0

Kiểm soát ô nhiễm không khí ( PGS-TS nguyễn đình tuấn, th.s nguyễn thanh hùng)

257 590 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH VIỆN MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN PGS.TS. NGUYỄN ĐINH TUẤN (Chủ biên) Th S. NGUYỄN THANH HÙNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH 2007 1 LỜI NÓI ĐẦU Ô nhiễm không khí là một vấn đề môi trƣờng nóng bỏng tại hầu hết các đô thị trên thế giới hiện nay. Việt nam là một nƣớc đang phát triển với tốc độ “nóng”, vì vậy các vấn đề môi trƣờng, trong đó có môi trƣờng không khí đang trở nên bức xúc. Khí thải từ các hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, thƣơng mại, dịch vụ và sinh hoạt của con ngƣời đã xuất hiện hoặc gia tăng nồng độ các chất độc hại có trong môi trƣờng không khí làm ảnh hƣởng tới sức khỏe con ngƣời, động, thực vật, góp phần làm hƣ hại tài sản trên bình diện toàn cầu, khí thải từ các hoạt động nói trên còn gây nên những vấn đề lớn trên bình diện toàn cầu nhƣ mƣa axit, sự suy giảm tầng ôzôn, sự nóng lên của trái đất Vì vậy việc kiểm soát ô nhiễm không khí là vô cùng cần thiết và cấp bách. Giáo trình kiểm soát ô nhiễm không khí đƣợc biện soạn nhằm mục đích phục vụ cho đối tƣợng chính là sinh viên đại học, sinh viên cao học các ngành khoa học môi trƣờng, quản lý môi trƣờng và công nghệ môi trƣờng. Sinh viên các chuyên ngành khác và các cán bộ khoa học kỹ thuật cũng có thể sử dụng giáo trình này nhƣ một tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu hoặc thiết kế các công trình xử lý khí thải. Giáo trình trình bày một cách khá đầy đủ các nội dung liên quan đến kiểm soát ô nhiễm không khí nhƣ ngăn ngừa ô nhiễm từ nguồn phát sinh, hệ thống thu gom và vận chuyển khí thải, các kỹ thuật và thiết bị xử lý khí thải Để thực hiện giáo trình này tác giả đã nhận đƣợc sự trợ giúp một phần kinh phí từ Dự án “Tăng cƣờng năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học cho Viện Môi trƣờng và Tài nguyên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh” do SDC tài trợ. Tác giả cũng nhận đƣợc sự giúp đỡ về mặt kỹ thuật trong việc chuẩn bị bản thảo từ Th.S Nguyễn Thị Thục Thùy, KS. Nguyễn Viết Vũ, KS. Giang Hữu Tài, KS. Châu Ngọc Cẩm Vân. Nhân dịp sách đƣợc xuất bản tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp cho việc ra đời của giáo trình này. Tuy đã có nhiều năm hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ô nhiễm không khí nhƣng kiến thức có hạn cho nên giáo trình này không tránh khỏi nhƣng thiếu sót và hạn chế. Tác giả mong muốn nhận đƣợc ý kiến đóng góp của bạn đọc để có thể hoàn thiện hơn cho những lần tái bản sau này. Thay mặt các tác giả PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn 2 MỤC LỤC CHƢƠNG 1 0 CÁC BIỆN PHÁP CHUNG ĐỂ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 0 1.1 BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT TẠI NGUỒN 0 1.1.1 Biện pháp dùng công nghệ sạch 0 1.1.2 Bố trí nguồn 1 1.1.3 Cách ly nguồn 3 1.2 BIỆN PHÁP PHÁT TÁN PHA LOÃNG 3 1.2.1 Khái niệm về sự phát thải 3 1.2.2 Mô hình phát thải cho nguồn thải cao (Mô hình chùm khói Gaussian) 6 1.2.2.1 Nguyên tắc cơ bản 6 1.2.2.2 Phƣơng trình cơ bản của mô hình chùm khói Gaussian 7 1.2.2.3 Các giả thiết trong GPM 8 1.2.2.4 Các thông số phát tán 9 1.2.2.5 Tốc độ gió 11 1.2.2.6 Nồng độ ở mặt đất 12 1.2.2.7 Cột khói và nền 12 1.2.3 Mô hình phát tán cho nguồn thải thấp 15 1.2.3.1 Khái niệm về nguồn thải thấp 15 1.2.3.2 Xác định nồng độ ô nhiễm do các nguồn thấp dạng ống khói, ống thải khí và cửa mái thông gió nhà công nghiệp gây ra. 16 1.2.3.3 Nguồn đƣờng 24 1.2.3.4 Nguồn mặt 28 CHƢƠNG 2 32 THÔNG GIÓ VÀ VẬN CHUYỂN KHÔNG KHÍ 32 2.1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 32 2.2 PHÂN LOẠI 32 2.2.1 Hệ thống thông gió cấp 33 2.2.2 Hệ thống thông gió thải 33 2.2.2.1 Sự chênh lệch nhiệt độ không khí bên trong và bên ngoài nhà (do có nhiệt thừa Qth) 35 2.2.2.2 Tác động của gió qua nhà 35 2.2.2.3 Tác động đồng thời của nhiệt thừa Qth và gió 35 2.3 TÍNH TOÁN LƢU LƢỢNG THÔNG GIÓ 36 2.3.1 Tính toán lƣu lƣợng thông gió chung 36 2.3.1.1 Lƣu lƣợng thông gió khử nhiệt thừa 36 2.3.1.2 Lƣu lƣợng thông gió khử hơi nƣớc thừa 37 2.3.1.3 Lƣu lƣợng thông gió cho nhà dân dụng 37 2.3.1.4 Lƣu lƣợng thông gió khử ô nhiễm 38 2.3.2 Tính toán lƣu lƣợng thông gió cục bộ 42 2.3.2.1 Chụp hút 42 2.3.2.2 Miệng hút trên thành bể 43 2.4 TÍNH TOÁN HỆ THỐNG ỐNG DẪN KHÔNG KHÍ 44 2.4.1 Ống dẫn không khí 44 2.4.2 Tính toán thiết kế hệ thống ống dẫn không khí 46 2.4.2.1 Các phƣơng trình cơ bản 46 3 2.4.2.2 Tổn thất áp suất trong đƣờng ống 46 2.4.2.3 Các phƣơng pháp tính toán tổn thất áp suất của hệ thống ống dẫn không khí 49 2.4.2.4 Trình tự tính toán 49 CHƢƠNG 3 53 KỸ THUẬT XỬ LÝ BỤI 53 3.1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 53 3.1.1 Bụi và các đặc tính của bụi 53 3.1.2 Thiết bị xử lý bụi và đặc tính của thiết bị 55 3.2 THIẾT BỊ THU BỤI THEO NGUYÊN LÝ TRỌNG LỰC VÀ QUÁN TÍNH 56 3.2.1 Khái niệm cơ bản : 56 3.2.2 Buồng lắng bụi 56 3.2.3 Thiết bị thu bụi kiểu tấm chớp 58 3.2.4 Xyclon 58 3.2.4.1 Xyclon đơn 59 3.2.4.2 Xyclon tổ hợp 61 3.3 THIẾT BỊ LỌC BỤI 62 3.3.1 Khái niệm cơ bản 62 3.3.2 Thiết bị lọc bụi túi vải 63 3.3.3 Lƣới lọc bụi 65 3.3.4 Lƣới lọc thùng quay 66 3.3.5 Lƣới lọc bụi bằng giấy 66 3.3.5 Thiết bị lọc dạng xơ sợi 67 3.4 THIẾT BỊ THU BỤI THEO PHƢƠNG PHÁP ƢỚT 67 3.4.1 Khái niệm cơ bản 67 3.4.2 Buồng rửa khí 68 3.4.3 Tháp rửa khí 68 3.4.4 Xyclon ƣớt 69 3.4.5 Thiết bị sủi bọt 70 3.4.6 Thiết bị thu bụi tẩm dầu 71 3.4.7 Thiết bị thu gom bụi dùng venturi 72 3.5 THIẾT BỊ THU GOM BỤI BẰNG ĐIỆN 73 3.6 LỰA CHỌN THIẾT BỊ THU BỤI 76 CHƢƠNG 4 77 XỬ LÝ HƠI KHÍ ĐỘC BẰNG PHƢƠNG PHÁP HẤP THỤ 77 4.1 GIỚI THIỆU 77 4.