0

Lâp kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA

25 2,447 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 15:06

Lâp kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA Kết thúc mođun này học viên có khả năng:  Nắm vững một số công cụ lập kế hoạch dự án như: biểu đồ Gantt, phương pháp đường tới hạn, kỹ thuật đánh giá xem xét chương trình.  Nắm vững phương pháp xây dựng lịch trình thực hiện dự án.  Xem xét lại khối lượng công việc, lựa chọn các công cụ để lập kế hoạch lịch trình thực hiện dự án ODA.  Xây dựng kế hoạch lịch trình thực hiện dự án ODA cho một dự án đơn giản (bằng tay) Kết thúc Mođun KH2: “Cấu trúc hệ thống tổ chức dự án ODA” KH3 “Cấu trúc sản phẩm, quy trình phân chia công việc dự án ODA”  Người học tự nghiên cứu tài liệu .  Giáo viên nêu vấn đề trước khi học, gợi ý hỗ trợ trong quá trình học.  Thực hành lập kế hoạch lịch trình thực hiện dự án ODA  Tự kiểm tra đánh giá  Mođun KH4: “Lập kế hoạch lịch trình thực hiện dự án” 1. Tự tìm hiểu cơ sở lập kế hoạch xây dựng lịch trình thực hiện dự án ODA. 2. Thực hành các kỹ năng đã học 3. Tự kiểm tra đánh giá Trang số: 1 / 25 Mođun KH4: LẬP KẾ HOẠCH LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ODA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA )  một trình tự  n đề phức tạp liên quan đến các yếu tố có ảnh hưởng qua lại lẫn  uyết định bởi vì nó liên quan tới  cụ giao tiếp trung tâm nhằm điều phối công việc của các bên  ian thực  c thay đổi điều chỉnh  cả thời gian chậm trễ do xem xét lại chuẩn y các vấn đề  iệc cần phải được mô tả rõ ràng  iên tục người quản lý 1. Một số khái niệm về lập kế hoạch lịch trình thực hiện dự án Lập kế hoạch là việc cung cấp thông tin để trả lời các câu hỏi: Ai? Làm cái gì? Khi nào? Trong bao nhiêu lâu? các mối quan hệ giữa chúng ra sao? Việc lập kế hoạch dự án có thể hình dung là việc thiết lậphành động xác định có thể dự đoán trước.để thực hiện dự án. Lập kế hoạch là một công cụ quản lý cần thiết để tạo điều kiện hiểu được các vấnhau. Qua trình lập kế hoạch là quá trình ra qviệc chọn giữa các khả năng khác nhau. Lập dự án là rất cần thiết do tính mới, duy nhất, cũng như giới hạn về nguồn lực, kinh phí. Lập kế hoạch dự án là khâu quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị thực hiện dự án nhằm quản lý dự án một cách có hiệu quả. Đây là côngliên quan. Kế hoạch cung cấp cơ sở cho việc phối hợp, kiểm soát, liên lạc cam kết về dự án. Kế hoạch là công cụ cho việc đo tiến trình của dự án. Như vậy, lập kế hoạch là cơ sở để theo dõi chất lượng, giá thành thời ghiện các hạng mục công việc cần thiết cho việc hoàn thành dự án. Lập kế hoạch là một quá trình là bước đầu tiên khi xây dựng lịch trình thực hiện dự án. Đây chứ không phải là một hoạt động đơn lẻ. Khi điều kiện thực hiện dự án thay đổi, cần có những điều chỉnh kế hoạch. Việc lập kế hoạch tốt iên tục cập nhật sẽ giúp chỉ ra cálịch trình thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất. Lập kế hoạch là yếu tố thúc đẩy các thành viên dự án hoàn thành công việc của mình đúng thời hạn bằng cách chỉ ra trách nhiệm của mỗi người một cách rõ ràng công khai. Qua việc lập kế hoạch, sự phối hợp, giao thoa công việc giữa các cá nhân cũng được thiết lập. Trong kế hoạch phải tính đến thời gian hợp lý cần cho sự trao đổi thông tin giữa các thành viên dự án, bao gồmquan trọng. Khi lập kế hoạch, các hạng mục công vtrước khi chúng bắt đầu được thực hiện. Các hệ thống kế hoạc hoá công cụ trong việc lập kế hoạch phải linh động. Lập kế hoạch là một quá trình cập nhật lTrang số: 2 / 25 luôn cần kiểm tra tiến độ, so