0

Giáo án Tiếng Anh 8 nâng cao

181 3,378 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2015, 16:37

Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân      !"# $ !"##%" &'(&$)*&(+&,#$"-  &'(&. +(&$)*&,#$"-  ' !"#"#/, &'(&,#(&$)*&(,-   &'(&,#(. ,&$)*-  01,2,3 !"#'/,45,60 !" "" 7389#:5 #$%%%%%%%%%%%%%%#&""' %%%%%%%%%%%%%%%(#&)*" %%%%%%%%%%%%%%%&)+,' %%%%%%%%%%%%%%%%&)+' %%%%%%%%%%%%%%&)- %%%%%%%%%%%%%%'&) . Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân %%%%%%%%%%%%%%%/&)+,0111 %%%%%%%%%%%%%%%&)" %%%%%%%%%%%%%%%/&)23 ;#< #< !0#)="> ?/#5@ A)B  C5@",D58%"E F '(4005 G&$.H5H$+( &$.H5H$+(& " , .HH+(& -I F1">,3,#JK"> G&HCH(E &) "L,H) ("L, & ? H? (&& -I 678 95:; 67< =07>   "00 00 0(ít khi)0(hiếm khi),(0(một lần),"(hai lần) ->(,/ 3 +5( (Mặt trời mọc ở hướng Đông)    C5@",D5,5MN)5O"E G&$.H5H$+(& F5"> &$.H5H$+(& " ,&F5"> .HH+(&& F5">I ?7 ?@5 :;   0 "0"0 / A'BNhìn kìa ABLắng nghe kìa  C"0"$+( P($+"5"># -50 Q5">   ?7$D 0 -R(", E Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân CS!Q#T8%"E F '( GH(H#(H,& R$  H(H#(U& R(+( &R$"L,H R(+("L, $HR(+(&-I F1">,3,#JK"> G&7HF() &)5)"L,& ?5)&&-I (FG 9H'G  "'00I 0.JJ10 /0I  A K0 R$PQ()  V CJ%">P$58%"E G&R5PPH#$PP&  R5PPWLPP &R5PPH#$PP& " ,& CR "L,H#$"L,& E 5PPH#$PP&& -I ?7L $D MN  "(ngày mai)0$0E1.O0 (tối nay), (sớm)I   R5PP0 .(' " PR "L,>  $ - Q7R?7F9'9H'G?N >UX" .Y S!Q#T >#Z$  "!" 4005  " ? , Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân    (  8  " 4F ( (  ' ' F   ;      S   ; '  T      0U '   ' ' R   80F / / ?U0?V   'V0D   N     [2,#T,\ (" "" " " " $$IIIII ((IIII IIII F"5",#IIII F,R(",5(,#F,#5+,5(,# W Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân ]0^.,#!" F#$,&$H$"&$)*&_ #$PB P$/(B `5a5,3 b0#c"%50#2" $ X60/RY  XZYX[;Y !" X[HYX[/DY 'X5RIY// - on + tên đường - at + số nhà, tên đường b0#c,#K5>5$" \]\H0^0_ \G0I X'YXM`'Y #$3+' !!( 200E1.E -0E1  a O Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân - b0#cN#J%">,5@">5$ ,#d">b #$bybby 0by/ on >>(,5 ": F#U) "e,U  F#$,$' ,H R$' ,&F5">I #$Pwatchingc&  d>D]e!e(tuyệt)!fg!+( +0+ #$A+go -"play& P'go"& fK5#Ja">)Y"C0#c8JK">E d/"!"I0/& d"I& XY?h !9i/D!9iH '!!9i/D!H5?M]G F!G #$#$d""/'0/& fge'/'  3 Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân g:5>5K#$,,5.(55,I #$,L,#(,5.(I ? U #$h(,#(,5.(I e]?j,L&>5K&N#i, e]N,L&N#i,&N$,&>5Khoặc,L&>5K& N#i, e]'k,L&N#i,&, &>5K hoặc,L&>5K& N#i, j/,'$ P89Pk.><  RP ">) (5,,$Q(&CE&, Wl,,$Q(&CE&,#K5>5$"&, - #$ "'"'&  :5hmQ# ^">0!0#  Rn$+55,n+ . ,  IWl,L$' ,&Q# ^">0!0# 7!0#"o5">kU,#!">#!">&">kU Hoặc,#(&">kU& n&,#!"> #$l  l   ;$h(n"&p5">A(:47H((m [:5>5!,5m" R.0#&5H$+(&IWl&5H$+(&>5!,5m"  R.0#&) H) (&&0 ,IWl&0 ,CE&>5!,5m"  n Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân 7qVVVr  \$H?o4<(pqr srC tCuv \AMwF>?V?Mx?(=<y> \AMwyz(?{y??V?M;?jy? #<#5@",D58%"C#(+((",5.NP(,("(E Y4#5@",D58%"?MxS|?V@D?7U/?U/;U@D 789dH^M]?