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA SỰ HẤP THỤ 79 4.2.1 Cân bằng pha trong hệ khí - lỏng 79 4.2.2 Quy luật động học 80 4.3 PHÂN LOẠI THIẾT BỊ 87 4.3.1 Tháp đệm 87 4.3.2 Tháp mâm (Plate Tower) 91 4.3.3 Các buồng phun (Spray Chambers) 93 4.3.4 Thiết bị lọc khí Venturi (Venturi Scrubber) 94 4.3.5 Thiết bị lọc khi dạng phun tia (Jet Scubber) 94 4.2.6 Các thiết bị rửa ƣớt 95 4.4 NHỮNG KHÁI NIỆM THIẾT KẾ CHUNG 96 4 4.4.1 Chiều cao và số đơn vị truyền khối 98 4.4.2 Số mâm của tháp 100 4.4.3 Lựa chọn thiết bị 100 4.4.4 Lựa chọn dung môi hấp thụ 100 4.4.5 Các số liệu về sự cân bằng của hệ lỏng - khí 101 4.4.6 Tỉ lệ pha lỏng / pha khí 101 4.4.7 Đƣờng kính tháp và độ giảm áp 101 4.5 ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH HẤP THỤ ĐỂ XỬ LÝ KHÍ THẢI TẠI NGUỒN 105 4.5.1 Làm sạch khí khỏi SO 2 105 4.5.2 Làm sạch khí thải khỏi H 2 S, CS 2 và mercaptan 118 4.5.3 Tách oxyt nitơ từ khí thải 122 4.5.4 Làm sạch khí thải khỏi các halogen và hợp chất 127 4.5.5 Tách khí CO từ khí thải 134 4.6 GIẢI HẤP ĐỂ THU HỒI CÁC KHÍ ĐÃ BỊ HẤP THỤ 141 CHƢƠNG 5 143 XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƢƠNG PHÁP HẤP PHỤ 143 5.1 GIỚI THIỆU 143 5.2 NGUYÊN LÝ CHUNG 144 5.3 LÝ THUYẾT CƠ BẢN CỦA HẤP PHỤ 146 5.3.1 Sự cân bằng khi hấp phụ 150 5.3.2 Qui luật động học của quá trình hấp phụ: 153 5.3.3 Giải hấp 161 5.4 CHẤT HẤP PHỤ 162 5.4.1 Các tính chất 162 5.5 THIẾT BỊ VÀ CÁC KIỂU HỆ THỐNG 166 5.5.1 Thiết bị 166 5.5.2 Các kiểu hệ thống hấp phụ 168 5.5.3 Thu hồi chất hấp phụ và bỏ chất bị hấp phụ 172 5.6 NHỮNG ÁP DỤNG ĐỂ KIỂM SOÁT NGUỒN Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 172 5.6.1 Ảnh hƣởng của các biến số quá trình 172 5.6.2 Các quá trình đặc trƣng 174 CHƢƠNG 6 190 XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐỐT VÀ XÖC TÁC 190 6.1 GIỚI THIỆU 190 6.2 NGUYÊN LÝ QUÁ TRÌNH ĐỐT 190 6.3 LÒ ĐỐT BỔ SUNG 192 6.3.1 Lò đốt bổ sung dùng nhiệt 192 6.3.2 Lò đốt bổ sung có xúc tác : 193 6.3.3 Thu hồi nhiệt 194 6.4 LÒ NUNG 196 6.5 LÒ LỬA 196 6.6 XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG CÁC PHƢƠNG PHÁP XÚC TÁC 197 6.7 QUY LUẬT ĐỘNG HỌC CÁC PHẢN ỨNG XÚC TÁC DỊ THỂ 199 6.8 TÁCH OXYT NITƠ BẰNG CHẤT XÚC TÁC RẮN 205 6.8.1 Khử ở nhiệt độ cao có xúc tác 205 6.8.2 Khử có xúc tác chọn lọc khí oxyt nitơ 206 6.8.3 Phân hủy oxyt nitơ bằng phƣơng pháp khử dị thể 207 5 6.8.4 Phân hủy NO x bằng phƣơng pháp khử đồng thể và dị thể không có xúc tác . 207 6.9 TÁCH KHÍ SO 2 BẰNG PHẢN ỨNG CÓ XÚC TÁC 209 6.10 PHƢƠNG PHÁP TIẾP TỤC XỬ LÝ KHÓI 210 6.11 TÁCH CÁC CHẤT HỮU CƠ BẰNG PHẢN ỨNG CÓ XÚC TÁC 210 6.12 XỬ LÝ CO BẰNG PHƢƠNG PHÁP XÚC TÁC 211 6.13 XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG NHIỆT ĐỘ CAO 212 CHƢƠNG 7 214 KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ NGUỒN DI ĐỘNG 214 7.1 PHÂN LOẠI NGUỒN DI ĐỘNG 214 7.2 KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ Ô TÔ 215 7.2.1 