sánh với kế hoạch. BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA ) cập nhật một cách liên tục kế hoạ quản lý dự án khác. Trong mỗi lĩnh vực quản lý dự án (xem Mođun KH1), cần có kế hoạch riêng cho các hoạt động cụ thể của mình. ) ệc có thể xác định (W ); án. Sau x rõ khối lượng từng hạng công việc, thời gian chi phí c ạng mục. ) H c chia nhỏ hoạt động tổng thể: . dụ v c n v c ổ ể ủa m t d án xây nhà ả Trách iệm ần Kế hoạch phải bao gồm liên kết được các thành phần sau của một dự án: Phạm vi dự án; Ngân sách; Thời gian thực hiện; Chất lượng. Trong quản lý thực hiện dự án ODA, cần phải xây dựngch, lịch trình thực hiện dự án làm cơ sở cho các công tác Việc chia nhỏ công việc dự án thành các hạng mục công vimột cách rõ ràng, dễ đo đếm quản lý (Cấu trúc chia nhỏ công việc xem Mođun KH3) là rất quan trọng trong lập kế hoạch thực hiện dự BSđó cần ác định ừng h mục ần thiết cho tãy xem 1 ví dụ về việBảng 1 Ví ề chia nhỏ ô g iệ t ng th c ộ ựMã hoáMô tnhTuXây nh hođộng tổ trong cấu ph ia công việc) à (Từ các ng thểạt trúc ân ch 4 8 12 16 20 2410 A Kế hoạch20 Vị trí B 30 Làm móng G 40 Làm khung D 50 Đổ mái E 60 Lắp đặt hệ R thống 70 Quản lý dự án V Lập , lịch trình thự án kế hoạch c hiện dựTổng thể Tổ chức Quản lý Quản lý nhân sự tài chính mua sắmTrang số: 3 / 25 Thực hiện các hoạt động liên quan tới môi trường, xã hội Giám sát, đánh giá báo cáo BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA ) Lịcthà một sơ đồ chỉ   ơ sở để theo dõi kiểm soát hoạt động  ơn ơ t khi mỗi lớp công việc chính ) ) õ trách nhiệm a đề có thể nảy ược bắt đầu từ thời ) Việ dụng như một n nảy sinh. - nguyên nhân bộ dự án. ư, chặt chẽ trong chỉ đạo. h trình thực hiện dự án chính là kế hoạch thực hiện dự án đã được lập nh một thời gian biểu hoạt động. Lịch trình được xem nhưrõ khi nào một hoặc một nhóm hoạt động sẽ bắt đầu hoặc kết thúc Lập lịch trình đối với dự án quan trọng hơn nhiều so với hoạt động thường xuyên vì các dự án thiếu tính liên tục thường gây ra các vấn đề phức tạp hơn cho việc điều phối công việc. Lịch trình cũng được dùng như ccủa dự án. Cùng với lập kế hoạch, sử dụng kinh phí, nó được coi như một trong những công cụ chủ yếu cho việc quản lý dự án. Trong môi trường dự án, vai trò của việc lập lịch trình quan trọng hnhiều so với trong môi trường hoạt động thường xuyên (như trong các cquan doanh nghiệp) vì các dự án không liên tục như các hoạt động thường ngày thường có những vấn đề nảy sinh phức tạp hơn nhiều trong việc điều phối công việc.  Lịch trình thường dựa trên các kế hoạch hành động và/hoặc Cấu trúc chia nhỏ công việc (WBS). đó là một điều tốtrong WBS được lập lịch trình trong đó đề cập đến mọi gói công việc.  Lịch trình phải được điều chỉnh khi kế hoạch tương ứng có sự thay đổi. Cách tiếp cận cơ bản của mọi kỹ thuật lập lịch trình là xây dựng một mạng lưới nhiệm vụ mối quan hệ giữa các sự kiện. Mạng lưới này có thể minh họa bằng sơ đồ để biểu diễn mối quan hệ tuần tự giữa các nhiệm vụ của dự án. Các nhiệm vụ bắt buộc phải tiến hành trước hoặc sau các nhiệm vụ khác sẽ được xác định rõ ràng cả về mặt thời gian. Khi lập kế hoạch lịch trình thực hiện dự án, cần xác định rng vấn củ từng cá nhân, thời gian thực hiện, kinh phí nhữsinh. Công tác lập kế hoạch, xây dựng lịch thực hiện đđiểm chuẩn bị triển khai dự án kéo dài liên tục trong suốt thời gian thực hiện dự án cho đến khi dự án kết thúc. Việc lập kế hoạch tốt sẽ phát hiện ra các thay đổi điều chỉnh lịch trình thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất. c lập kế hoạch lịch trình thực hiện dự án có thể được sửcông cụ hữu