0

giao an đao đưc lớp 3 Lan

44 548 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2015, 07:00

Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 ĐẠO ĐỨC 3 Tn 19 + 20 Ngày dạy: /1/2013 Tiết 19: Tên bài: ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ (Tiết 1 + 2) I .MỤC TIÊU: Sau bài học HS có khả năng: 1. Kiến thức: - Bước đầu biết thiểu nhi trên Thế giới đề là anh em, bạn bè, cần phải đồn kết giúp đỡ lẫn nhau khơng phân biệt dân tọcc, màu da, ngơn ngữ 2. Kĩ năng: - HS tích cực tham gia các hoạt động đồn kết hữu nghị với thiếu nhi Quốc Tế phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức 3. Thái độ: - HS có thái độ tôn trọng, thân ái, hữu nghò với các bạn thiếu nhi các nước khác. -4. Tích hợp GD tấm gương ĐĐHCM: ( Liên hệ) Đồn kết với thiếu nhi quốc tế chính là thực hiện lời dạy của Bác Hồ. 5. BVMT: Đồn kết với thiếu nhi quốc tế trong các hoạt động BVMT, làm cho mơi trường thêm xanh, sạch đẹp. * Giảm tải: Khơng u cầu HS thực hiện đúng vai trong các tình huống chưa phù hợp. II.Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài. - Kĩ năng trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc tế. - Kĩ năng ứng xử khi gặp thiếu nhi quốc tế. - Kĩ năng bình luận các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em. III. Các ph ương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng . - Thảo luận - Nói về cảm xúc của mình. IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1. Giáo viên -Vở bài tập Đạo đức 3 (nếu có). -Các bài thơ, bài hát, tranh ảnh nói về tình hữu nghò giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế. -Các tư liệu về hoạt động giao lưu giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi quốc tế. 2. Học sinh: vở bài tập đạo đức V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY– HỌC CHỦ YẾU: 1) Ổn đònh (2 phút) 2) Bài cũ (3 phút) Ôân kiến thức HKI. 3) Bài mới: (32 phút) a. Khám phá Giới thiệu ( 2 phút ) - Cho HS nghe bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan. - GV và HS trao đổi: + Nội dung bài hát nói gì? + HS trao đổi theo cặp. + HS trình bày. - GV giới thiệu bài. GV: Trần Thị Sương Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 ĐẠO ĐỨC 3 b. Kết nối GV: Trần Thị Sương Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 ĐẠO ĐỨC 3 GV: Trần Thị Sương Hoạt động 1:Phân tích thông tin a) Mục tiêu: -HS biết những biểu hiện của tình đoàn kết, hữu nghò thiếu nhi quốc tế. -HS hiểu trẻ em có quyền được kết giao bạn bè. b) Cách tiến hành - GV chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một vài bức ảnh hoặc mẫu tin ngắn về các hoạt động hữu nghò giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế. Yêu cầu các nhóm thảo luận tìm hiểu nội dung và ý nghóa của các hoạt động đó. - Các nhóm thảo luận. - Đại diện từng nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. c) GV kết luận: Hoạt động 2: Du lòch thế giới a) Mục tiêu: HS biết thêm về nền văn hoá, về cuộc sống, học tập của các bạn thiếu nhi một số nước trên thế giới và trong khu vực. b)Cách tiến hành - Mỗi nhóm HS đóng vai trẻ em