trên cơ sở các số liệu cân bằng, sẽ xác định được các nguyên nhân gây thất thoát nguyên liệu, nước và năng lượng sử dụng. Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp để giảm thiểu các tổn thất đó nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu lượng các chất gây ô nhiễm môi trường. * Nguyên lý chung: - Bài toán cân bằng vật chất (VC) được thực hiện dựa trên cơ sở của định luật bảo toàn khối lượng: Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tố Nguyên – Lớp 05MT Trang 98 Tổng lượng VC đầu vào Tổng lượng VC đầu ra Tổng lượng VC tham gia phản ứng = + Hình 2.4 – Sơ đồ quy trình dệt Đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng - Bài toán cân bằng năng lượng (NL) được thực hiện dựa trên cơ sở định luật bảo toàn năng lượng: 2.2.2.1. Cân bằng vật chất Trong quá trình sản xuất, có nhiều loại máy dệt, sợi và sản phẩm khác nhau. Bước đầu, đội SXSH chỉ tập trung theo dõi và tiến hành cân bằng vật chất ở mặt hàng 01/KL059 (Máy dệt kiếm Gammax). 1. Lập bảng cân bằng vật chất (tính cho tháng 4) Cân bằng vật chất đối với mặt hàng 01/KL059 được thực hiện như bảng 2.3. Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tố Nguyên – Lớp 05MT Trang 99 Tổng NL đầu vào Tổng NL đầu ra Tổng NL bị thất thoát = + Đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng Bảng 2.3 – Bảng cân bằng vật liệu đối với mặt hàng 01/KL059 STT Công đoạn Dòng vào Dòng ra Dòng thải Tên nguyên liệu Lượng (kg) Tên nguyên liệu Lượng (kg) Tên nguyên liệu Lượng (kg) 1 Chải, ghép, đánh ống Côn Sợi dọc OE20 7019 Côn Sợi dọc OE20 (Côn sợi 1,6- 2kg) 6982,6 Bụi sợi (Sợi dọc) 26,9 Sợi đứt (Sợi dọc) 9,5 2 Mắc sợi Côn Sợi dọc OE20 (Côn sợi 1,6- 2kg) 6982,6 Trục sợi dọc OE20 6934 Bụi sợi (Sợi dọc) 23,5 Sợi đứt (Sợi dọc) 25,1 3 Hồ sợi Trục sợi dọc OE20 6934 Trục hồ (Sợi đã ngấm dung dịch hồ) 7984,3 Sợi đứt (Sợi dọc) 28,7 LOTUS 2088 280,0 Parafin 5,8 Peony 8640 820,0 Nước thải 10238,2 Parafin 5,8 Nước bay hơi KĐK Nước 10109 - - 4 Xâu go Sợi đã ngấm dung dịch hồ 7984,3 Khung go (Sợi dọc) 7856,4 Bụi sợi (Sợi dọc) 17,8 Sợi đứt (Sợi dọc) 39,1 5 Dệt Khung go (Sợi dọc) 7927,4 Vải mộc 11111,1 Bụi sợi (Sợi dọc) 32,3 Sợi ngang OE20 3388,7 Vải phế 13,3 Sợi đứt (Sợi dọc) 58 Sợi khóa (Sợi biên) 5,8 - - Phế sợi ngang, sợi biên KĐK Ghi chú: KĐK – Không đáng kể Số liệu lấy từ bảng báo cáo tình hình sản xuất tháng 4/2010-công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà. Khối lượng vải mộc 11111,11kg bao gồm 10140,3kg vải và 970,8 kg hóa chất. Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tố Nguyên – Lớp 05MT Trang 100 [...]... gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng 1 Các dạng năng lượng được sử dụng trong sản xuất a Hệ thống điện (Số liệu lấy theo bảng báo cáo tình hình sản xuất tháng 4) Công ty sử dụng nguồn điện lưới quốc gia thông qua 2 trạm biến áp với công suất (2 × 1600) KVA để cung cấp điện cho các bộ phận sản xuất - Công suất điện định mức: 1 199 734 KWh - Công suất... lượng nước ngưng trong công đoạn hồ vẫn chưa được thu hồi và tái sử dụng Vì vậy, việc áp dụng SXSH tại xưởng dệt của công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà là rất cần thiết và phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay Qua một thời gian khảo sát, đánh giá, tìm hiểu quy trình sản xuất của xưởng dệt tôi đã đề xuất được 34 giải pháp SXSH cần được áp dụng tại xưởng dệt Trong đó có 14 giải pháp cần đầu tư chi phí... điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng 4 Nước thải 4 Xâu go 5 Dệt công đoạn chải, ghép, đánh ống 3.2 Dung dịch hồ nấu quá khô hoặc quá lỏng 4.1 Tay nghề và ý thức