0

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NHÔM HÒA TAN

14 1,093 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 15:44

Hoàng Tuấn Anh Trần Thị Thùy Chung Vũ Văn Đô Võ Văn Trường Định Nhóm 1 KHOA HÓA HỌC VÀ CNTP BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NHÔM HÒA TAN GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái ĐẶT VẤN ĐỀ  Hiện nay, giấy là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta Đề tài: Nghiên cứu xử lý nước thải công nghiệp giấy bằng phương pháp keo tụ điện hóa sử dụng điện cực Al hòa tan.  Nước thải giấy đang là vấn đề khiến xã hội phải nhức nhối… 1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIẤY XÂY DỰNG QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM KẾT QUẢ THẢO LUẬN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NỘI DUNG 2 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIẤY 1. Nguyên liệu Sợi xenluylô có hai nguồn chính là từ gỗ và phi gỗ. Ngoài ra giấy loại đang trở thành nguồn nguyên liệu chính để sản xuất giấy. 2. Sản phẩm 3. Quy trình sản xuất giấy 3 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIẤY 4 Nguyên liệu thô Xử lý nguyên liệu Giấy Nấu Rữa Xeo Sàng Tẩy Sản xuất hóa chất Chưng tách Cô thu hồi Dịch ngưng Dịch xanh Xút hóa - BOD - Vỏ cây - Cát sạn Nước sông - BOD - Dịch đen loãng (NaOH, Na2S) - H/C chứa S - BOD,COD - Xơ sợi - H/C chứa Cl - Lignin - BOD - Xơ sợi - Chất phụ gia Phụ gia Ca(OH)2 Na2CO3 Nước sông Cl2 NaClO NaCl NaOH Cl2 NaClO HCl Dịch đỏ H2O Ca(OH)2 Dịch trắng ( NaOH, Na2S) TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIẤY STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị QCVN 12-2008 Mức độ A 1 pH 7 – 11 6 – 9 2 Độ màu Pt-Co 150 20 3 BOD5 Mg/l 550 – 800 30 4 COD Mg/l 1.850 – 3.050 50 5 TSS Mg/l 180 – 250 50 4. Các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hàm lượng nước thải giấy 5 QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM 1. Thiết bị cấp dòng một chiều 2. Đồng hồ đo dòng điện (U,I) 3. Biến trở 4. Điện cực Anode 5. Diện cực Cathode 6. Dung dịch nước thải 7. Bình điện phân 6 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 1. Ảnh hưởng của mật độ dòng điện đến hiệu suất xử lý 7 Tiến hành thực nghiệm ở điều kiện: • Hiệu điện thế: 15V • Thời gian điện phân : 40 phút • Thay đổi mật độ dòng điện khác nhau Mật độ tối ưu: Da= 2,7 (A/dm2) KẾT QUẢ THẢO LUẬN 2. Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất xử lý Bấm để sửa kiểu văn bản Bản cái Mức hai Mức ba Mức bốn Mức năm 8 Tiến hành thực nghiệm ở điều kiện: • Giữ nguyên hiệu điện thế: 15V • Giữ nguyên mật độ: Da=2,7 (A/dm2) • Thay đổi thời gian điện phân Thời gian tối ưu: 40 phút KẾT QUẢ THẢO LUẬN 2. Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất xử lý nước thải Bấm để sửa kiểu văn bản Bản cái Mức hai Mức ba Mức bốn Mức năm 9 Tiến hành thực nghiệm ở điều kiện: • Giữ nguyên hiệu điện thế: 15V • Giữ nguyên mật độ: Da=2,7 (A/dm2) • Giữ nguyên thời gian điện phân : 40 phút • Thay đổi pH của dung dịch nước thải pH tối ưu: 6 - 7 [...]... mịn;  Keo nhôm mới sinh ra có độ bền phân tán kém, dễ liên kết lại với nhau tạo thành khối lớn;  Về chế độ điện phân sau khi qua khảo sát thích hợp cho keo tụ điện hóa chất màu hữu cơ với điện cực hòa tan là nhôm Mật độ dòng 2,7(A/dm2), pH 6-7 và khoảng cách giữa 2 điện cực là 0,7cm, thời gian điện phân 35-40 phút 12 ... khoảng cách điện cực đến hiệu suất xử lý Tiến hành thực nghiệm ở điều kiện: • Giữ nguyên hiệu điện thế: 15V Bấm để sửa kiểu văn bản Bản cái Mức hai Mức ba Mức bốn Mức năm • Giữ nguyên thời gian điện phân : 40 phút • Thay đổi khoảng cách điện cúc tương ứng với mật độ dòng điện Da Khoảng cách tối ưu: 0,7 cm 10 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 5 Ảnh hưởng của nồng độ pha loãng đến quá trình xử lý Tiến hành... thực nghiệm ở điều kiện: • Giữ nguyên hiệu điện thế: 15V Bấm để sửa kiểu văn bản Bản cái Mức hai Mức ba Mức bốn Mức năm • Giữ nguyên mật độ: Da=2,7 (A/dm2) • Thời gian điện phân : 20 phút • Thay đổi nồng độ pha loãng Nồng độ pha loãng tối ưu: 45% 11 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  Keo nhôm mới sinh ra có độ phân tán cao và kích thước hạt nhỏ mịn;  Keo nhôm mới sinh ra có độ bền phân tán kém, dễ . tài: Nghiên cứu xử lý nước thải công nghiệp giấy bằng phương pháp keo tụ điện hóa sử dụng điện cực Al hòa tan.  Nước thải giấy đang là vấn đề khiến xã hội phải nhức nhối… 1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIẤY XÂY. CHUYÊN NGÀNH ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NHÔM HÒA TAN GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái ĐẶT VẤN ĐỀ  Hiện nay, giấy là một trong. QUAN VỀ NGÀNH GIẤY 4 Nguyên liệu thô Xử lý nguyên liệu Giấy Nấu Rữa Xeo Sàng Tẩy Sản xuất hóa chất Chưng tách Cô thu hồi Dịch ngưng Dịch xanh Xút hóa - BOD - Vỏ cây - Cát sạn Nước sông -
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NHÔM HÒA TAN, NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NHÔM HÒA TAN,

Từ khóa liên quan