hiệu để ngăn ngừa các vấn đề không mong muố Giúp hạn chế sự chậm trễ của từng hạng mục công việcchính dẫn đến sự chậm trễ của toàn  Giúp tránh chi vượt dự toán (là điều hay gây ra tranh cãi). Trang số: 4 / 25  Hỗ trợ cho quản lý nhân s BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA Lịch trình tóm tắt tổng thể Bắt đầu Kết thúc Mỗxem élần i tháng t lại 1 xMức độ chi tiết theo tuần hoặc ngày3 – 6 tháng Mỗi tháng tháng thêm vào 1 Mức độ chi tiết theo tháng hoặc tuần Hôm nay )Để chuẩn bị lịch trình công việc, cần tiến hành như sau:  Xem xét cấu trúc phân chia công việc, ma trận trách nhiệm, lịch trình tóm tắt tổng thể mức độ chi tiế t  Lựa chọn công cụ lên lịch trình (sơ đồ theo thời gian, hệ thống ưu tiên)  Phân chia các h thể thành các hoạt động nhỏ hơn chuẩn bị (các) danh sách các hoạt động ực cho mỗi h Ước lượng quãng t i hiện cho mỗi hoạt động  Thiết lập thứ tự của á ng  Chuẩn bị sơ đồ ưu tiên về thời gian (hoặc dạn Xác định đường tới hạn  Tính toán thời gian co dãn của các hoạt động m xét, điều chỉnh lại kế hoạch khi thấy cần thiết ) Trong dự án dài h n, tiếp cận “cuốn chiếu” được áp g vi ết hoá lịch trình thực hiện dự án. Mỗi tháng, cần xem xét lại lịch trình để điều chỉnh cho các tháng tiếp theo. Hình cận cuốn chiếu ) oạt động oạt động trong lịch trình tóm tắt tổng Phân phối trách nhiệm nguồn l g coạt động hờ cian thực hoạt độg lịch trình khác)  Xeạ dụng tron ệc chi ti 1. Tiếp Cả nhóm dự án tiến hành việc xây dựng các h hoạt động cụ thể từTrang số: 5 / 25 tổng thể chú ý đến các gợi ý sau: BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA  Ph m mo Sử dụ Đơ c quãng Cá danh  Đố cá nh Phân  M ia đình,  Qu Lựa c) Hãy ịch trình thân chia các hoạt động tóm tắt tổng thể thành các hoạt động cụ thể (xeđun KH3) ng tiếp cận “cuốn chiếu” cho các dự án dài hạn n vị thời gian của các hoạt động phải nhỏ hơn đơn vị thời gian của cá kiểm soát c hoạt động được mô tả bằng các động từ đối với các “hành động” vàtừ đối với “Những yếu tố bị ảnh hưởng” i với mỗi hoạt động, phân phối trách nhiệm cho một tổ chức hay mộtân cụ thể, riêng biệt phối một nguồn lực cho mỗi hoạt động cụ thể ã hoá các hoạt động một cách hệ thống, thể hiện được mối quan hệ “gliên quan chặt chẽ” của chúng ảndự án là quá trình liên tục, không cần phân tách (Bảng 1) họn công cụ thích hợp để lập kế hoạch lịch trình dự án xem ghi nhận một số nguyên tắc cơ bản của việc lập kế hoạch lực hiện dự án. 1. Công tác lập kế hoạch phải được tiến hành trước khi bắt đầu thực hiện các hạng mục công việc của dự án; 2. Việc lập kế hoạch lịch trình thực hiện phải có sự tham gia của những người sẽ thực sự làm việc trong dự án; 3. Bao quát tất ả các khía cạnh của dự án: phạm vi, đối tượng; cngân sách; thời gian chất lượng; 4. Bảo đảm tí nh linh hoạt của kế hoạch, cho phép điều chỉnh kếhoạch, có tính đến thời gian xem xét phê duyệt; 5. Làm o kếch hoạch thực sự đơn giản, loại bỏ những chi tiết rắc rối làm cho người đọc khó hiểu; 6. Cần phải nhớ rằng lịch trình thực hiện chỉ là dự định để tiến hành công việc nó không bao giờ chính xác tuyệt đối; 7. Trao đổi kế quan. Mọi kế hoạch sẽ hoạch với tất cả các bên liênvô giá trị nế không được mọi người biết đến. u) Nhà quản lý dự án cần phải thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến kếLập biểu đồ tiến trình Theo dõi tiến triển công việc theo kế hoạch  Cập nhật thường xuyên bản kế hoạch Trang số: 6 / 25 hoạch trong quá trình thực hiện dự án như sau:  BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Tồn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA GHI NHỚ Việc lập kế hoạch lịch