Kỹ thuật kiểm soát sự thải 215 7.2.2 Kiểm soát sự bay hơi của nhiên liệu 216 7.2.3 Kiểm soát khí thải của các loại ô tô thông dụng 216 7.2.3.1 Công tác giám sát môi trƣờng không khí 217 7.2.3.2 Kiểm tra khói thải của xe 217 7.2.3.3 Biện pháp sử dụng nhiên liệu sạch 218 7.2.3.4 Hạn chế sự bay hơi của nhiên liệu 218 7.2.3.5 Biện pháp kỹ thuật để tăng cƣờng sự cháy. 218 7.2.3.6 Các biện pháp hỗ trợ khác 218 6 CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Hệ thống tọa độ của mô hình chùm khói Gaussian và phân bố nồng độ trong chùm khói 6 Hình 1.2: Sự “phản xạ” của chùm khói ở mặt đất đƣợc giả thiết cho nguồn ảo ở chiều cao hiệu dụng He âm. 8 Hình 1.3: Hàm tốc độ gió theo chiều cao (ứng với độ ổn định khí quyển) khác nhau 11 Hình 1.4: Chiều cao hiệu dụng của ống khói (H e ) 13 Hình 1.5: Sự hạ khói đầu ống thải vì tốc độ xả quá nhỏ 15 Hình 1.6: Biểu đồ xác định hệ số k phụ thuộc vào độ cao tƣơng đối H của nguồn thải. Độ cao tƣơng đối H của nguồn thải đƣợc xác định theo chú thích 1 đã ghi trên đây 22 Hình 1.7: Biểu đồ xác định các hệ số S, S 1 , S 2 , S 3 và S 4 22 Hình 1.8: Biểu đồ xác định hệ số m phụ thuộc vào thông số b 23 Hình 1.9: Sơ đồ tính toán của nguồn đƣờng 24 Hình 1.10: Sơ đồ chuyển động của khí khi gió thổi ngang qua đƣờng phố 27 Hình 1.11: Đô thị hình chữ nhật và mô hình “hộp cố định” 30 Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống thông gió cấp 33 Hình 2.2: Hệ thống thông gió thải 34 Hình 2.3: Hệ thống thông gió cấp và thải 35 Hình 2.4: Thông gió tự nhiên do chênh lệch nhiệt độ 35 Hình 2.5: Thông gió tự nhiên do tác dụng của gió 35 Hình 2.6: Thông gió tự nhiên dƣới tác dụng của gió và nhiệt thừa 36 Hình 2.7: Chụp hút trên nguồn ô nhiễm 42 Hình 2.8: Chụp hút trên sàn hoặc băng chuyền 43 Hình 2.9: Nguồn tự do trƣớc mặt miệng hút 43 Hình 2.10: Miệng hút trên thành bể 44 Hình 2.11: Các loại ống dẫn không khí 45 Hình 2.12: Ống dẫn không khí trong nhà công nghiệp 45 Hình 2.13: Hệ số hiệu chỉnh tổn thất áp suất (n) đối với ống có độ nhám k=0,1mm 48 Hình 3.1: Nguyên lý làm việc của buồng lắng bụi. 56 Hình 3.2: Giới thiệu một số buồng lắng bụi 58 Hình 3.3: Nguyên lý hoạt động của xyclon 59 Hình 3.4: Hai dạng xyclon đơn 59 Hình 3.5: Xyclon tổ hợp 61 Hình 3.6: Thiết bị lọc bụi túi vải 63 Hình 3.7: Sơ đồ nguyên lý lắp đặt lƣới lọc 65 Hình 3.8: Cấu tạo lƣới lọc thùng quay 66 Hình 3.9: Cấu tạo thiết bị lọc bụi bằng giấy 67 Hình 3.10: Buồng rửa khí 68 Hình 3.11: Tháp lọc rửa khí 69 Hình 3.12: Xyclon ƣớt 70 Hình 3.13: Thiết bị sủi bọt 71 Hình 3.14: Thiết bị thu bụi tẩm dầu 71 Hình 3.15: Thiết bị thu bụi dùng ventury 72 Hình 3.16: Sơ đồ cấp nƣớc vào ventury 73 Hình 3.17: Sơ đồ cấu tạo thiết bị thu bụi tĩnh điện 74 7 Hình 3.18: Cực phóng điện 74 Hình 3.19: Một số dạng tấm thu bụi 74 Hình 3.20: Cách thức phân phối dòng khí 75 Hình 3.21: Thiết bị thu gom bằng điện hai