0

thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp giảm tốc côn - trụ và bộ truyền xích

25 739 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 19:43

đ/a chi tiết máy G vhd : Đỗ Đức Nam Mục lục A. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền 2 I. Xác định công suất yêu cầu số vòng quay sơ bộ hợp lý của động cơ điện và chọn động cơ điện2 II. Phân phối tỷ số truyền .4 III. Tính toán các thông số động học và lập bảng số liệu tính toán 6 B. Tính toán thiết kế các bộ truyền 7 I.Tính các bộ truyền trong hộp giảm tốc côn - trụ 2 cấp 7 I.1. Bộ truyền cấp nhanh - Bộ truyền bánh răng côn 7 I.2. Bộ truyền cấp chậm- Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng 15 II. Thiết kế bộ truyền ngoài- Bộ truyền Xích.22 c. Tính thiết kế trục 26 I. Sơ đồ kết cấu và sơ đồ đặt lực 26 II. Chọn vật liệu.28 III. Xác định sơ bộ đờng kính trục và khoảng cách các gối trục28 IV. Xác định phản lực tại các gối trục và vẽ biểu đồ mômen 30 V. Tính mối ghép then 36 VI. Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn.37 VII. Tính toán và chọn ổ lăn 39 d. thiết kế vỏ hộp 45 e. nối trục đàn hồi49 f. bôI trơn và thống kê kiểu lắp. 50 I. Bôi trơn50 II. Thống kê các kiểu lắp52 SVTH: Nguyễn Khắc Luật Lớp Cơ Điện tử 2 - K49 - ĐHBKHN 1 đ/a chi tiết máy G vhd : Đỗ Đức Nam a. chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền I. Xác định công suất yêu cầu, số vòng quay sơ bộ hợp lý của động cơ điện và chọn động cơ điện : Dựa vào đồ thị tải trọng thay đổi của động cơ , ta có tỷ số làm việc của động cơ: ts1% = ts% = lv ck .100 t t = 7 .100 8 = 87,5% ts1% > 60% : Nh vậy động cơ làm việc dài hạn với tải trọng thay đổi. 1- Xác định công suất yêu cầu của động cơ: Công suất yêu cầu của động cơ đợc tính theo công thức : . = ct yc P P Trong đó: + P yc : Công suất cần thiết trên trục động cơ(kW) + P ct : Công suất trên trục máy công tác(kW) + : Hiệu suất của toàn bộ hệ thống truyền động + : Hệ số tải trọng tơng đơng a. Xác định P ct : Công suất trên trục công tác đợc tính theo công thức 2.11 20 1 trg L : ct 2F.v P = 1000 Theo đề bài : + F : Lực kéo băng tải : 2F = 5600N + v : Vận tốc băng tải : v = 0,75 m/s Suy ra : P ct = 5600.0,75 1000 = 4,2 (kW) b. Xác định : Hệ số tải trọng tơng đơng đợc tính theo công thức: 2 2 1 1 1 1 1 . . n n i i i i i ck ck P t T t P t T t = = = = ữ ữ Từ đồ thị tải trọng thay đổi ta suy ra : = 2 2 2 1 2 1 2 2 1 . . . 