của một nước như: Lào, Cam- pu-chia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, (có thể mặc trang phục truyền thống) ra chào, múa hát và giới thiệu đôi nét về văn hoá của dân tộc đó, về cuộc sống và học tập, về mong ước của trẻ em nước đó với sự giúp đỡ của GV. - Sau mỗi phần trình bày của một nhóm, các HS khác của lớp có thể đặt câu hỏi và giao lưu cùng với nhóm đó. - Thảo luận cả lớp: Qua phần trình bày của các nhóm, em thấy trẻ em các nước có những điểm gì giống nhau? Những sự giống nhau đó nói lên điều gì? c) GV kết luận Hoạt động 3: Thảo luận nhóm a) Mục tiêu: HS biết được những việc cần làm để tỏ tình đoàn kết, hữu nghò với thiếu nhi quốc tế. b) Cách tiến hành -GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận, liệt kê những việc các em có thể làm để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghò với thiếu nhi quốc tế. Các nhóm thảo luận - Đại diện các nhóm trình bày Hoạt động 4: Giới thiệu những sáng tác hoặc tư liệu đã sưu tầm được về tình đoàn kết thiếu nhi quốc tế a) Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS thể hiện quyền được bày tỏ ý kiến, được thu nhận thông tin, được tự do kết giao bạn bè. b) Cách tiến hành - HS trưng bày tranh, ảnh và các tư liệu đã sưu tầm được. - Cả lớp đi xem, nghe các nhóm hoặc ca nhân giới thiệu tranh ảnh, tư liệu và có thể nhận xét, chất vấn. c) GV kết luận: Khen các HS hoặc nhóm HS đã sưu tầm được nhiều tư liệu hoặc đã có những sáng tác tốt về chủ đề bài học. Hoạt động 5:Viết thư bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghò với - HS ngồi theo nhóm - HS thực hiện thảo luận nhóm - HS lên trình bày - HS lắng nghe - HS thực hành đóng vai - HS trả lời các câu hỏi - HS lắng nghe - HS ngồi theo nhóm - HS thực hiện thảo luận nhóm - HS lên trình bày - HS thực hiện theo u cầu -HS lắng nghe Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 ĐẠO ĐỨC 3 4.Củng cố- Dặn dò (3 phút) *Kết luận chung: Thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi các nước tuy khác nhau về màu da, ngôn ngữ, điều kiện sống, song đều là anh em, bè bạn, cùng là chủ nhân tương lai của thế giới. Vì vậy, chúng ta cần phải đoàn kết, hữu nghò với thiếu nhi thế giới. -Các nhóm lựa chọn và thực hiện các hoạt động phù hợp với khả năng để bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghò với thiếu nhi quốc tế. -Sưu tầm tranh ảnh, truyện, bài báo, về các hoạt động hữu nghò giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi quốc tế. -Vẽ tranh, làm thơ, về tình hữu nghò giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế. IV. RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày dạy: /1/2013 Tn 21 + 22 Bµi 10: T«n träng kh¸ch níc ngoµi ( BỎ) THỰC HÀNH ĐỒN KẾT VỚI THIẾU NHI THẾ GIỚI I. Mơc tiªu: - HS tích cực tham gia các hoạt động đồn kết hữu nghị với thiếu nhi Quốc Tế phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức Tích hợp GD tấm gương ĐĐHCM: ( Liên hệ) Đồn kết với thiếu nhi quốc tế chính là thực hiện lời dạy của Bác Hồ. 5. BVMT: Đồn kết với thiếu nhi quốc tế trong các hoạt động BVMT, làm cho mơi trường thêm xanh, sạch đẹp. V. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ u: GV: Trần Thị Sương Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 ĐẠO ĐỨC 3 RÚT KINH NGHIỆM : GV: Trần Thị Sương HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS Hoạt động 4: Giới thiệu những sáng tác hoặc tư liệu đã sưu tầm được về tình đoàn kết thiếu nhi quốc tế a) Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS thể hiện quyền được bày tỏ ý kiến, được thu nhận thông tin, được tự do kết giao bạn bè. b) Cách tiến hành - HS trưng bày tranh, ảnh và các tư liệu đã sưu tầm được. - Cả lớp đi xem, nghe các nhóm hoặc ca nhân giới thiệu tranh ảnh, tư liệu và có thể nhận xét, chất vấn. c) GV kết luận: Khen các HS hoặc nhóm HS đã sưu tầm được nhiều tư liệu hoặc đã có những sáng tác tốt về chủ đề bài học. Hoạt động 5:Viết thư bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghò với thiếu nhi các nước a) Mục tiêu: HS biết thể hiện tình cảm hữu nghò với thiếu nhi quốc tế qua nội dung thư. b) Cách tiến hành Thư có thể viết chung cả lớp, theo từng nhóm hoặc từng cá nhân. Nếu viết thư tập thể thì có thể theo các bước sau: -HS thảo luận:-Lựa chọ và quyết đònh xem nên gửi thư cho các bạn thiếu nhi nước nào (GV có thể gợi ý cho HS gửi thư cho thiếu nhi các nước đang gặp nhiều khó khăn như: đói nghèo, dòch bênh, chiến tranh, thiên tai, ) -Nội dung thư sẽ viết những gì? -Tiến hành việc viết thư (một bạn sẽ là thư kí, ghi chép ý của các bạn đóng góp). -Thông qua nội dung thư và kí tên tập thể vào thư. -Cử người sau giờ học đi ra bưu điện gửi thư. V ậ n d ụ ng: Hoạt động 6: Bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghò đối với thiếu nhi quốc tế a) Mục tiêu: Củng cố bài học. b) Cách tiến hành HS múa, hát, đọc, thơ, kể chuyện, diễn tiểu phẩm, về tình đoàn kết thiếu nhi quốc tế. hS thực hiện theo u cầu -HS lắng nghe -HS thực hiện viết thư - HS lên trình bày Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 ĐẠO ĐỨC 3 TuÇn 23 + 24 Ngày dạy: / /2013 Bài dạy : TÔN TRỌNG ĐÁM TANG I. Mục tiêu: Sau bài học, Hs: - Kiến thức:Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang. - Kỹ năng: Bước đầu biết cảm thông với những đau thương,mất mát người thân của người khác. - Thái độ: HS có thái độ tôn trọng đám tang. II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN : Kĩ năng thể hiện sự cảm thông trước sự đau buồn của người khác. -Kĩ năng ứng xử phù hợp khi gặp đám tang. III. CÁC PP KĨ THUẬT DẠY HỌC Nói cách khác -Đóng vai IV. Đồ dùng dạy học - GV:-Tranh minh hoạ,phiếu bài tập. - HS: Vở bài tập đạo đức. V. Các hoạt động dạy học: 1. Khởi động: (1’) Hát , đ’d 2.KTBC: (3’)?Khi gặp khách nước ngoài em nên làm gì? GV nhận xét,bổ sung. 3.Bài mới: GT bài,ghi tên bài. .Khám phá: Em đã gặp đám tang nào chưa? Khi gặp đám tang em đã làm gì? Kết nối Hoạt động dạy Hoạt động học *Hoạt động 1: (10)Kể chuyện Đám tang Mục tiêu:HS biết vì sao cần phải tôn trọng đám tang và thể hiện một số cách ứng xử cần thiết khi gặp đám tang. + GDKNS: Kĩ năng thể hiện sự cảm thông trước sự đau buồn của người khác. Kĩ năng ứng