(`H;6Z$FM - always, usually, often, sometime, selldom, rarely, never. - every morning, every day, every month/year - once/ twice/three times, a/per day, a week YC }~?Mx^?V8(•MNX'8(•]V (MN4F?oY €H^8V^7R;6]5MN #$Tomorrow is Friday, the train leaves the station from HN to Viet Tri at 3p.m 7#<#5@",D5,5MN)5O"C#(+((", ",5" ,("(E 0p^?V@D?7?$D5]?V8c`H^L 8;?V=•M" C5H‚8V?(`H?7::M Look!, listen!, Be quiet!, Becareful!, Don't make noise!, Keep silent! 0 p‚^?V@D?7$D$9]?V8c` H^~8z;?V=•M at the moment, at the present, to day, #is .Y p‚8H^?V@D<?oMN I am having a test to morrow EY p‚?Mx^?V@D</(•7(:4?8[|$D 9]?V8dH^L^(`" eg: Nam is always going to school late. ' ,Y p?{'~?'ƒ(`H4R'Hb . A:Where'sMai? B:Sheisinher room . EIt's 9 o'clock in the morning. I am staying at home. eg3: It's lovely day. The sun is shining and the birds are singing l Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân ;#<#5@",D5# k",#k"#C#(+((",N(+n(0,,("(E +((",N(+n(0,CE A. Xét ví dụ sau: '' + X?4•4'82F'{4F8Y 'X2?„F•4'8yFY … '† 2FF•4'8(?•F](‡M4 (!4ˆ// 4ˆ// (!\///X9H'G/>YM] =^‰X!IY M•?79Š;F9 X!!!"IY B. Khi chúng ta dùng thì present perfect thì luôn luôn có một sự liên hệ tới hiện tại. Hành động xảy ra ở quá khứ nhưng kết quả của nó lại ở hiện tại: …P+'&†…+'"+(†X(+"Y +(X+"Y …-&†…C0+†X"Y djM]^4//?V?M7{`{R 7<(:($D f"B+( +XY X"Y/("" XdDH(M][9?•7(|M`/Y C) Bạn có thể dùng thì present perfect simple với just, already và yet: a…†X(`$DM`?8Y …P'&†…C0'+(‹†  (‹(&XŒ2(`?•/D'{Y Chúng ta dùng already để nói về một sự việc xảy ra sớm hơn dự đoán …p+/0"&†…+(/† …}9[SMk0;LSG&†…{(`SM•† …P'(&†… +† K…"?•>]†(@DM]8]<(:?8 $Dd6^>(F(/y?o //& +("(+/{?„(•$HMM{ M'o/S ?E#is\Q#!0"#$>5t$> "(, hk'((",  a -/X""Y a??62F?„?>uCX2F:]?5?8 ??[ a'"-X" 'YXa:]?„?6(•d{F?„5Ž(•d{F?„(• Ž +((",N(+n(0,C7E J Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân A. Hãy xem mẫu đối thoại dưới đây: p( ((0a&Xu;8?o•'{0a&Y aK0+(/ p(•& ((d&X=M&•;?„?• •RM&Y aK0+(d" p(P& aC0+( gj?•=/`7'D][|9H'G?•:;0 j^4//X(!((IY€?>p(( a?8(•zNa?„?•7?]{FX'D] 'k?•:;Y Have you ever eaten caviar? (in your life) - (Bạn có bao giờ ăn món trứng cá muối chưa?) We’ve never had a car. (Chúng tôi chưa bao giờ có được một chiếc xe hơi.) “Have you read Hamlet?” “No, I haven’t read any of Shakespeare’s plays.” “Bạn đã đọc Hamlet chưa?” “Chưa, tôi chưa đọc tác phẩm nào của Shakespear cả.” Susan really loves that film. She’s seen it eight times! (Susan thật sự thích cuốn phim đó. Cô ấy đã xem cuốn phim đó tám lần!) What a boring film! It’s the most boring film I’ve ever seen. (Cuốn phim mới chán làm sao! Đó là một cuốn phim dở nhất mà tôi từng xem.) z(|M]@?;?8(•'D][| ?•>]X!"!!'