tiết kiệm nước của công nhân chưa cao 4.2 Lượng nước sử dụng cho vệ sinh máy móc nhiều 5.1 Tương tự các nguyên nhân gây ra dòng thải của công đoạn chải, ghép, đánh ống... và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng Nguyên nhân gây tổn thất 1.4 Thiết bị làm việc quá tải Đề xuất các cơ hội SXSH đường dây bằng cách lắp các dãy tụ điện ngay tại tải 1.3.3 Thay thế động cơ phù hợp với công suất tiêu thụ thực tế 1.4.1 Điều chỉnh lại quy trình làm việc của máy móc thiết bị cho phù hợp 2.1 Tương tự các nguyên nhân gây ra tổn thất của công. .. Tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nhân sự - Chạy thử nghiệm các loại máy móc + Đưa vào sử dụng thường xuyên Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tố Nguyên – Lớp 05MT Trang 119 Đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng KẾT LUẬN Sau thời gian thực hiện đề tài “Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió và áp dụng. .. 4.1.2 Giám sát chặt chẽ quy trình công nghệ đề ra 1 x 4.2.1 Sử dụng vòi phun áp lực để vệ sinh máy móc thiết bị, nhà xưởng 5 x x Cần thử nghiệm Đối với các nguyên nhân gây tổn thất năng lượng Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tố Nguyên – Lớp 05MT Trang 113 Đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng Phân loại Có... điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng 4 Máy dệt 5 Điện 5 Lò hơi 6 Nhiệt 4.7 Thời gian nấu hồ quá dài 4.8 Thời gian sấy kéo dài 5.1 Tương tự các nguyên nhân gây ra tổn thất của công đoạn mắc 6.1 Hệ thống đường ống dẫn hơi chưa được bảo ôn 6.2 Rò rỉ qua van, bích… 6.3 Hệ số không khí thừa cao hơn giới hạn cho phép 6.4 Chất lượng... điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng 2 Sơ đồ cân bằng vật chất Từ bảng cân bằng vật chất trên, ta có thể lập sơ đồ cân bằng tổng quát đối với 1 tấn sản phẩm 01/KL059 như hình 2.5 Sợi ngang (334,18kg) Sợi dọc Sợi biên (692,19kg) (0,57kg) Sợi đứt (15,82kg) Bụi bông Nước (1000kg) CÔNG LOTUS 2088 NGHỆ DỆT (24,37kg) Peony 8640 (71,37kg)... động trực tiếp, đồng thời tận dụng được các bông sợi cho quá trình sản xuất 2 SXSH là một cách tiếp cận mới trong việc kiểm soát ô nhiễm công nghiệp Hiệu quả do việc áp dụng SXSH mang lại nhiều lợi ích về môi trường mà còn đem lại lợi ích về kinh tế cho doanh nghiệp Công ty CPĐT Phong Phú sơn Trà là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt vải mộc và khăn Trong quá trình sản xuất, đã phát sinh nhiều bụi... gió phân xưởng dệt, kho bảo 3 1 Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tố Nguyên – Lớp 05MT x Cần thử nghiệm x Trang 112 Đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng Hình thành các giải pháp SXSH Phân loại Có thể thực hiện ngay Cần phân tích thêm Loại bỏ Ghi chú quản sợi 1.2.2 Thay đổi loại sợi có độ ẩm tốt hơn 3 1.2.3 . gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng PHẦN 2: ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI XƯỞNG DỆT CÔNG TY CPĐT PHONG PHÚ SƠN TRÀ Sinh. thông gió và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN 1.1. KHÁI NIỆM Sản xuất sạch hơn (SXSH) là việc áp dụng liên. và áp dụng sản xuất sạch hơn tại xưởng dệt Công ty CPĐT Phong Phú Sơn Trà – Đà Nẵng CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI XƯỞNG DỆT 2.1. LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐÁNH GIÁ SXSH 2.1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: áp dụng sản xuất sạch hơn vào quá trình sản xuất tại xưởng dệt công ty cpđt phong phú sơn trà chương, áp dụng sản xuất sạch hơn vào quá trình sản xuất tại xưởng dệt công ty cpđt phong phú sơn trà chương,

Từ khóa liên quan