xử phù hợp khi gặp đám tang. Cách tiến hành: -GV kể chuyện. -GV yêu cầu HS đọc chuyện; - Gv nêu câu hỏi trong vở bài tập đạo đức gợi ý Hs trả lời. Hs trả lời. GV: Trần Thị Sương Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 ĐẠO ĐỨC 3 - Gv nhận xét, chốt lại ý đúng. - Gv liên hệ giáo dục kĩ năng sống cho HS KL: Tơn trọng đám tang là khơng làm gì xúc phạm đến tang lễ. GDKNS: Tronh cuộc sống chúng ta phải biết chia sẻ, biết thơng cảm đối với những gia đình có đám tang.Khi gặp đám tang chúng ta phải đứng lại và đứng nghiêm trang nhường đường cho đám tang đi trước. *Hoạt động 2: (10’)Đánh giá hành vi. Mục tiêu:HS biết phân biệt hành vi đúng và hành vi sai khi gặp đám tang. Cách tiến hành: - GV chia nhóm,phát phiếu học tập cho các nhóm,Y/C HS thảo luận ,nhận xét và trình bày về việc làm của các bạn trong những tình huống ở vở bài tập. Kết luận:Các việc b,d là các việc làm đúng,thể hiện sự tơn trọng đám tang.;các việc a,c,đ,e là những việc khơng nên làm. *HĐ 3:Xử lí tình huống (13’) MT:- HS biết lựa chọn cách ứng xử đúng trong các tình huống khi gặp đám tang. CTH:- GV chia nhóm,phát phiếu học tập cho các nhóm,Y/C HS thảo luận ,nhận xét và trình bày về việc làm của các bạn trong những tình huống ở vở bài tập. KL:GV kết luận: -Tình huống a:Em không nên gọi bạn hoặc chỉ trỏ,cười đùa.Nếu bạn nhìn thấy em,em khẽ gật đầu chia buồn cùng bạn.Nếu có thể em nên đi cùng bạn một đoạn đường. -Tình huống b:Em không nên chạy,nhảy,cười đùa,vặn to đài,ti-vi,chạy sang xem chỉ trỏ. -Tình huống c:Em nên hỏi thăm và chia buồn cùng bạn. -Tình huống d:Em nên khuyên ngăn các bạn. THỰC HÀNH *HĐ3:Tró chơi Nên và không nên (18’) MT:- Củng cố bài. CTH:- GV chia nhóm; nêu yêu cầu viết ra giấy những điều nên và không nên khi gặp đám tang. KL:GV nhận xét ,khen ngợi những nhóm thắng cuộc. Cần phải tôn trọng đám tang,không nên làm gì xúc phạm đến tang lễ.Đó là một biểu hiện của nếp sống văn hoá. Hs theo dõi. Hs đọc chuyện. Hs trả lời câu hỏi. Hs đọc. HS thảo luận nhóm; Trả lời,nhận xét,bổ sung. Hs thảo luận nhóm đơi;Trình bày cách ứng xử của bản thân khi gặp đám tang. Hs theo dõi. HS thảo luận nhóm đôi; Trình bày cách ứng xử của bản thân khi gặp đám tang. GV: Trần Thị Sương Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 ĐẠO ĐỨC 3 *Hoạt động 4: (9’)Tự liên hệ Mục tiêu:HS biết tự đánh giá cách ứng xử của bản thân khi gặp đám tang. Cách tiến hành: - GV nêu yêu cầu tự liên hệ của bản thân khi gặp đám tang. -HS trao đổi với bạn ngồi cạnh và trình bày. KL:GV nhận xét ,khen ngợi những HS đã biết cư xử đúng khi gặp đám tang. 4.Củng cố,dặn dò. (5’) - Gv hệ thống lại nội dung bài. - HS về nhà xem lại bài. -Thực hiện tôn trọng đám tang và nhắc bạn bè cùng thực hiện. - Chuẩn bị bài “Tôn trọng đám tang” (tiết 2). - Nhận xét tiết học. V. Rút kinh nghiêm: GV: Trần Thị Sương Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 ĐẠO ĐỨC 3 TUẦN 25 Ngày dạy: ./3/2013 Tiết 25 Bài : ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HKII I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:-Năm được nội dung kiến thức đã học từ tuần 19-24. 