1 mm mm ck T t t t T T t T + + ữ SVTH: Nguyễn Khắc Luật Lớp Cơ Điện tử 2 - K49 - ĐHBKHN 2 đ/a chi tiết máy G vhd : Đỗ Đức Nam Thay số ta có : = ( ) ( ) ( ) 2 2 2 1 1 1 2 1 0,7 .3 .4.60.60 .4.60.601.4 1 8.60.60 + + ữ ữ T T T T = 0,863 c. Xác định : Hiệu suất truyền động của toàn bộ hệ thống đợc tính theo công thức: = 1 . . 3 2 2 = = . . n brc brt ol x ot i Trong đó : k : Hiệu suất nối trục đàn hồi brc : Hiệu suất bộ truyền bánh răng côn brt : Hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ ol : Hiệu suất của 1 cặp ổ lăn x : Hiệu suất của bộ truyền xích ot : Hiệu suất của 1 cặp ổ trợt Theo bảng 2.3 19 1 trg TL , ta có : + Hiệu suất của nối trục đàn hồi : k = 0,995 + Hiệu suất bộ truyền bánh răng côn : brc = 0,97 + Hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ : brt = 0,98 + Hiệu suất của 1 cặp ổ lăn : ol = 0,995 + Hiệu suất của bộ truyền xích: x = 0,92 (bộ truyền xích để hở) + Hiệu suất của 1 cặp ổ trợt : ot = 0,99 Thay vào ta tính đợc: = 0,995.0,97.0,98.0,995 3. 0,92 2 .0,99 2 = 0,773 = 77,3% Nh vậy ta tính đợc : . = ct yc P P = .4,2 0,863 0,773 = 4,69 kW 2 - Xác định sơ bộ tốc độ quay của động cơ điện : Số vòng quay sơ bộ hợp lý của động cơ điện đợc tính theo công thức : n sb = n ct .u sb trong đó: n ct : số vòng quay trục máy công tác (v/ph) u sb : Tỷ số truyền sơ bộ của cả hệ thống truyền động a. Xác định n ct : Vận tốc trục máy công tác đợc tính theo công thức : n ct = 4 6.10 .v .D trong đó : v : vận tốc dài băng tải : v = 0,75(m/s) D : Đờng kính tang cuốn : D= 320mm Thay số vào ta có: n ct = 4 6.10 .0,75 320. = 44,79 (v/ph) SVTH: Nguyễn Khắc Luật Lớp Cơ Điện tử 2 - K49 - ĐHBKHN 3 đ/a chi tiết máy G vhd : Đỗ Đức Nam b. Xác định u sb : Tỷ số truyền của toàn bộ hệ thống đợc tính theo: u sb = u sbh .u sbbtn trong đó : u sbh : Tỷ số truyền sơ bộ của hộp giảm tốc u sbbtn : Tỷ số truyền sơ bộ của bộ truyền ngoài(bộ truyền xích) Theo bảng 2.4 21 1 trg TL , chọn tỷ số truyền : + Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng côn - trụ : u sbh = 10 + Bộ truyền ngoài là bộ truyền xích : u sbbtn = 3 Suy ra: u sb = 10.3 = 30 Suy ra tốc độ sơ bộ của động cơ : n sb = 44,79.30 = 1343,7 (v/ph) => Chọn n db = 1500 v/ph 3 - Chọn quy cách động cơ điện : Với những số liệu đã tính : P yc = 4,68, n sb =1343,7 v/ph Kết hợp yêu cầu lắp ghép,mở máy tra bảng 1TL P1.1- P1.2 - P1.3- Trg 234-238 , ta chọn đợc động cơ có ký hiệu : 4A112M4Y3 có các thông số: + P dc = 5,5 kW > P yc + n dc = 1425 v/ph + k dn T T = 2,0 > mm 1 T T = 1,4 II. Phân phối tỷ số truyền: Xác định tỷ số truyền chung : u ch = dc ct n n = 1425 44,79 = 31,82 Mà : u ch = u h .u x Chọn u x = 3 => u h = ch x u u = 31,82 3 = 10,62 Chọn K be = 0,3 ; bd2 = 1,05 ; [K 01 ]= [K 02 ] ; c K = 1,05 .Ta tính K theo công thức: K = ( ) 02 2 01 ]2,25. .