0

những câu nói thông dụng trong tiếng anh

12 924 3
  • những câu nói thông dụng trong tiếng anh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 10:56

Có chuy n gì v y? > What's up?ệ ậ D o này ra sao r i? > How's it going?ạ ồ D o này ang làm gì? > What have you been doing?ạ đ Không có gì m i c > Nothing muchớ ả B n ang lo l ng gì v y? > What's on your mind?ạ đ ắ ậ Tôi ch ngh linh tinh thôi > I was just thinkingỉ ĩ Tôi ch ãng trí ôi chút thôi > I was just daydreamingỉ đ đ Không ph i là chuy n c a b n > It's none of your businessả ệ ủ ạ V y hã? > Is that so?ậ Làm th nào v y? > How come?ế ậ Ch c ch n r i! > Absolutely!ắ ắ ồ Quá úng! > Definitely!đ D nhiên! > Of course!ĩ Ch c ch n mà > You better believe it!ắ ắ Tôi oán v y > I guess sođ ậ Làm sao mà bi t c > There's no way to know.ế đượ Tôi không th nói ch c > I can't say for sure ( I don't know)ể ắ Chuy n này khó tin quá! > This is too good to be true!ệ Thôi i ( ng ùa n a) > No way! ( Stop joking!)đ đừ đ ữ Tôi hi u r i > I got itể ồ Quá úng! > Right on! (Great!)đ Tôi thành công r i! > I did it!ồ Có r nh không? > Got a minute?ả n khi nào? > 'Til when?Đế Vào kho ng th i gian nào? > About when?ả ờ S không m t nhi u th i gian âu > I won't take but a minuteẽ ấ ề ờ đ Hãy nói l n lên > Speak upớ Có th y Melissa không? > Seen Melissa?ấ Th là ta l i g p nhau ph i không? > So we've met again, eh?ế ạ ặ ả n ây > Come hereĐế đ Ghé ch i > Come overơ ng i v i > Don't go yetĐừ đ ộ Xin nh ng i tr c. Tôi xin i sau > Please go first. After youườ đ ướ đ Cám n ã nh ng ng > Thanks for letting me go firstơ đ ườ đườ Th t là nh nhõm > What a reliefậ ẹ What the hell are you doing? > Anh ang làm cái quái gì th kia?đ ế B n úng là c u tinh.Tôi bi t mình có th trông c y vào b n mà >ạ đ ứ ế ể ậ ạ You're a life saver. I know I can count on you. ng có gi v kh kh o! > Get your head out of your ass!Đừ ả ờ ờ ạ X o quá! > That's a lie!ạ Làm theo l i tôi > Do as I sayờ r i ó! > This is the limit!Đủ ồ đ Hãy gi i thích cho tôi t i sao > Explain to me whyả ạ Ask for it! > T mình làm thì t mình ch u i!ự ự ị đ In the nick of time: > th t là úng lúcậ đ No litter > C m v t rácấ ấ Go for it! > C li u th iứ ề ử đ Yours! As if you didn't know > c a you ch ai, c gi b không bi t.ủ ứ ứ ả ộ ế What a jerk! > th t là áng ghétậ đ No business is a success from the beginning > v n s kh i u nanạ ự ở đầ What? How dare you say such a thing to me > Cái gì, mài dám nói th v i tau àế ớ How cute! > Ng ng nh, d th ng quá!ộ ĩ ễ ươ None of your business! > Không ph i vi c c a b nả ệ ủ ạ Don't stick your nose into this > ng dính m i vào vi c nàyđừ ũ ệ Don't peep! > ng nhìn lén!đừ What I'm going to do if > Làm sao ây n u đ ế Stop it right a way! > Có thôi ngay i khôngđ A wise guy, eh?! > Á à th ng này láoằ You'd better stop dawdling > B n t t h n h t là không nên la càạ ố ơ ế 1. Here I'm - Có m t - Absent - V ng m t.ặ ắ ặ 2. Who's there? - It's me - Ai ó? - Tôi ây.đ đ 3. What are you? - B n làm ngh gì?ạ ề 4. What do you speak? - B n nói gì?ạ 5. What do you mean? - B n có ý mu n nói gì?ạ ố 6. Look out! Attention! - Coi ch ng! Hãy ý!ừ để 7. Whose is this? It's mine - Cái này c a ai? C a tôi.ủ ủ 8. I forgat it at home - Tôi quên nó nhà.để ở 9. Wait a moment! Wait minute! - i m t chút.Đợ ộ 10. Come with me - i v i tôi.Đ ớ 11. After you, please - M i b n i tr c.ờ ạ đ ướ 12. You're welcome - Không có chi. 13. What do you call that in english? - Cái này ti ng anh g i là gì?ế ọ 14. Please write that word down? Làm n vi t ch ó ra.ơ ế ữ đ 15. You are right- B n có lý.ạ 16. It's not my fault - Không ph i l i t i tôi.ả ỗ ạ 17. Of course! Naturally! Sure! - D nhiên! T nhiên! Ch c.