vùng 75 Hình 4.1: Cấu tạo của một tháp đệm điển hình 88 Hình 4.2: Một số dạng vật liệu đệm điển hình 88 Hình 4.3: Độ giảm áp pha khí qua lớp vật liệu đệm khô 90 Hình 4.4: Tƣơng quan giữa độ giảm áp pha khí đối với các vật liệu đệm thông dụng 90 Hình 4.5: Hai dạng mâm thông dụng 91 Hình 4.6: Sơ đồ hoạt động của tháp mâm chóp 92 Hình 4.7: Một dạng buồng phun điển hình 94 Hình 4.8: Thiết bị lọc khí kiểu Venturi 94 Hình 4.9: Thiết bị lọc khí dạng phun tia 95 Hình 4.10: Thiết bị hấp thụ khí 4 bậc 95 Hình 4.11: Độ giảm áp theo tốc độ bề mặt đối với một số bậc hấp thụ 96 Hình 4.12: Đồ thị nồng độ điển hình 97 Hình 4.13: Làm khô không khí bằng H 2 SO 4 97 Hình 4.14: Sơ đồ nguyên lý của tháp hấp thụ 97 Hình 4.15: Qui trình xử lý và thu hồi các khí có tính công nghệ cao 142 Hình 7.1: Sơ đồ kiểm soát khí thải từ động cơ 217 8 CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Sơ đồ chung loại độ ổn định Pasquill 9 Bảng 1.2: Giá trị các hằng số a, b, c, d 10 Bảng 1.3: Công thức tính toán nồng độ ô nhiễm do các nguồn thấp gây ra 17 Bảng 1.4: Hệ số B‟ theo công thức (49) 26 Bảng 1.5: Hệ số thực nghiệm trong công thức (55) 29 Bảng 2.1: Hệ số ô nhiễm của nhà máy chế biến thịt (g/tấn sản phẩm) 38 Bảng 2.2: Hệ số ô nhiễm của nhà máy xay bột mì (g/tấn nguyên liệu) 39 Bảng 2.3: Hệ số ô nhiễm của công đoạn hàn điện sắt thép (mg/ một que hàn) 39 Bảng 2.4: Hệ số ô nhiễm của công đoạn hàn hoặc cắt kim loại bằng hơi (g / Fe 2 O 3 / lít oxy) 39 Bảng 2.5: Hệ số ô nhiễm của nhà máy sản xuất tôn tráng kẽm(g/ tấn SP) 39 Bảng 2.6: Hệ số ô nhiễm của nhà máy gốm sứ (g / tấn vật nung) 40 Bảng 2.7: Hệ số ô nhiễm của nhà máy gạch (g / tấn gạch nung) 40 Bảng 2.8: Hệ số ô nhiễm của nhà máy chế biến gỗ (kg / tấn NL) 40 Bảng 2.9: Hệ số phát thải khí trung bình của các quá trình đốt cháy trong một số ngành kinh tế 40 Bảng 2.10: Hệ số hiệu chỉnh tổn thất áp suất khi nhiệt độ thay đổi 48 Bảng 2.11: Vận tốc không khí trong ống dẫn đối với hệ thống TG và ĐHKK (m/s) 50 Bảng 2.12: Vận tốc không khí trong ống dẫn đối với hệ thống hút bụi 50 Bảng 3.1: Vận tốc lắng của hạt bụi 54 Bảng 3.2: Vận tốc cực đại cho phép trong dòng khí 57 Bảng 3.3: Hiệu quả làm sạch bụi của buồng lắng bụi nhiều ngăn ứng với các kích thƣớc hạt khác nhau 57 Bảng 3.4: Hƣớng dẫn lựa chọn thiết bị thu bụi 76 Bảng 4.1: Độ hòa tan một số khí trong nƣớc 80 Bảng 4.2: Độ hòa tan của một số khí trong nƣớc ở áp sƣất thƣờng 81 Bảng 4.3: Một vài ví dụ về hệ thống hấp thụ trong kiểm soát ô nhiễm không khí 102 Bảng 4.4: Đặc tính sinh SO 2 của một số loại than đá 110 Bảng 4.5: Đặc tính của các chất hấp thụ H 2 S 117 Bảng 4.6: Thành phần khí chứa flor trong sản xuất phân lân 127 Bảng 4.7: Thành phần dung dịch amoniac - đồng 134 Bảng 4.8: Lƣợng tối thiểu N 2 lỏng (m 3 ) để làm sạch 150 m 3 khí thải chứa 6% khí CO . 