[ 1 .[ ] bd be be K K K K = ( ) 2,25.1,05 1 0,3 .0,3 = 11,25 Từ đó suy ra : 3 K K .c = 11,25.1,05 3 = 13,02 Theo đồ thị hình 3.21 45 1 trg TL , với u h = 10,62 ta tìm đợc u 1 = 3.51 , do đó tỷ số truyền của cặp bánh răng trụ cấp chậm. sẽ là : u 2 = u h /u 1 = 10,62/3,85 = 3,03 Tính lại chính xác tỷ số truyền của bộ truyền xích: u ng = ch 1 2 u u .u = 31,82 3,51.3.03 = 2,99 SVTH: Nguyễn Khắc Luật Lớp Cơ Điện tử 2 - K49 - ĐHBKHN 4 đ/a chi tiết máy G vhd : Đỗ Đức Nam III. Tính toán các thông số động học : 1 - Tính công suất trên các trục : Công suất trên các trục của hệ thống đợc tính theo hớng từ trục công tác trở lại trục động cơ P 3 = ct x ot P = 4,2 0,92.0,99 = 4,61 kW P 2 = 3 brt ol P = 4.61 0,98.0,995 = 4,73 kW P 1 = 2 brt brc P = 4.73 0,98.0,97 = 4,98 kW P dc = 1 k ol P = 4.98 0,995.0,9995 = 5,05 kW 2 - Tính các vận tốc : Vận tốc trên các trục đợc tính theo hớng từ trục động cơ đến các trục công tác n 1 = dc dc n u = n dc = 1425 v/ph n 2 = 1 1 n u = 1425 3,51 = 405,98 v/ph n 3 = 2 2 n u = 405,98 3,03 = 133,99 v/ph n x = 3 x n u = 3 ng n u = 133,99 2,99 = 44,81 v/ph 3 - Tính các mô men xoắn trên các trục : T dc = 6 dc dc P' 9,55.10 n = 6 5,05 9,55.10 1425 = 33843,86 Nmm T 1 = 6 1 1 P 9,55.10 n = 6 4,98 9,55.10 1425 = 33374,74 Nmm T 2 = 6 2 2 P 9,55.10 n = 6 4,73 9,55.10 405,98 = 111265,33 Nmm T 3 = 6 3 3 P 9,55.10 n = 6 4,61 9,55.10 133,99 = 328573,03 Nmm T ct = 6 ct ct P 9,55.10 n = 6 4,2 9,55.10 44,79 = 895512,39 Nmm SVTH: Nguyễn Khắc Luật Lớp Cơ Điện tử 2 - K49 - ĐHBKHN 5 đ/a chi tiết máy G vhd : Đỗ Đức Nam 4 - Bảng số liệu tính toán : Thông số Động cơ Trục 1 Trục 2 Trục 3 Trục công tác U 1 3,51 3,03 2,99 P(kW) 5,05 4,98 4,73 4,61/2 4,20 n(v/ph) 1425 1425 405,98 133,99 44,79 T(Nmm) 33843,86 33374,74 111265,33 328573,03/2 895512,39 SVTH: Nguyễn Khắc Luật Lớp Cơ Điện tử 2 - K49 - ĐHBKHN 6 đ/a chi tiết máy G vhd : Đỗ Đức Nam b. tính toán, thiết kế các bộ truyền I. tính bộ truyền trong hộp giảm tốc I.1 . Bộ truyền cấp nhanh- Bộ truyền bánh răng côn 1. Chọn vật liệu : Theo bảng 6.1 trg92 TL1 , chọn: - Bánh nhỏ : Thép 45 tôi cải thiện, HB 241 285, b1 = 850 MPa, ch1 = 580 MPa - Bánh lớn : Thép 45 tôi cải thiện, HB 192 240, b2 = 750 MPa, ch2 = 450 MPa 2. Xác định ứng suất cho phép : Theo bảng 6.2 trg94 TL1 , với thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB 150 350 : Hlim = 2HB + 70 ; S H = 1,1 Flim = 1,8HB ; S F = 1,75 Chọn độ rắn bánh chủ động( bánh nhỏ) HB1 = 245, bánh bị động( bánh lớn) HB2 = 230, ta có : Hlim1 = 2HB 1 + 70 = 2.245 + 70 = 560 MPa ; Flim 1 = 1,8HB 1 = 1,8.245 = 441 MPa Hlim2 = 2HB 2 + 70 = 2.230 + 70 = 530 MPa ; Flim 2 = 1,8HB 2 = 1,8.230 = 414 MPa ng sut tip xúc cho phép : Theo công thức 6.5 trg93 TL1 : N HO = 2,4 HB H30 : Số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về tiếp xúc N HO1 = 2,4 HB1 H30 = 30.245 2,4 = 1,6.10 7 N HO2 = 2,4 HB2 H30 = 30.230 2,4 = 1,39.10 7 Số chu kỳ thay đổi ứng suất tơng đơng đợc tính theo công thức 6.7 trg93 TL1 : N HE = i i 3 max i t t . T T . c.60 => N HE2 = 3 1 i i i 1 max i n T t 60.c. . t . . u T t ữ = 3 3 1425 4 4 60.1. .18000(1 . 0,7 . ) 3,51 8 8 + = 29,4 . 10 7 > N HO2 Do ó h s tui th K HL2 = 1 Suy ra : N HE1 > N HO1 K HL1 = 1 ng sut tip xúc cho phép : [ H ] = HLxHVR H o limH KK S ZZ Trong ó : Z R : h s xét n nhám ca mt rng lm vic Z v : h số xét n nh hng ca vn tc vòng SVTH: Nguyễn Khắc Luật Lớp Cơ Điện tử 2 - K49 - ĐHBKHN 7 đ/a chi tiết máy G vhd : Đỗ Đức Nam K xH : h số xét n nh hng ca kích thc bánh rng Chn s b Z R .Z v .K xH = 1 Theo công thức 6.1a trg93 TL1 , định sơ bộ : [ H1 ] = HL1H lim1 H1 .K S = 560.1 1,1 = 509 MPa [ H2 ] = HL2Hlim2 H2 .K S = 530.1 1,1 = 481,4 MPa Bộ truyền dùng răng thẳng Chọn [ H ] = min([ H1 ],[ H2 ]) = min (509;481,8) = 481,8 MPa [ H ] 1,15[ H2 ] = 554,07 MPa ứng suất uốn cho phép : Theo công thức 6.7 trg93 TL1 ,ta có : N FE = 6 i i i max i T t 60.c . .n . T t ữ N FE2 = 6 1 i i i 1 max i n T t 60.c. . t . . u T t ữ = 6 6 1425 4 4 60.1. .18000(1 . 0,7 . ) 3,51 8 8 + = 24,5.107 > N FO2 K FL2 = 1 Suy ra : N FE1 > N FO1 K FL1 = 1 Theo công thức 6.2a trg93 TL1 : Bộ truyền quay 1 chiều : [ F ] = Flim .K FC .K FL /S F Với K FC : Hệ số ảnh hởng của đặt tải : quay 1 chiều K FC = 1 [ F1 ] = 441.1.1/1,75 = 252 MPa [ F2 ] = 414.1.1/1,75 = 236,57 MPa ứng suất quá tải cho phép : Theo công thức 6.10 trg95 TL1 và 6.11 trg95 TL1 ,: [ H ] max = 2,8 CH2 = 2,8.450 = 1260 MPa [ F1 ] max = 0,8 CH1 = 0,8.580 = 464 MPa [ F2 ] max = 0,8 CH2 = 0,8.450 = 360 MPa 3 - Xác định các thông số : Chiều dài côn ngoài : Theo công thức 6.52a trg112 TL1 : SVTH: Nguyễn Khắc Luật Lớp Cơ Điện tử 2 - K49 - ĐHBKHN 8 đ/a chi tiết máy G vhd : Đỗ Đức Nam R e = 3 1 H 2 R H be be T K K u + 1 (1-K )K .u[ ]2 Trong đó : + K R : Hệ số phụ thuộc vật liệu, loại răng : K R = 0,5K đ K đ : Hệ số phụ thuộc loại răng : Với bánh răng