ĩ ự ắ 18. Lend me Here you are - Cho tôi m n Th a ông ây.ượ ư đ 19. It doesn't matter - Cái ó không thành v n .đ ấ đề 20. Good bye! Bye bye! Cheerio! So long! - T m bi t!ạ ệ 21. See you soon (later)! - Xin h n g p l i!ẹ ặ ạ 22. How are you? How are you going? How are you getting on? How are you getting along? - D o này b n kh e không?ạ ạ ỏ 23. How are thing? - Công vi c ra sao?ệ 24. How's life treating you? - Cu c s ng th nào?ộ ố ế 25. Not so bad - Không n n i.đế ỗ 26. Can complain - Không sao. 27. Have a good time! - Chúc h nh phúc!ạ 28. Best of luck! Best wishes! - Chúc may m n!ắ 29. That's a good idea! - ó là m t ý ki n hay!Đ ộ ế 30. May I come in? - Tôi vào c không ?đượ ạ 31. It's very nice of you! - B n th t là t t!ạ ậ ố 32. I really appreciate that. I appreciate that - Tôi th t s bi t n v i uậ ự ế ơ ề đ ề ó.đ 33. That should be no problem - Không có v n gì.ấ đề 34. You're very thoughtful - B n r t t t b ng.ạ ấ ố ụ 35. I'm grateful - Tôi r t hài lòng.ấ ng có gi v kh kh o! > Get your head out of your ass!Đừ ả ờ ờ ạ X o quá! > That's a lie!ạ Làm theo l i tôi > Do as I sayờ r i ó! > This is the limit!Đủ ồ đ Hãy gi i thích cho tôi t i sao > Explain to me whyả ạ Ask for it! > T mình làm thì t mình ch u i!ự ự ị đ In the nick of time: > th t là úng lúcậ đ No litter > C m v t rácấ ấ Go for it! > C li u th iứ ề ử đ Yours! As if you didn't know > c a you ch ai, c gi b không bi t.ủ ứ ứ ả ộ ế What a jerk! > th t là áng ghétậ đ No business is a success from the beginning > v n s kh i u nanạ ự ở đầ What? How dare you say such a thing to me > Cái gì, mài dám nói th v i tau àế ớ How cute! > Ng ng nh, d th ng quá!ộ ĩ ễ ươ None of your business! > Không ph i vi c c a b nả ệ ủ ạ Don't stick your nose into this > ng dính m i vào vi c nàyđừ ũ ệ Don't peep! > ng nhìn lén!đừ What I'm going to do if > Làm sao ây n u đ ế Stop it right a way! > Có thôi ngay i khôngđ A wise guy, eh?! > Á à th ng này láoằ You'd better stop dawdling > B n t t h n h t là không nên la càạ ố ơ ế Some things wrong with sth:có gì không n v i ổ ớ Sth's on sale for (s ti n):cái gì ó ang bán v i giá ố ề đ đ ớ What for?: làm gì?để 1. After you: M i ngài tr c.ờ ướ Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào c a, lên xe, ử 2. I just couldn’t help it. Tôi không ki m ch c / Tôi không nh n n i ề ế đượ ị ổ Câu nói này dùng trong nh ng tr ng h p nào?ữ ườ ợ Vd: I was deeply moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it. 3. Don’t take it to heart. ng b ng/ ng b n tâmĐừ để ụ Đừ ậ Vd: This test isn’t that important. Don’t take it to heart. 4. We’d better be off. Chúng ta nên i thôiđ Vd: It’s getting late. We’d better be off . 5. Let’s face it. Hãy i m t i / C n i m t v i hi n th cđố ặ đ ầ đố ặ ớ ệ ự Th ng cho th y ng i nói không mu n né tránh khó kh n.ườ ấ ườ ố ă Vd: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK? 6. Let’s get started. B t u làm thôiắ đầ Nói khi khuyên b o: Don’t just talk. Let’s get started.ả 7. I’m really dead. Tôi m t ch t i cệ ế đ đượ Nói ra c m nh n c a mình: After all that work, I’m really dead.ả ậ ủ 8. I’ve done my best. Tôi c h t s c r iố ế ứ ồ 9. Is that so? Th t th sao? / Th á?ậ ế ế Bi u th s kinh ng c, nghi ng c a ng i ngheể ị ự ạ ờ ủ ườ 10. Don’t play games with me! ng có gi n v i tôi.Đừ ỡ ớ 11. I don’t know for sure. Tôi c ng không ch cũ ắ Stranger Could you tell me how to get to the town hall? Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there. 12. I’m not going to kid you. Tôi âu có ùa v i anh.đ đ ớ 13. That’s something. Quá t t r i / Gi i l mố ồ ỏ ắ A: I’m granted a full scholarship for this semester. B: Congratulations. That’s something. 