trình thực hiện dự án là rất quan trọng. Đây là cơng cụ phục vụ cho cơng tác quản lý thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất, cũng như cơ sở cho việc kiểm sốt đánh giá tiến trình thực hiện chất lượng dự án. ) Hãy ghi nhận mơ tả sơ bộ về đặc điểm của một số phương pháp lập kế hoạch lịch trình thực hi Một n ện dự án số cơng cụ lập kế hoạch lịch trình thực hiệdự án Hình 2. Biểu đBiểu đMơ tả sơ bộ Biểu đồ Gantt biểu thị một kế hoạch đã được lập cho một số nhiệm vụ, được trình bầy trên trục hồnh theo thời gian. ồ thanh – ồ Gantt Phương pháp đường tới hạn – CPM CPM được thiết kế cho các dự án xây dựng đã thiết để hồn thành cơng việc, sử dụng khi xây dựng lịch t n được các cơng ty xây dựng chấp nhận rộng rãi. Bản chất CPM là phương pháp xác định thời gian cần rình thực hiệ dự án. Biểu E(Kỹ đgiá v mchươ ìnTrang số: 7 / 25 đồ P RT thuật à xếnh xét ng tr h) PERT ụng rộng rãi trong cơng nghiệp chế v ươ đồng với phươ pháp C M. ù v chỉ t trung vào yếu ời gian của ự án s ng tí suất v thời gian của h tr iúp việc xác định khả năng một c hồn thành tại mộ ời điểm cho c được áp dtạo à có điểm t ng ng PDdậy, PERT ử dụậpnh tốn xáctố thềmột oạt động để ợ gdự án có ttrướhể đượ khơng. t th BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA 2. Bi Gantt ) Mã ểu đồDanh sách hoạt động chỉ ra các hoạt động cần tiến hành, cùng với cá nhân/tổ chức chịu trách nhiệm, quãng thời gian thực hiện, thời gian khởi đầu kết thúc. Hãy xem ví dụ về danh sách hoạt động trong việc chuẩn bị kế hoạch xây nhà. Bảng 2. Danh sách công việc trong việc chuẩn bị kế hoạch xây nhà Hoạt động Trách nhiệm Quãng thời gian Khởi đầu Kết thúc 100 Mua đất Chủ dự án 1 0 1 101 Nghiên cứu vị trí Kiến trúc sư 2 1 3 10 3 2 Xác định nhu cầu Kiến trúc sư 2 1 10 ư 1 3 4 3 Kết thúc bản vẽ Kiến trúc s104 Lựa chọn nhà cung cấp Chủ dự án 2 4 6 105 n trúc sư 1 4 5 Cung cấp thiết bị Kiế106 Lập kế hoạch xây Chủ dự án 1 6 7 dựng ) ểhạnvới sách động hơn. i quan hệ tương hỗ giữa các hoạt động không liên kết cần thiết với lịch thực hiện. Mộttự động làm thay đổi các hoạt động tiếp theo  L hữu ảnlịch trình hoạt đ dự án, nhưng ít khi đư để quản lý những công việc cụ thể, chi tiết vì h ều mố n ệ tươ g hỗ giữa các hoạt ng. Loại đồ này thường được sử dụng cho các dự án có mối quan hệ giữa các ể không quá hức t)C k tiến hành xây dựn u a tt:  ác ạt động;  i gian cần thiết hoàn thành công vi ỗi hoạt động, ào k i lượng công việc, nguồn lực ch phé g g n d án; Bi u đồ dạng hình thanh (Gantt) là một loại biểu đồ là sơ đồ thực hiện các g mục công việc theo thời gian, được sử dụng trong lập kế hoạch. Đối một số dự án đơn giản, biểu đồ dạng hình thanh gần giống với danh g việc,côn nhưng được thể hiện theo kiểu đồ thị, sinh  Biểu đồ Gantt khó cập nhật không mô tả mốđược các thông tin về chi phí, nguồn lực sự thay đổi trong một hoạt động không Trang số: 8 / 25 à công cụ hiệu để quợc áp dụng ộng chung củanó không thể sơiện nhi i qua h n độhoạt động dễ h u, p ạp. ác bước cơ bản hi g biể đồ G n Định nghĩa c Tính toán thờ hođể ệc cho mtuỳ thuộc vđể hoàn thành hốựo p, tổn thời ia BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA  ác định mối liên hệ giữa một hoạt động với các hoạt động khác;  iệ dự án (mỗi hoạt động được biể ễn m t thanh c hoành thời gian);  i gian cho tất cả các hoạt động cho đến khi hoàn thành lịch trình (là khi các hoạt động đã được sắp xếp sao cho thời điểm hoàn thành ã được định ) ntt) Mã Hoạt động Quãng thời 1 2 3 4 5 6 7 X Vẽ lịch thực h n u di bằng ộngang theo trụ Điều chỉnh thờcủa chúng không vượt quá thời điểm hoàn thành dự án đtrước) Hãy