côn, răng thẳng làm bằng thép K đ = 100 MPa 1/3 K R = 0,5.100 = 50 MPa 1/3 + K be : Hệ số chiều rộng vành răng Chọn K be = 0,25 + K H : Hệ số xét đến sự phân bố không đều tảI trọng trên chiều rộng vành răng Với bánh răng côn , có be be K .u 2-K = 0,501 Theo bảng 6.21 trg113 TL1 K H = 1,105 + T 1 = 33374,74 Nmm : Mômen xoắn trên trục bánh chủ động Suy ra : Re = 3 2 33374.74.1,105 (1 0,25).0,25.3,51.481,8 2 50 3,51 +1 = 113,62 mm Số răng bánh nhỏ : Đờng kính chia ngoài bánh nhỏ : d e1 = 2R e 2 u +1 = 2.113.62. 2 3,51 +1 = 62,26 mm Tra bảng 6.22 trg114 TL1 : Z 1P = 16 Với HB < 350 : Z 1 = 1,6Z 1P = 1,6.16 = 25,6 Lấy Z1 = 26 Đờng kính trung bình và môđun trung bình : d m1 = (1-0,5K be )d e1 = (1-0,5.0,25)62,26 = 54,48 mm m tm = d m1 /Z 1 = 54,48/26 = 2,10 mm Môđun vòng ngoài : Tính theo công thức 6.56 trg115 TL1 : m te = tm be m (1-0,5K ) = 2,10 (1-0,5.0, 25) = 2,40 mm Theo bảng 6.8 trg99 TL1 , lấy m te theo tiêu chuẩn : m te = 2,5 mm Do đó: m tm = m te (1-0,5K be ) = 2,5(1-0,5.0,25) = 2,1875 mm Z 1 = d m1 / m tm = 54,48/2,1875 = 24,90 Lấy Z 1 = 25 răng Số răng bánh lớn Z 2 = uZ 1 = 3,51.25 = 87,75 Lấy Z 2 = 88 răng Tỷ số truyền thực : u = Z 2 /Z 1 = 88/25 = 3,52 SVTH: Nguyễn Khắc Luật Lớp Cơ Điện tử 2 - K49 - ĐHBKHN 9 đ/a chi tiết máy G vhd : Đỗ Đức Nam Góc côn chia : 1 = arctg(Z 1 /Z 2 ) = arctg(25/88) = 15,859 = 155132 2 = 90 - 1 = 90 - 15,859 = 74,141 = 74828 Hệ số dịch chỉnh : Theo bảng 6.20 trg112 TL1 : Với Z 1 = 25 , u = 3,51 Chọn x 1 = 0,37 x 2 = -0,37 (Hệ số dịch chỉnh đều) Tính lại : Đờng kính trung bình bánh nhỏ : d m1 = Z 1 .m tm = 25.2,1875 = 54,688 mm Chiều dài côn ngoài : R e = 0,5m te 2 2 1 2 Z + Z = 0,5.2,5. 2 2 25 + 88 = 114,35 mm 4 - Kiểm nghiệm theo độ bền tiếp xúc : Theo công thức 6.58 trg115 TL1 : H = Z M Z H Z 2 1 H 2 m1 2T K u +1 0,85bd u [ H ] Trong đó : + Z M : Hệ số kể đến cơ tính vật liệu làm bánh răng Theo bảng 6.5 trg96 TL1 , với bánh răng làm bằng thép : Z M = 274 MPa 1/3 + Z H : Hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc : Theo bảng 6.12 trg106 TL1 , với x t = x 1 +x 2 = 0 Z H = 1,76 + Z : Hệ số kể đến sự trùng khớp răng : Z = (4- ) 3 Với : Hệ số trùng khớp ngang : = m 1 2 1 1 + )]cos Z Z [1,88-3,2( = 1 1 + )] 25 88 [1,88-3,2( = 1,716 Z = (4-1,716) 3 = 0,873 + Theo công thức 6.61 trg116 TL1 : K H = K H K H K Hv : Hệ số tải trọng tiếp xúc K H : Hệ số xét đến sự phân bố tải trọng không đều trong các đôi răng đồng thời ăn khớp Bánh răng côn răng thẳng nên : K H = 1 K H : Hệ số xét đến sự phân bố tải trọng không đều trên chiều rộng vành răng SVTH: Nguyễn Khắc Luật Lớp Cơ Điện tử 2 - K49 - ĐHBKHN 10 [...]