2.Kỹ năng: -Biết thực hiện theo điều đã học. 3.Thái độ: -HS có tình yêu thương,tôn trọng người khác. II.ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC GV:- phiếu bài tập; Bài hát,bài thơ…về chủ đề bài học. HS: :-Bài hát,bài thơ…về chủ đề bài học. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 1.Khởi động: (1’) 2.KTBC: Lồng vào ôn tập. 3.Bài mới: GT bài,ghi tên bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *HĐ1:Củng cố kiến thức đã học (20) :H MT:HS nắm được nội dung kiến thức đã học CTH:-GV yêu cầu HS nêu các bài đã học trong HKII. -GV chia nhóm yêu cầu HS thảo luận và trình bày: HS nêu các bài đã học. HS thảo luận nhóm; Trả lời,nhận xét,bổ sung. GV: Trần Thị Sương Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 ĐẠO ĐỨC 3 ?Để thể hiện tình hữu nghò,đoàn kết với thiếu nhi quốc tế,em có thể tham gia những hoạt động nào? ?Em hãy nêu điểm giống nhau giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi các nước? ?Khi gặp khách nước ngoài em cần phải làm gì? ?Vì sao phải tôn trọng đám tang? ?Em đã tôn trọng đám tang như thế nào? KL:GV nhận xét,bổ sung,hệ thống lại nội dung kiến thức đã học.Nhắc nhở HS thực hiện theo điều đã học. *HĐ2:Biểu diễn văn nghệ (13’) MT:- HS hát,đọc thơ ,kể chuyện …về chủ đề bài học. CTH:- GV cho HS biểu diễn theo cá nhân,theo nhóm. KL:GV nhận xét,khen ngợi,động viên. HS biểu diễn văn nghệ. 4.Củng cố,dặn dò. (3’) GV hệ thống lại nội dung và nhắc nhở HS thực hiện theo những điều đã học. Dặn dò:-Xem lại nội dung các bài đã học trong học kì II; -Xem trước bài:Tôn trọng thư từ tài sản của người khác. IV.RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… GV: Trần Thị Sương [...]... Sương ĐẠO ĐỨC 3 Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 HOẠT ĐỢNG CỦA GV Hoạt đợng 1: Quan sát tranh + Mục tiêu: HS phân biệt được trường lớp đảm bảo vệ sinh và trường lớp mất vệ sinh + Tiến hành: - GV cho HS quan sát tranh H1,2, u cầu: Nêu điểm khác nhau của quang cảnh trường lớp trong 2 tranh đó - TLCH: Thế nào là trường lớp đảm bảo vệ sinh? - Cho HS nhận xét tranh và TLCH... viên sỏi kèm theo - GV hướng dẫn ḷt chơi HS tham gia chơi Nhóm nào đặt được 3 viên sởi thẳng hàng ( háng dọc, hàng ngang, hàng chéo thì chiến thắng HĐ CỦA HỌC SINH - HS quan sát tranh - HS thảo ḷn và trả lời câu hỏi - HS nhận xét tranh và TLCH - HS so sánh tranh H1 và H2 - HS quan sát tranh à thảo ḷn Các nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả thảo ḷn của... sánh tranh H1 và H2 - GV nhận xét – kết ḷn Hoạt đợng 2: Thực hiện giữ gìn vệ sinh trường lớp + Mục tiêu: Nêu được lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh trường lớp, biết thực hiện thu gom và xử lý rác hợp vệ sinh ở trường học quan tâm và có trách nhiệm cho trường lớp sạch sẽ + Tiến hành: - Cho HS chia 3 nhóm, mỡi nhóm quan sát 1 tranh và TLCH: - Trong tranh... GV cho HS xem tranh ảnh và yêu cầu HS đặt các câu hỏi về các bức tranh -GV mời một vài HS đặt các câu hỏi và đề nghò các bạn khác trả lời về nội dung từng bức tranh: -Các bạn trong tranh đang làm gì? -Theo bạn, việc