14. Brilliant idea! Ý ki n hay! / Thông minh y!ế đấ 15. Do you really mean it? Nói th t y à?ậ đấ Michael: Whenever you are short of money, just come to me. David: Do you really mean it? 16. You are a great help. B n ã giúp r t nhi uạ đ ấ ề 17. I couldn’t be more sure. Tôi c ng không dám ch cũ ắ 18.I am behind you. Tôi ng h c uủ ộ ậ A: Whatever decision you’re going to make, I am behind you. 19. I’m broke. Tôi không m t xu dính túiộ 20. Mind you! Hãy chú ý! / Nghe nào! (Có th ch dùng Mind.)ể ỉ Vd: Mind you! He’s a very nice fellow though bad-tempered. + V ng pháp:ề ữ * ng i M : Do you have a problem?ườ ỹ * ng i Anh: Have you got a problem?ườ * ng i M : He just went home.ườ ỹ * ng i Anh: He's just gone home., etcườ + V t v ng:ề ừ ự * ng i M : truck(xe t i), cab(xe taxi), candy(k o), ườ ỹ ả ẹ * ng i Anh: lorry, taxi, sweet, ườ + V chính t :ề ả * ng i M : color(màu s c),check(séc),center(trung tâm), ườ ỹ ắ * ng i Anh: colour, cheque, centre, ườ - You can count on it. Yên tâm i / C tin nh v y iđ ứ ư ậ đ A: Do you think he will come to my birthday party? B: You can count on it. - I never liked it anyway. Tôi ch ng bao gi thích th nàyẳ ờ ứ Khi b n bè, ng nghi p làm h ng cái gì c a b n, có th dùng câu nóiạ đồ ệ ỏ ủ ạ ể này h b t lúng túng hay khó x : Oh, don’t worry. I’m thinking ofđể ọ ớ ử buying a new one. I never liked it anyway - That depends. Tu tình hình thôiỳ VD: I may go to the airport to meet her. But that depends. Congratulations.Chúc m ngừ - Thanks anyway. Dù sao c ng ph i c m n c uũ ả ả ơ ậ Khi có ng i ra s c giúp mà l i không nên chuy n, có th dùng câuườ ứ đỡ ạ ệ ể này c m nđể ả ơ - It’s a deal. H n th nhé!ẹ ế Harry: Haven’t seen you for ages. Let’s have a get-together next week. Jenny: It’s a deal. - Let's get down to business: B t u vào vi c nhé.ắ đầ ệ - Allow me: t giúp (c c l ch s ,ch ng h n v i b n gái)Để ớ ự ị ự ẳ ạ ớ ạ - Just browsing:Ch xem thôi(ví d nh i ch y m ). Have you everỉ ụ ư đ ợ ấ ừ gone window-shopping? - I got you in my sight:Th y bác rùi nhéấ - Can't miss him!: Không cho nó thoát - Lunch's up!: Gi n n rùiờ ă đế - Am I too soon?: T n có s m wá không nh ?ớ đế ớ ỉ - Follow me close: i sát vào t nhéĐ ớ - Don’t kill yourself! - ng c quá s c! Dùng khi ai ó ang c g ng h tĐừ ố ứ đ đ ố ắ ế s c làm m t vi c gì ó và b n mu n nói v i ng i y là c thì cứ để ộ ệ đ ạ ố ớ ườ ấ ố ố nh ng ng làm quá s c n m c quá c ng th ng.ư đừ ứ để đế ứ ă ẳ [...]...- Knock yourself out! - Muốn làm gì vớ i cái đó thì làm! Câu này dùng khi bạn cho ai đó m ượn đầ u video game chẳng hạn và bạn muốn ng ười đó dùng thoả i mái.- - I am going to crash at my brother’s tonight - Tôi sẽ ng ủ l ạ i ở nhà anh tôi tố i nay - He’s hitting on her! - Anh ta đang tán t ỉ nh cô ấy - We are going to get totally wasted tonight! - Chúng ta sẽ đ i . M i ngài tr c.ờ ướ Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào c a, lên xe, ử 2. I just couldn’t help it. Tôi không ki m ch c / Tôi không nh n n i ề ế đượ ị ổ Câu nói này dùng trong nh ng tr ng h p. ây.đ đ 3. What are you? - B n làm ngh gì?ạ ề 4. What do you speak? - B n nói gì?ạ 5. What do you mean? - B n có ý mu n nói gì?ạ ố 6. Look out! Attention! - Coi ch ng! Hãy ý!ừ để 7. Whose is this?. ệ ự Th ng cho th y ng i nói không mu n né tránh khó kh n.ườ ấ ườ ố ă Vd: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK? 6. Let’s get started. B t u làm thôiắ đầ Nói khi khuyên b o: Don’t
- Xem thêm -

Xem thêm: những câu nói thông dụng trong tiếng anh, những câu nói thông dụng trong tiếng anh, những câu nói thông dụng trong tiếng anh

Từ khóa liên quan