xem ví dụ về biểu đồ dạng hình thanh (Gantt) Bảng 3. Biểu đồ dạng hình thanh (Gagian (tuần) 100 Mua đất (Chủ dự án) 1 xxx 101 (Kiế xxx xxx Nghiên cứu vị trí 2 n trúc sư) 102 Xác n xxx đị h nhu cầu 2 xxxx(Kiến trúc sư) 103 Kết thúc bản vẽ (Kiến trúc sư) 1 xxx 104 Lựa chọn nhà cung cấp (Chủ dự án) 2 xxx xxx 105 Cung cấp thiết bị 1 xxx 106 Lựập kế hoạch xây d ng (Chủ dự án) 1 xxx )Sử dụng biểu đồ Gantt có một số ưu nhược điểm như sau:  Biểu đồ này rất dễ hiểu nhưng khó cập nhật không mô tả mối quan hệ tương hỗ giữa các hoạt động  Không liên kết được các thông tin về chi phí, nguồn lực cần thiết với lịch thực hiện Trang số: 9 / 25  Một sự thay đổi trong một hoạt động không tự động làm thay đổi các hoạt động tiếp theo BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA 3. ) P ường tới hạn là một trong những nhóm phương pháp thuộc sơ ) ại c ch c i hỏi chia nhỏ dự án ra thành nhiều hoạt động xác định h, cũng như cho từng công việc cụ thể, chi tiết. ng hỗ giữa các hoạt động lịch trình sử dụng ) . Mạng lưới thường được vẽ dưới dạng "sơ đồ mũi tên", "sơ đồ nút";  Quãng thời gian (D): quãng thời gian được ước tính cần để thực hiện một hoạt động đó; Thời điểm b t đầ (ES): thời điểm sớm nhất m t hoạt động có thể bắt đầu; Thời điểm kết thúc sớm (EF): thời điểm sớm nhất mà một hoạt động có thể kết thúc, bằng Thời điểm bắt đầu sớm cộng Quãng thời gian: EF = ES + D T ểm kết thúc muộn ( : th m muộn nhất mà một h độết thúc; điểm bắt đầu muộn (L ểm muộn nhất mà một hoạthể bắt đầu nhưng không làm chậm thời điểm kết thúc dự án: LS = LF - D Phương pháp đường tới hạn (CPM) hương pháp đđồ mạng lưới, bao gồm: - Sơ đồ ưu tiên (PDM) - Sơ đồ ưu tiên về quy mô thờigian - Sơ đồ mũi tên Sử dụng phương pháp này tốn nhiều công sức hơn biểu đồ Gantt, nhưng lung cấp nhiều thông tin chi tiết cần thiết cho việc quản lý dự án một cáó hiệu quả. Nó đòđược liên hệ các hoạt động này với nhau theo một trật tự logic chi tiết ơn nhiều so với biểu đồ Gantt: Đây là công cụ hữu hiệu để xây dựng lịch thực hiên chung cho toàn bộ dự án Cung cấp mối quan hệ tươkinh phí các nguồn lực khác;  Đòi hỏi có những mô tả rõ mối quan hệ giữa các hoạt động; Một số khái niệm được sử dụng trong phương pháp đường tới hạn: Hoạt động: việc thực hiện một nhiệm vụ cần thiết để hoàn thành dự án. Mỗi hoạt động thường đòi hỏi kinh phí, hoặc thời gian, hoặc cả hai; Mạng lưới: sơ đồ mô tả mối liên hệ giữa các hoạt động nhằm hoàn thành dự ánhoạt động. Quãng thời gian này phải tính đến tất cả các nguồn lực cần cho  ắ u sớmà mộ hời đioạt ng có LF) ời điểthể k Thời t có độngS): thời điố: 10 / 25 Trang s[...]... công cụ lập kế hoạch dự án như: biểu đồ Gantt, phương pháp đường tới hạn, kỹ thuật đánh giá xem xét chương trình.  Nắm vững phương pháp xây dựng lịch trình thực hiện dự án.  Xem xét lại khối lượng công việc, lựa chọn các công cụ để lập kế hoạch lịch trình thực hiện dự án ODA.  Xây dựng kế hoạch lịch trình thực hiện dự án ODA cho một dự án đơn giản (bằng tay) Kết thúc Mođun... xây dựng lịch trình thực hiện dự án ODA. 2. Thực hành các kỹ năng đã học 3. Tự kiểm tra đánh giá Trang số: 1 / 25 Mođun KH4: LẬP KẾ HOẠCH LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ODA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế. .. thing BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA (Thực hành dành cho học viên) kế hoạch, lên lịch trình dự án Mục tiêu: Thực hành khả năng xây dựng kế hoạch, lên lịch trình với sự a... liệu tập huấn về quản lý dự án của VIM Module 4: Lập kế hoạch và quản lý lịch trình thực hiện BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA ởi Kết úc n Tổng mức độ... chức dự án ODA KH3 “Cấu trúc sản phẩm, quy trình phân chia công việc dự án ODA  Người học tự nghiên cứu tài liệu .  