... 220,86 40 - = 140 - = 10mm 2 2 2 2 SVTH: Nguyễn Khắc Luật Lớp Cơ Điện tử 2 - K49 - ĐHBKHN 21 Gvhd : Đỗ Đức Nam đ/a chi tiết máy Vậy hộp giảm tốc thoả mãn điều kiện kết cấu Ii Thiết kế bộ truyền ngoài - Bộ truyền xích : Các số liệu đã có: + Tỷ số truyền : u = ux = 2,99 + Công suất bộ truyền : P = P3/2 = 4,61/2 kW + Mômen xoắn trên trục dẫn : T = T3 /2= 328573/2 Nmm + Vận tốc : n = n3 = 133,99 v/ph 1- Chọn... Kđ : Hệ số tải trọng động : Bộ truyền làm việc chịu va đập vừa Kđ = 1,3 Ko : Hệ số xét đến sự bố trí bộ truyền : nghiêng góc 30 Ko = 1 Kđc : Hệ số xét đến sự điều chỉnh lực căng xích : Có thể điều chỉnh đợc Kđc = 1 K a : Hệ số xét đến chiều dài xích : Chọn a = 40p Ka = 1 Kbt : Hệ số xét đến ảnh hởng của bôi trơn : Bộ truyền làm việc trong môi trờng có bụi , bôi trơn nhỏ giọt Kbt = 1 Kc : Hệ số... mắt xích chẵn : (Z 2 - Z1 ) ( 4 a ) 2 x = 128 Tính lại khoảng cách trục a theo công thức 2 2.1016 (69 - 23)2 + 0,5(23 + 69) + = 25, 4 4 2 1016 ( ) 5.13 trg85 : TL1 2 ( Z 2 - Z1 ) 2 a = 0, 25 x - 0, 5 ( Z1 + Z 2 ) + x - 0, 5 ( Z1 + Z 2 ) - 2 p 2 ( 69 - 23) 2 = 0,25 12 8- 0,5 ( 23+ 69 ) + 12 8- 0,5 ( 23+ 69 ) - 2 = 1024 mm Để xích không chịu lực căng quá lớn, nên giảm. .. Do đó khoảng cách trục thực tê : a = 1024 - 3 = 1021 mm 5.14 trg85 * Số lần va đập của xích đợc tính theo công thức : TL1 23.133,99 5.9 - trg85 Z n i= 1 1 = = 2 < [i] = 30 (Theo bảng ) 15.128 TL1 15x 3 - Tính kiểm nghiệm xích theo độ bền mòn : Theo công thức 5.1 5- trg85 : TL1 s = Q ( kd Ft + Fo + Fv ) 5.2 - trg78 , với xích con lăn 1 dãy, bớc xích p = 25,4 mm, ta tra đợc: TL1 + Tải trọng phá huỷ :... răng côn lớn + dw2 : đờng kính vòng lăn của bánh răng trụ lớn Thoả mãn điều kiện bôi trơn 2 Kiểm tra điều kiện kết cấu: Ta có: aw = d ae2 d3 + + 2 2 Với d3 : đờng kính trục 3 Tính sơ bộ d3 : d3 = 3 T3 0, 2.[] Với : + T3 : Mômen xoắn trên trục 3: T3 =328573,03/2 = 164286,52 Nmm + [] =12ữ20 Nmm2 Chọn [] = 13 Nmm2 d3 = 3 164286,52 = 40mm 0, 2.13 - Khe hở giữa bánh răng côn lớn và trục 3 : = aw - d... = 1,625 Vậy ta có: Pt = Theo bảng 2,305.1,625.1,09.1,49 = 6,08 kW 1 5. 