((IY Have you heard from George recently? (Gần đây bạn có được tin gì về George không?) I’ve met a lot of people in the last few days. (Tôi đã gặp nhiều người trong những ngày gần Everything is going well. We haven’t had any problems so far. (Mọi chuyện đều tốt đẹp. Lâu nay chúng tôi không gặp phiền phức gì. ) I’m hungry. I haven’t eaten anything since breakfast. (= from breakfast until now) (Mình đói rồi. Từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì cả.) It’s nice to see you again. We haven’t seen each other for a long time. (Thật là vui được gặp lại bạn. Rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau.) B. Chúng ta dùng thì present perfect với today/ this morning/ this evening… khi những khoảng thời gian này chưa kết thúc vào thời điểm nói: I’ve drunk four cups of coffee today. (perhaps I’ll drink more before today finished). Hôm nay tôi đã uống bốn ly cà phê. (có thể tôi còn uống thêm nữa trước khi hết ngày hôm Have you had a holiday this year (yet)? ( Năm nay bạn đã nghỉ phép chưa?) I haven’t seen Tom this morning. Have you? (Sáng nay tôi không gặp Tom. Bạn có gặp không) Ron hasn’t worked very hard this term.( Ron học không chăm lắm trong học kỳ này.) .1 [...]... còn học tiếng Anh) Tim is watching television He has been watching television for two hours (Tim đang xem TV Anh ấy đã xem TV được hai giờ rồi.) 11 Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân Where have you been? I have been looking for you for the last half hour (Anh đã ở đâu vậy? Tôi đã tìm anh nửa tiếng đồng hồ rồi.) George hasn’t been feeling well recently (George vừa mới cảm thấy khỏe gần đây.) Chúng... asked me to go out 29 Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân 1 Khi chủ ngữ gồm 2 hoặc nhiều danh từ nối với nhau bằng "and" thì ==> V chia số NHIỀU EX: A boy and a girl are in their school 2 Khi chủ ngữ gồm 2 hoặc nhiều danh từ chỉ khái niệm duy nhất, các danh từ trừu tượng (news, môn học) ==> V chia số ÍT Ex: Bread and butter is popular in Europe 3 Khi chủ ngữ gồm 2 hoặc nhiều danh từ nối với nhau bằng... He appears older than he really is Anh ta nhìn có ve như già hơn tuổi Những động từ cảm giác: look, feel, taste, smell, sound The blue dress looks better Áo đầm màu xanh dương nhìn đẹp hơn This fabric feels lovely Loại vải này có ve đẹp I didn’t enjoy the food It tasted horrible Tôi không thích món này Nó dở quá These flowers smell beautiful 28 Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân Những hoa này có mùi... (trong Tiếng Việt) Các dấu hiệu chỉ thời gian Bắt buộc có các dấu có thể có hoặc không hiệu chỉ thời gian Dùng với các động từ Không được dùng với chỉ sự di chuyển như: động từ: go và come go, come, leave… 1, I am going to write to 1, I am writing to her her this afternoon this afternoon 16 Giáo án : Nâng cao Anh 8 (Anh bị nhức đầu quá!) - Have you? Wait there and I’ll get an aspirin for you (Thế à? Anh. .. until August 8, Ly, we (go) to country (you/come) with us? 9, Why did you buy all these eggs? (you/make) an enormous omelette? 