136 Bảng 4.9: Hệ số Henry (H) theo nhiệt độ 137 Bảng 4.10: Hằng số cân bằng K 137 Bảng 4.11: Tỉ lệ tƣơng ứng nồng độ của CO 2 , K 2 CO 3 và KHCO 3 138 Bảng 4.12: Độ hòa tan của một số muối của K và Na (g/100g dung dịch trong nƣớc) 138 Bảng 4.13: Độ hấp thụ khí CO 2 và MEA (mol CO 2 / mol MEA) 139 Bảng 4.14: Độ hòa tan của Na 2 CO 3 và Ca(HCO 3 ) 141 Bảng 5.1: Diện tích bề mặt và kích thƣớc lỗ xốp của các chất hấp phụ 162 Bảng 5.2: Các thông số kỹ thuật điển hình của than hoạt tính dùng để lọc khí 164 Bảng 5.3: Tẩm chất hấp phụ 166 Bảng 5.4 Các quá trình thải ra các khí có mùi có thể hấp phụ đƣợc 175 Bảng 5.5: Các giai đoạn trong quá trình Reinluft 176 Bảng 7.1: Hệ số ô nhiễm của xe hơi (kg/1.000 lít xăng) 214 CHƢƠNG 1: CÁC BIỆN PHÁP CHUNG ĐỂ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CHƢƠNG 1 CÁC BIỆN PHÁP CHUNG ĐỂ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Để kiểm soát không khí từ các nguồn cố định, có thể áp dụng riêng rẽ hoặc kết hợp đồng thời các biện pháp nhƣ sau: - Biện pháp kiểm soát tại nguồn. - Biện pháp phát tán pha loãng vào khí quyển. - Biện pháp xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Chƣơng này trình bày những vấn đề liên quan đến hai biện pháp đầu, riêng biện pháp xử lý sẽ đƣợc trình bày chi tiết trong các chƣơng sau. 1.1 BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT TẠI NGUỒN 1.1.1 Biện pháp dùng công nghệ sạch Đây là biện pháp tích cực nhất để hạn chế ô nhiễm không khí, sử dụng sản xuất sạch đồng thời vừa tiết kiệm đƣợc nguyên, nhiên liệu vừa hạn chế đƣợc lƣợng chất thải thải ra môi trƣờng. Nội dung của sản xuất sạch rất đa dạng, phong phú, đƣợc trình bày trong những giáo trình chuyên ngành. Phần này chỉ trình bày một số nội dung chủ yếu, thiết thực nhất. + Thay đổi nguyên liệu, nhiên liệu Để giảm bớt mức độ ô nhiễm không khí, chúng ta có thể áp dụng biện pháp thay thế các nhiên liệu, nguyên liệu thải ra nhiều chất độc bằng các nguyên liệu, nhiên liệu thải ra ít chất độc hơn. Nhƣ việc thay thế dầu FO (chứa nhiều lƣu huỳnh) bằng dầu DO (chứa ít lƣu huỳnh), hay là thay thế than đá, dầu đốt bằng khí thiên nhiên sẽ giảm đáng kể lƣợng SO 2 và bụi chứa trong khí thải. Biện pháp này có nhƣợc điểm là làm tăng giá thành sản phẩm nên phạm vi áp dụng không đƣợc rộng rãi. [...]... khống chế ô nhiễm không khí không đòi hỏi đầu tƣ trang bị thêm thiết bị nhƣng hiệu quả cao Nếu thiết bị đƣợc lắp đặt, vận hành và bảo dƣỡng đúng qui định thì sẽ giảm đáng kể mức độ gây ô nhiễm không khí 1.1.2 Bố trí nguồn Việc bố trí các nhà máy xí nghiệp có khả năng gây ô nhiễm không khí có ảnh hƣởng rất lớn đến mức độ gây ô nhiễm cho môi trƣờng không khí bao quanh Để bố trí nguồn gây ô nhiễm, cần... nguồn riêng biệt mà không thể xác định bằng đo đạc 3 CHƢƠNG 1: CÁC BIỆN PHÁP CHUNG ĐỂ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ - Có khả năng dự báo tác động của một hoạt động nào đó lên môi trƣờng không khí Các mô hình tính phát tán các chất ô nhiễm không khí thƣờng đƣợc xây dựng theo những kích thƣớc khác nhau của không gian và thời gian Việc chia các quá trình trong khí quyển thành các qui mô không gian là tùy thuộc... > 4 Hnh Cx (1 4) 42 ; (1 ,4l b x) 2 1,3Mk 0,6 42 S u H nh (1 ,4l b x) 2 55 Mk ; C y C x S u (1 ,4l b x) 2 55 M m.k ; C y C x S1 u.I H nh 55 Mk ; C y C x S1 u.l.