làm của các bạn đó sẽ đem lại lợi ích gì? - Các HS khác trao đổi ý kiến và bổ sung c) GV kết luận THỰC HANH ̀ Hoạt động 3: Đóng vai a) Mục tiêu: HS biết các việc cần làm để chăm sóc cây... năng giao tiếp trong c̣c sớng - Biết được các cách thức để giao tiếp có hiệu quả, thể hiện con người có văn hóa - Biết vận dụng kĩ năng giao tiếp vào c̣c sớng và các mới quan hệ với mọi người xung quanh II Tài liệu và phương tiện: - Phiếu thảo ḷn nhóm III Các hoạt đợng dạy học chủ ́u: 1 Khởi đợng: HS hát 2 KTBC: Sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh 3 Bài... quanh đúng cách IV Rút kinh nghiệm tiết dạy: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………… T̀N 34 : ngày dạy: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP ( 1 TIẾT) GV: Trần Thị Sương /5/20 13 ĐẠO ĐỨC 3. .. ánh mắt, nét mặt… có ý nghĩ như thế nào?  Kết ḷn: Trong c̣c sớng, có thể giao tiếp bằng lời nói và khơng bằng lời nói Giao tiếp khơng lời cũng rất quan trọng * Để quá trình giao tiếp hiệu quả, mỡi người trong chúng ta cần phải làm gì? - Tơn trọng nhu cầu của đới tượng khi giao tiếp - Tự đặt mình vào địa vị của người khác - Chăm chú lắng nghe khi... trồng, vật nuôi -Các tranh dùng cho hoạt động3, tiết 1 -Bài hát trồng cây, nhạc của Văn Tiến, lời của Bế Kiến Quốc -Bài hát Em đi giữa biển vàng, nhạc của Bùi Đình Thảo, lời của Nguyễn Khoa Đăng 2 Học sinh: vở bài tập đạo đức IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1) Ổn đònh (2 phút) 2) Bài cũ (3 phút) Vìsao phai chăm soc, bao vệ cây trơng vât ni? =>Nhận xét- Ghi điểm ̉ ́ ̉ ̀ ̣ 3) Bài mới a KHAM PHÁ:... trong các tình huống - HS thảo luận và chuẩn bò đóng vai - Từng nhóm lên đóng vai Cả lớp trao đổi, bổ sung ý kiến c) GV kết luận Hoạt động 3: Trò chơi Ai nhanh, ai đúng GV: Trần Thị Sương - HS thự hành đóng vai HSKG: - Biết vì sao cần phải sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước - HS ngồi theo nhóm và làm việc ĐẠO ĐỨC 3 Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 a) Mục tiêu: HS ghi nhớ các việc làm chăm sóc cây trồng,... GV: Trần Thị Sương ĐẠO ĐỨC 3 Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 Ngay day: ̀ ̣ TN 32 ̀ DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG GIỮGIN VỆ SINH TRƯƠNG LƠP ̀ ̀ ́ 1 2 3 II III 1 2 3 I Mục tiêu: Kiến thức: - HS phân biệt được trường lớp đảm bảo vệ sinh và trường lớp mất vệ sinh - Nêu được lợi ích của . Vĩnh Hải 1 ĐẠO ĐỨC 3 TuÇn 23 + 24 Ngày dạy: / /20 13 Bài dạy : TÔN TRỌNG ĐÁM TANG I. Mục tiêu: Sau bài học, Hs: - Kiến thức:Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang. - Kỹ năng:. thông tin, được tự do kết giao bạn bè. b) Cách tiến hành - HS trưng bày tranh, ảnh và các tư liệu đã sưu tầm được. - Cả lớp đi xem, nghe các nhóm hoặc ca nhân giới thiệu tranh ảnh, tư liệu và có. thông tin, được tự do kết giao bạn bè. b) Cách tiến hành - HS trưng bày tranh, ảnh và các tư liệu đã sưu tầm được. - Cả lớp đi xem, nghe các nhóm hoặc ca nhân giới thiệu tranh ảnh, tư liệu và có
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an đao đưc lớp 3 Lan, giao an đao đưc lớp 3 Lan,