10, You (come) and see me after the class? I want to discuss your work with you II Each sentence or each dialogue has some mistakes Find and correct those mistakes: 1, You’ve bought a lot of paint Will you redecorate your living-room? 18 Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân... She is coming back 7, He is making He is going to make 8, Where are you going to go Where are you going 9, isn’t paying is not going to pay 10, won’t sleep am not going to sleep III, 1, A 6, C 2, D 7, B 3, B 8, B 4, C 9, A 5, D 10, D Past simple Các dấu hiệu thời gian để nhận biết thì quá khứ đơn: • ago • in 1993 20 Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân yesterday • when I was young • last night/... family yesterday morning 7 She didn't broke the flower vase Tom did 8 Last week my friend and I go to the beach on the bus 9 While I am listening to music, I heard the doorbell 23 Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân 10 Peter turn on the TV, but nothing happened Key I 1 playing 2 Were you studying 3 doing 4 go 5 sleeping 6 had 7 break 8 went 9 was 10 turned II Write sentences 1 Where/ you/ go? When/... cùng tính từ – LOOK, FEEL, SEEM, SOUND 27 Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân Một động từ là một từ mà diễn tả một hành động – ví dụ: walk (đi bộ), work (làm việc), drive (lái xe) Những trạng từ là những từ miêu tả những hành động mà được mô tả bởi những động từ- xảy ra như thế nào He walked slowly – (How did he walk? Slowly.) Anh ta đi bộ một cách chậm chạp (Anh ta đi bộ như thế nào? Chậm chạp) She... Has/radio 6 Wear/blue hat 7 Linda/astronaut 8 Watches/TV II: Give the verb into the correct form: 1 I usually (go) to school 2 They (visit) us often 3 You (play) basketball once a week 13 Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân 4 Tom (work) every day 5 He always (tell) us funny stories 6 She never (help) me with that! 7 Martha and Kevin (swim) twice a week 8 In this club people usually (dance) a lot 9... sẽ (trong Tiếng Việt) Phải có căn cứ rõ ràng, chắc chắn ở tình huống hiện tại 1, I think it is going to rain; look at those black clouds (Tôi nghĩ trời chắc là sắp mưa; hãy nhìn những đám 17 Giáo án : Nâng cao Anh 8 Chú ý - Don’t worry You’ll pass (Đừng lo Bạn sẽ đậu mà.) Phân tích: Người nói ở đây chỉ nói điều mà mình nghĩ “bạn sẽ đậu” sẽ xảy ra, không có căn cứ xác thực Người nói đang đoán trước . rainb''  X{T]/ Mb„4z?H .n Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân p+"K’ll pass X}u;L?= Y ˆ>CM] 8 5 ?>6 8 ?• 4T…;L?=† L$D0'{ 8 _ G$H<CM] 8  ??HM`MN  E0. "!" 4005  " ? , Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân    (   8  " 4F ( (  '. -/X""Y a??62F?„?>uCX2F:]?5 ?8  ??[ a'"-X" 'YXa:]?„?6(•d{F?„5Ž(•d{F?„(• Ž +((",N(+n(0,C7E J Giáo án : Nâng cao Anh 8 Đỗ Thị Ngân A. Hãy xem mẫu đối thoại dưới đây: p( ((0a&Xu; 8 ?o•'{0a&Y aK0+(/ p(•&
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Anh 8 nâng cao, Giáo án Tiếng Anh 8 nâng cao, , Question 2: Read the text and choose the best answer to fill in each gap.(10 pts)

Mục lục

Xem thêm