(b x) 2 17 (1 6) C 7,2Mk (1 5‟) u.I (b x) C 3,9Mk u.I Hnh (1 6‟) 6,2Mk u.I b1 (1 7‟) C 2 Mmk u.I H nh (1 8‟) C (1 5) 2Mk u.I Hnh C C x S1 C 7,2Mk (1 9‟) u.I (b x) ; (1 7) (1 8) (1 4‟) (1 9) CHƢƠNG 1: CÁC BIỆN PHÁP CHUNG ĐỂ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Loại nhà... ít có nguy cơ gây ô nhiễm do nƣớc thải Các nhà máy gây ô nhiễm không đáng kể: các xí nghiệp dệt - sợi (không có nhuộm), may mặc, dụng cụ y tế, đồ dùng gia đình, các nhà máy giày dép, 1 CHƢƠNG 1: CÁC BIỆN PHÁP CHUNG ĐỂ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ + Khoảng cách bố trí Vị trí bố trí nhà máy có ảnh hƣởng rất lớn tới tình trạng ô nhiễm không khí trong khu công nghiệp Khi bố trí khu công nghiệp, các nhà... CÁC BIỆN PHÁP CHUNG ĐỂ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 4 GPM giả thiết rằng không có sự mất đi và tạo thêm các chất mới trong chùm khói Điều này có nghĩa là mô hình không tính đến sự sa lắng hay biến đổi Điều này thật sự không phải là vấn đề đáng chú ý đối với qui mô địa phƣơng, vì lƣợng không khí ô nhiễm mất đi khỏi chùm khói do quá trình lắng và chuyển đổi qua khoảng cách vài km không đáng kể so với tổng... Mmk u.l.H nh 20 S 3 ; (1 ,4l x) 2 (3 0) (3 1) (3 2) 20 S 3 ; (3 3) (1 ,4l x) 2 (3 1‟) (3 2‟) (3 3‟) CHƢƠNG 1: CÁC BIỆN PHÁP CHUNG ĐỂ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Loại nhà Vị trí ống khí thải Bên trong vùng gió quẩn giữa hai nhà rộng đứng đầu gió và H < 0,3 Vị trí điểm tính toán a) Trong vùng gió quẫn giữa 2 nhà khi Hnh < x1 =< 4 Hnh Nguồn điểm ( ng thải khí) Nguồn đƣờng (cửa mái) 42 ; (1 ,4l x) 2 1,3Mmk 2 u lx1... khi 0 . mƣa axit, s suy giảm tầng ôzôn, s nóng lên của trái đất Vì vậy việc kiểm soát ô nhiễm không khí là vô cùng cần thiết và cấp bách. Giáo trình kiểm soát ô nhiễm không khí đƣợc biện soạn nhằm. kiểm soát s th i 215 7.2.2 Kiểm soát s bay hơi của nhiên liệu 216 7.2.3 Kiểm soát khí th i của các loại ô tô th ng dụng 216 7.2.3.1 Công tác giám s t môi trƣờng không khí 217 7.2.3.2 Kiểm. LÝ KHÍ TH I BẰNG NHIỆT ĐỘ CAO 212 CHƢƠNG 7 214 KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ NGUỒN DI ĐỘNG 214 7.1 PHÂN LOẠI NGUỒN DI ĐỘNG 214 7.2 KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ Ô TÔ 215 7.2.1 Kỹ thuật kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát ô nhiễm không khí ( PGS-TS nguyễn đình tuấn, th.s nguyễn thanh hùng), Kiểm soát ô nhiễm không khí ( PGS-TS nguyễn đình tuấn, th.s nguyễn thanh hùng),

Từ khóa liên quan