5- trg 83 , với n01 = 200 v/ph , chọn bộ truyền xích 1 dãy có bớc xích TL1 p = 25,4 mm [P] = 11kW Thoả mãn điều kiện bền mòn : Pt [P] SVTH: Nguyễn Khắc Luật Lớp Cơ Điện tử 2 - K49 - ĐHBKHN 22 Gvhd : Đỗ Đức Nam đ/a chi tiết máy c xác định khoảng cách trục a : Chọn a = 40p = 40.25,4 = 1016 mmm Tính số mắt xích theo công thức x= 2a... + Mômen xoắn trên trục dẫn : T = T3 /2= 328573/2 Nmm + Vận tốc : n = n3 = 133,99 v/ph 1- Chọn loại xích: Do tải trọng nhỏ , vận tốc thấp ( n = 133,99 v/ph) chọn xích con lăn 2 - Xác định các thông số của bộ truyền xích : a Chọn số răng các đĩa xích : Với u = 2,99 Z1 = 29 - 2u = 29 - 2.2,99 = 23,02 5.4-trg80 Theo bảng , láy tròn Z1 theo số lẻ chọn Z1 = 23 TL1 Suy ra số răng đĩa lớn : Z2 = uZ1 = 2,99.23... 69/23 = 3 = usbbtn b Xác định công suất tính toán : P.K.K z Kn 12.22-trg15 Tính theo công thức : Pt = [P] Kx TL2 Với : Pt,P,[P]: công suất tính toán, công suất cần truyền, công suất cho phép Kz : Hệ số số răng : với Z01 = 25 Kz = Z01/Z1 = 25/23 = 1,09 Kn : Hệ số số vòng quay : n = 133,99 v/ph n01 = 200 v/ph Kn =n01/n1 = 200/133,99 = 1,49 Kx : Hệ số xét đến số dãy xích Chọn xích con lăn 1 dãy Kx =... ứng suất quá tải cho phép : Theo công thức 6.10 trg95 6.11 trg95 và ,: TL1 TL1 [ H]max = 2,8 CH2 = 2,8.450 = 1260 MPa [ F1]max = 0,8 CH1 = 0,8.580 = 464 MPa [ F2]max = 0,8 CH2 = 0,8.450 = 360 MPa 3 - Xác định các thông số bộ truyền Định sơ bộ khoảng cách trục : Theo công thức a w = K a (u +1) 3 Trong đó : + ba = 6.11a trg96 TL1 T1.K H [ H ] 2 u. ba bw 6.6 trg97 : Hệ số chiều rộng vành răng Theo... : df1 = d1 - 2r = 188,63 - 2.8,03 = 172,57 mm df2 = d2 - 2r = 558,35 - 2.8,03 = 542,29 mm 5 - Kiểm nghiệm theo độ bền tiếp xúc răng đĩa xích: 5.18 - trg87 Răng đĩa xích đợc kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc theo công thức : TL1 H = 0, 47 k r ( Ft K đ + Fvđ ) E Akđ [ H] [ H] : ứng suất tiếp cho phép : Chọn vật liệu làm đĩa xích là thép 45 tôi cải thiện đạt HB210, tra 5.11 trg86 theo bảng , ta có : [ H] . số động học và lập bảng số liệu tính toán 6 B. Tính toán thiết kế các bộ truyền 7 I.Tính các bộ truyền trong hộp giảm tốc côn - trụ 2 cấp 7 I.1. Bộ truyền cấp nhanh - Bộ truyền bánh răng côn. bánh răng côn 7 I.2. Bộ truyền cấp chậm- Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng 15 II. Thiết kế bộ truyền ngoài- Bộ truyền Xích. 22 c. Tính thiết kế trục 26 I. Sơ đồ kết cấu và sơ đồ đặt lực 26 II Điện tử 2 - K49 - ĐHBKHN 6 đ/a chi tiết máy G vhd : Đỗ Đức Nam b. tính toán, thiết kế các bộ truyền I. tính bộ truyền trong hộp giảm tốc I.1 . Bộ truyền cấp nhanh- Bộ truyền bánh răng côn 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp giảm tốc côn - trụ và bộ truyền xích, thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp giảm tốc côn - trụ và bộ truyền xích,

Từ khóa liên quan