Giáo viên nêu vấn đề trước khi học, gợi ý hỗ trợ trong quá trình học.  Thực hành lập kế hoạch lịch trình thực hiện dự án ODA  Tự kiểm tra đánh giá  Mođun KH4: “Lập kế hoạch lịch trình thực hiện dự án 1. Tự tìm hiểu cơ sở lập kế hoạch và. .. / 25 ế hoạch dự án bằng phương pháp đường tới hạn: Đường tới hạn, Thời gian thực hiện dự án, Thời gian co dãn tự do. BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA Kết thúc mođun... 1HoànK10 5 1 Đặt hàng Kiến trúc sư 104 2 Chủ dự án Lựa chọn nhà thầu 106 1 Kế hoạch xây dựng Chủ dự án BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA TÀI LIỆU THAM KHẢO TT Tên tài... định 102 Kế hoạch 103 Khai thác 102 Lựa chọn 104 Xây dựng kế hoạch 106 1101 2 Mua đất 100 12 12 BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA 3.2. Phương pháp xây dựng hệ thống... 10 E Hồn thiện mặt ngồi D 8 F Lắp đặt đường điện vào D 4 G Đi các đường dây điện chính D 6 BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA Lịch trình tóm tắt tổng thể Bắt đầu Kết thúc Mỗxem... Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch lịch trình dự án ODA ) cập nhật một cách liên tục kế hoạ quản lý dự án khác. Trong mỗi lĩnh vực quản lý dự án (xem Mođun KH1), cần có kế hoạch riêng cho các hoạt động cụ thể của mình. ) ệc có thể xác định (W ); án. Sau x rõ khối lượng . học.  Thực hành lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA  Tự kiểm tra đánh giá  Mođun KH4: “Lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án . lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án (CCBP) Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun KH4: Lập kế hoạch và lịch trình dự án ODA
- Xem thêm -

Xem thêm: Lâp kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA, , Một số khái niệm về lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án, I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án, I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án, I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án, I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án, I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án, I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án, I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án, I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án, I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án, I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Nhóm: Chuẩn bị và kế hoạch dự án

Hình ảnh liên quan

Bảng 1 Vớ ề chia nhỏ ụg iệt ng th cộ ự - Lâp kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA

Bảng 1.

Vớ ề chia nhỏ ụg iệt ng th cộ ự Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Danh sỏch cụng việc trong việc chuẩn bị kế hoạch xõy nhà - Lâp kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA

Bảng 2..

Danh sỏch cụng việc trong việc chuẩn bị kế hoạch xõy nhà Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 3. Biểu đồ dạng hỡnh thanh (Ga - Lâp kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA

Bảng 3..

Biểu đồ dạng hỡnh thanh (Ga Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 4. Thờigian bắt đầu và kết thỳc - Lâp kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA

Bảng 4..

Thờigian bắt đầu và kết thỳc Xem tại trang 13 của tài liệu.
101 Nghiờn cứu Kiế nt vị trớ  - Lâp kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA

101.

Nghiờn cứu Kiế nt vị trớ Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan